Ip/01/698 Brussel, 15 mei 2001 Concurrentiebeleid nam hoge vlucht in 2000Dovnload 36.88 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte36.88 Kb.


ip/01/698

Brussel, 15 mei 2001Concurrentiebeleid nam hoge vlucht in 2000

De activiteiten inzake het concurrentiebeleid namen een hoge vlucht in 2000. De Europese Commissie heeft namelijk verder werk gemaakt van de aanpassing en de modernisering van haar voorschriften en praktijk in kartel  en concentratiezaken terwijl zij gelijke tred heeft gehouden met het toenemende aantal concentraties en acquisities die steeds complexer geworden zijn. Uit het 30ste Verslag over het mededingingsbeleid(1) blijkt dat er in 2000 1 206 nieuwe zaken waren. 564 ervan hadden betrekking op het toezicht op staatssteun. Er waren 345 aanmelingen van concentraties en 297 kartelzaken. Het totale cijfer blijft in het algemeen stabiel (1 249 zaken in 1999) maar laat een drastische vermindering zien van het aantal aanmeldingen van antitrustzaken ingevolge de goedkeuring van een aantal zogenaamde groepsvrijstellingsverordeningen. Het cijfer verhult een toename van het aantal concentratiezaken met 18%.

«Het jaar 2000 was een zeer druk jaar en een ware uitdaging aangezien de Commissie haar grondig onderzoek van de antitrustprocedures heeft voortgezet terwijl zij het hoofd moest bieden aan een nieuwe verhoging van het aantal aanmeldingen van concentraties en aan belangrijke technologische ontwikkelingen die nieuwe markten en praktijken, zoals B2B-verkeer (business-to-business), binnen het toepassingsgebied van onze concurrentievoorschriften hebben gebracht» zei de voor concurrentie bevoegde commissaris, Mario Monti.

Hij voegde eraan toe «dat er nog heel wat werk moet worden verricht, niet in het minst in de energiemarkten waar slechts van concurrentie sprake kan zijn wanneer de aanbieders elkaar vrijelijk kunnen beconcurreren en de afnemers vrijelijk een leverancier kunnen kiezen. Alleen dan zal de consument de voordelen zien in termen van een grotere keuze en concurrerende prijzen.»

Dit jaar wordt in het Mededingingsverslag een grotere nadruk gelegd op de voordelen voor de consument van dit cruciale beleidsdomein. De geldboete van 43 miljoen euro die is opgelegd aan Opel Nederland in september, is aanzienlijk omdat zij erop gericht is de particulieren het recht te garanderen een auto te kopen waar die het goedkoopst is. De beschikking die TotalFina ertoe dwingt 70 benzinestations op de Franse autowegen af te stoten om een goedkeuring te krijgen voor de acquisitie van Elf, heeft ertoe geleid dat Carrefour, een agressieve supermarktketen, de markt heeft betreden hetgeen heeft geleid tot prijsdalingen.Nadruk op modernisering

Het jaar 2000 werd gekenmerkt door een intense activiteit die erop gericht was de voorschriften en de praktijk van het concurrentiebeleid aan te passen aan een omgeving die gekenmerkt wordt door technologische ontwikkeling, verder integratie van de interne markt en de nakende uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten.

Deze activiteit heeft geleid tot de goedkeuring van nieuwe groepsvrijstellingsverordeningen op het gebied van de horizontale overeenkomsten die een «veilige haven» bieden voor overeenkomsten tussen ondernemingen inzake onderzoek en ontwikkeling en bepaalde vormen van productieovereenkomsten zoals outsourcing en gezamenlijke productie, voor zover de betrokken ondernemingen geen significante marktmacht hebben en zich niet schuldig maken aan flagrante schendingen van het mededingingsrecht. De groepsvrijstellingen werden aangevuld met richtsnoeren waarin de algemene aanpak wordt beschreven die dient te worden gevolgd bij de beoordeling van horizontale overeenkomsten. Verdere vooruitgang werd eveneens geboekt bij de fundamentele hervorming van de procedure voor het behandelen van kartels en misbruiken van machtspositie, de zogenaamde hervorming van Verordening nr. 17/62 waarvan de modernisering werd aangevat in 1999 en waarvan wordt aangenomen dat zij in werking zal treden in 2003.

Er werden nieuwe richtsnoeren inzake «verticale beperkingen» vastgesteld, meer bepaald inzake distributieovereenkomsten, leveringsovereenkomsten en andere verticale overeenkomsten, ter aanvulling bij de groepsvrijstellingsverordening verticale overeenkomsten die in december 1999 werd goedgekeurd.

De Commissie heeft inzonderheid een lang verwacht uitvoerig beoordelingsverslag goedgekeurd inzake de voorschriften betreffende de autodistributie in Europa waarmee het debat op gang gebracht werd over de toekomstige autodistributieregeling die zal worden ingevoerd na het verstrijken van de huidige verordening in september 2002.

Grondige doorlichting van de fusiecontrole

Wat de fusiecontrole betreft, heeft de Commissie de basis gelegd voor een mogelijke herziening van de concentratieverordening door bij de Raad in juni een verslag in te dienen. In het verslag wordt gesuggereerd dat ondanks de invoering van nieuwe omzetdrempels in 1997   aan de hand waarvan wordt bepaald of een concentratie van communautaire dimensie is  , nog steeds veel concentraties en acquisities worden aangemeld bij verschillende nationale mededingingsautoriteiten terwijl gebruik zou kunnen worden gemaakt van het «one-stop-shop»-onderzoek bij de Commissie.

In december keurde de Commissie een verklarende mededeling goed inzake «corrigerende maatregelen» bij concentraties, waarin wordt aangegeven op welke wijze de totstandkoming van machtsposities of andere concurrentieproblemen het best kunnen worden vermeden. De mededeling verschaft grotere doorzichtigheid op het gebied van het beleid en de procedures inzake fusiecontrole alsook een betere voorlichting van de bedrijven en de juridische kringen.

Bij een ander belangrijke maatregel heeft de Commissie eveneens een vereenvoudigde procedure goedgekeurd voor het onderzoek van concentraties die geen aanleiding geven tot problemen, meer bepaald concentraties waarbij er geen of slechts minimale overlappingen zijn.

Naarmate de consolidatie in het bedrijfsleven werd voortgezet, nam het aantal en de complexiteit van de fusies en acquisities toe, waardoor de fusiecontrole van de Commissie nooit geziene aandacht kreeg en kritisch werd bekeken door juristen en de media. Dit was inzonderheid het geval bij de WorldCom/Sprint-overeenkomst die werd verboden, de fusie tussen AOL en Time Warner en de overeenkomst van Time Warner met EMI in de muzieksector, een overeenkomst die uiteindelijk niet doorging. Bij de andere beschikkingen die veel aandacht trokken, kunnen Vodafone/Mannesmann; Volvo/Scania, Vivendi/Canal Plus/Seagram en TotalFina/Elf worden genoemd.

Grotere doorzichtigheid inzake overheidssteun

Met betrekking tot het toezicht op de staatssteun, een gebied waarop de Europese Commissie een exclusieve bevoegdheid heeft, is vooruitgang geboekt bij de modernisering van het toezicht op de steunverlening en het verbeteren van de doorzichtigheid, een kwestie die reeds lang aan de orde was.

Daartoe heeft de Commissie een openbaar register van steunzaken en een scorebord ingevoerd waarvan wordt verwacht dat zij het volume openbare middelen zullen helpen verminderen die door nationale en regionale autoriteiten naar bedrijven worden gekanaliseerd hetgeen de mededinging op de Europese interne markt verstoort.

Terzelfdertijd heeft de Commissie nadruk gelegd op de correcte toepassing van haar beschikkingen door de nationale autoriteiten, meer bepaald wat betreft de daadwerkelijke en snelle terugvordering van onrechtmatig verleende steun.

De Commissie heeft eveneens verordeningen ingevoerd waarin de voorwaarden zijn uiteengezet op grond waarvan kleine steunbedragen, de zogenaamde de minimis-steun, alsook steun voor kleine en middelgrote ondernemingen en opleiding kunnen worden vrijgesteld.

Recordhoge geldboeten in kartelzaken

De strijd tegen kartels en misbruiken van machtpositie werd met vastberadenheid voortgezet in 2000. Daarbij werden in totaal voor een bedrag van 199,5 miljoen euro geldboeten opgelegd, een verhoging met 77,6% ten aanzien van 1999. De belangrijkste kartelbeschikking werd gegeven tegen vijf producenten van lysine, een product dat gebruikt wordt in veevoer. In die zaak werd een geldboete van in totaal 110 miljoen euro opgelegd.Nieuwe technologieën, nieuwe uitdagingen

Bij de handhaving van de mededingingsvoorschriften in 2000 moest eveneens het hoofd worden geboden aan de toenemende mondialisering van de economie en de nieuwe technologische ontwikkelingen waarbij nieuwe markten en bedrijfspraktijken in het leven werden geroepen. De opkomst van elektronische marktplaatsen onder bedrijven (business-to-business, B2B) en het gebruik dat in bepaalde bedrijfstakken werd gemaakt van vrijwillige overeenkomsten met milieudoelstellingen zijn slechts twee voorbeelden van nieuwe praktijken die hebben geleid tot beschikkingen van de Commissie zoals in de zaak MyAircraft.com en CECED (zie blz.29).

In tegendeel tot hetgeen sommigen dachten en vreesden, bleken de bestaande mededingingsvoorschriften evenzeer bruikbaar te zijn in de nieuwe economie als in de traditionele economie.

Veel werk voor de boeg in de nutssectoren

In 2000 bleef een groot deel van de handhavingsactiviteiten van de Commissie toegespitst op de recentelijk geliberaliseerde markten zoals de telecommunicatie en de energie waar nog geen volledig concurrentiële omgeving is verwezenlijkt.

Vorig jaar was het tweede jaar van de liberalisering op de elektriciteitsmarkt, maar afgezien van het feit dat niet alle EU-landen aan het eind van 2000 de liberaliseringsrichtlijn volledig tot uitvoering hadden gebracht, verhinderden andere obstakels de integratie van de Europese markten en de vrije mededinging. De handhaving van het mededingingsrecht was toegespitst op de toegang tot verzadigde interconnectoren alsook op de verbindingen tussen elektriciteitsproducenten.

De gasmarkt werd in augustus van vorig jaar voor concurrentie opengesteld. Naarmate de monopolierechten werden afgeschaft en het voor sommige afnemers mogelijk werd om vrijelijk hun leverancier te kiezen, werd het ook duidelijk dat de structuur van de markten zelf de concurrentie niet begunstigde.De internationale dimensie

Tenslotte heeft de Commissie ook bijzondere nadruk gelegd op de internationale dimensie van het concurrentiebeleid. Het feit dat de geografische reikwijdte van concurrentiezaken breder wordt betekent dat meer commerciële transacties binnen de jurisdictie vallen van het toenemende aantal landen dat mededingingsvoorschriften heeft ingevoerd. Met het oog op een behoorlijk onderzoek van die zaken en teneinde conflicten te vermijden, heeft de Commissie haar samenwerking met de mededingingsautoriteiten van de Verenigde Staten en andere landen versterkt. Tevens heeft zij besprekingen aangeknoopt met Japan teneinde een bilaterale samenwerkingsovereenkomst inzake antitrustkwesties te sluiten in 2001. Bovendien is de Commissie veel aandacht blijven besteden aan de concurrentieaspecten van de uitbreiding teneinde te garanderen dat dezelfde regels gelijkelijk worden toegepast in de uitgebreide Unie.(1)Beschikbaar op internet http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

Statistieken
2000

1999


AANTAL NIEUWE ZAKEN

1,206

1,249

- ANTITRUST

297

388

- CONCENTRATIES

345

292

- STAATSSTEUN

564

569


AANTAL AFGESLOTEN ZAKEN

1,209

1,321

- ANTITRUST

379

582

- CONCENTRATIES

355

279

- STAATSSTEUN

475

460

De opmerkelijke vermindering van het aantal nieuwe antitrustzaken kan worden toegeschreven aan de nieuwe groepsvrijstelling inzake verticale beperkingen die de aanmeldingsverplichting voor dit soort overeenkomsten drastisch heeft afgebouwd. Een tweede factor bij de vermindering van het aantal nieuwe zaken is de vermindering van het aantal klachten. Er valt op te merken dat bijna 30% van de nieuwe zaken ex officio werden ingeleid. In absolute termen nam het aantal ex officio-procedures het vorige jaar toe. Deze ontwikkeling spoort met de doelstelling van het beleid die erin bestaat standaardovereenkomsten via wetgeving te behandelen terwijl de beschikbare middelen worden ingezet om een pro-actiever beleid te voeren en zich toe te spitsen op de gevaarlijkste concurrentieverstorende praktijken.
2000

1999

ANTITRUSTNIEUWE ZAKEN- Ex officio

84

77

- Klachten

112

149

- Aanmeldingen

101

162

AFGESLOTEN ZAKEN- Formele beschikkingen

36

68

- Informele procedures

343

514
CONCENTRATIES- Aanmeldingen

345

292

- Beschikkingen

345

270

- Goedkeuringen in de eerste fase

321

254

- Beschikkingen in de tweede fase

17

10

- Verbodsbeschikkingen

2

1

STAATSSTEUN- Niet-aangemelde steun

86

98

- Aangemelde steun

469

469
: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina