Instructie waarnemen rot het waarnemen toegelichtDovnload 23.87 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte23.87 Kb.

Instructie waarnemen ROT

Het waarnemen toegelichtAlgemene informatie observeren: nieuwe werkwijze

Sinds de overgang van de ADR naar RADAR werken de waarnemers volgens een nieuwe systematiek. In voorgaande toetsen werd aan de waarnemers gevraagd alles te noteren wat waargenomen werd. De huidige systematiek is erop gericht om specifieke vragen te kunnen beantwoorden. Dat betekent dat u gericht waarneemt, met de specifieke aandachtsgebieden in het achterhoofd. Deze toelichting biedt u een kader, zodat u gericht kunt waarnemen.

Dus niet alles opschrijven wat u ziet, maar alleen opschrijven wat nodig is.
De ervaring leert dat het niet haalbaar is om ter plekke een vragenlijst in te vullen. Aan u wordt dan ook gevraagd om een logboek bij te houden waarop de waarnemingen worden genoteerd. Doordat u vooraf de toelichting krijgt, weet u welke vragen u na afloop van de praktijktest (tijdens de ingeplande uitwerkingstijd) moet beantwoorden. U kunt daarop uw logboek afstemmen. Bij deze instructie is wel de vragenlijst gevoegd, zodat u, als u wilt, hiervan kennis kunt nemen.
Het is de bedoeling dat één ingevulde vragenlijst per team ingeleverd wordt. Dat betekent dat u samen met uw collega-waarnemers dient te komen tot één document voor het ROT.
Hierna komen eerst de algemene aandachtspunten voor het ROT aan de orde, daarna de aandachtspunten specifiek voor de waarnemers van de Operationeel Leider en het team ROT en als laatste de aandachtspunten voor de waarnemer(s) Informatiemanagement. Lees deze voor het waarnemen goed door.
Algemene aandachtspunten ROT

Volgens de basisvereisten is het ROT belast met de operationele leiding over de rampenbestrijding en crisisbeheersing, de afstemming met andere betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam team. Het ROT bestaat uit de volgende functionarissen en eenheden:  • Een regionaal operationeel leider

  • Een sectie brandweer

  • Een sectie politie

  • Een sectie GHOR

  • Een sectie bevolkingszorg

  • Een sectie informatiemanagement

  • Een voorlichtingsfunctionaris.


Het kan zijn dat een ROT, naast deze minimumbezetting, nog andere functionarissen in het team uitnodigt.
Het ROT dient binnen 45 minuten na alarmering te starten met de uitvoering van haar taken, met uitzondering van het hoofd van de sectie Informatiemanagement dat binnen 30 minuten begint en de sectie Informatiemanagement die binnen 40 minuten begint. De overige secties dienen in 60 minuten te beginnen met de uitvoering van hun taken. *
Voor alle waarnemers van de praktijktest is het van belang te noteren :

- Hoe laat er opgeschaald werd naar het GRIP-niveau voor het ROT;

- Op welke tijdstippen de functionarissen arriveren die deelnemen aan het ROT;

- Of de functionarissen bij opkomst meteen starten met hun werkzaamheden*;

- Of het ROT vond dat het team hiermee compleet was;

- In welke locatie of ruimte het ROT heeft plaatsgenomen;

- Of het ROT heeft besloten nog verder op te schalen.
* Over het algemeen zullen de functionarissen meteen informatie gaan inzamelen. Mocht iemand echter na opkomst bijvoorbeeld privé gaan bellen of iets gaan lezen wat niets met de praktijktoets te maken heeft, vindt IOOV dat de betreffende functionaris niet gelijk gestart is met de uitvoering van zijn of haar taken.
Toelichting waarnemen Operationeel leider en team ROT
Het plenaire overleg kan worden opgenomen op een MP3-speler. Een waarnemer is verantwoordelijk voor de schriftelijke verslaglegging van het overleg. De andere waarnemers zouden eventueel als achtervang het overleg mee kunnen schrijven. De Inspectie OOV wil graag weten hoe de vergaderstructuur van het team op u is overgekomen. Bij vergaderstructuur kunt u denken aan het afstemmen van een vergaderklok binnen het ROT en met andere teams, of er vergaderdiscipline is en welke faciliteiten/middelen aanwezig zijn (en gebruikt worden).
Daarnaast willen we graag van u horen hoe u de besluitvorming heeft ervaren. Neemt het team besluiten? Worden de besluiten gebaseerd op de ingebrachte informatie of is er een functionaris die duidelijk het initiatief neemt? Worden de besluiten ook vertaald in opdrachten die vervolgens worden gecommuniceerd en toegewezen aan bepaalde functionarissen? Vindt er terugkoppeling over de voortgang van de opdrachten plaats? Stelt het team opdrachten bij als er bijvoorbeeld nieuwe informatie beschikbaar komt? Heeft het ROT beslispunten aangedragen voor het GBT/RBT. Maar ook van belang is te weten of het CoPI en/of Team Bevolkingszorg beslispunten hebben aangedragen voor het ROT.
Vindt u dat het team prioriteiten stelt en vindt u dat deze prioriteiten ook door het team worden onderbouwd? Worden de prioriteiten indien nodig bijgesteld als er bijvoorbeeld nieuwe informatie beschikbaar komt?
Wat heeft u gemerkt van de adviesrol van het ROT naar het GBT/RBT? Is er contact geweest met (een van) deze teams? Heeft u gemerkt dat er adviezen gegeven zijn?
Voor de waarnemer van de praktijktest is het dus van belang te noteren:

- Hoe de vergaderstructuur op u is overgekomen;

- Of u vindt dat het team prioriteiten heeft gesteld;

- Of u vindt dat er besluiten genomen zijn en wat er met die besluiten is gebeurd;

- Of het ROT nog beslispunten heeft aangedragen voor het GBT/RBT;

- Of CoPI/TB beslispunten hebben aangedragen voor het ROT;

- Of u heeft gemerkt dat het ROT adviezen heeft gegeven aan GBT/RBT.
Toelichting waarnemen Informatiemanagement
In de basisvereisten staat een substantieel deel aan artikelen over Informatiemanagement. Het doel van Informatiemanagement is het zo snel mogelijk verkrijgen van alle informatie die relevant is voor de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en het actief beschikbaar stellen van die informatie aan de functionarissen in de crisisorganisatie die de informatie nodig hebben.
Een speciale rol hierin ligt bij het hoofd van de sectie Informatiemanagement en de sectie Informatiemanagement. Het hoofd zal informatie moeten gaan verzamelen en vastleggen. Ook zullen we dit bij de sectie Informatiemanagement moeten zien (let op: er is al sprake van een sectie als er naast het hoofd ook één medewerker van de sectie aanwezig is.)
In de basisvereisten wordt er vanuit gegaan dat centraal in het informatienetwerk (gangbaar is dat dit gebeurt bij de sectie Informatiemanagement in het ROT) een totaalbeeld van de rampbestrijding of crisisbeheersing wordt bijgehouden. Alle onderdelen van het informatienetwerk zouden toegang moeten hebben tot het totaalbeeld. Zo heeft ieder onderdeel van de crisisorganisatie op elk moment de beschikking over de meest actuele informatie over de ramp of crisis en de wijze waarop de bestrijding wordt aangepakt. Is er iemand die dit totaalbeeld bijhoudt voor het ROT, wie is dat? In welk systeem wordt het totaalbeeld bijgehouden? Wordt het totaalbeeld aangepast als er nieuwe informatie binnen komt? Op welk moment wordt deze nieuwe informatie in het systeem gezet? Wordt het totaalbeeld ook beschikbaar gesteld aan andere teams?
Vraag, op door de spelleiding aangegeven tijdstippen, om een schriftelijke uitdraai/kopie van het totaalbeeld!
In de basisvereisten wordt er vanuit gegaan dat ieder onderdeel van de crisisorganisatie een eigen beeld opbouwt van de situatie. Als waarnemer kunt u lastig vaststellen of het beeld van het ROT compleet is. Formuleer derhalve of u vindt dat het ROT informatie heeft over de aard van het incident, de inzet van de hulpverlening, de prognose & aanpak en de getroffen maatregelen & resultaten. Heeft het ROT voldoende informatie om afwegingen te kunnen maken voor het effectgebied? Is er iemand die dit eigen beeld bijhoudt voor het ROT, wie is dat? In welk systeem wordt het eigen beeld bijgehouden? Wordt het eigen beeld aangepast als er nieuwe informatie binnen komt? Op welk moment wordt deze nieuwe informatie in het systeem gezet? Wordt het eigen beeld ook beschikbaar gesteld aan andere teams?
Vraag, op door de spelleiding aangegeven tijdstippen, om een schriftelijke uitdraai/kopie van het eigen beeld!
Het kan zijn dat in het scenario tegenstrijdige gegevens verwerkt zijn. Als er tegenstrijdigheden in de informatie worden opgemerkt in het team, worden die tegenstrijdige gegevens dan geverifieerd en gecorrigeerd? Ook willen we graag weten waaruit dit blijkt.
Voor de waarnemer van de praktijktest is het dus van belang te noteren:

- Op welk tijdstip het Hoofd Informatiemanagement start met zijn

werkzaamheden;

- Op welk tijdstip de sectie Informatiemanagement start met haar

werkzaamheden;

- In hoeverre het ROT een eigen beeld opbouwt van de situatie;

- In hoeverre een totaalbeeld wordt opgebouwd van de situatie;

- Of tegenstrijdige informatie wordt geverifieerd en gecorrigeerd.

Versie januari 2012

: kennisplein -> Documents
Documents -> Inhoudsopgave voorwoord 1 Samenvatting 2
Documents -> Burgerij en genie strijden gezamenlijk tegen Hochwasser ‘De hulp van de Nederlandse militairen is fantastisch' Döbern (DU)
Documents -> Veiligheid door samenwerking
Documents -> Grote rampenoefening Calamiteitenhospitaal
Documents -> Renegade oefening Voorkomen Nederlandse 09/11 beoefend nieuw milligen
Documents -> Opdrachtgever: Veiligheidsregio Brabant-Noord Begeleider opdrachtgever: 1e
Documents -> Aan : Vakgroep repressie / lnb installaties Van : Folkert van der Ploeg en Jouter Feddema, tbo twente Datum
Documents -> Bijlage 1 Literatuur- & documentenlijst Literatuur- & documenten
Documents -> Onderzoek naar de aansprakelijkheid van (zelf)redzame burgers
Documents -> Oorzaken van scheepsbranden Risicovolle activiteiten
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina