Internationaal publiekrecht Mariene rechtsgebiedenDovnload 39.58 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte39.58 Kb.
I. Inleiding


 • Concept

   • Internationaal publiekrecht

   • Mariene rechtsgebieden

 • Evolutie

 • Genève 1958-1960

 • Nieuw internationaal Zeerecht

 • UNCLOS III

 • Zeerechtverdrag 1982 (LOSC 1982)

Mariene rechtsgebieden: • Interne wateren

 • Archipelwateren

 • Territoriale zee

 • Aansluitende zone

 • Continentaal plateau

 • Diepzeebodem

 • Volle zee

 • (Zeestraten)

--> Kaartje: zie slide

1. Concept • Internationaal publiekrecht:

   • Verdragen en internationaal gewoonterecht

      • Internationaal gewoonterecht: criteria: zie Volkenrecht

        • usus (gebruik in groot deel van internationale gemeenschap)

        • idee dat het gaat om een juridische verplichting

   • Subjecten:

     • Staten

     • Internationale organisaties

     • Individuen, bvb. individu als subject van mensenrechtenverdragen

   • Regelt de verhoudingen tussen staten, internationale organisaties en tot op zekere hoogte individuen, en dat als bron heeft het verdragenrecht en het internationaal gewoonterecht

     • Andere bronnen: art. 37 Statuut IGH
 • Internationaal zeerecht:

   • Deel van het internationaal publiekrecht

     • Aanvankelijk de kern ervan (zie H. De Groot (Grotius))

   • Geheel van rechtsregels die tussen de subjecten van het internationaal publiekrecht gelden met betrekking tot het gebruik van de zee en zijn rijkdommen


  • Kenmerk:

   • Dynamisch recht (past zich aan aan de ontwikkelingen binnen de internationale gemeenschap)

    • Ontwikkelt zich door tegenstellingen die bestaan omtrent het gebruik van de zee

    • Grote parallellen met de technologische evolutie m.b.t. het gebruik van de zee • Niet assimileren met het zeerecht (maritime law, admiralty law, droit maritime)

   • Internationaal zeerecht (law of the sea, droit de la mer)

     • Vooral publiekrecht

   • Gewoon zeerecht:

     • vooral privaatrecht

     • procedure is bvb redelijk verschillend, doordat common law-traditie belangrijk is

     • specifieke rechtsconstructies (bvb. averijgrosse, zeeverzekering, personificatie van het schip)2. Evolutie van het Internationaal Zeerecht

A. Tegenstelling
Terugkerend thema: tegenstelling tussen enerzijds uitoefenen van nationale bevoegdheid van landen over de zee, anderzijds de roep naar vrijheid van de zee

 • Sommige staten willen soevereiniteit zo ver mogelijk (op zee) uitbreiden

 • Andere staten willen zoveel mogelijk vrijheid

→ Reflectie van politieke/economische omstandigheden in bep. tijdvakBvb.

 • Groot-Brittanië in de 19de eeuw: wilde vrijheid van de zee poneren

   • Grote vloot, door vrijheid mogelijkheid om handel te ontplooien en koloniseringsaspecten uit te werken

   • Dus: imperialisme uit de 19de eeuw komt voor groot stuk voort uit het concept “vrijheid van de zee”B. Drie stadia
a. “Absolute vrijheid”


 • ° Grotius, begin 17de eeuw, “De Mare Libero”

 • Tussen aanhalingstekens: zelfs Grotius wist ook dat die vrijheid niet absoluut kon zijn


 • Gebaseerd op twee premissen:

   • Zee is niet vatbaar voor occupatio

     • De zee kan niet bezet worden, dus moet vrij zijn

     • occupatio: voor terra nullius, kan in bezit genomen worden, title of territory

       • Voorwaarden: effectief bevoegdheid uitoefenen, rechtsorde creëren, bewoners moeten relatie ontplooien met het land   • Onuitputtelijkheid van de rijkdommen van de zee

 • Premissen blijven zolang geldig als ze kunnen toegepast worden

   • Occupatio: 17de-18de eeuw: voorbijgestreefd: op grond van cartografische aspecten kan je moeiteloos bepaalde stukken van de zee opeisen

   • Vermeende onuitputtelijkheid: natuurlijk een desillusie, voornamelijk aangetoond in 20ste eeuw

     • Ten andere reeds het geval ten tijde van Grotius, m.b.t. bepaalde soorten walvis

     • Ook: verontreiniging als gevolg van exploitatie en vastelandsverontreiniging, dumping
 • Grote hoogtepunt: 19de eeuw

   • Zoals gezegd met GB op kop

   • Omdat het hun belangen het beste kon dienenb. Voorwaardelijke of gekwalificeerde vrijheid


 • Door falen van premissen

 • Men mag gebruik maken van de vrijheid van de zee, voor zover rekening gehouden wordt met de belangen van anderen

   • Bvb. niet in midden van visgrond bodemrijkdommen gaan exploiteren

   • Bvb. geen booreilanden midden op belangrijke visgrond
 • → Verdragen van Genève 1958c. Gereglementeerd gebruik • van de zee en haar natuurlijke rijkdommen

 • Periode waarin hoofdzakelijk de stap gezet zal worden naar een geschreven recht, weg van het gewoonterecht dat bestaat sinds de 17de eeuw

 • Meer reglementering (scheepvaart, mariene milieu, exploitatie bodem) • → Zeerechtverdrag 1982

   • “Bijbel” m;b.t. Gebruik van de zee


3. Bronnen van het internationaal zeerecht

A. Zeerechtconventies van Genève
a. Zeerechtconventie van 1958 • Zeerechtconventie 1958

   • Gevolg van WO II: Handvest van VN 1945

     • met de hele geschillenprocecdure van dien, zie bvb. resoluties VN-Veiligheidsraad over de piraterij aan de Somalische kusten

     • Eén van de doelen van Handvest: codificatie van het internationaal recht tot dan toe, en op basis daarvan vreedzame geschillenregeling   • Binnen VN: expertengroep van juristen bijeengebracht (ILC: International Law Commission)

   • Werken voorstellen uit

   • Op basis hiervan: Zeerechtconferentie
 • Resultaat: 4 verdragen

   • Op basis van teksten van comités

   • Opsplitsen: maakt ratificatie ook makkelijker
 • Verdrag over territoriale zee en aansluitende zone

 • Verdrag over het continentaal plateau

   • Daarvoor bestond er hier niets over

   • Progressief

 • Verdrag over de volle zee

 • Verdrag over de visserij

   • Niet zo belangrijk; toen werd visserij amper internationaal geregeld

   • Pas later, nu bvb. Europese initiatieven
 • Probleem anno 1958: hoe ver geldt de breedte van de territoriale zee

   • Dus: hoe ver reikt de soevereiniteit van staten

   • Gewoonterechtelijk: 3 zeemijl

   • In Verdrag over de territoriale zee en de aansluitende zone wordt dit niet opgelost   • Nochtans belangrijk, zelfs cruciaal

     • Bvb. schip: op bevoegdheidsdomein van een staat? Exploitatie?b. Zeerechtconventie van 1960 • Gepoogd: 6 mijl brede territoriale zee en 6 mijl brede visserijzone

   • Niet aanvaard: gestrand op één stem

   • Veel staten hielden zich aan de driemijlsregel, die het statuut van gewoonterecht hadden; andere staten: wél gekozen voor 12 mijl


B. Op zoek naar een nieuw zeerecht
Klassieke zeerecht voldoet niet meer!


 • Breedte van territoriale zee: onenigheid

 • Aantal problemen, die ervoor zorgen dat zeerecht geen antwoorden meer biedt   • Technologische redenen:

     • Situeren zich voor een groot deel binnen internationale scheepvaart

       • Nieuwe types van schepen, meer schepen, tonnage zeer sterk gestegen

         • Nieuwe product carriers, containerschepen...

       • Daardoor nieuwe risico's: bvb. verontreiniging van de zee door grotere olietankers     • Maritieme visvangst

       • Heeft sinds jaren '50 een explosie gekend     • Exploitatie van bodemrijkdommen

       • Verontreinigingsgevaar voortkomend uit bvb. booreilanden
 • Politieke redenen:

   • Klassieke zeerecht: Eurocentrisch geïnspireerd, want voor groot deel tot stand gebracht door Europese staten die hun eigen belangen zoveel mogelijk wensten te beschermen

     • Vanaf jaren '60: dekolonisatie; kolonies ontdekken dat regels vooral in voordeel zijn van kolonisatoren

   • Internationale organisaties worden medespelers op wereldvlak

     • Geïnstitutionaliseerd beleid van staten via deze organisaties
 • Ecologisch- economische redenen:

   • Onuitputtelijkheid is volledig voorbijgestreefd

   • Nu systeem nodig dat de schaarste tracht te beperken, rationele benadering van het (o.a.) visserijbeleid nodigC. UNCLOS III

a. Conferentie • = Derde Zeerechtconferentie

 • Is tot nu toe belangrijkste stap, is eigenlijk een vertaling van bovenstaande problemen

 • Om diverse redenen vrij merkwaardig:

   • Groot basisverdrag eruit voortgevloeid

   • Megalomaan groot

   • Lang geduurd, had o.a. te maken met systeem van besluitvorming • Gevolg van specifieke ontwikkelingen, te maken hebbend met exploitatie van zeerijkdommen

   • “Mangaanknollen”: bevinden zich op de DIEPzeebodem: andere geologische structuur dan de gewone zeebodem

     • Ontdekt in jaren '70, leken economisch interessant     • Aantal mogendheden: niet de technologie, niet de mogelijkheden om (deze) te exploiteren

       • → Opnieuw een politiek probleem
 • Diepzeebodem: “common heritage of mankind”

   • ° door een vertegenwoordiger van Malta

   • Seabed Committee: moest een rechtsregime uitwerken zodat de “manganese nodules” zouden worden uitgebaat ten gunste van de gehele mensheid
 • Lang geduurd:

   • Door complexiteit van de materie

     • Nieuwe gegevens zoals diepzeemijnbouw

   • Tegenstelling tussen landen

   • Besluitvormingsprocedure: bij UNCLOS III wilde men enkel beslissen op grond van consensus, omdat de materie zo belangrijk was

     • Dus onder 150 leden moest men consensus bereiken

   • Parallelle uitwerkingssystemenb. Zeerechtverdrag 1982


 • Aantal teksten: Negotiating text, ... uiteindelijk in 1977: ontwerpverdrag (Composite Negotiating Text)

   • Uiteindelijk Vedrag 1982: moest nog gestemd worden

     • Maar meeste staten waren er wel voor te vinden, door compromisvereiste en doordat de meeste regels nog behouden bleven

     • VS: kon zich niet akkoord verklaren met regime voor de diepzeemijnbouw, zij waren er ook ideologisch tegen gekant door visie op mijnbouw

       • Tot op vandaag nog niet ondertekend

     • Griekenland, Venezuela: niet getekend, door problematiek met eilanden

     • Israel: omdat PLO waarnemersstatuut had bij de UNCLOS     • Meeste geïndustrialiseerde landen: in eerste instantie onthouden
 • Pas van kracht geworden in 1994

   • Omdat eerst 60 ratificaties nodig waren
 • September 2009: 159 ratificaties, nog steeds met uitzondering van de VS • Implementation Convention 1994:

   • Om VS te overhalen om het toch te doen ondertekenen

   • Deel XI (over zeebodemexploitatie) is daarin aangepast

   • Momenteel ook door 135 staten geratificeerd; nog steeds niet door VS
 • Tweede Implementatieverdrag: Straddling stocks convention 1995

   • Over visserij en vrijheid van visserij

   • Terugkeren van visreserves uit bepaalde gebieden etc.

   • Van kracht 2002 • Vrij lang Verdrag: over de 300 artikelen

   • Vaak vrij ingewikkeld en gedetailleerd • Deel XV: Geschillenbeslechting

   • Internationaal Tribunaal voor toepassing van dit Verdrag opgericht

     • Niet onbelangrijk: probeert eenheid te krijgen in toepassen van de regels

     • Bvb. Zaak Saiga I

       • Schip onder vlag van St-Vincent and the Grenadines, in beslag genomen in China in Chinese weteren, en over “reasonable bond” voor vrijlating

   • Ook nog mogelijk: IGH en arbitragec. Kenmerken van het nieuw internationaal zeerecht
1) Pluridimensioneel gebruik


 • Dus niet meer enkel (privaatrechtelijke) scheepvaart

 • Nu ook: exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van de zee

   • Visserij, bodemrijkdommen, rijkdommen van de ondergrond2) Territoriale dominantie


 • Meer en meer staten zullen bevoegdheid opeisen en uitoefenen over een steeds groter deel van de zee

 • Territoriale wateren en “exclusief economische zone”

   • Uitgebreid (TW 12 mijl, EEZ 200 mijl !)

 • Ook exploitatie: meer en meer onder bevoegdheid

   • Bvb. normen inzake constructie schepen, standards voor de bemanning, uitfaseren voor single hull tankers, uitvoeren van MARPOLL-Verdragen om verontreiniging tegen te gaan3) Regionalisme


 • Aantal aspecten: meer en meer regionaal behandeld

 • Kan een voordeel zijn: specifieke problemen uit bepaalde regio zullen op een specifieke manier kunnen worden aangepast

 • Wereldomvattende aanpak is niet noodzakelijk overal even efficiënt

→ Schaalverkleining als oorzaak van betere efficiëntie4. Mariene rechtsgebieden

Zie les 2.A. Interne wateren


 • Concept: soevereiniteit

 • Landzijde van de basislijn • Basislijn:

   • lijn van waaraf alle andere gebieden zullen worden bepaald

   • bepaald door een aantal regels
 • Soorten:

   • Normale basislijn

   • Rechte
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina