IntroductieDovnload 55.15 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte55.15 Kb.
WHY WORK?

INTRODUCTIE

V
WAAROM WERKEN?


oor deze opdracht ga je nadenken over de redenen waarom mensen zouden willen, of zelfs moeten werken om in hun behoeften te voorzien. Dit kunnen persoonlijke redenen zijn, maar ze kunnen ook beïnvloed zijn door mensen of omstandigheden. Spelen je ouders een belangrijke rol, zijn school of andere ervaringen belangrijk? Ben je volledig vrij om te kiezen wat je wil?

ARBEIDSETHIEK

Arbeidsethiek omvat de normen en waarden die mensen erop nahouden in relatie tot werk of hun houding ten opzichte van werk. Arbeidsethiek gaat niet alleen over hoe iemand zich voelt over een baan, carrière of roeping, maar ook hoe iemand zijn/haar werk of verantwoordelijkheden beleeft en uitvoert. Het gaat dus om houding, gedrag, respect, communicatie en interactie; hoe gaat men om men om met elkaar. Arbeidssethiek toont veel aan over hoe iemand is en kan dus eigenschappen als eerlijkheid en betrouwbaarheid inhouden. In wezen gaat arbeidsethiek over hoe iemand zich gedraagt in een paalde situatie mbt tot werk. Dit werk. Het kan gaan over het nemen van beslissingen over wat jij goed en wat verkeerd en oneerlijk vindt. Je kan werk bijvoorbeeld belangrijk of onbelangrijk vinden. Je kan discipline in je werk belangrijk vinden, maar je kan geld verdienen weer belangrijker vinden dan het ontmoeten van mensen.
Opdracht 1

Op de kaart hieronder zie je dat mensen in verschillende landen ook verschillen in hun houding ten opzichte van werk.__________________________________________________________________________ 1. Zet de aspecten hieronder in volgorde van hoe belangrijk jij ze vindt.

Een fijne familie
Goeie vrienden
Een prettige baan
Religie
Rijkdom
Vrijheid
Gezondheid
Kinderen
Een eerlijke samenleving
Kennis 1. Hoe belangrijk zal werk zijn in jouw leven? (op een schaal van 1 – 10)

1----------------------------------------------------------------------------------10 1. Waarom zal werk meer of minder belangrijk zijn voor jou?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Vind je dat je een morele verplichting hebt om te werken? Waarom wel/niet?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Opdracht 2

LEES DE BRON HIERONDER

Maslow: Een rangschikking van behoeften
De meest gebruikte rangschikking/classificatie van fundamentele menselijke behoeftes is waarschijnlijk die van psycholoog Abraham H. Maslow. Om als mens een gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moeten volgens Maslow een aantal fundamentele behoeften minimaal bevredigd zijn. Deze behoeften klasseert hij volgens een hiërarchie.

Zijn behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

1. Fysiologische of lichamelijke behoeften. Hieronder vallen behoefte aan voedsel, drinken, seks en ontlasting. De elementaire lichamelijke vereisten.

2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Vrijheid van angst en chaos.

3. Behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties. De behoefte aan acceptatie en goedkeuring.

4. Behoefte aan waardering en erkenning, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband gebaseerd op prestatie, gezag, competentie, vertrouwen, vrijheid, onafhankelijkheid.

5. Behoefte aan zelfontplooiing of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te valoriseren. Het bewust worden van je doel in je leven.

Volgens Maslow moeten de behoeftes op een laag niveau eerst bevredigd worden voordat die op een hoger niveau bevredigd kunnen worden.

Er moet ook worden opgemerkt dat beweegredenen niet altijd een bepaalde volgorde van handelingen in gang zet. Lichamelijk kan iemand last hebben omdat hij/zij al twee dagen niet gegeten heeft, maar door sociaal-culturele druk zal hij/zij niet onbeschoft een hele zak chips naar binnen werken, maar zal hij/zij netjes en rustig met mes en vork gaan eten. De behoefte aan sociale goedkeuring kan de manier waarop iemand zijn lichamelijke behoeftes bevredigd beïnvloeden. Niettemin is de hiërarchie nuttig in het besef van menselijke beweegredenen, zelfs als individuen sterk verschillen in de manier waarop zij deze behoeftes manifesteren.

Veel geleerden wijzen erop dat de theorie van Maslow niet gestoeld is op bewijs. Deze behoeftes hoeven lang niet altijd in een hiërarchie te staan, zegt Maslow zelf. Bijvoorbeeld: de behoefte aan waardering en erkenning kan nog steeds bevredigd worden terwijl lagere behoeftes nog onbevredigd zijn. Echter, het blijft een populair model voor het begrijpen van menselijke beweegredenen.


 1. Welke behoeftes uit het model van Maslow kunnen bevredigd worden door werk? En leg uit.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Is vrijwilligerswerk echt werk? Waar past het in de hiërarchie?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Is huishoudelijk werk echt werk? Waar past het in de hiërarchie?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Geld komt in Maslows hiërarchie terecht in de veiligheidscategorie. Wanneer je geld hebt voel je je veilig omdat je een bron hebt die nodig is om te overleven. Wordt geld ook gebruikt om andere behoeftes te bevredigen? Zo ja, hoe?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
KIJK NU NAAR DE VOLGENDE KAART


Opdracht 3

a. Vanzelfsprekend is de voldoening van werk niet overal in Europa hetzelfde. Waarom zijn mensen in bepaalde landen minder tevreden dan in andere? Voldoening van werk kan gerelateerd zijn aan:

- arbeidsomstandigheden

- arbeidscultuur

- arbeidsvoorwaarden

- arbeidsrelaties

Beschrijf eerst wat je onder deze begrippen verstaat.
Lees de onderstaande bron:

Werken in Duitsland

Veel buitenlanders hebben tijd nodig om zich aan te passen aan de Duitse houding ten opzichte van werk. Mensen maken veelal geen lange dagen; in veel kantoren, met name in de publieke sector, eindigt de dag rond 4 uur. Niettemin ligt er grote nadruk op efficiency, mensen zijn bijzonder productief tijdens hun werktijd en er is nauwelijks ruimte voor kletsen of sociale interactie. De uitzondering hierop is tijdens pauzes, die gebruikelijk zo’n 15 minuten duren, met 45 minuten voor de lunch.

De management cultuur in Duitsland is veelal bijzonder hiërarchisch. Duitsers werken graag volgens goed doordachte planningen en nemen beslissingen gebaseerd op feiten. Tijdens goed georganiseerde vergaderingen worden beslissingen genomen waarbij consensus de basis vormt. Punctualiteit wordt verwacht en te laat komen wordt niet getolereerd.

Salarissen in Duitsland behoren tot de hoogste ter wereld. De meeste banen voor afgestudeerden beginnen bij €30.000,- per jaar. Studentenbaantjes of ongeschoold werk begint meestal bij €10/15 per uur. Dit zijn bedragen waarbij de ziektekosten en belastingen nog niet zijn afgetrokken. Ben je ervan bewust dat het belastingtarief, afhankelijk van je inkomen, meer dan 50% van je bruto inkomen kan zijn.

Je maandelijkse salaris wordt in je contract genoemd, waar ook de bonussen en andere voorwaarden in staan. Veel werkgevers betalen een 13e maand, die gebruikelijk in december wordt uitbetaald. Bij sommige goed betaalde management banen krijg je zelfs een 14e maand. (http://www.justlanded.com/english/Germany/Germany-Guide/Jobs/Working-in-Germany) :

b. Geef voorbeelden van verschillen in omstandigheden, voorwaarden, relaties en cultuur tussen dit voorbeeld en Nederland.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. Waarom zouden mensen in verschillende landen minder of meer tevreden zijn over hun werk. Beschrijf argumenten voor twee landen die grote verschillen vertonen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c. Zijn Duitsers in het algemeen tevreden met hun werk? Hoe zou dat kunnen komen?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EVALUATIEVRAGEN
Wat heb je geleerd over de werkmotivatie van mensen ?

Wat heb je geleerd over de verschillen van mensen in Europa?

Wat heb je geleerd over apecten, die bij werk belangrijk kunnen zijn?

Wat heb je geleerd over dingen, die jij bij werk belangrijk vindt?

Wat vond je leuk bij deze opdracht?

Wat vond je niet leuk bij deze opdracht?


Heb je opmerkingen?
Docenteninformatie

Deze opdracht werd in het kader van Comenius Project Euroopean Values Education (EVE) ontwikkeld. Hij heeft als doel om aan de hand van films en kaarten uit de European Values Study de leerlingen kennis te laten maken met enkele aspecten van de thematiek werk. Hier gaat het om de zogenaamde intrinsieke en extrinsieke werkoriëntaties.


LEERDOELEN

Onderwerp: vergelijking van motieven om te werken in verschillende landen (arbeidsethiek)

Leerdoelen:

1. Leerlingen kunnen uitleggen waardoor de motivatie van mensen voor werk bepaald wordt en verschillen tussen landen in Europa identificeren

2. Leerlingen kunnen uitleggen wat wordt bedoeld met functies van werk en kunnen deze international vergelijken.

3. Leerlingen kunnen factoren noemen die de beleving van de kwaliteit van werk beïnvloeden en verschillen tussen landen in Europa herkennen en verklaren.

4. Leerlingen kunnen de verschillen herkennen in opvattingen over werk en arbeidsethiek

RELATIE MET HET CURRICULUM FRAMEWORK


 1. Describing differences (and recognising similarities) – In de eerste opdracht worden de leerlingen gewaar, dat mensen in Europa verschillende opvatiingen en attitudes met betrekking tot werk kunnen hebben en maken zij kennis met het concept van arbeidsethiek.

 2. Investigating explanations. Gebaseerd op de behoeftenpiramide van Maslow onderzoeken leerlingen, waarom sommige mensen werk hoger waarderen dan anderen en wat hiervoor de redenen zou kunnen zijn.

 3. Relating the values in the AoEV to their own. Bij opdracht 2 en 3 worden leerlingen uitgedaagd om over hun eigen werkmotivatie n ate denken en deze te relateren an die van mensen uit andere delen van Europa.

 4. Developing critical perspectives through questioning, metacognition, and critical thinking. Bij oopdracht 3 worden leerlingen uitgedaagd om over de condities tie werkteveredenheid beïnvloeden na te denken.


ANTWOORDEN EN SUGGESTIES

OPDRACHT 1: 1. Deze opdracht is bedoeld om verschillende aspecten van het leven die het geluk van mensen bepalen te onderscheiden. Werk is er één van. Het is belangrijk om te benadrukken dat er een verschil is tussen persoonlijke, individuele aspecten en aspecten die verband houden met de maatschappij (vrijheid, gelijkheid). Inventariseer de resultaten en probeer een klasresultaat te maken.

 2. Deze opdracht is bedoeld om leerlingen aan het denken te zetten over hun wensen mbt toekomstig werk. Welke eisen stellen ze daaraan en waarom?.

 3. Waarom zou werk meer of minder belangrijk voor je kunnen zijn?

Reflectie op motieven om te werken. De verschillende functies van werk voor het individu moeten genoemd worden.

 • Geld om van te leven

 • Geld voor luxe

 • Sociale contacten

 • Om verveling te voorkomen

 • Om achting/status te krijgen in de maatschappij

 • Om spanning thuis te voorkomen

 • Om structuur in je leven te hebben

Interessant: http://www.whywork.org/rethinking/contemporary.html


 1. Vind je dat je een morele plicht hebt om te werken? Waarom (niet)?

Dit kan in de vorm van een Lagerhuisdebat.

ARGUMENTEN:

VOOR:

Je hebt een plicht bij te dragen aan de samenlevingIedereen betaalt belasting

Werk maakt mensen gelukkig

Werk betekent ontwikkeling en verbetering

Werk betekent economische groei

Werk houdt mensen van de straat

Werk is de beste manier om armoede te bestrijden

TEGEN:

Werk schept ongelijkheidWerk creëert stress

Werk creëert ongelijkheid

Mensen leven niet om te werken

Werk is een soort slavernij

Mensen werken te hard

Door ze veel te werken vernietigen wij onze natuurlijke bronnen

Wij werken vooral om de consumptiemaatschappij in stand te houden
OPDRACHT 2


 1. Welke behoeften in de Maslow classificatie vervult arbeid? Leg uit.

Natuurlijk fysiologische behoeften, maar werk kan ook belangrijk zijn voor mensen om achting en status te verwerven of zelfs het niveau van zelfontplooiïng. Voor veel mensen is hun werk echt hun levensvervulling. Dat geldt veelal in mindere mate voor de slechter betaalde en zware banen waar de basale behoeften overheersender zijn Het onderscheid tussen verschillende soorten werk (white collar/blue collar, hoofd/hand, goed/slecht betaald, licht/zwaar, kantoor/productie kan hier aan de orde komen.

 1. Is vrijwilligerswerk werk? Waar past het in de rangschikking?

Leerlingen zullen wellicht alleen betaald werk werk vinden. Maar hoe zit het met liefdadigheid en studeren? Telt dat niet mee? Zou het betaald moeten worden met een soort basisloon?

 1. Is huishoudelijk werk werk?

Misschien is hier een wanddiscussie aardig. Leerlingen schrijven hun meningen op een grot vel peppier en anderen kunnen reageren. Kiezen vrouwen zelf om huishoudelijk werk te doen?

Moeders van jonge kinderen werken vooral in deeltijd (bron: SCP)

De arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid: het aandeel vrouwen dat 12 uur ofmeer per week werkt, is toegenomen van 36% in 1988 naar 47% in 1997. Dit komt vooral door de sterk gegroeide deelname aan de arbeidsmarkt van vrouwen met minderjarige kinderen. Uit de CBS-cijfers blijkt echter dat hun arbeidsduur gemiddeld aanzienlijk korter is. Onder mannen is het aandeel in betaald werk in deze periode gestegen van 70 naar 74%.


 1. De categorie veiligheid.

Wordt geld ook gebruikt om andere behoeften te bevredigen? Hoe?

STELLING: met geld kun je alles kopen in de hiërarchie van behoeften.

Door een speciale auto krijg je aandacht

Door het roken van cigaretten krijg je vrienden

Door speciale kleding te dragen ben je sexy

Door bepaald werk (leger, politie) krijg je status
OPDRACHT 3

Kennelijk is arbeidssatisfactie niet hetzelfde in Europese landen. Waarom zouden mensen in sommige landen meer/minder tevreden zijn dan in andere landen. Arbeidssatisfactie kan gerelateerd zijn aan: 1. Arbeidsomstandigheden: ruimte, stoelen, veiligheid, pauses

 2. Arbeidsvoorwaarden: lonen, regels, belastingen, vakanties, etc

 3. Arbeidsverhoudingen: verantwoordelijkheid, rechten van werknemers, medezeggenschap, etc.

 4. Soort werk: routinewerk,zwaar werk,verantwoordelijk werk, etc

 5. Arbeidscultuur.

.


 1. Geef voorbeelden van verschillen in omstandigheden, voorwaarden, etc.

Arbeidsomstandigheden: in arme landen is er minder geld om daar aandacht aan te besteden.

Arbeidsvoorwaarden: kan samenhangen met overheidscontrole en macht van de vakbonden b.v.

Arbeidsverhoudingen: kunnen te maken hebben met cultuur (machtsafstand) maar ook met wetgeving (medezeggenschapswetgeving b.v.)

Soort werk: waar veel niet geautomatiseerd productiewerk is, is veel werk zwaarder bijvoorbeeldb. Waarom zouden mensen in verschillende landen meer of minder tevreden zijn met hun werk?.

Vergelijk geïndustrialiseerde landen met landen met nog veel landbouw.

Vergelijk rijke en armere landen. (wat is armoede?)

Vergelijk landen met een hoog ontwikkelde/laag ontwikkelde verzorgingsstaat.

Vergelijk landen met veel/weinig werkeloosheid.


 1. Zijn Duitsers iha tevreden met hun werk? Waarom?

Zie vraag 3b

Literatuur::

Alain de Botton (2009): Ode aan de arbeid

Richard Sennett (2008): De ambachtsman

Richard Sennett (2006): The Cultuur van het nieuwe kapitalisme

Abraham Maslow(1954). Motivatie en persoonlijkheid 
Rob van Otterdijk – Fontys University of applied sciences Tilburg
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina