Invuldocument Aanvraag Ontheffing Ff-Wet t b. v. Tijdelijke natuurDovnload 33.06 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte33.06 Kb.
Invuldocument - Aanvraag Ontheffing Ff-Wet t.b.v. Tijdelijke natuur

[LOKATIE/PROJECTNAAM]


Versie 7 april 2011


TOELICHTING


 1. Een aanvraag voor een ontheffing voor tijdelijke natuur wijkt op een aantal punten af van een reguliere Flora- en faunawet aanvraag voor een ruimtelijke ingreep. Daarom is als toelichting voor een tijdelijke natuur ontheffingsaanvraag dit document geschreven.

 2. Een aanvraag voor een ontheffing tijdelijke natuur wordt ingediend bij Dienst Regelingen. Dienst Regelingen schakelt DLG in voor ecologisch advies.

 3. De gewone (zwarte) tekst in dit document is in principe voor elke aanvraag gelijk. Lees deze echter voor de zekerheid goed door om te controleren of dat ook geldt voor uw project.

 4. Voeg de op blz. 1 genoemde bijlagen bij uw aanvraag.

 5. [Tussen haken en in groen] is aangegeven waar u in de tekst zelf iets moet invullen.

 6. De cijfers vanaf blz. 2 slaan de op de vragen van het formulier ‘Aanvraag Flora en Fauna vs4[1]’ te downloaden op de website van DR-loket.

ACHTERGROND

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw &Innovatie (EL&I) wil de ontwikkeling van tijdelijke natuur in Nederland bevorderen. In een beleidslijn is beschreven wat onder tijdelijke natuur wordt verstaan en waarom en hoe het ministerie de ontwikkeling daarvan wil stimuleren. Op dit moment weren veel terreineigenaren natuur - m.n. beschermde soorten - uit hun terrein om kosten en vertraging tijdens de bouw te voorkomen. Daarmee werkt de Flora- en faunawet voor dit soort terreinen anders uit dan beoogd.


Het idee is nu om ruimte te scheppen voor tijdelijke natuur in de 35.000 hectare die jaarlijks braak ligt in afwachting van de uiteindelijke inrichting. Dit gebeurt door terreineigenaren de mogelijkheid te geven van te voren een ontheffing Flora- en faunawet aan te vragen voor het opruimen van de ontstane natuur.
Meer informatie over tijdelijke natuur is te vinden op:
www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/38/TijdelijkeNatuur.html
[TERREINEIGENAAR] wil gebruik maken van de mogelijkheid om op [LOKATIE] de natuur tijdelijk de ruimte te geven.
Als bijlagen bij deze onderbouwing zijn toegevoegd:


 1. Deel van relevant beleidsplan (bijv. bestemmingsplan of structuurvisie) met bestemming van het plangebied, incl. kaart: [TITEL DOCUMENT].

 2. Kaart met overzicht gebied waarvoor ontheffing in het kader van tijdelijke natuur wordt aangevraagd: [TITEL DOCUMENT].

 3. legitimatie aanvrager

 4. Voor bedrijf: uittreksel KVK

 5. Recente ecologische inventarisatie (indien er kans bestaat op de aanwezigheid van tabel 3-soorten1): [TITEL DOCUMENT].

 6. Een inschatting van soorten die zouden kunnen verschijnen: [TITEL DOCUMENT].

 7. Eventueel andere relevante stukken, waaronder een planning van werkzaamheden, mogelijke voornemens voor tijdelijke inrichting of beheer, een mitigatie- of compensatieplan voor beschermde soorten die al aanwezig waren voor het bezit van een ontheffing tijdelijke natuur, etc.Er wordt gewerkt aan een nieuw (officieel) aanvraagformulier voor tijdelijke natuur, maar dat is nog niet gereed. Tot die tijd kan u dit document gebruiken als basis voor uw aanvraag. De nummering hieronder is de nummering van het (meer algemene) formulier ‘Aanvraag Flora en Fauna vs4[1]’.


ALGEMEEN
1) [Vul vraag 1 in op bestaande aanvraagformulier ‘Aanvraag Flora en Fauna vs4[1]’]

2) [Vul hier antwoord in op vraag 2 formulier ‘Aanvraag Flora en Fauna vs4[1]’]ALGEMENE GEGEVENS PROJECT
3) [Vul hier antwoord in op vraag 3 formulier ‘Aanvraag Flora en Fauna vs4[1]’]

4) De ontheffing wordt aangevraagd voor de maximale toegestane periode van 10 jaar (conform de concept Beleidslijn Tijdelijke natuur). De mogelijkheid wordt opengehouden om na de periode van 10 jaar verlenging aan te vragen.

5) De ontheffing wordt aangevraagd voor ruimtelijke ingrepen.

6) De ontheffing wordt aangevraagd vanuit het belang ‘Bescherming van flora en fauna (belang b)’. De ontheffing wordt tevens aangevraagd in het belang van ‘Onderzoek’ (Flora- en faunawet art 75, lid 6, aanhef en onder a).

Er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden voor tijdelijke natuur:


 1. de uiteindelijke bestemming ligt onherroepelijk vast;

 2. aan eventuele compensatievoorwaarden in het kader van de Flora- en faunawet die de bestemmingswijziging mogelijk maken, is voldaan;

 3. de uiteindelijke bestemming is nog niet gerealiseerd;

 4. er vindt tussen het moment van bestemmingswijziging en het moment van daadwerkelijke bestemmingsrealisatie natuurontwikkeling plaats;

 5. er zit minimaal één broedseizoen tussen het toestaan van natuur en de realisatie van de uiteindelijke bestemming.

[PROJECTNAAM] voldoet aan de genoemde voorwaarden. Zie bijlage 1 en 2.


Op blz. 14 van de concept Beleidslijn Tijdelijke natuur staat:
Het Ministerie verleent deze ontheffing omdat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de doelstelling van de Nederlandse en Europese natuurbeschermingswetgeving. Tijdelijke natuur draagt immers bij aan duurzame instandhouding van de inheemse flora en fauna van Nederland. Het belang op grond waarvan de ontheffing wordt verleend is de bescherming van flora en fauna (artikel 2, derde lid, onderdeel b, Vrijstellingsbesluit). Voor zover de ontheffing betrekking heeft op pilots2 wordt de ontheffing tevens verleend in het belang van onderzoek (artikel 75, zesde lid, onderdeel a, Flora- en faunawet).
7) De ontheffing wordt aangevraagd voor de soorten van bijlage 1 van Besluit vrijstelling Flora- en faunawet en van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (zie achterin formulier ‘Aanvraag Flora en Fauna vs4[1]). Voor de algemene soorten geldt een algemene vrijstelling. Met betrekking tot vogels is het niet te verwachten dat zich op de locatie soorten zullen vestigen die daar ook buiten het broedseizoen een vaste verblijfplaats hebben, behalve als in de uitgangssituatie bomen staan of de tijdelijke natuur lang genoeg blijft bestaan voor het ontstaan van bomen. Let op: mochten er al bomen staan of u geeft bomen de ruimte en tijd om zich te vestigen en uit te groeien, dan kan u te maken krijgen met de Boswet.
Ontheffing wordt aangevraagd voor de volgende soorten (de keuze van de soorten is onderbouwd in bijlage 6): [SOORTEN].
[Neem onderstaand tekstblok alleen op indien er al tabel 3-soorten (soorten van bijlage 1 van Besluit vrijstelling Flora- en faunawet en van bijlage IV van de Habitatrichtlijn) in het gebied aanwezig zijn.]
[SOORTEN VAN TABEL 3 (soorten van bijlage 1 van Besluit vrijstelling Flora- en faunawet en van bijlage IV van de Habitatrichtlijn) DIE REEDS AANWEZIG ZIJN] zijn reeds in het gebied aanwezig. Over deze soorten is reeds overeenstemming bereikt over [MITIGATIE/COMPENSATIE VAN X EXEMPLAREN]. Verzocht wordt in de ontheffing op te nemen dat een groei van de aantallen als gevolg van tijdelijke natuur bij het later weer verwijderen van die tijdelijke natuur niet extra hoeft te worden gecompenseerd/gemitigeerd.
Verzocht wordt om de in de beschikking voor tijdelijke natuur in Haven Amsterdam (d.d. 15 juli 2009) opgenomen volgende zinnen over ‘overige soorten’ ook op te nemen in de beschikking:
De ontheffing geldt voor de soorten die hierboven zijn genoemd. Het is echter mogelijk dat zich in de toekomst soorten gaan vestigen die niet in deze ontheffing zijn genoemd of die hierboven zijn afgewezen. Als soorten worden aangetroffen op welke deze ontheffing geen betrekking heeft moet u deze melden bij Dienst Regelingen. De ontheffing zal dan worden aangepast.

 

M.b.t. planten wordt ontheffing aangevraagd voor artikel 8, en wel voor ‘vernielen’, ‘uitsteken’ en ‘van groeiplaats verwijderen’ en voor artikel 13 (‘onder zich hebben’).


M.b.t. dieren wordt ontheffing aangevraagd voor artikel 9 (voor ‘doden’, ‘vangen’, ‘verwonden’, ‘bemachtigen’ en ‘met het oog daarop opsporen’), artikel 11 (voor ‘beschadigen’, ‘vernielen’, ‘wegnemen’ en ‘verstoren’), voor artikel 12 (‘zoeken’, ‘rapen’, ‘beschadigen’ en ‘vernielen’) en voor artikel 13 (‘vervoer en onder zich hebben’).
[AANVRAGER] werkt [WEL/NIET] volgens een door de minister van EL&I goedgekeurde gedragscode. [Indien ja, gedragscode en betreffende soorten noemen. Indien nee, toelichten hoe wordt gewerkt, of aangeven dat er wel een goedgekeurde gedragscode wordt gevolgd].

Belangrijk in dit verband is dat aan de modus operandi vanuit het Ministerie van EL&I niet meer eisen worden gesteld dan de zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet) voorschrijft. 


8-10) Deze vragen zijn niet relevant, aangezien geen ontheffing wordt aangevraagd voor ‘Beheer en schadebestrijding, het gebruik van verboden vangmiddelen, de opvang van wilde dieren of de ringplicht van gefokte dieren’.
11) Ontheffing wordt mede aangevraagd voor ‘onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie’.

Het terrein is [WEL/NIET/DEELS] toegankelijk voor het publiek en is beschikbaar voor onderzoek en onderwijs. Mogelijkheden om dit te bevorderen zullen worden onderzocht.


12-13) zie antwoord op vraag 7.
14-21) Deze vragen zijn niet relevant, aangezien geen ontheffing wordt aangevraagd voor ‘Biologische bestrijders van ziekten, plagen en onkruiden’.

ACTIVITEITENPLAN (zie blz. 9-10 van het formulier ‘Aanvraag Flora en Fauna vs4[1]’)
A en C) De exacte locatie is te vinden op bijlage 2. [Maak duidelijk of ontheffing wordt aangevraagd voor het hele of slechts een deel van het gebied]
B) NVT
D-G) [Verwachtte fasering aangeven en melden dat er voor het gehele/grootste deel van het gebied waarvoor ontheffing wordt aangevraagd tijdelijke natuur minimaal 1 broedseizoen de kans krijgt om zich te ontwikkelen]. [Eventuele deskundige/groenbureau die/dat betrokken is bij het project noemen. Dit is overigens geen verplichting]

Werkzaamheden zullen niet starten tijdens het broedseizoen van de vogels, behalve als er voorafgaand aan het broedseizoen voor is gezorgd dat er geen broedende vogels aanwezig zijn.


H) [Aangeraden wordt om te monitoren tijdens de ontwikkeling van tijdelijke natuur en voor het weer opruimen daarvan. Op deze manier kan worden geleerd hoe effectief tijdelijke natuur is. Dit kan worden opgezet i.s.m. een lokale natuur- en milieuorganisatie. Ook een groenbureau kan dit doen. Indien daarvoor wordt gekozen hier toelichten hoe dit wordt opgepakt].
I) NVT
K) [Indien relevant: noem overheidsinstantie die toestemming heeft verleend uit hoofde van andere natuurwetgeving].
L) [Beschrijf huidige natuurwaarden - of afwezigheid daarvan - in het gebied].
M) [Geef aan welke natuurgebieden in de regio aanwezig zijn en hoe het tijdelijke natuurgebied ten opzichte van deze gebieden ligt, eventueel d.m.v. een kaart].

N) [Geef aan of er al beschermde soorten in het gebied zitten of niet].


O) NVT.

P-S) NVT
T) [Maak een keuze tussen onderstaande tekstblokken al naar gelang van toepassing op uw situatie]


[TERREINEIGENAAR] werkt volgens de [NAAM van de door de minister van EL&I goedgekeurde GEDRAGSCODE].
[TERREINEIGENAAR] werkt niet volgens een door de minister van EL&I goedgekeurde gedragscode, maar streeft wel naar een standaard manier van opereren waarbij rekening wordt gehouden met de zorgplicht. Aangesloten wordt bij de [NAAM van de door de minister van EL&I goedgekeurde GEDRAGSCODE (bestaande gedragscodes zijn te vinden op de website van DR-loket)] en het verwijderen van beschermde dieren en planten zal gebeuren volgens deze gedragscode.


1 Indien u niet werkt met een door het ministerie goedgekeurde gedragscode, dan kan u tabel 2 soorten meenemen in deze ontheffing. Zorg er in dat geval voor dat alle relevante documenten ook over bijlage 2 soorten gaan. Het betreft m.n. bijlage 5 (de ecologische inventarisatie) en bijlage 6 (een inschatting van soorten die zouden kunnen verschijnen).

2 Tot het moment waarop de concept Beleidslijn is omgezet in een Beleidslijn (of is opgenomen in wetgeving) kan u ook uw aanvraag doen in het belang van onderzoek. Dit geeft extra juridische zekerheid, maar heeft wel als gevolg dat u gevraagd zal worden te monitoren. Vaak is dit op te lossen door lokaal samen te werken met een natuur- of milieuorganisatie. Dit document gaat er verder van uit dat u er inderdaad voor kiest de aanvraag ook te doen ten behoeve van onderzoek.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina