Inspraakreacties Rijnlaan / Amstellaan 30Dovnload 38.26 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte38.26 Kb.

Inspraakreacties Rijnlaan / Amstellaan 30

Versie: mei 2012
Nr
Inspraakreactie

Antwoord gemeente Heemstede

1
Wenst een extra ontsluitingsweg om de Rijnlaan te ontlasten en inrijverbod voor de Rijnlaan m.u.v. bestemmingsverkeer om sluipverkeer tegen te gaan.
Verzoek om de plateaus van de Rijnlaan met de Scheldelaan en de Maaslaan hoger of steiler te maken.Er zijn geen mogelijkheden / middelen om een extra ontsluitingsweg aan te leggen.
Het instellen van een inrijverbod m.u.v. bestemmingsverkeer wordt alleen toegepast op locaties met slechts enkele woningen, waarbij er voor mensen die er geen bestemming hebben er geen redelijk doel is om er door heen te rijden.

Voor het instellen van een geslotenverklaring voor de hele wijk zien wij geen aanleiding en is ook onwenselijk om verkeer in dergelijke mate te beperken in hun routekeuze. Ook voor verkeer dat een bestemming heeft op de Leidsevaartweg (woningen/volkstuinen) is de verbinding met de Rijnlaan noodzakelijk.


Door het verlagen van de maximumsnelheid in de Rijnlaan en Amstellaan en het nemen van de snelheidsremmende maatregelen zal de Rijnlaan onaantrekkelijker worden als sluiproute.


2
onderstaande samengevatte reactie is door 9 verschillende mensen ingestuurd:
Is blij met het plan om de hele wijk in te richten als 30 km/zone. Verzoekt tot meer snelheidsremmende maatregelen op de Rijnlaan tussen de Maaslaan en de Herenweg en om de plateaus van de Rijnlaan met de Scheldelaan en de Maaslaan steiler te maken.
Vraag of er op de snelheidslimiet van 30 km/uur ook gehandhaafd zal worden?


Door het verlagen van de maximumsnelheid in de Rijnlaan en Amstellaan en het nemen van de snelheidsremmende maatregelen zal de Rijnlaan onaantrekkelijker worden als sluiproute.

Het plateau Schielaan/Rijnlaan wordt naast de snelheidsremmende functie aangebracht om er voor te zorgen dat er een uniform geheel ontstaat in de wijk waarbij kruispunten gelijkwaardig zijn.


Met de maatregelen in dit plan wordt de snelheid naar beneden gebracht. Met de nieuwe plateaus, de aanpassingen bij het kruispunt Amstellaan - IJssellaan het kruispunt Rijnlaan - Merwedeplantsoen en het kruispunt Herenweg-Rijnlaan, het invoeren van de maximale snelheid van 30 km / uur zal de gereden snelheid op de Rijnlaan en Amstellaan aanzienlijk naar beneden worden gebracht. Na realisatie van deze maatregelen zullen we op meerdere locaties snelheidsmetingen uitvoeren, mocht blijken dat de gereden snelheid alsnog te hoog is zullen we de hellingen van één of beide van de bestaande plateaus herstraten en steiler maken. Deze zullen echter niet heel steil worden en een glooiend verloop houden om mogelijke trillingsoverlast bij omwonenden te voorkomen.
De handhaving van de maximumsnelheid wordt gedaan door de politie. De politie heeft aangegeven akkoord te gaan met het plan en dat handhaving mogelijk is.

3
Is blij met het plan om de hele wijk in te richten als 30 km/zone. Verzoekt tot meer snelheidsremmende maatregelen op de Rijnlaan tussen de Maaslaan en de Herenweg. Verzoek om de plateaus van de Rijnlaan met de Scheldelaan en de Maaslaan steiler te maken.


Zie reactie 2.

4
Sluit zich aan bij reactie 2.
Wil graag een afgeschermd fietspad waardoor (jonge) fietsers beter beschermd worden. Nu moeten jonge kinderen over de stoep fietsen.
Om ruimte te maken enkelstrooks wegen maken waarbij afwisselden oost-west en west-oost verkeer over de weg gaat.
Met snelheidsbeperkende maatregelen zal ook het sluipverkeer ontmoedigd worden. Automobilisten hebben nu te weinig oog voor kinderen en langzaam verkeer.


Zie reactie 2.

De mogelijkheden en ruimte om een fietspad aan te leggen in de Rijnlaan is er niet. Ook heeft een fietspad in een 30 km/uur weg niet de voorkeur. Het kruispunt met de Rijnlaan wordt aangepast waarbij het mogelijk wordt om bij de verkeerslichten over te steken voor fietsers richting het noorden. Hierbij hoeven fietsers niet meer over het trottoir te fietsen.


Door het plaatsen van een plateau op het kruispunt Rijnlaan-Merwedeplantsoen en het kruispunt zo aan te passen dat alle takken recht op elkaar aansluiten zullen automobilisten niet meer bij het zien van groen licht voor het kruispunt de snelheid verhogen maar zullen ze af moeten remmen.

5
Verzoekt om meer snelheidsremmende maatregelen en de bestaande plateaus te verhogen.


Zie reactie 4 en 2

6
Graag aandacht voor kinderen zodat zij veiliger kunnen fietsen en oversteken. Aan van rechtskomend verkeer wordt nu geen voorrang verleend.
Met de huidige plateaus is de snelheid te hoog, deze graag verhogen.
Verzoekt tot plaatsing van een snelheidsinformatiedisplay

Gaat er gecontroleerd worden op de snelheid?
Zie reactie 2

7
Wij zijn positief over het plan voor het aanleggen van een 30km zone in de Amstellaan (en overige straten).

Er wordt vaak te hard gereden in de Amstellaan.

Uw reactie wordt meegenomen.

8
Waarom zijn er recentelijk de snelheidsinformatiedisplays geplaatst?
Tegen een aanpassing van de taluds van de bestaande drempel ter hoogte van de Scheldelaan-Rijnlaan. Ik voel de trillingen van het autoverkeer nu al in mijn woning. Ik maak mij ernstig zorgen over een toename van trillingen wanneer het talud van de drempel steiler wordt uitgevoerd.

Kan de brug over de Leidsevaart als eenrichtingsverkeer worden uitgevoerd? Daardoor zal het sluipverkeer drastisch afnemen in de wijk en dat is goed voor de verkeersveiligheid.
Snelheidsmeters worden op verschillende locaties in de gemeente geplaatst. Deze hebben het meeste effect als ze tijdelijk op een locatie staan om weggebruikers te attenderen op de gereden snelheid.
De hellingen van de bestaande plateaus Rijnlaan/Maaslaan en Scheldelaan/Rijnlaan zullen opnieuw bestraat worden waarbij de helling wordt aangepast. Deze zullen echter niet heel steil worden en een glooiend verloop houden om mogelijke trillingsoverlast bij omwonenden te voorkomen.
Het instellen van een eenrichtingsweg op de brug over de Leidsevaart is voor de bereikbaarheid van de Rivierenwijk niet wenselijk.

9
Begin Rivierenbuurt (Leidsevaart) is in ontwerp geen snelheidsremmende maatregelen opgenomen. Is zeer wenselijk i.v.m. o.a. spelende kinderen, zelfs noodzakelijk door hard rijdende automobilisten.
Geen bezwaar om een drempel voor eigen huis nr. 142.


Opmerking is overgenomen. In het aangepaste plan is een snelheidsremmende maatregel opgenomen door middel van een uitstulping bij het kruispunt Amstellaan - IJsselaan, deze maatregel zal er tevens voor zorgen dat aan het van rechts komende verkeer op de het kruispunt Rijnlaan – Amstellaan beter voorrang wordt verleend.

10
Hoe gaat de uitvoering gepland worden?

Belangrijk is dat de wijk bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Omrijden via Leidsevaartweg duurt te lang.
De uitvoering wordt nog nader ingepland. Bij de uitvoering zal er verkeershinder zijn, de bereikbaarheid van de wijk zal gewaarborgd blijven. Over afzettingen en afsluitingen vindt afstemming plaats vinden met de hulpdiensten.


11
Bij kruispunt Rijnlaan - Merwedeplantsoen”: Is het niet beter hier de haaientanden te handhaven. Mensen die de Rijnlaan uitrijden pakken nog snel het groene licht mee.
Wij zouden graag zien dat de 30 km borden zeer duidelijk worden neergezet.
Wij zijn blij dat het gebied een 30 km zone wordt!


Zie reactie 4. De 30 km/zone borden zullen op een goede zichtbare plaats neergezet worden.

12
Gaarne geen drempel voor nr. 26 (Amstellaan) is in het verleden ook gebeurd en weggehaald. Met een drempel is het een gebonk.

Graag parkeerverbod hoek Herenweg / Rijnlaan bij de vluchtheuvel.
In het plan is geen drempel nabij Amstellaan 26 opgenomen.

Het parkeren nabij het kruispunt Herenweg/Rijnlaan zal verboden worden.13
De Rijnlaan richting Herenweg is al een fuik m.a.w. wordt steeds smaller. Als rechts vol geparkeerd is kan je geen kant op als er een tegenligger komt. Oplossing is parkeerhavens aan de rechterkant, net als links. De Rijnlaan is te smal op sommige plekken en het trottoir breed genoeg om parkeerhavens te maken.


De Rijnlaan is voldoende breed om aan de zuidzijde te parkeren op de rijbaan. Het maken van parkeerhavens zou de parkeercapaciteit verminderen omdat de havens tussen bomen moeten worden ingepast. Ook heeft het parkeren van auto’s op de rijbaan een snelheidsremmend effect.

14
Kruising Rijnlaan / Amstellaan / IJssellaan graag aanpakken: brede weg vanaf de brug of naar de brug toe  hoge snelheid 80/90 km/uur. Is nu een racebaan waarbij verkeer van rechts geen voorrang krijgt. Denk ook aan fietstende kinderen vanuit Linge richting Dinkelpad?\

Borg beter versperren voor vrachtauto’s. Te grote en te hoge vrachtauto’s maken gebruik van het bruggetje.


Bord “verkeer van rechts heeft voorrang” bij flats aan Rijnlaan anders plaatsen (geldt nb. niet voor flats)


Het kruispunt met de IJssellaan zal worden aangepast waardoor verkeer dat vanaf de brug komt snelheid moet minderen.
De borden met verkeer van rechts heeft voorrang zijn weggehaald. Omdat dit een algemeen geldende verkeersregel is en het bord op deze locatie niets meer toevoegt.


15
Wij willen met klem verzoeken om extra remmende maatregelen te nemen binnen de wijk (hoger drempels? Gedwongen slinger, dwars / visgraat parkeren.


Zie reactie 2.

Visgraatparkeren heeft niet onze voorkeur omdat het zicht bij visgraatparkeren op fietsers slechter is dan bij langsparkeren.16
Verzoekt tot een geregelde fietsoversteek bij de Herenweg-Rijnlaan naar het noordoosten toe voor fietsers naar de basisscholen in de Geleerdenwijk.
Beter om niet alleen bij Amstellaan-Reggelaan en Rijnlaan-Herenweg 30 km kruispunt plateaus aan te leggen maar ook twee 30 km plateaus aan te leggen op de Rijnlaan (momenteel zijn daar slechts 50 km plateaus aanwezig)

Met genoegen kennis genomen van het feit dat de gemeente Heemstede eindelijk van plan is de Rivierenbuurt geheel als 30 km-zone in te richten.


Gezien het weinige verkeer via de Schielaan de Rijnlaan opkomt heeft plateau geen toegevoegde waarde
Snelheidscamera's plaatsen op de kruising Herenweg-Rijnlaan.
Verzoek tot aandacht voor de veiligheid van jonge fietsers.


De geregelde fietsoversteek wordt in het plan Herenweg fase 3 gerealiseerd. De uitvoering hiervan is gepland in de eerste helft van 2013.
Zie reactie 2

Het plaatsen van snelheidscamera’s wordt gedaan door het Openbaar Ministerie.
17
Verzoek drempels of andere snelheidsremmende maatregelen op de Amstellaan ter hoogte van de Rijnlaan en de IJssellaan, omdat hier het hardste wordt gereden.


Rechts krijgt nu ook niet altijd voorrang.
Verzoekt tot het plaatsen van de snelheidsinformatiedisplays om de Amstellaan.
Verzoekt voorrangsregeling Merwedeplantsoen/Rijnlaan te handhaven omdat dit hinderlijk kan zijn voor de doorstroming van het verkeer.

Zie reactie 9.


De snelheidsinformatiedisplays rouleren door de gemeente. Deze zullen ook af en toe op de Amstellaan neer worden gehangen.
Het kruispunt Merwedeplantsoen – Rijnlaan wordt aangepast zodat er goed zicht is op het van rechts komend verkeer. Door het aanpassen van de voorrang ontstaat een uniform beeld in de hele wijk en dat voorkomt onduidelijke situaties. Verkeer op de Rijnlaan zal snelheid moeten minderen om voorrang te verlenen. Gezien de hoeveelheid verkeer op de Rijnlaan en het Merwedeplantsoen kan deze ook me de gewijzigde voorrangsregeling de hoeveelheid verkeer verwerken, de snelheid en doorstroming op de Rijnlaan zal inderdaad wel naar beneden gaan.


18
De politie zal moeten controleren op snelheid en hinderlijk parkeren (bij kruispunten). Als het kruispunt Rijnlaan-Merwedeplantsoen een plateau krijgt is er weinig onderscheid tussen trottoir en rijbaan waardoor het voor politie moeilijk is om handhavend op te treden.
Naar mijn verwachting zal de wijziging van de voorrangssituatie bij het Merwedeplantsoen problemen gaan opleveren. Wanneer de verkeerslichten op rood staan voor het verkeer uit de Rijnlaan, zal het autoverkeer uit het Merwedeplantsoen toch zo ver gaan oprijden dat men het fietspad bij de verkeerslichten blokkeert, ook al omdat het zicht naar links, de Rijnlaan in, slecht is en het fietspad niet in het verlengde van de Rijnlaan ligt.
Daarnaast versmalt (vanaf de Herenweg gezien) de Rijnlaan t.h.v. de huisnummers 2 en 2a. In het stuk waar het asfalt van de kruising eindigt en de versmalling staan altijd autos geparkeerd, al dan niet gedeeltelijk op het trottoir. Op de versmalling kunnen personenauto’s elkaar net passeren maar staan er auto’s geparkeerd dan lukt dit al niet meer, om over vrachtwagens en bestelbusjes maar te zwijgen. Nu het plan is de voorrangssituatie te wijzigen, is de kans groot dat inkomend verkeer, zeker op de drukke momenten van de dag, vast komt te staan bij de versmalling. Mogelijk met gevolgen voor het verkeer op de Herenweg. En niet te vergeten voor de fietsers op het westelijke twee richtingen fietspad.
Bij druk en stilstaand verkeer de Rijnlaan uit, wordt de laatste tijd het zuidelijke trottoir steeds meer gebruikt als fietspad en niet alleen door schoolgaande kinderen maar ook door volwassenen en scooterrijders. Dit zal alleen maar toenemen als de voorrangssituatie bij het Merwedeplantsoen wordt aangepast.
In de voorliggende plannen wordt niet gesproken over het aanpassen (steiler maken) van de huidige kruispuntplateaus. Bij het aanleggen van de kruispuntplateaus in het verleden waren deze in eerste instantie te stijl. Dit had tot gevolg, veel trillingen in huis, duidelijk in huis hoorbare klappen en overlast van hard remmende en snel optrekkende auto’’s. Worden deze kruispuntplateaus ook aangepast dan gaan de bewoners die hier bij wonen, waaronder ik, weer meer overlast ervaren. Om maar niet te spreken van een vergrote kans op scheurvorming in de woningen. Hopelijk worden de huidige kruispuntplateaus dan ook niet aangepast.


Indien er regelmatig auto’s geparkeerd staan op kruispunten kan de politie of handhaving hierop verbaliseren. Indien er geheel of gedeeltelijk op het trottoir wordt geparkeerd op de hoeken van kruispunten kan dit door middel van antiparkeerpaaltjes worden tegengegaan.
Het kruispunt Rijnlaan – Merwedeplantsoen zal naast het aanbrengen van een plateau zo worden aangepast dat alle takken recht op elkaar aansluiten waardoor het zicht op het verkeer dat vanuit een zijstraat komt aanzienlijk verbeterd.

Parkeren op het kruispunt is niet toegestaan, duidelijker aangeven waar wel en waar niet geparkeerd mag worden.


Zie reactie 2

19
Verzoekt tot extra verkeersvertragende voorzieningen en een fietsoversteek bij de Herenweg-Rijnlaan naar het noordoosten toe voor fietsers naar de basisscholen in de Geleerdenwijk.


Het kruispunt Herenweg-Rijnlaan wordt ten tijde van het project Herenweg fase 3 (uitvoering gepland eerste helft 2013) aangepast waarbij er een extra oversteekvoorziening voor fietsers wordt gerealiseerd zodat deze vanaf de Rijnlaan over de westzijde van de Herenweg kunnen fietsen en veilig bij de verkeerslichten over kunnen steken.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina