Inleiding 4 AchtergrondvisieDovnload 0.5 Mb.
Pagina1/6
Datum22.07.2016
Grootte0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6


GO4GOD


Handleiding

voor de vormselcatechese

oktober 2007

Een uitgave van CCV Antwerpen Diocesane Pastorale Dienst

Inhoudstafel

3 Inleiding


4 Achtergrondvisie

Geloofsinitiatie op nieuwe wegen

Een kernmap als afslanking?

Kans tot differentiëren

Een nieuwe bril

Begeleiding

6 Korte inhoud van de vier thema’s + rode draad


7 Opbouw
8 Thema 1: Water

Achtergrondinformatie

Doelstellingen

Materiaal

Liedsuggesties

Verloop van de bijeenkomst voor catechese in grote groep

Als je in kleine catechesegroepjes werkt

Symbool als cadeau voor de vormselviering


14 Thema 2: Handen

Achtergrondinformatie

Doelstellingen

Materiaal

Liedsuggesties

Verloop van de bijeenkomst voor catechese in grote groep

Als je in kleine catechesegroepjes werkt

Symbool als cadeau voor de vormselviering


19 Thema 3: Olie

Achtergrondinformatie

Doelstellingen

Materiaal

Liedsuggesties

Verloop van de bijeenkomst voor catechese in grote groep

Als je in kleine catechesegroepjes werkt

Symbool als cadeau voor de vormselviering


24 Thema 4: Vuur

Achtergrondinformatie

Doelstellingen

Materiaal

Liedsuggesties

Verloop van de bijeenkomst voor catechese in grote groep

Als je in kleine catechesegroepjes werkt

Symbool als cadeau voor de vormselviering


30 BijlagenInleiding

Beste gebruiker van deze map

De voorbereiding op het vormsel is doorheen de jaren erg veranderd. De motivatie en de achtergrond van de jongeren die we in onze catechese ontmoeten, is erg verschillend. De tijd die aan catechese besteed wordt, is soms erg beperkt.

In vele groepen leeft de vraag: “Welke inhoud kunnen we meegeven?”

Vanuit deze gegevenheid besloot de werkgroep BKV (Begeleiding Katechisten Vormsel) enige tijd terug om een kernmap samen te stellen. Nu is het dan zover … een nieuwe map voor de vormselvoorbereiding ligt klaar!

We hopen dat je, vooraleer je aan de slag gaat, toch eerst de tijd neemt om onze visie door te nemen.


Je zal meteen merken dat deze map niet volledig is: niet alles wat tot een catechesewerking behoort, is hierin opgenomen. Zo zal je geen voorbereidende vieringen (naamopgave – kruisjesoplegging) en ook geen uitgewerkte vormselviering terugvinden.
Voor de vormselviering zelf is het interessant om de nota van de bisschop hieromtrent te (her)lezen. Je vindt de volledige tekst, evenals een kort artikel hierover, terug op de website waar u deze handleiding hebt gedownload.

In deze map zijn ook geen ouderavonden voorzien. We verwijzen hiervoor naar de bestaande uitgave ‘Eén of andere avond’, ook een uitgave van CCV Antwerpen, waarin een heleboel concrete mogelijkheden te vinden zijn.


Wat vind je dan wel in deze map? Er zijn vier bijeenkomsten uitgewerkt, in de eerste plaats voor groepscatechese (in grote groep). We geven telkens ook tips om dezelfde activiteit in kleine groepen te laten doorgaan. Elke bijeenkomst heeft een bepaald thema, je vindt de korte inhoud van de vier thema’s op blz. 6.
Telkens is er een creatieve kennismaking met het thema, een bijbelverhaal met verwerking en een link naar elementen uit de vormselviering en / of het leven als christen.
Ook vind je bij elk thema enkele liedsuggesties. Deze liederen zijn ook verkrijgbaar op CD. Deze CD ‘Go4God’ wordt te koop aangeboden bij CCV-Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, tel 03 287 35 83, mail: antwerpen@ccv.be.

En onze plannen? Nu deze map klaar is, stellen we ons weer nieuwe doelen…

Het is onze bedoeling om tijdens het komende werkjaar aanvullingen bij deze map te voorzien. We denken hierbij aan een verwerking naar ouders toe. Op een aantal plaatsen kiezen parochies / federaties er immers voor om de catechese thuis door de ouders te laten verzorgen. Het spreekt voor zich dat we deze vorm van catechese zorgvuldig moeten voorbereiden. Vanuit de aanzetten die deze map biedt, maken we tegen de zomer van 2008 materiaal voor deze “thuiscatechese”.
Ook denken we eraan om tips toe te voegen voor vieringen als een naamopgave en de kruisjesoverhandiging.

We houden je op de hoogte!
Achtergrondvisie 1. Geloofsinitiatie op nieuwe wegen …

Sedert de vernieuwing van de vormselcatechese in het begin van de jaren 70, maakte de leefwereld van jongeren ingrijpende veranderingen door. Een vormeling uit 1977 zag zich geconfronteerd met een kleine, overzichtelijke leefomgeving waarin hij schoorvoetend nieuwe vriendschappen uittestte. Een vormeling 30 jaar later surft rond in een eindeloos landschap van virtuele contacten, elektronische spelen en communicatiemiddelen en weet zo zijn opvoeder herhaaldelijk te verbazen. Je kan wel zeggen dat de taak van opvoeder er nu vooral in bestaan de keuze van jongeren eerder te begeleiden dan te plannen.

Ook initiatie in kerk en geloof kwam onder spanning staan. Jongeren die hun weg vinden naar de vormselvoorbereiding komen daar vaak ook "al surfend" aan. Met andere woorden: geen enkele vormeling is vanuit zijn gezin op dezelfde wijze bij de parochie betrokken als een andere. Ook de ‘gezinnen’ zelf zijn erg verscheiden. De ene passeert er haast toevallig om een liturgische dienst te ontvangen, een andere ontdekt tot zijn verrassing dat er een parochiegemeenschap bestaat, een derde - meestal kleine - groep kent de parochiekerk van binnenuit.


 1. Een "kernmap" als afslanking?

Voor al deze jonge mensen organiseren wij "catechese" als initiatie in het geloofsleven. Het is duidelijk dat het traject daartoe niet langer voor iedereen hetzelfde kan of hoeft te zijn. Maar de parochie staat wél voor de uitdaging allen een traject aan te bieden.

Vanuit die spanning kwam deze ‘kernmap’ tot stand. Hij wil aan de hele groep vormselkandidaten een kernachtig traject aanbieden, bestaande uit vier stappen. Deze vormen het verkondigende aanbod. Deze vier stappen kunnen aangeboden worden als vier activiteiten van 1u30 à 2u. Je kan ook twee activiteiten combineren zodat je de vormselcatechese samenbalt tot 2 dagen. Of misschien kies je voor één voorbereidend weekend waarin je alle vier de stappen aanbiedt. De plaatselijke situatie zal bepalen welke de beste keuze is.

Het zou goed zijn dat jongeren die nauwer bij de kerkgemeenschap betrokken (willen) zijn, naast deze kernachtige catechese een verdiepend aanbod kunnen vinden dat het geheel catechetisch weet uit te diepen. Over hoe we dat zien, lees je meer in punt 3.


Beschouw deze “kernmap” dus niet als een afslanking, maar als een uitdaging om de catechese te herbekijken. Deze map vraagt zeker om een ruimere “omkadering”. Verkondiging verwijst naar catechese en daagt uit tot méér ...


 1. Kans tot differentiëren!Een kernmap als verkondigingskans zou best ingebed worden in een open aanbod van geloofsverdieping. De beginsituaties en motivaties van vormelingen en hun ouders zijn ook zo uiteenlopend, dat je niet langer aan iedereen hetzelfde kan of moet aanbieden; we moeten dus differentiëren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten aanbod.
1. Aan alle vormelingen samen wordt één kernachtig programma aangeboden. Voor deze groep is de kernmap bedoeld. Hij wil dus enkel voor dit onderdeel een aanbod zijn dat één boeiende initiatiekans biedt voor de hele groep vormelingen.

2. Daarnaast wordt aan de jongeren die zich meer betrokken voelen ook een kans tot verdiepende activiteiten aangeboden. Daartoe vind je in deze map geen concrete suggesties. Wél kan je hiervoor inspiratie vinden in de (vroegere) parochiële vormselhandleiding of vanuit de ervaring van kinderwoorddiensten op zondag. Het programma vormselcatechese dat tot hiertoe in de parochie gebruikt werd, biedt wellicht verschillende verdiepende werkvormen en inhouden. Uit al deze bestaande mogelijkheden kan je zelf een aanbod ontwikkelen voor een kleine keuzegroep van geïnteresseerden. Mogelijk kan dit keuzeaanbod groeien vanuit een gezamenlijk initiatief van de federatie! Neem gerust contact op met onze dienst, als je hieraan wil beginnen.


Bij de start van het werkjaar wordt aan de vormeling en de ouders een keuze aangeboden: iedereen maakt het kernaanbod mee, maar wie wil kan zich daarnaast ook voor het verdiepende aanbod inschrijven.
Zo wordt de groep gedifferentieerd, wat beantwoordt aan de aanwezige verschillen in betrokkenheid. 1. Een nieuwe bril

Wat we vandaag op school leren, voldoet niet langer voor ons hele leven. Men spreekt over levenslang en levensbreed leren.

Ook in de catechese met twaalfjarigen moeten we deze nieuwe ‘bril’ opzetten. Initiëren in geloof is ook niet langer een zaak van (kleine) kinderen alleen, geloofsinitiatie is een weg van levenslang en levensbreed leren. Geloven vandaag beperkt zich niet tot een kindergeloof; het wil groeien en een zinvol levensproject aanbieden voor elke volwassene. Deze manier van kijken doet ons de vormselvoorbereiding ook anders zien. We beschouwen de voorbereiding zeker niet als de initiatie van ‘de laatste kans’. Zo moeten we niet langer iedereen hetzelfde pakket willen aanbieden; het leven biedt nog meer kansen tot initiatie, ook ná het vormsel! De groeiende aandacht in de kerk voor catechese met (jong)volwassenen wil daar immers op inspelen.

Wie beslist om niet gevormd te worden of wie gevormd wordt na een kernachtige voorbereiding, heeft later nog kansen om het geloof op het spoor te komen naar aanleiding van ervaringen die misschien veel meer impact kunnen hebben.

Voor de (parochie)catechese betekent dit dat we niet meer al onze energie hoeven te richten op het in stand houden van een sterk uitgebouwde vormselvoorbereiding. Wél worden we uitgedaagd om meer ruimte te scheppen voor een permanent kader van catechese met volwassenen én kinderen.

Vele catechisten beschouwen dit als een onoverzichtelijke hinderpaal, o.a. omdat ze de catechese met volwassenen als een zoveelste taak erbij krijgen, maar ook omdat ze denken dat zij de ouders moeten gaan ‘bekeren’. En dat is nu juist niet de bedoeling.


Volwassenencatechese wil in de allereerste plaats zeggen: binnen de eigen catechistengroep zelf de vraag stellen naar de beleving van je eigen geloof.

Doe dat vooral omdat je er zelf deugd aan kan beleven. Dan ontbrandt er misschien een vuur dat ook voor sommige ouders van vormelingen aantrekkelijk wordt …


 1. Begeleiding

Je begrijpt: deze map lijkt een uitweg voor wie weinig mogelijkheden ziet, maar ze is in feite een aanleiding om de catechese te hervormen.

Wie zich in dit avontuur stort, doet er goed aan de federatie erbij te betrekken. Daarenboven staan op de diocesane dienst medewerkers ter beschikking om je hierbij te inspireren en te ondersteunen. Aarzel niet om contact op te nemen met CCV-Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen, op het nummer: 03 287 35 83 of via mail: antwerpen@ccv.be.

Korte inhoud en rode draad

Leading …

in een nieuwe, keitoffe groep leeftijdsgenoten,

samen de handen uit de mouwen steken
en zeggen: "we gaan ervoor!",


en onverwacht
een eigenaardig cadeautje ontvangen


dat me tegendraads megavurig maakt
voor God.


Thema 1: WATER

in een nieuwe, keitoffe groep leeftijdsgenoten

Doelen: kennismaken, symbolische betekenis van water ontdekken, de band leggen met het doopsel en vormsel via de doopbeloften en de hernieuwing ervan én zich engageren in de voorbereiding op het vormsel.

Thema 2: HANDENsamen de handen uit de mouwen steken en zeggen: "we gaan ervoor"

Doelen: symbolische betekenis van handen ontdekken, de band leggen met de handoplegging bij het vormsel, je eigen inzet voor anderen (de hand uitsteken) verbinden met Jezus' kiezen voor kleine en gekwetste mensen, inzet voor je medemens als een betekenis van het vormsel ontdekken.

Thema 3: OLIEonverwacht een eigenaardig cadeautje ontvangen

Doelen: het vormselsacrament als een bijzonder geschenk ervaren, de symboolwaarde van olie en zalf verbinden met Bijbelteksten en het vormsel.

Thema 4: VUURdat me tegendraads megavurig maakt voor God

Doelen: vanuit Bijbelse en liturgische bronnen de symboolbetekenis van vuur als roeping, belofte, liefde, kracht en bezieling ontdekken, de band leggen met de kerk als gemeenschap van vurige, begeesterde gelovigen, de gave van de Geest bij het vormsel als uitdaging erkennen om mee enthousiast voor Jezus te worden.


Opbouw 1. Bij elke activiteit vind je vooraan wat achtergrondinformatie: waarom kozen we voor dit thema, wat is belangrijk om weten voor de catechist. Deze achtergrondinformatie is dus niet bedoeld om letterlijk door te geven aan de vormelingen.

 2. Daarna vind je telkens de doelstellingen.

 3. Er is voor elke bijeenkomst een lijstje van het nodige materiaal voorzien.

 4. Ook liedsuggesties vind je bij het begin van elk thema. Deze liederen kan je terugvinden op de bijhorende CD (zie blz. 3).

 5. Vervolgens vind je de uitwerking van de activiteiten voor catechesemomenten in grote groep.
  - We starten telkens met een gezamenlijk moment: we stellen voor om elke keer een lied
  te zingen. Je vindt alle liedjesteksten terug in bijlage 9.
  - Aan de hand van een toneeltje worden de vormelingen dan bij het thema gebracht. De
  catechisten zorgen op voorhand voor een ‘kunstwerk’ i.v.m. het thema van die
  bijeenkomst.
  - Er volgen dan enkele activiteiten, meestal in kleinere groepjes.
  - Voor elke bijeenkomst hebben we ook minstens één Bijbelverhaal gekozen. Soms
  wordt dit in grote groep voorgesteld, het gebeurt ook wel eens in kleinere groepjes.
  We namen telkens fragmenten uit de kinderbijbel ‘Het grote avontuur van God en mens’
  van Kolet Janssen. Deze fragmenten werden niet toegevoegd aan deze map; je kan
  best zelf een exemplaar van die jongerenbijbel aanschaffen (ISBN 90 80829 02 1,
  Davidsfonds, 2004))
  - Het slotmoment gaat elke keer in grote groep door. 6. Ook voor wie in kleine catechesegroepen werkt (thuiscatechese) zijn de vier bijeenkomsten uitgewerkt. Je vindt de aangepaste werkvormen op het einde van elk thema. 7. We kiezen ervoor om van elke bijeenkomst een symbool te bewaren. Op het einde van elke activiteit vind je hiervoor een suggestie.
  Deze symbolen (4) worden door de catechisten verzameld en bewaard tot het vormsel. Dan worden ze meegegeven als herinnering.
  Eventueel kunnen deze symbolen tijdens de vormselviering aan bod komen en zo een link vormen met de voorbereidende bijeenkomsten.


Thema 1: Water
Achtergrondinformatie
Een belangrijk moment tijdens de vormselviering is de hernieuwing van de doopbeloften.
Toen de vormelingen het doopsel ontvingen, werden ze sacramenteel opgenomen in de gemeenschap van de christenen. Vermits in onze kerk meestal kleine kinderen worden gedoopt, zijn het de ouders die hiervoor de keuze maken.

Het doopsel met water bestond al in Jezus' tijd; hij zelf liet zich immers door Johannes dopen in de Jordaan. Dit teken symboliseert zijn bekering tot een leven dat aan God toegewijd wordt. In het water stappen, erin ondergaan en er weer uitkomen, wekt ook de herinnering aan de uittocht van het Joodse volk in de Bijbel. Daarin beseffen gelovigen hoe God kiest voor verdrukte mensen. Machtsverhoudingen worden omgekeerd.


"God bevrijdt zijn volk" zingen gelovigen al sinds millennia. In Jezus komt er nog een dimensie bij: als hij uit het water komt, ziet hij een duif die de heilige Geest symboliseert en hoort hij Gods stem die zegt: "Jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik vreugde vind".
Tot elke dopeling richt God deze woorden ook vandaag. En vormelingen ontvangen - in het verlengde daarvan - de heilige Geest. Tijdens de vormselviering hernieuwen vormelingen dan ook hun doopgeloften. Dit betekent dat ze dan zelf uitspreken dat ze een volgeling van Jezus willen zijn en bij die gemeenschap willen horen.

Tip: Je kan de vormelingen tijdens de vormselviering een kruisje laten maken met het doopwater, nét voor de hernieuwing van de doopbeloften. Op die manier wordt er een link gelegd tussen doopsel en vormsel.

Doelstellingen


De vormelingen

- maken kennis met elkaar en leren elkaar beter kennen.


- staan stil bij wat je met water kan doen en wat water met mensen doet.

- ontdekken de symbolische betekenissen van water .


- staan stil bij het verschil tussen een gebruiksvoorwerp en een symbool.
- herkennen water als centraal symbool bij het doopsel.
- leggen de band tussen vormsel en doopsel via de vernieuwing van de doopbeloften
tijdens de vormselviering

- engageren zich als groepje om samen op weg te gaan naar het vormsel.

Materiaal
Kopieën van de liederen (zie bijlage 9)

CD-speler en CD ‘Go4God’

glazen schaal of bokaal
keitjes/kiezelsteentjes (liefst verschillende soorten, voor elke vormeling één)
kan(nen) met water
glas(zen)
lepel(s) (of spuitje, beker,…)
kleurvloeistof
schelpen
papier en karton
lijm, teken- of schildergerei
papieren bloemen (op dik papier, vormpje zie bijlage 1)
eventueel: waterplantje, kruikje,…

bijbel ‘Het grote avontuur van God en mens’

lege flessen of afbeeldingen van water voor het starttoneel
Liedsuggesties


Verloop van de bijeenkomst voor catechese in grote groep
 1. Gezamenlijk startmoment met toneel en lied 25 min

 2. Kennismaking in kleine groepjes 15 min

 3. Doorschuifactiviteit (in vier rondes) 1u

 4. Gezamenlijk slotmoment 20 min

Totaal: 2u
Concrete uitwerking
Gezamenlijk startmoment

 • Toneel
  De catechisten stellen vooraf één of meerdere kunstwerk(en) samen met lege waterflessen. Dit staat vooraan in de grote ruimte waar de vormelingen onthaald worden.
  Je kan ook enkele afbeeldingen i.v.m. water (regenbui, overstroming, bron, fontein, …) tentoonstellen. Als je ze vooraf inkadert, lijkt het echter.
  Twee personen bezoeken ‘een tentoonstelling’ en leiden op die manier het thema ‘water’ in. De toneelspelers zijn best altijd dezelfde mensen zodat het toneeltje een soort van rode draad wordt doorheen de verschillende activiteiten.
  Als dat niet kan, kan je kiezen voor sprekende kledij die door de twee spelers gedragen wordt (pet, pruik, schort,…). Het maakt dan niet uit wie speelt, hij/zij is in zijn/haar rol herkenbaar door de kledij.

 • Eerste kennismaking
  Het is belangrijk dat de vormelingen de kans krijgen om wat thuis te komen in de groep. Tijd nemen om kennis te maken is dus niet overbodig.
  Een mogelijkheid daartoe is een variante op het spel ‘Ren-je-rot’. De vormelingen staan aan één kant van een lokaal of speelveld. Ze krijgen telkens een vraag te horen met twee keuzemogelijkheden. Ze rennen zo snel mogelijk naar de overkant van het lokaal of speelveld en kiezen links (keuze 1) of rechts (keuze 2).
  Enkele voorbeelden:
  Ik ga voor … muziekschool / sportclub.
  (of ‘We go for …’, cfr. lied) fritten / spaghetti.
  rood / blauw.
  Frans / wiskunde.


 • Het lied ‘Go4God’ wordt aangeleerd. Je kan hiervoor de CD gebruiken. Misschien leer je nu enkel het refrein aan? De strofes worden dan op het einde van de bijeenkomst aangeleerd.

 • De vormelingen worden in groepen verdeeld (liefst vier omwille van het doorschuifspel).
Kennismaking in kleine groepen

In het midden van de kring/tafel staat een lege glazen bokaal of platte schaal. De keitjes/kiezelsteentjes liggen ernaast. Vermits vormelingen en catechisten elkaar nog niet kennen, is het belangrijk voldoende tijd te besteden aan de kennismaking.


Iedereen kiest één van de keitjes en houdt het eventjes bij zich. Catechist en vormelingen stellen zich om de beurt voor aan de groep. Ze vertellen daarbij waarom ze dit steentje kozen en ze noemen iets waar ze heel goed in zijn of een goede eigenschap die ze bij zichzelf herkennen (‘ik ben kei-goed in …’). Wanneer iemand zich heeft voorgesteld, wordt het steentje in de glazen bokaal gelegd.

Deze bokaal nemen ze straks mee tijdens het doorschuifspel.


Doorschuifspel

Organisatie

Elk groepje neemt zijn bokaal / schaal uit de kennismaking overal mee.

Elke activiteit gaat door op een bepaalde plaats, liefst telkens in een ander lokaal, maar het kan ook in de verschillende hoeken van een groot lokaal.

Voor elke activiteit voorzie je 15 minuten, doorschuiftijd inbegrepen.

De groepjes doen samen met hun catechist de eerste opdracht. Dan vertrekt elk groepje naar een volgende plaats. Dit wordt nog twee keer herhaald zodat alle groepjes na 1u vier verschillende opdrachten gedaan hebben (weliswaar in een verschillende volgorde).

Spreek op voorhand af wie naar waar doorschuift!


De catechisten blijven ter plaatse om aan een volgende groep dezelfde opdracht uit te leggen. Op die manier leren de vormelingen ook de andere catechisten kennen.

Het is praktisch als iemand van de catechisten na 15 minuten een sein geeft zodat alle groepjes op hetzelfde moment doorschuiven.


Verschillende activiteiten

 1. Doodgewoon water
  (= stilstaan bij wat je met water kan doen en wat water met mensen doet)
  Voor deze activiteit heb je, naast de bokaal van het groepje vormelingen, ook een kan water nodig.
  De vormelingen zitten / staan in een kring. In het midden staan de bokaal met de keitjes en een kan water. De vormelingen gaan op zoek naar wat je zoal met water kan doen of waar water voor dient. Telkens als iemand een ‘eigenschap’ van water opnoemt, wordt er water toegevoegd of weggehaald uit de bokaal:
  Bij een positieve eigenschap van water (om te drinken, te wassen, auto te kuisen, planten te gieten,…) wordt een geutje water uit de kan in de bokaal gegoten.
  Als er een negatieve eigenschap van water genoemd wordt (overstroming, tsunami, orkaan,…), wordt er een schepje water uit de bokaal gehaald. Dit gebeurt best met een glas.
  Water kan in sommige situaties beide eigenschappen hebben, vb. overvloedige regen = nadelig voor de mens, goed voor de planten. In dat geval veranderen we niets aan de hoeveelheden water in kan of bokaal.
  Variant: Om deze werkvorm wat actiever te maken, kan je er een estafettespel van maken. In dit geval heb je naast de kan en de bokaal ook nog een spuitje of bekertje nodig.
  Je verdeelt de vormelingen in twee ploegjes. Tussen de twee ploegjes staat de bokaal, een eindje verderop staat de kan water. De ene ploeg moet positieve eigenschappen van water bedenken. Om de beurt loopt iemand naar de kan, roept luidop wat ze bedachten en haalt met een spuitje of bekertje water uit de kan en brengt dit naar de bokaal. De tweede ploeg moet negatieve eigenschappen van water bedenken. Om de beurt neemt iemand met een spuitje of bekertje water weg uit de bokaal, loopt naar de kan, roept luidop wat ze bedacht hebben en brengt het water terug in de kan.
  Wie vindt de meeste eigenschappen? Het gaat hier niet om winnen, maar wellicht zal men meer positieve dan negatieve eigenschappen kunnen bedenken. 2. Een bijzondere schelp
  (= stilstaan bij het verschil tussen een gebruiksvoorwerp en een symbool)
  De catechist toont een schelp en vertelt het verhaal van Elke, Pieter en de schelp (uit de map ‘Een zekere vorm’, MIM, 1987)ekere vorm'

Elke en Pieter kenden elkaar al heel lang. Zo lang ze zich konden herinneren was de ander er altijd al geweest. Ze woonden ook in dezelfde straat: Pieter in het begin aan de linkerkant. Iedere morgen namen ze samen de tram naar school en vorig jaar waren ze met dezelfde jeugdgroep naar zee geweest. Ze keken al met spanning uit naar de volgende vakantie in de Ardennen. Maar, op het einde van de maand februari vertelden de ouders van Pieter hem dat hij na Pasen naar een andere school zou gaan. Vader had ander werk gevonden en daarom gingen ze in Leeuwarden wonen, een stadje in het noorden van Nederland. Begin april zouden ze verhuizen.
Elke en Pieter vonden het geen prettig nieuws. Eigenlijk konden ze het zich niet voorstellen dat de ander er niet meer zou zijn.
De volgende maand was de stemming tussen hen beiden heel anders dan voordien. Het leek wel of ze nu al heimwee hadden. Ze beloofden elkaar heel vaak te zullen schrijven en Pieter nodigde Elke alvast uit om in de grote vakantie een paar dagen in Friesland te komen doorbrengen.
De dag van het vertrek kwam Elke haar vriendje natuurlijk uitwuiven. Samen brachten ze de laatste dozen naar beneden. Juist voor de verhuiswagen zou vertrekken haalde Pieter iets uit zijn zak te voorschijn: de schelp die hij vorig jaar op het strand had gevonden en waarop de hele groep jaloers was geweest. Heel voorzichtig brak hij ze op de vensterbank in twee. Een van de stukken gaf hij aan Elke: “Leg het op je nachtkastje en telkens we er naar zullen kijken, zullen we aan elkaar denken. Zo zullen we elkaar nooit vergeten.”
Toen Elke die avond in bad zat, maakte moeder zoals gewoonlijk haar zakken leeg. Opeens zette ze de deur op een kier en riep in de badkamer: “Zeg Elke, wat doet dat prul in je zak? Als je schelpen wil, zoek die dan maar in Blankenberge, die zijn tenminste heel.”

Na het verhaal stelt de catechist enkele vragen om in een gesprek het verschil tussen
een gebruiksvoorwerp en een symbool te duiden:
- Wat betekent de schelp voor moeder?
- Wat betekent ze voor Elke en Pieter?

- Heb je zelf thuis een voorwerp dat je aan iets of iemand doet denken en dat je nooit zou


willen verliezen?
- Kan je dit voorwerp vervangen door een identiek iets? Waarom (niet)?
Na het gesprek wordt er in de bokaal met de keitjes een schelp gelegd.


 1. Een symbool
  (= stilstaan bij een gebruiksvoorwerp als symbool gebruikt)
  Aan het groepje dat deze opdracht als eerste activiteit doet, moet er bij het begin kort iets gezegd worden over de betekenis van een symbool. Zij missen immers de voorbereidende activiteit 2. De andere groepen ontdekten het verschil tussen een gebruiksvoorwerp en een symbool al tijdens de vorige activiteit.
  De vormelingen worden uitgenodigd om een tekening of schilderij van iets te
  maken dat voor hen heel dierbaar is, iets wat heel bijzonder is, een symbool.
  Ze maken hiervoor ook een kader, bijvoorbeeld met karton. Met wat lijm en natuurmateriaal (schelpen, bladeren, eikels, …) kan je er een prachtexemplaar van maken.


 2. Een prachtige bloem
  (= zich engageren als groepje om samen op weg te gaan naar het vormsel)
  De catechist vertelt iets over de verdere voorbereiding op het vormsel (aantal bijeenkomsten, thema’s,…)
  Nadien volgt een gesprek met de groep.
  Enkele vragen die hierbij kunnen helpen:
  - Wat verwacht je van deze voorbereiding op het vormsel?
  - Ken je al vele vormelingen? Ken je de namen van de catechisten?
  - Heb je er zin in?
  - Wie wil er mee op weg gaan met het groepje?
  Voor elke vormeling is er bloemetje in papier voorzien (zie bijlage 1). Na het gesprek schrijven alle vormelingen hun naam in het hartje van hun bloemetje. Eventueel kunnen de bloemetjes ook ingekleurd worden.
  De bloemblaadjes worden dichtgevouwen en de bloemen worden in de bokaal gelegd. Ze zullen snel mooi open komen.  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina