IP/04/723 Brussel, 9 juni 2004 Betrekkingen Irak-eu: een strategie voor de middellange termijnDovnload 8.55 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte8.55 Kb.


IP/04/723

Brussel, 9 juni 2004Betrekkingen Irak-EU: een strategie voor de middellange termijn

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw raamwerk voor de betrekkingen van de Europese Unie (EU) met Irak voorgesteld. De benoeming op 8 juni 2004 van een nieuwe Iraakse interimregering en de goedkeuring van de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) waarin de volledige overdracht van de soevereiniteit en de macht op 30 juni 2004 worden bevestigd en de centrale rol van de VN wordt versterkt, biedt de EU een gelegenheid om steun te bieden aan de Iraakse inspanningen het land een nieuw begin te geven. De Europese Commissie stelt maatregelen voor, voor de onmiddellijke toekomst, de periode na de verkiezingen, en de middellange termijn, hetgeen moet uitmonden in een bilaterale overeenkomst waarmee Irak met andere partners in de regio wordt geassocieerd.

De Commissaris belast met de buitenlandse betrekkingen, Chris Patten, zei het zo: “het is in het belang van ons allen dat Irak zich ontwikkelt tot een stabiel, democratisch land dat met zijn buurlanden in vrede leeft. Het veiligheidsklimaat en de vooruitgang in de politieke transitie zullen bepalend zijn voor de mate waarin de ideeën die zijn verwoord in de Mededeling van vandaag kunnen worden uitgedragen; dit voorstel voor een strategie voor de middellange termijn geeft echter blijk van ons engagement om een partnerschap tot stand te brengen dat inniger zal worden naarmate de situatie in Irak zich positief ontwikkelt".

De Commissie stelt drie doelstellingen voor de middellange termijn voor:


  • de ontwikkeling van een stabiel en democratisch Irak;

  • de totstandbrenging van een open, stabiele, duurzame en gediversifieerde markteconomie;

  • de economische en politieke inbedding van Irak in zijn regio en in het open internationale stelsel.

Fase I – Onmiddellijke maatregelen

Steun aan de verkiezingen, met ook hulp aan de ontwikkeling van de burgermaatschappij, de rechtsstaat en aan kiezerseducatie; een bezoek van de Trojka en de start van een informele politieke dialoog tussen de EU en Irak; steun aan de rechtsstaat en een burgerlijk bestuur; aanmoediging van een positief engagement van de kant van de buurlanden van Irak; administratieve samenwerking ten behoeve van toepassing van de SAP-handelspreferenties; overleg en coördinatie inzake kwijtschelding/herstructurering van schulden en daarmee verband houdende conditionaliteit inzake het economisch beleid; alsook de lopende tenuitvoerlegging van een pakket van 305 miljoen euro aan humanitaire bijstand en hulp voor de wederopbouw.Fase II – Na de verkiezingen

Het in gang zetten van een formele politieke dialoog met de Voorlopige regering, met ook een Gemeenschappelijke verklaring EU/Irak; de instelling van werkgroepen in sectoren van wederzijds belang; voortgezette steun aan een regionale dialoog en vertrouwenwekkende maatregelen; voortgezette bijstand inzake democratisering en mensenrechten; aanvullende EG-bijdrage aan de wederopbouw, waaronder uitbreiding van de bilaterale programma’s voor technische bijstand en capaciteitsopbouw.Fase III – Middellange termijn

Onderhandelingen voor contractuele betrekkingen tussen de EU en Irak openen; steunverlening op economische diversificatie en armoedebestrijding richten; bijstand ten behoeve van democratisering, mensenrechten en de rechtsstaat handhaven; de totstandbrenging van een regionaal kader steunen; aanbieden bij de Europese Investeringsbank te lenen.Achtergrond

Deze Mededeling mag gelden als het antwoord op het verzoek van de Europese Raad van oktober 2003 om een strategie voor de betrekkingen van de EU met Irak te formuleren. Het document zal aan Raad en Europees Parlement worden overgelegd ten behoeve van een bespreking daarvan in de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen en de Europese Raad, vergezeld van een gezamenlijk schrijven van Commissaris Patten en Hoge Vertegenwoordiger Solana waarin op enkele ideeën voor actie nader wordt ingegaan.

Tijdens de Donorconferentie voor Irak in oktober 2003 te Madrid hebben de EU (Europese Commissie en lidstaten) en de tien toetredende landen meer dan 1,25 miljard euro toegezegd. De bijdrage van de Europese Commissie (EC) in 2003/4 voor Irak, humanitaire bijstand inbegrepen, zou tot 305 miljoen euro belopen. De Commissie heeft op 4 maart 2004 een http://europa.eu.int/comm/external_relations/iraq/news/ip04_303.htm

programma goedgekeurd waarin de prioriteiten voor de wederopbouwhulp voor Irak in 2004 worden aangegeven.Zie verder:

http://europa.eu.int/comm/external_relations/iraq/intro/index.htm

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina