Inleiding Ratio’s zijn kengetallen die ons meer vertellen over de situaties waarin ondernemingen zich kunnen bevinden. Zo kan een bedrijfsleider zich afvragen of er op korte termijn nog genoeg geld is om alle schulden te betalenDovnload 31.66 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte31.66 Kb.
De financiële ratio’s

 1. Inleiding

Ratio’s zijn kengetallen die ons meer vertellen over de situaties waarin ondernemingen zich kunnen bevinden. Zo kan een bedrijfsleider zich afvragen of er op korte termijn nog genoeg geld is om alle schulden te betalen, of wil hij weten wat de winstgevendheid is. De drie ratio’s die wij gaan onderzoeken zijn:

 • Liquiditeit = is de onderneming in staat om haar schulden op korte termijn te betalen?

 • Solvabiliteit = beoordeling van de financiële structuur van een onderneming. Weergegeven door de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.

 • Rentabiliteit = hoeveel kan de onderneming uit haar activiteiten ‘overhouden’, dus wat is de winstgevendheid.

Omdat ratio’s steeds op basis van de jaarrekeningen getoetst worden (momentopname), is het belangrijk ze over verschillende jaren heen te vergelijken. Dit geeft een beter beeld van de evolutie van de onderneming!

 1. Liquiditeit

Met deze ratio kan een onderneming inschatten hoe goed de schulden op korte termijn afgelost kunnen worden. Is de onderneming in staat de korte termijnschulden te betalen? Er zijn twee mogelijkheden om de liquiditeit te berekenen, namelijk de ’current ratio’ en de ‘quick ratio’. De eerste (current ratio) is minder streng dan de quick ratio.

 • Current ratio =

Over het algemeen moet deze ratio groter dan 1 zijn om van een goede liquiditeit te spreken. De onderneming kan de korte termijnschulden betalen met de vlottende activa in de onderneming.

 • Quick ratio =

Deze ratio is strenger, omdat de onderneming hierbij onderzoekt of de korte termijnschulden kunnen voldaan worden ZONDER de voorraad te verkopen!

 1. Solvabiliteit

Met deze ratio kan een onderneming berekenen hoe de verhouding tussen het eigen ingebracht vermogen en het vreemd vermogen (van derden) is. Het geeft dus een goed idee van de financiële onafhankelijkheid van een onderneming.

Het is bijvoorbeeld duidelijk dat een onderneming met 95% vreemd vermogen rekening zal moeten houden met het terugbetalen van haar schulden (bv. Lening bij een bank). Een onderneming met 90% eigen vermogen (eigen middelen) zal praktisch geen schulden moeten afbetalen. • Solvabiliteit = OF

Je kan dus de verhouding berekenen tussen het eigen en het vreemd vermogen, maar je kan ook kiezen om je aandeel eigen vermogen te vergelijken met het totale vermogen in je onderneming!

We kunnen over de uitkomsten van deze ratio’s alleen maar zeggen dat hoe hoger je getal, hoe financieel onafhankelijker je onderneming is. Algemeen wordt aangenomen dat de “1/3 regel” een gezonde situatie is. Dwz 1/3 eigen vermogen, 1/3 schulden < 1 jaar een 1/3 schulden > 1 jaar. 1. Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft weer hoe winstgevend je onderneming is. Een zeer belangrijke ratio, omdat je kan inschatten of al het harde werk wel genoeg opbrengt. Stel je voor: een jaar lang hard werken geeft je een opbrengst van 3% tov je ingebracht vermogen, terwijl je bij een bank datzelfde vermogen veilig kan beleggen aan 5%. Is het dan wel nuttig je geld in de onderneming blijven te steken?

 • Rentabiliteit =

Hoe hoger je uitkomst, hoe winstgevender je onderneming. Deze cijfers moet je steeds vergelijken met de mogelijke opbrengsten uit alternatieve beleggingsvormen zoals termijnrekeningen en beleggingsfondsen.

 1. Oefeningen

In onderstaand schema vinden jullie enkele kengetallen van een onderneming voor 3 opeenvolgende jaren. Bereken voor elk jaar de verschillende ratio’s en probeer de evolutie te interpreteren!

BALANS

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Vlottende activa

1.500,00

1.800,00

1.900,00

** Voorraden

(350,00)

(650,00)

(550,00)

Vaste activa

2.500,00

3.000,00

3.250,00

TOTAAL ACTIEF

4.000,00

4.800,00

5.150,00

Eigen vermogen

1.250,00

1.250,00

1.500,00

Schulden > 1 jaar

1.700,00

1.500,00

1.300,00

Schulden < 1 jaar

1.050,00

2.050,00

2.350,00

TOTAAL PASSIEF

4.000,00

4.800,00

5.150,00

Netto-winst

125,00

100,00

175,00

** De voorraden zitten reeds in de vlottende activa verwerkt. Je kan deze er uithalen voor de quick ratio te berekenen!

5.1) Liquiditeit

RATIO

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Current ratio

1,43

0,89

0,81

Quick ratio (streng)

1,09

0,56

0,57

BEREKENINGEN:

CURRENT ratio JAAR 1 = 1,43 en QUICK ratio = 1,09

CURRENT ratio JAAR 2 = 0,89 en QUICK ratio = 0,56

CURRENT ratio JAAR 3 = 0,81 en QUICK ratio = 0,57

BESPREKING:In jaar 1 zijn er naar liquiditeit geen problemen (ratio > 1). De korte termijn activa zijn ruim voldoende om de korte termijnschulden te betalen. Zelfs de strenge quick ratio ligt nog boven de vereiste 1!

In jaar twee en drie zien we de schulden op korte termijn serieus stijgen, terwijl de vlottende activa lichtjes stijgen. Dit heeft een directe impact op de liquiditeitsratio, die onmiddellijk onder de 1 zakt (0,89 en 0,81). Hierdoor zien we dat de onderneming cash problemen zal krijgen. Er is niet genoeg geld (liquide middelen) om de korte termijnschulden allemaal te betalen. Een tijdelijke oplossing kan zijn geld bijlenen op lange termijn (lening bij de bank). Een andere oplossing kan zijn de krediettermijn aan klanten te verkorten, zodat er sneller geld binnenkomt.

5.2) Solvabiliteit (bereken enkel tov het totaal vermogen)

RATIO

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Solvabiliteit

31,25%

26,04%

29,13%

BEREKENINGEN:

JAAR 1 = 31,25 %; JAAR 2 = 26,04 %; JAAR 3 = 29,13 %

BESPREKING:In jaar 1 is de verhouding tussen het eigen ingebracht geld en het totaal vermogen ongeveer 1/3. Dit is een vrij gezonde situatie. In jaar twee wordt er geen kapitaal bij ingebracht, terwijl het vreemd vermogen stijgt, wat direct impact heeft op de solvabiliteit, die zakt naar 26%. In jaar drie stijgt het eigen ingebracht geld met 250,00 terwijl het totaal vreemd vermogen stijgt met 100,00. Daardoor stijgt de solvabiliteit weer naar 29,13%. Dit is weer dichter bij de 1/3 regel!

5.3) Rentabiliteit

RATIO

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

Rentabiliteit

10%

8%

11,67%

BEREKENINGEN:

JAAR 1 = 10 %; JAAR 2 = 8 %; JAAR 3 = 11,67 %

BESPREKING:Qua rentabiliteit is deze onderneming zeker een goed scorende machine. De percentages schommelen tussen de 8 en 11,67%, wat mooie rendementen zijn die moeilijk door andere beleggingen overtroffen kunnen worden. Het rendement op het ingebracht kapitaal is dus ruim voldoende!De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina