Instemmen met een jaarlijkse bijdrage aan het Regionale mip t&R-fonds (Meerjaren Investerings Programma Toerisme & Recreatie) ter grootte van € 32,056,- per jaar in de periode 2008 tot en met 2011Dovnload 26.54 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte26.54 Kb.

Raadsvoorstel
Raadsagenda

:

26 juni 2008

Nr.

:

7
Bijlage nr.

:Portefeuille

:

Burgemeester J.P.M. Alberse

Onderwerp: Toeristisch-Recreatief Ontwikkelingplan Achterhoek (TROP)Voorgestelde beslissing: 1. Instemmen met een jaarlijkse bijdrage aan het Regionale MIP T&R-fonds (Meerjaren Investerings Programma Toerisme & Recreatie) ter grootte van € 32,056,- per jaar in de periode 2008 tot en met 2011.

 2. De gemeentelijke bijdrage aan het MIP T&R en de reguliere jaarlijkse subsidiebijdrage aan het Achtehoeks Bureau voor Toerisme (ABT) van € 0,45 per inwoner via de Regio Achterhoek laten verlopen in de periode 2008 tot en met 2011.

 3. Kennisnemen van de stand van zaken ten aanzien van de andere onderdelen van het TROP.


Inleiding

In de Regionaal Economische Structuurvisie voor de Achterhoek (RES II) - die de gemeenten in Regio Achterhoek-verband samen met o.a. bedrijfsleven, Recreatieschap Achterhoek – Liemers (RAL) en ABT hebben opgesteld - is de sector Toerisme & Recreatie aangemerkt als speerpuntsector. Ook de provincie Gelderland constateert dat de Achterhoek op het gebied van toerisme en recreatie ‘goud’ in handen heeft, maar het product T&R nog onvoldoende neerzet. Daarom heeft zij in het kader van het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) 2006 een subsidie toegekend voor de ontwikkeling van één gezamenlijk Toeristisch-Recreatief OntwikkelingsPlan (TROP) voor de Achterhoek.


Zoals u weet hebben de gemeenten die zijn aangesloten bij de Regio Achterhoek, aangevuld met de gemeenten Lochem en Zutphen, deze handschoen opgepakt en zijn begonnen aan het opstellen van dit gezamenlijke plan. De portefeuillehouders Toerisme & Recreatie van de betrokken gemeenten hebben zich verenigd in de stuurgroep TROP. De stuurgroep word ambtelijk ondersteund vanuit de Regio Achterhoek en de betreffende gemeenten. Er zijn drie fases in het TROP doorlopen, te weten:

Fase 1: deskresearch gemeentelijk beleid en vervolgstrategie

Fase 2: branding, organisatieadvies, MIP T&R

Fase 3: implementatie.


In dit voorstel wordt instemming gevraagd met één van de drie onderdelen uit fase 2, namelijk het MIP T&R en de daarbij behorende fondsvorming.
In bijgaande TROP-notitie Regio Achterhoek juni 2008 en de onderliggende bijlagen 1 t/m 3 wordt één en ander nader toegelicht.
Samenvatting

Met dit voorstel wordt, in lijn met de regionale afspraken, onze gemeentelijke bijdrage in het MIP-T&R-fonds beschikbaar gesteld en aan de Regio Achterhoek een mandaat verstrekt om de uitvoering van het Regionale TROP te coördineren.
Meetbaar effect

Het bereiken van economische groei in de Achterhoek door versterking sector toerisme en recreatie.Argumenten

 1. Het Regio-contract verlangt gemeentelijke co-financiering.

  Een gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de middelen die de provincie Gelderland als onderdeel van het Regiocontact beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het programma Vrijetijdseconomie in de Achterhoek;
 1. Door het MIP-T&R-fonds te vullen, wordt een start gemaakt met de concrete uitvoering van het regionale TROP;


Achterhoekse gemeenten en betrokken recreatieve organisaties dringen al langer aan op daadwerkelijke uitvoering van recreatief-toeristische initiatieven.


 1. Met de uitvoering van MIP-T&R-projecten wordt op regionale schaal samengewerkt om het recreatief-toeristische aanbod in de Achterhoek te verbeteren;


De Achterhoek heeft tot op heden niet uitgeblonken in gezamenlijke uitvoering van recreatief-toeristische ambities.


 1. Door de uitvoering van MIP-T&R-projecten wordt invulling gegeven aan speerpuntenprogramma 2008-2010 en meer in algemeen de ambities zoals verwoordt in de ontwikkelingsvisie OWN2020.


In het MIP-T&R-fonds zijn projecten met een regionale meerwaarde opgenomen. Ondermeer gaat het om een fietsknooppuntensysteem en de doorgaande fietsverbinding Doesburg-Bocholt. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de “assentheorie volgens OWN 2020” zoals ook opgenomen in het speerpuntenprogramma 2008-2010. Een aanzet om te komen tot recreatieve ontwikkelingen op Achterhoekse schaal.


 1. Het gevraagde besluit tot instemming is het sluitstuk van een zorgvuldig voorbereid traject waarin de Achterhoekse gemeenten actief hebben samengewerkt;


Vanaf de start van het Regionale TROP-proces in het voorjaar 2006 tot nu is intensief samengewerkt, gecommuniceerd en zijn deelbesluiten genomen om tot afwikkeling van het TROP-proces te komen. In de TROP-notitie Regio Achterhoek, juni 2008 met onderliggende bijlagen is één en ander uiteengezet.


  2.1 De regio Achterhoek coördineert de uitvoering van het Regio Contract met Vrijetijdseconomie als onderdeel daarvan;


Als contactpartner voor de uitvoering van het Regio-contract coördineert het programmateam “Vrijetijdseconomie” de uitvoering van de betreffende onderdelen en draagt zij zorg voor budgetbeheer en butgetverantwoording. Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen is het noodzakelijk dat gemeentelijke bijdragen via de Regio Achterhoek verlopen.


  2.2 Overheveling van de bijdragen aan het ABT vanuit gemeenten via de Regio Achterhoek maakt het mogelijk om met het ABT output-gerichte financieringsafspraken te maken over de T&R-promotie en marketing ter uitvoering van het Regionaal TROP.  1. Ons college informeert uw raad op deze wijze (actieve informatieplicht).


Kanttekeningen

 1. Er wordt een voorschot genomen op de definitieve vaststelling van de regionale programma’s; Vrijetijdseconomie is weliswaar door de Achterhoekse gemeenten binnen de Koersdiscussie van de Regio Achterhoek binnen de Top-3 als onderwerp geprioriteerd, echter door nu in te stemmen met de coördinerende rol van de Regio Achterhoek in de uitvoering van het programma vrijetijdseconomie, wordt vooruitgelopen op definitieve besluitvorming ter zake.Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging

Van de gemeente Oude IJsselstreek wordt voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 een bijdrage verlangd van € 32,056,- per jaar. De totale MIP-T&R-kosten bedragen derhalve € 128.224,-.


Het gaat om uitvoering van activiteiten die reeds in onze begroting zijn opgenomen.

- Deelname Achterhoek Spektakel Toer: € 35.000,-

- Uniforme Toeristische objectbewegwijzering (onderdeel jaarlijks R&Tbudget investeringsstaat):€ 60.000,-

- Digitale informatiezuilen (onderdeel jaarlijks R&Tbudget investeringsstaat): € 25.000,-

- Imagoversterking en productontwikkeling: € 9.220,- +

Totaal € 129.220,-
Omdat er voldoende dekking aanwezig is, kan zonder een begrotingswijziging met het voorstel worden ingestemd.


Uitvoering:

Uitvoering van het Regionaal TROP ligt bij de Regio Achterhoek, de deelnemende gemeenten en betrokken instanties/brancheorganisaties
Planning:

Uitvoeringstermijn is 2008 tot en met 2011.


Personeel:

Door een intensievere samenwerking op regionaal niveau zal beleidsontwikkeling in een breder kader plaatsvinden. De beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme levert een beleidsmatige inbreng in de voorbereiding en uitvoering van het Regionaal TROP.Communicatie:

Verloopt via de Regio Achterhoek.


Contact met belangenvereniging/wijkraad:

Verloopt via de Regio Achterhoek.


Evaluatie/verantwoording:

Verloopt via de Regio Achterhoek.
Behandeld door:

Naam: R. Krabben

email-adres: r.krabben@oude-ijsselstreek.nl

Telefoonnummer: 0315-292430

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse

secretaris burgemeester

Opmerking van de griffier naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de commissie Bestuur en Middelen d.d. 11 juni 2008:

De fracties van CDA, PvdA, Lokaal Belang GVS en VVD adviseren unaniem positief ten aanzien van het voorstel. Het is een hamerstuk.


Opmerking van de griffier naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de vergadering van de gemeenteraad d.d. 26 juni 2008:

De griffier de voorzitter


J. Van Urk J.P.M. Alberse


Meegezonden stukken behorende bij het voorstel:1. Geen
Ter inzage gelegde stukken behorend bij het voorstel:

1. TROP-notitie Regio Achterhoek juni 2008
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina