Instemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling iswi, overeenkomstig bijgaand conceptDovnload 24.26 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte24.26 Kb.

Raadsvoorstel
Raadsagenda

:

22 juni 2006

Nr.

:Bijlage nr.

:Portefeuille

:

Wethouder J.F.M. Freriks

Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsverband


Werk en Inkomen (ISWI) en wijziging begroting 2006Voorgestelde beslissing:

 1. Instemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ISWI, overeenkomstig bijgaand concept;

 2. Instemmen met de gewijzigde begroting 2006 van het ISWI;

 3. Instemmen met de benoeming van twee leden door het college van B&W en twee leden door de gemeenteraad voor het Algemeen Bestuur (AB) van het ISWI, met aanwijzing van de daarvoor benodigde vervangende leden;

 4. Uit uw midden 2 leden aanwijzen voor het AB van het ISWI en twee vervangende leden.Inleiding

Op 21 december 2005 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van het ISWI overleg gevoerd met de Gedeputeerde N. Wijsman van de Provincie Gelderland. Mede naar aanleiding van dit overleg heeft het bestuur nog diezelfde dag in haar vergadering besloten om in te stemmen met de toetreding van de gemeente Aalten tot de gemeenschappelijke regeling ISWI.

Het AB van de ISWI heeft bij haar besluitvorming zoveel mogelijk rekening proberen te houden met de opvattingen van de Raden van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. In verband hiermee is o.a. besloten om begin 2006 de Raden een voorstel te doen over wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISWI, met name voor wat betreft de omvang en de samenstelling van het bestuur.

Het verzoek van het ISWI is nu om in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling en om de regeling voor te leggen aan de raad met het verzoek om uit hun midden de vier leden voor het AB aan te wijzen. Daarnaast wordt de gewijzigde begroting 2006 aangeboden aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid om haar gevoelens te laten blijken.Meetbaar effect

Door de gemeenschappelijke regeling wordt een efficiënte organisatie nagestreefd die belast is met de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de Wet werk en bijstand.Argumenten

 1. Door de gemeentelijke herindeling en door de toetreding van de gemeente Aalten tot het ISWI, is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk.


Naast de juridische noodzaak zijn de wijzigingen noodzakelijk, om door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als één entiteit te worden aangemerkt.


 1. De gemeenschappelijke regeling is een bevoegdheid van de raad. De raad dient daarom in te stemmen met een wijziging van de regeling.
 1. Door de toetreding van de gemeente Aalten kan de gemeenschappelijke regeling in stand gehouden worden.
 1. Het streven naar verdergaande intergemeentelijke samenwerking op het gebied van werk en inkomen krijgt door de toetreding van de gemeente Aalten een duidelijke impuls.


Uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling met meerdere gemeenten in de regio, levert zowel inhoudelijk als financieel op termijn aanzienlijke voordelen op.


 1. Door de toetreding van de gemeente Aalten aan de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2006, dient de begroting aangepast te worden aan de nieuwe situatie. 2. In de programmabegroting 2006 zijn enkel de prestaties aangepast aan de uitbreiding van het klantenbestand. De kwaliteitseisen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2006.


Verder zijn natuurlijk de lasten en baten aangepast aan de productenbegroting.


 1. Het vereiste (artikel 14 Wgr) dat het DB uit minimaal drie leden dient te bestaan, maakt een wijziging van de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk, ook waar het gaat om de samenstelling van het AB.


De huidige bepalingen met betrekking tot de omvang en de samenstelling van de bestuursorganen zijn opgenomen in de artikelen 7 en 13 van de gemeenschappelijke regeling ISWI. Indien op dit moment invulling gegeven zou worden aan het bepaalde in die artikelen, dan zou het AB nog maar uit 4 leden bestaan en het DB uit 2 leden. Daarmee wordt niet aan de wettelijke eisen voldaan.


 1. Conform artikel 7 van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling worden de leden van het AB aangewezen door de raden van de gemeenten uit hun midden, inbegrepen hun voorzitters en uit de wethouders, waarbij minstens 2 leden dienen te worden aangewezen uit hun college van burgemeester en wethouders.


De leden van het AB kiezen vervolgens uit hun midden de leden voor het DB, waarbij per deelnemende gemeente ten minste 1 lid wordt aangewezen uit die leden die in hun gemeente burgemeester of wethouder zijn.
 1. Deze instemming, om (ook) collegeleden af te vaardigen naar het AB van het ISWI, doet recht aan de inlichtingen en verantwoordingsplicht tussen het DB en het AB bij het ISWI enerzijds en tussen het college en de raad bij de – op dualisme gebaseerde - gemeente anderzijds.
Kanttekeningen


 • Door de gemeenteraad van Aalten is een amendement ingediend, dat ertoe strekt ‘dat een raadslid zitting kan nemen in het DB’. Dit amendement van de raad van Aalten heeft geleid tot een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

 • Inmiddels is duidelijk dat het Ministerie van SZW de gemeentelijke Wet Werk en Bijstand (WWB)-budgetten weer afzonderlijk wil toekennen aan samenwerkingsverbanden als het ISWI. Dit doet niet af aan de hoogte van de budgetten, maar levert wel extra werk op de het ISWI door de noodzakelijke verantwoording achteraf per afzonderlijke gemeente. Dit gaat ten kosten van de efficiency.

 • Op basis van de in 1999 gemaakte afspraken werden de kosten (het nadelig saldo) t/m het begrotingsjaar 2005 verdeeld naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Gezien het uitkeringsbestand van de gemeente Aalten acht het ISWI het reëler om de kosten op basis van het werkelijke aantal WWB-cliënten te verdelen.


Kosten, baten en dekking

De gewijzigde begroting 2006 levert een voordeel op van € 20.000,= op ten opzichte van de begroting 2005 en € 52.000,= ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2006.

Burgemeester en wethouders,

L.H.M. van den Nieuwendijk J.F.M. Freriks

secretaris loco-burgemeester


Opmerking van de griffier naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de commissie Welzijn en Zorg d.d. 30 mei 2006:

Meegezonden stukken behorende bij het voorstel:

1. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling ISWI in concept, met brief aan het college van B&W.

Ter inzage gelegde stukken behorend bij het voorstel: 1. Programmabegroting 2006 ISWI;

 2. Programmabegroting 2006 ISWI; gewijzigde versie i.v.m. toetreding gemeente Aalten.

Raadsvergadering d.d. 22 juni 2006, nr.

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2006;

gezien het advies van de commissie Welzijn en Zorg d.d. 30 mei 2006;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);


BESLUIT: 1. In te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISWI, in verband met de toetreding van de gemeente Aalten, overeenkomstig het concept;

 2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2006 van het ISWI, in verband met de toetreding van de gemeente Aalten aan de gemeenschappelijke regeling;

 3. In te stemmen met de benoeming van twee leden door het college van B&W en twee leden door de gemeenteraad voor het Algemeen Bestuur van het ISWI, met aanwijzing van de daarvoor benodigde vervangende leden;

 4. Uit de raad dhr/mevr….. en dhr/mevr ….. aan te wijzen als lid voor het Algemeen Bestuur van het ISWI en dhr/mevr ….. en dhr/mevr…. als respectievelijke plaatsvervangers.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van


22 juni 2006.

de griffier, de voorzitter,


Drs. P.W. Bannink J.P.M. Alberse
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina