It’s official: America’s pastor Rick Warren of the Purpose Driven Life may not even be a Christian!Dovnload 15.42 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte15.42 Kb.
Is Rick Warren wel een Christen?

Oorspr. titel: “It’s official: America’s pastor Rick Warren of the Purpose Driven Life


may not even be a Christian!”

Apprising Ministries, Ken Silva, 18 april 2007

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)


Vertaling en voetnoten door M.V.

Dit korte stukje is geïnspireerd op een artikel van de website A Little Leaven: A Museum of Idolatry met de titel Rick Warren’s Top 5 List on the Things Jesus Did on While He Was on The Earth (Rick Warren’s top-5-lijst van dingen die Jezus deed toen Hij op aarde was) en de vraag die daarbij werd gesteld: “How on earth could Rick Warren, a CHRISTIAN PASTOR miss Jesus’ death and resurrection?” (Hoe kon Rick Warren, een christelijke pastor, Jezus’ dood en opstanding weglaten?).

Wel dit is de sleutelvraag, omdat de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus - de ware kern zelf van het Evangelie van God - helemaal niet voorkomt in de top-5-lijst van Rick Warren over wat Jezus deed toen Hij op aarde was, in een stuk oorspronkelijk gepubliceerd op BeliefNet.com.

Ziehier wat Warren zegt:

Het gaat om de vijf dingen die Jezus deed toen Hij hier op aarde was. Wat deed Jezus toen Hij hier op aarde was?

Het eerste wat Hij deed was het stichten van de kerk…

Het tweede wat Hij deed was het toerusten van leiders. Hij besteedde drie jaar aan de opleiding van deze discipelen.

Het derde wat Hij deed was de zorg voor de armen. Hij zei in Zijn allereerste preek feitelijk: “Ik ben hier om het evangelie - het goede nieuws - te prediken aan de armen”… Hij gaf om de armen.

Ten vierde genas Hij de zieken… eenderde van Zijn bediening was een genezingsbediening.

En ten vijfde onderwees Hij… Hij was een opvoeder… En in het bijzonder gaf Hij om de volgende generatie. Hij zei: “Laat de kinderen tot Mij komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen”. (Online bron)

Voor iemand die beweert al zo lang christen te zijn als Rick Warren, en een pastor-leraar die geacht wordt gezonden te zijn door de Heer, vertoont Warren een alarmerend laag begrip van Jezus Christus en Zijn zending. Zoals reeds opgemerkt, wordt door Warren geen melding gemaakt van Christus’ offerdood aan het Kruis en Zijn roemrijke Opstanding uit de doden, zonder welke wij allen de miserabelste mensen zouden zijn - we zouden nog steeds verloren zijn en nood hebben aan een Redder.

En bovendien kan in deze top-5-opsomming duidelijk Warrens eigen Peter Drucker1-achtige CEO2-leider­schapsvoorliefde gezien worden, en ook dat hij een extreem oppervlakkig begrip laat blijken van de Schrift die hij ‘kinda-sorta’3 citeert. Ja, de Messias predikte het “goede nieuws” aan de armen, maar de Bijbel spreekt hier van armen naar de geest, zij die verdrukt worden door Satan en onder de toorn van God liggen. En dus zegt de Heer Jezus: “Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen” (Matt. 5:3).

Maar in een poging de wereld tevreden te stellen, verdraait Warren de Schrift door de betekenis te leggen op financieel armen. Maar lichtvoetig met de Schrift omgaan is iets wat échte christenen - en in het bijzonder bedienaars van Godswege - niet zullen doen. Tegen mensen die dit durven te doen, zegt de Heer Jezus: “Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen” (1 Joh. 4:5).

En Warren eindigt met een citaat van Jezus’ woorden: “Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen” (Matt. 19:14). Maar de Meester spreekt hier niet over de ontwikkeling van de volgende generatie. Warren wil het blijkbaar hebben over de zogenaamde “opkomende generatie”4, maar het is zoals dr. John MacArthur het zegt: “Christus nam de kinderen als een illustratie van hen die het Koninkrijk toebehoren”. Jezus nam hun “kinderlijk” geloof en vertrouwen als een voorbeeld om de trotsen te vernederen, zij die het koninkrijk willen binnengaan op hun eigen manier.

Nu in alle eerlijkheid, samen met de directeur van A Little Leaven, wijzen wij erop dat dit “interview op beliefnet.com over Warren’s ‘Second Reformation’5 handelde (dat is Warren’s eigen persoonlijke Reformatie van Deeds, NOT Creeds6)”. Toch ben ik het eens met de directeur wanneer hij verder zegt:

Wij erkennen dat Jezus’ dood en opstanding zeker leerstellig7 klinken, en dat deze vermelden in een interview over Warren’s Second Reformation mensen mogelijk in verwarring zou kunnen brengen. Maar hier is iets om over na te denken… vermits Warren Jezus’ dood en opstanding niet wil bevestigen als deel uitmakend van zijn Second Reformation, zouden wij die waarschijn­lijk zelfs niet een ‘Christelijke’ Reformatie mogen noemen. Geen beweging die waarlijk christelijk is, zou ooit bewust de dood en opstanding van Christus kunnen weglaten, niet?

En als wij tegen dit alles aankijken zouden we goede redenen kunnen hebben te concluderen dat Amerika’s Doelgerichte pastor Rick Warren een verbazend immature “Christus-volge­ling” is, op zijn best, en misschien is hij zelfs helemaal geen christen …

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: http://users.skynet.be/fa390968/index.htm of http://www.verhoevenmarc.be/index.htm

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm1 Peter Ferdinand Drucker (Wenen, 19 november 1909 - 11 november 2005) was een Amerikaans schrijver, bedrijfskundige en consultant, onder andere op het gebied van organisatietheorie en management. (Wikipedia).

2 Chief Executive Officer.

3 Kinda-sorta: “zoiets als” of “quasi”.

4 “Emerging generation”.

5 “Second Reformation”: Tweede Reformatie.

6 “Deeds, not Creeds” rijmt en betekent “Daden, geen Geloofsbelijdenissen”.

7 Eng. “creedal”: “als een leerstelling uit een geloofsbelijdenis”; van “creed”: geloofsbelijdenis.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina