IntredeliedDovnload 51.32 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte51.32 Kb.
Bruid

&

Bruidegomdatum

Geraardsbergen, parochiekerk


INTREDELIED
... en ... [vul hier jullie namen in ] wij zijn blij en dankbaar dat wij vandaag getuige mogen zijn van dit mooie moment in jullie leven.

Gedurende de voorbije maanden heb je de taal van de liefde leren verstaan en vandaag beloven jullie plechtig aan elkaar deze liefde zichtbaar en tastbaar gestalte te geven in de duizenden kleine dingen van elke dag: in een glimlach, in een goed woord, door een fijne attentie waardoor jullie anderen gelukkig maken.

Graag omringen wij jullie op dit ogenblik en delen wij in jullie geluk.

Wij zullen getuige zijn van jullie huwelijksbelofte en de Heer danken en bidden om sterkte op jullie verdere levensweg.SCHULDBELIJDENIS
Priester:

Bij een huwelijksviering wordt een periode in liet leven afgesloten. Niet alleen voor ... en ... [vul hier jullie namen in ] begint vandaag voorgoed iets nieuws, maar ook voor allen die met hen verbonden willen leven.

Laten wij dan elkaar van harte vergeving schenken voor alle fouten die wij ooit tegen elkaar hebben begaan: als ouder of kind, als broer of zus, als verloofde, familielid of vriend. Als wij elkaar van harte vergeven dan mogen wij ook de Heer bidden om zijn ontferming:
Lector (Naam):

Vergeven is iemand bevrijden,

iemand de kans geven nieuw te worden.

Vergeven is iemand de hand reiken

Om over de zwakheid heen te geraken.

Heer, ontferm U over ons.Allen: Heer, ontferm U over ons.

Lector (Naam):

Vergeven is de zon brengen,

is de muur afbreken,

is een brug bouwen,

is terug contact opnemen,

is de panne herstellen.

Christus, ontferm U over ons.Allen: Christus, ontferm U over ons.
Lector (Naam):

Vergeven is de ander zo graag zien als jezelf

Vergeven is de eigen pretentie op zak

steken en bekennen dat je liefde

nodig hebt.

Vergeven is gelijk geven aan de liefde.

Heer, ontferm U over ons.

Allen : Heer, ontferm U over ons.
Pr.: Moge de almachtige God ons oprichten uit onze zwakheid, ons sterken en bemoedigen in de liefde en ons geleiden naar de vreugde van het eeuwig leven.

Allen: Amen.

OPENINGSGEBED
Pr.: Heer God, voor deze twee jonge mensen … en … [vul hier jullie namen in ] is deze dag een belangrijke dag in hun leven. De liefde die zij van anderen hebben meegekregen, zullen ze nu aan elkaar doorgeven. Het geloof dat ze bij hun doopsel hebben ontvangen, dat gesterkt werd door hun vormsel en gevoed door de eucharistie willen ze nu samen beleven.

Steun hen en geef hun door dit sacrament van het huwelijk overvloedige genade als later de zorgen en de twijfels dreigen hun geloof en hun liefde oppervlakkig te maken. Door Christus, onze Heer. Amen.


EERSTE LEZING
Lector: [zet hier zijn of haar naam] In zijn 'Hooglied van de liefde' maakt Paulus ons duidelijk wat het betekent iemand echt lief te hebben.
Uit de eerste brief aan de Korinthiërs (12, 31, 13,1-8a)

Al zou ik alle talen ter wereld spreken, als ik de liefde niet heb, ben ik niet méér dan een cimbaal, prachtig klinkend, maar onbezield.


Al zou ik profetische gaven hebben, al zou ik alle geheimen kunnen doorgronden en elke wetenschap kennen, al zou ik een geloof hebben dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets.
Al zou ik alles uitdelen wat ik bezit, al zou ik mijn lichaam prijsgeven aan de vuurdood, als ik de liefde niet heb, baat liet mij niets.
De liefde is geduldig, de liefde is zachtmoedig. Zij is niet afgunstig, zij praalt niet en geeft niet om de schone schijn.
Zij kwetst niemands gevoel en is niet uit op haar eigen belang.
Zij wordt niet verbitterd en rekent het kwade niet aan. Zij schept geen plezier in het onrecht maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verontschuldigt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, bij alles houdt zij stand, de liefde vergaat nooit.

TUSSENZANG

[Naar keuze kun je een lied laten horen of samen zingen.]


EVANGELIE
Pr.: De Heer zij met u

Allen: En met uw geest
Pr.: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (2,1-11): “De bruiloft te Kana”
Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer’. Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak ? Nog is mijn uur niet gekomen.’

Zijn moeder sprak tot de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal.’ Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: ‘Doet die kruiken vol water.’ Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: ‘Schept nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.’ Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei tot hem: ‘Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.’

Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem.

HOMILIE

HUWELIJKSRITUS
ONDERVRAGING
Pr.: N... en N... (naam van bruid en bruidegom)
zijn jullie als vrije mensen,
met de volle toestemming van jullie hart,
naar hier gekomen om met elkaar te trouwen?

Bruid en bruidegom: Ja
Pr.: Zijn jullie bereid als gehuwden elkaar lief te hebben en te waarderen,
al de dagen van uw leven?

Bruid en bruidegom: Ja
Pr.: Zijn jullie bereid kinderen als geschenk uit Gods hand te aanvaarden,
ze in uw liefde te laten delen en ze op te voeden in de geest van Christus en zijn Kerk?

Bruid en bruidegom: Ja
Pr.: Mag ik jullie dan vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in deze gemeenschap, voor jullie familieleden en vrienden, voor de kerk en voor God, jullie trouwbelofte uit te spreken?
TROUWBELOFTE
bruidegom:

N… (naam van de bruid)


ik wil je man zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.
bruid:

N… (naam van de bruidegom)


ik wil je vrouw zijn en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.
Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven.
KERKELIJKE BEVESTIGING
Pr.: … en … [vul hier jullie namen in ], voortaan zal de kerkgemeenschap jullie beschouwen als gehuwden.
Moge God, de Heer, jullie wederzijdse belofte bekrachtigen.
Moge Hij jullie samenzijn zegenen en uw liefde bevestigen.
En jullie allen die hier aanwezig zijn,
neem ik tot getuigen van deze heilige verbintenis.
“Wat God heeft verbonden, dat zal de mens niet scheiden.”
ZEGENING EN OVERREIKING VAN DE RINGEN
Priester:

Liefde kent een mooi symbool,

een ring, zonder begin of einde, altijd rond.

Laat dat teken een blijk zijn van jullie wederzijdse trouw

en genegenheid.
Heer, bewaar N... en N... [vul hier jullie namen in ] in Uw trouw.
Laat de ringen die zij elkaar geven,
het blijvend teken zijn + van hun trouw en onderlinge liefde.

Bruidegom:

… (naam van de bruid): ik geef je deze ring als teken van mijn liefde en trouw.


Bruid:

… (naam van de bruidegom): ik geef je deze ring als teken van mijn liefde en trouw.


ZEGENING VAN DE HUWELIJKSKAARS
Priester:

Deze huwelijkskaars is een teken van Gods

liefde. Laat het licht en de warmte van deze

kaars er zijn in jullie huwelijk wanneer je

gezelligheid wil benadrukken.

Hou ze brandend voor elkaar en voor alle

mensen die je mag ontmoeten.

God, zegen deze kaars, laat ze voor … en … [vul hier jullie namen in ] een teken van liefde zijn die nooit opbrandt.


Lector (Naam):

Het samen ontsteken van deze kaars is een gebed opdat jullie bronnen van licht voor elkaar zullen zijn, en dat jullie licht mag uitstralen voor de medemensen.


[vul hier jullie namen in ]

moge de huwelijkskaars, aangereikt vanuit deze kerk naar jullie gezin, een blijvende ereplaats krijgen in jullie woonst.


Wanneer wanklanken jullie liefde overstemmen, steek dan deze kaars aan, als kracht voor jullie gegeven jawoord aan elkaar. Moge liefde jullie leven blijven kleuren.
ondertekening van het huwelijksregister en muziek.

VOORBEDEN
Pr.: Laten wij bidden tot God, onze Vader, Hij alleen kan het verbond van liefde dat hier vandaag bezegeld wordt, voltooien:
Lector (zet hier zijn of haar naam in plaats van lector):

Voor de toekomst van deze jonge mensen, dat hun liefde zou zegepralen over wantrouwen en kwaadsprekerij; dat ze nooit de moed zouden opgeven als tegenslag aan de deur klopt. Dat ze ook tijd zouden maken om te luisteren als God en de evenmens hen aanspreekt. Laten wij bidden:Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Lector (Naam):

Voor de ouders van deze jonggehuwden, voor beide gezinnen waarin deze twee zijn opgegroeid en voor de talloze anderen daarbuiten die hen met hun zorgen hebben omgeven en hen door hun vriendschap hebben verblijd. Dat zij zich vandaag beloond mogen weten voor de liefde en de zorg waarmee zij hen hebben omringd. Laten wij bidden:Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Lector (Naam):

Voor hen die hier vandaag niet meer kunnen zijn en die wij op dit ogenblik toch dicht bij ons weten, omdat wij geloven in het eeuwig leven. Dat al het goede waarvoor ze zich hebben ingezet onder ons zou blijven voortleven. Laten wij bidden:Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Lector (Naam):

Wij bidden vandaag ook voor hen die door het leven ontgoocheld zijn: ouders die kinderloos gebleven zijn, zij die tegen hun verlangen in ongehuwd bleven, alleenstaande vaders en moeders. Dat zij opnieuw wegen vinden om zin te geven aan hun leven. Laten wij bidden:Allen: Wij bidden U, verhoor ons Heer.
Pr.: Heer, in liet wonder van de huwelijksliefde hebt Gij U zelf aan ons geopenbaard.
Wij bidden voor hen die zich in trouwe liefde aan elkaar verbonden hebben. Dat zij elkaar leren aanvaarden als een geschenk uit uw hand, als een oproep ook om uit zichzelf te treden. Dat zij er altijd vreugde in vinden Uw liefde uit te beelden voor elkaar. Door Christus onze Heer. Amen.

OFFERANDE
OFFERANDELIED
(vanaf hier tot voor het Onze Vader valt weg als je ervoor kiest een gebedsviering te houden in plaats van een eucharistie)

GEBED OVER DE GAVEN
Pr.: bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God de almachtige Vader.

Allen : Moge de Heer het offer uit uw handen aanvaarden, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.


Heer, laat spijs en drank nooit ontbreken op de tafel van deze twee mensen; dat hun huis mag zijn een gastvrij huis van vrede, goedheid en overvloed. Leer hen mild, bedachtzaam en dankbaar het brood te breken en de beker rondreiken zoals Gij zelf gedaan hebt, zoals Gij blijft doen, alle dagen voor ons en voor alle mensen. Amen.

EUCHARISTISCH GEBED
Prefatie
Pr.: De Heer zij met u

Allen: en met uw geest

Pr.: Verhef uw hartAllen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Pr.: Brengen wij dank aan de Heer onze God.Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.
de priester zingt of bidt de prefatie voor
Heilig

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse

machten! Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid

Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de

naam des Heren. Hosanna in den hoge.
Consecratie van brood en wijn
Verkondigen wij het mysterie van het geloof:

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.
Vervolg van het Eucharistisch Hooggebed
(de herdenking van Jezus’ laatste Avondmaal)

ONZE VADER
Onze Vader, die in de hemelen zijt,

geheiligd zij Uw Naam. Uw rijk kome.

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook

wij vergeven aan onze schuldenaren.

En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons

van het kwade.

Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

HUWELIJKSZEGEN
Priester:

God onze Vader,

zegen (Namen).

Zegen hun handen

opdat zij niets voor elkaar verbergen

maar alles delen wat het leven biedt:

de zon en de schaduw,

het licht en de duisternis,

het kleurloze en het onbestemde.
Zegen hun ogen

opdat zij elkaar in de ogen zien

en stilzwijgend verstaan

wat er in de andere is:

opdat zij een en al oog worden

voor de mensen om hen heen

die geen uitzicht hebben

en verblind zijn door angst,

eenzaamheid of verdriet.
Zegen hun mond

opdat zij goede woorden spreken en

elkaar bevestigen in de waarheid.
Zegen hun oren

om de verborgen vragen van de andere

te verstaan en ze te vervullen.

Geef hen zo vele jaren van geluk

met elkaar, met hun kinderen, en

met alle mensen die zij ontmoeten.VREDESWENS
Pr.:
Moge de vrede van de Heer Jezus altijd met jullie zijn.
Geven we elkaar nu een teken van vrede.

LAM GODS
Pr.: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen: Ontferm u over ons.

Pr.: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.Allen: Ontferm u over ons.

Pr.: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.Allen: Geef ons de vrede.

Pr.: Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,

maar spreek en ik zal gezond worden.

COMMUNIELIED

BEZINNINGSTEKST
Je werd samen geboren en zult eeuwig samen zijn

Je zult samen zijn als de witte vleugels

van de dood je dagen zullen eindigen.

Je zult eeuwig samen zijn in de herinnering van God

Maar laat ruimte in je samenzijn

En laat de winden van de hemel tussen jullie in dansen

Hou van elkaar maar maak van de liefde geen binding

Laat het liever een veranderende zee zijn

tussen de kusten van jullie zielen

Vul elkaar maar drink niet van dezelfde kop

Geef elkaar je brood maar eet niet van hetzelfde brood

Zing en dans samen en wees vol vreugde,

maar laat elk van jullie alleen zijn

Geef van je hart

maar geef je hart niet in bewaring bij de ander

Want alleen de hand van het Leven

kan jullie harten bevatten

En sta samen, maar niet te dicht op elkaar

Zoals de eikenboom en de cipres

ook niet in elkaars schaduw groeien.


(Uit: ‘De Profeet’ - Kahlil Gibran)
SLOTGEBED
God, die onze vader is en als een moeder van ons houdt, wij danken U voor deze twee mensen, [vul hier jullie namen in ]die nu als man en vrouw hun levensweg verder gaan. En wij bidden U: wil het huwelijk dat Gij zelf hebt bekrachtigd, met uw zorg begeleiden. Wil hen, die Gij in uw trouw hebt verbonden, voor altijd in uw vrede bewaren, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

ZEGEN EN WEGZENDING
Ik wens je bloemen langs je weg
aandacht en een open oog voor alles
wat goed is en schoon.

Ik wens je mensen op je weg,


die luisteren en spreken en die - wie weet -
een eindje met jullie verder wandelen.

Ik wens je liefde langs je weg


en dat je hart zich opent voor het geschenk van elke dag,
voor de liefde van God en van de medemens.

Ik wens je moed


om heen te stappen over alle zorgen
en om voor je te kijken langs die lange weg en niet achterom.

En zegene jullie allen, hier aanwezig,


de almachtige God,
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Ga nu allen heen in vrede.


Allen: Wij danken God.

Dank je wel,
Omdat je tijd genomen hebt
even met ons in de kerk te vieren,
en God te bidden en te danken
bij het begin van onze huwelijksweg.
Dit boekje neem je gerust mee.
Er was misschien een tekst die je aansprak of moed gaf.


UITLEG bij het printen van een ‘boekje’

2
rechthoek 2 rechthoek 3 rechthoek 4 rechthoek 5 rechthoek 6


1

3

4

5

6

(1) bij pagina-indeling
kijk je naar pagina-instelling (2)
naast die 'titel' (maar hij staat inderdaad onderaan) zie je een vierkantje (3)
daar klik je op
dan opent er een 'pop-up' screen (4)
daar kies je voor afdrukstand: liggend (5)
bij pagina's (6) - meerdere pagina's kies je
katern
en vellen per boekje kies je
alles

normaal gezien wordt er nu geprint in de volgorde van een boekje


alleen moet je nog zien dat je ergens kunt aanvinken dat er recto-verso dient geprint te worden
maar dat is afhankelijk van je printer
(dat zit dus in de print-modus)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina