J. F. Spruijt (Water Natuurlijk)Dovnload 90.11 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte90.11 Kb.

 VERGADERING
Dinsdag 11 juni 2013, om 14.00 uur, Z1 en 2

 VERSLAG VAN
Commissie Waterkeringen, (Vaar)wegen en Vergunningverlening

 AGENDA NR. ONDERWERP AANWEZIG
P.J.J. Kome (voorzitter, Waterschapspartij), H.T.J. Peelen (secretaris),
J. van Nieuwenhuijzen (heemraad, VVD), A. Abee (CDA), J. Heijndijk (VVD, vanaf 14.10 uur), A. Houweling (SGP), mevrouw D.A. Kickert-Schotting (PvdA),

J. Kievit (Natuur, tot 16.30 uur) M. Koese (ChristenUnie), W.M. Monshouwer (Waterschapspartij), D.A. den Otter (bedrijfsgebouwd), H.J. Stehouwer (Hollandse Delta Natuurlijk), mevrouw B. Vos-Wallenburg (ongebouwd), mevrouw E. aan de Wiel (notuliste)
 AFWEZIG

MET KENNISGEVING


J.F. Spruijt (Water Natuurlijk)Aanwezige ambtelijke ondersteuning:

V. Bergsma, afdelingshoofd financiën

W. van der Weijden, programmamanager dijkversterkingsprogramma

VERGADERVERSLAGAGENDA

VERSLAG

ACTIE

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen welkom.


2.


Vaststellen agenda
De commissie stemt in met het agendavoorstel van de heer Monshouwer om van de VV-voorstellen eerst agendapunt 8 te behandelen.

Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.3.

Vaststellen verslagen van de vergadering van 7 mei 2013

Tekstueel

De heer Koese wijst op een fout op pagina 4: “De heer Koese meldt dat de SGP het eens is met de aanbevelingen.” De heer Koese spreekt namens de ChristenUnie.
Op pagina 4 staat dat de heer Abee twee medewerkers wat weinig vindt, maar de inzet van zijn opmerking was dat twee medewerkers van voldoende kwaliteit op zich voldoende zou moeten zijn.
Met inbegrip van deze wijzigingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
Naar aanleiding van

De heer Steehouwer informeert naar aanleiding van pagina 9 of er wordt gekeken naar erosie van de vaarwegen. De heer Steehouwer raadt het college aan om hier aandacht aan te besteden.

Heemraad Van Nieuwenhuijzen laat weten nog geen antwoord te kunnen geven op de vraag over de vaarsnelheden.

4.

Ingekomen stukken en mededelingen t.b.v. commissie WWV

De voorzitter deelt mee dat de heer Spruijt met kennisgeving afwezig is.
Advisering VV-voorstellen
8.

Vaststellen definitief projectplan dijkversterking Hellevoetsluis en vrijmaken investeringskrediet

De heer Monshouwer vindt de versnelling van de dijkversterking positief, maar informeert naar het procesverloop. Spreker vraagt hoe de keuze is gemaakt tussen de verschillende varianten. Daarnaast vraagt de heer Monshouwer of er stukken in te zien zijn van de klankbordgroep.
De heer Abee merkt op dat de wijze waarop het project zal worden aanbesteed, hem aanspreekt. Spreker noemt de formulering ‘streven naar’ met betrekking tot de aanbestedingsprocedure echter twijfelachtig. De heer Abee gaat ervan uit dat het project wordt aanbesteed zoals in het voorstel is aangegeven.
De heer Kievit vraagt hoe het waterschap zekerstelt dat de werkzaamheden bij de Vestingwallen, die een cultuurhistorisch karakter hebben, op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Spreker vraagt of de LNC-commissie in dit verband om advies is gevraagd. Daarnaast leest de heer Kievit in de motivering waarom de besluitvorming is versneld, dat de onteigeningsprocedure eerder kan worden opgestart. De heer Kievit vraagt of een onteigeningsprocedure aan de orde is.
Mevrouw Kickert-Schotting vindt het goed dat het project kan worden versneld, maar memoreert aan de afspraak dat financiële zaken in juni besproken zouden worden en niet-financiële zaken zoveel mogelijk in mei. Spreekster vraagt waarom dit voorstel niet in de VV van mei behandeld had kunnen worden. Daarnaast leest mevrouw Kickert-Schotting in het voorstel dat bepaalde vondsten een risico kunnen zijn. Spreekster vraagt hoe groot de kans wordt geacht dat dit risico optreedt.
Mevrouw Vos-Wallenburg merkt op dat de fractie ongebouwd positief adviseert over het voorstel. Op pagina 3 van het voorstel staat dat de eigenaren in principe geen bezwaar hebben tegen het voorliggende plan. Spreekster vraagt naar de betekenis van ‘in principe’ in deze zin. Daarnaast vraagt mevrouw Vos-Wallenburg waarom de extra beheerkosten van € 4400 per jaar niet zijn begroot.
Antwoord:

Heemraad Van Nieuwenhuijzen licht toe dat er met verschillende varianten is gewerkt. De voorkeursvarianten worden nu voorgelegd. De varianten zijn met de klankbordgroep besproken. Vanwege het cultuurhistorische karakter van de Vestingwallen is ook gesproken met de Stichting Menno van Coehoorn, een organisatie die zich bezighoudt met historische verdedigingswerken.

In reactie op de opmerking van de heer Abee met betrekking tot de formulering ‘streven naar’ licht de heemraad toe dat het college weliswaar voornemens is de aanbestedingsprocedure te volgen zoals genoemd in het voorstel, maar dat het college altijd een slag om de arm houdt.De heemraad bevestigt de afspraak dat financiële zaken in juni besproken zouden worden en niet-financiële zaken zoveel mogelijk in mei. Maar omdat mei niet is gehaald, zou het voorstel pas eind september behandeld kunnen worden. Om het voorstel niet drie maanden uit te stellen, heeft de heemraad voorgesteld om het voorstel in deze vergadering te behandelen.

In reactie op de vraag van mevrouw Vos-Wallenburg naar de formulering ‘in principe’ licht de heemraad toe dat de eigenaar van de boerderij heeft aangegeven bereid te zijn te onderhandelen over de aankoop van de boerderij. Het college verwacht niet dat een onteigeningsprocedure nodig zal zijn.

Tot slot geeft de heemraad aan dat de beheerkosten te zijner tijd worden opgenomen in de begroting bij de onderhoudskosten.
Tweede termijn

De heer Koese wijst naast het rentevoordeel op het maatschappelijk belang van de versnelling van het project, omdat het voor aannemers prettig is om in deze tijd van krapte eerder te kunnen beginnen. De ChristenUnie gaat akkoord met het voorstel.
Mevrouw Vos-Wallenburg is het niet eens met de beantwoording van de heemraad met betrekking tot de beheerkosten. In het voorstel staat dat het om extra beheerkosten gaat. Spreker herhaalt de vraag waarom deze kosten niet zijn begroot.

De heer Monshouwer herhaalt de vraag waarom gekozen is voor deze variant. Daarnaast vraagt de spreker welke voorkeur de omgeving kenbaar heeft gemaakt.
Mevrouw Kickert-Schotting vraagt of de heemraad kan toezeggen dat in het vervolg niet meer wordt afgeweken van de afspraken. Daarnaast heeft de heemraad niet geantwoord op de vraag hoe groot de kans wordt geacht dat het risico van de archeologische vondsten optreedt.
De heer Houweling geeft aan dat de SGP akkoord gaat met het voorstel. De fractie is blij dat het project naar voren kan worden gehaald.
De heer Kievit herhaalt zijn vraag of de NLC-commissie is betrokken bij het voorstel.

Daarnaast vraagt de heer Kievit of in dit project de brede blik aan de orde is.


Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen merkt op dat mevrouw Vos-Wallenburg terecht heeft geconstateerd dat er extra beheerkosten zijn.

De betrokkenen die geraadpleegd zijn, waren in meerderheid voor de gekozen variant. Met name de variant binnen de vesting genoot ieders voorkeur.


De heer Monshouwer merkt bij interruptie op dat ARCADIS de variant Haringvlietsluis heeft geadviseerd. Spreker vindt de huidige variant geen robuuste oplossing voor de omgeving. De heer Monshouwer is van mening dat er onvoldoende gesproken is over de wensen van het bestuur. In Dordrecht wordt geïnvesteerd in een robuuste dijk. Spreker vindt het huidige voorstel niet compleet.
Antwoord:

Heemraad Van Nieuwenhuijzen antwoordt dat de variant Haringvlietsluis ingrijpend en kostbaar was. De gekozen variant was simpel, voldeed qua sterkte aan de eisen en was voor de omgeving aantrekkelijk.

In reactie op de vraag van mevrouw Kickert-Schotting antwoordt de heemraad dat er voor de gekozen oplossing binnen de vesting geen graafwerkzaamheden nodig zijn, waardoor niet wordt verwacht dat het risico optreedt.De NLC-commissie is niet betrokken bij het project. De brede blik is niet van toepassing.
De heer Bergsma reageert op de vraag van mevrouw Vos-Wallenburg over de extra beheerkosten. In november 2012 is de Begroting 2013 vastgesteld, waarin een bedrag voor de beheerkosten van de huidige dijk is opgenomen. De extra beheerkosten komen voort uit het versterkingsplan dat begin dit jaar is opgesteld. Deze kosten zullen meegenomen worden in de eerstvolgende begroting.
De voorzitter concludeert dat het voorstel met een positief advies naar de VV kan worden doorgeleid.

5.

Jaarstukken 2012
Ronde commissiespecifiek, eerste termijn:

Mevrouw Vos-Wallenburg laat weten dat haar fractie positief is over de Jaarstukken 2012. Het heeft de fractie verheugd dat de rechtmatigheid dit jaar op orde is. Daarnaast stelt mevrouw Vos-Wallenburg de volgende vragen:

  • Op pagina 17 staat dat bij de Provincie Zuid-Holland uitstel is gevraagd voor het aanleveren van de toetsresultaten van de regionale keringen, met als nieuwe datum 1 maart 2013. Spreker vraagt of het uitstel is verleend en of de resultaten inmiddels zijn aangeleverd.

  • Mevrouw Vos-Wallenburg vraagt waarom er zoveel gebruik wordt gemaakt van ambtenaren voor de dijkbewaking. De ambtenaren krijgen hiervoor overuren betaald. Als er voldoende vrijwilligers zijn, acht mevrouw Vos-Wallenburg het niet nodig om de dijkbewaking zo duur te maken.

  • Op pagina 76 wordt de kans dat er een nabestorting zal moeten plaatsvinden in de Dordtse Kil ‘minimaal’ genoemd. Tegelijkertijd staat er in de kolom met de kans dat deze <50% bedraagt. Mevrouw Vos-Wallenburg vraagt om een toelichting.

  • In de aanbiedingsbrief staat dat de wegentaak ‘redelijk op orde’ is. Mevrouw Vos-Wallenburg vraagt naar de aanleiding van deze formulering.

  • Op pagina 49 staat dat niet alleen het onderhoud, maar ook het toezicht van de wegen wordt uitbesteed. Mevrouw Vos-Wallenburg vraagt om een toelichting.


Mevrouw Kickert-Schotting merkt op dat ook haar fractie het heeft verheugd dat de rechtmatigheid in orde is. Daarnaast stelt de spreker de volgende vragen:

  • Mevrouw Kickert-Schotting constateert dat de vaarwegen bij de watersystemen zijn ondergebracht. Is dit een wijziging?

  • Op pagina 21 staat dat het waterschap 30 km vaarwegen heeft, terwijl mevrouw Kickert-Schotting op pagina 31 leest dat het waterschap 60 km vaarwegen heeft. Spreekster vraagt om een toelichting.

  • In het financiële overzicht op pagina 69 wordt rekening gehouden met de extra afschrijvingen in verband met de nota AWA. Bij het programma Wegen op orde wijkt de extra afschrijving in verband met deze nota af van de bijdrage uit reserve, terwijl de afschrijvingen in verband met deze nota voor de overige programma’s overeenkomen met de bijdragen uit reserve. Spreekster vraagt naar een verklaring voor deze afwijking.


De heer Den Otter constateert dat de resultaten steeds dichter bij de begroting komen. Daarnaast stelt de heer Den Otter een vraag over de reserveringen. Op pagina 4 staat dat er een bedrag van € 206.000 wordt toegevoegd aan de reserves. Uit het overzicht op pagina 107 blijkt dat ditzelfde bedrag wordt gestort in de reserve van het programma Wegen, maar de heer Den Otter kan dit bedrag niet terugvinden in het totaaloverzicht van het programma Wegen op orde op pagina 52. De heer Den Otter heeft deze link wat betreft de reserves op meerdere plekken gemist.
De heer Kievit leest op pagina 13 dat de doelstelling om in 2012 een vastgesteld beheerplan Waterkeringen te presenteren niet is behaald. Spreker vraagt wanneer dit beheerplan nu wordt voorgelegd. Daarnaast heeft de heer Kievit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma gelezen over de mogelijkheid om in bepaalde gevallen door een aanpassing van het beheer afgekeurde waterkeringen weer op orde te krijgen. Is deze mogelijkheid van toepassing op dijken van het waterschap en maakt het deel uit van het beheerplan Waterkeringen?

Tot slot wijst de heer Kievit op de passage over de evaluatie van de Wet herverdeling wegenbeheer op pagina 47. Spreker vraagt of er is overlegd met derden en wat de resultaten hiervan zijn.


De heer Koese spreekt zijn dank uit voor de jaarstukken en vraagt om een toelichting op de kapitaallasten, zoals aangegeven op pagina 119.
Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen licht toe dat het waterschap niet voldoende vrijwilligers heeft voor de tweede shift van de dijkbewaking. Vandaar dat de bewaking wordt aangevuld met eigen medewerkers.

De kans dat een nabestorting nodig is voor de Dordtse Kil is niet groot, maar kan niet worden uitgesloten.

In de aanbiedingsbrief staat dat de wegentaak ‘redelijk op orde’ is. De heemraad licht toe dat er drie categorieën zijn: prima op orde, redelijk op orde en niet op orde. De wegentaak is redelijk op orde, maar niet 100% op orde.

Met de formulering ‘alsmede het houden van toezicht’ onder het kopje Onderhoud kunstwerken wegenbeheer wordt bedoeld dat wanneer een aannemer een karwei uitvoert, het waterschap ook de directievoerder inhuurt. Het waterschap beschikt niet altijd over voldoende mankracht om zelf toezicht te houden.

De vaarwegen zijn altijd al ondergebracht bij de watersystemen. De heemraad meent dat het waterschap over 30 km vaarwegen beschikt.
De heer Bergsma reageert op de vraag van mevrouw Kickert-Schotting over de extra afschrijving en de bijdrage uit reserve in verband met de nota AWA van het programma Wegen op orde. De reserve van het programma Wegen op orde was niet toereikend voor de kosten.
Heemraad Van Nieuwenhuijzen zegt toe dat de vraag van de heer Den Otter over de reserveringen schriftelijk zal worden beantwoord.De storting in deze reserve heeft plaatsgevonden vanuit het programma algemene beleidstaken (zie tabel pag. 62). De storting vloeit voort uit het vaststellen van de beleidsnota Activeren, Waarderen en Afschrijven (AWA)

De heemraad kan nog niet exact aangeven wanneer het beheerplan Waterkeringen gereed is. Het waterschap heeft geen dijken die door middel van een aanpassing van het beheer alsnog aan de eisen kunnen voldoen.

Op pagina 47 staat dat er in verband met de Evaluatie Wet Herverdeling Wegenbeheer ook met anderen wordt overlegd over mogelijkheden en keuzes. De heemraad licht toe met collega-heemraden te spreken over het wegenbeheer, maar uit die besprekingen is geen besluit voortgekomen. De keuze wordt uiteindelijk door elk waterschap zelf gemaakt.

In reactie op de vraag van de heer Koese geeft de heer Bergsma een toelichting op de kapitaallasten. De geactiveerde rentelasten tijdens de bouw zijn lager dan geraamd. Dat levert een nadeel op. Anderzijds is het waterschap bij de burap iets te optimistisch geweest over de lage rentes, wat bij de jaarrekening ook een nadeel oplevert. Deze vraag is ook schriftelijk gesteld en zal dus ook nog schriftelijk beantwoord worden.


In reactie op de vraag van mevrouw Vos-Wallenburg naar de toetsresultaten van de regionale keringen antwoordt de secretaris dat de tussentijdse rapportage van de toetsing gereed is. De rapportage is op 23 april 2013 verstuurd naar de provincie.
Mevrouw Vos-Wallenburg merkt op dat er uitstel was gevraagd voor het aanleveren van de resultaten. Kennelijk is de uitgestelde datum van 1 maart 2013 ook niet gehaald. Spreker vraagt naar de gevolgen van het niet nakomen van de afspraken.
Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen antwoordt dat het niet halen van de datum geen gevolgen heeft.
Ronde commissiespecifiek, tweede termijn

De heer Heijndijk kan zich niet voorstellen dat het waterschap vrijwilligers te kort komt voor de dijkbewaking. Spreker neemt aan dat bij sollicitatiegesprekken en functioneringsgesprekken wordt gesproken over de dijkbewaking. Voorheen waren de bestuurders van waterschappen druk doende met dijkbewaking en calamiteitenbestrijding. De heer Heijndijk pleit ervoor om te bekijken of bestuurders die in de gebieden wonen een aanvulling zouden kunnen zijn om de dijkbewaking op sterkte te krijgen.
De heer Kievit verwijst opnieuw naar de passage op pagina 47 over de Evaluatie Wet Herverdeling Wegenbeheer. De heer Kievit merkt op dat wanneer er een strategische verkenning wordt uitgevoerd waarbij met anderen wordt overlegd over mogelijkheden en keuzes, het voor de hand zou liggen dat de verkenning zich zou richten op gemeenten. Er is een motie aangenomen over dit onderwerp. De motie houdt in dat zodra de kans zich voordoet, de wegen alsnog worden afgestoten. De heer Kievit vraagt of dit als agendapunt wordt opgevoerd in het overleg met gemeentebesturen en of er wordt geïnventariseerd hoe de verschillende gemeenten hier tegenaan kijken.
De heer Steehouwer leest op pagina 23 dat op 24 januari 2013 de nota peilbesluiten is vastgesteld. Spreker vraagt of de nota ook geldt voor alle natuurgebieden.

Op pagina 27 staat dat de baggerspecie milieuverantwoord en tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten wordt verwerkt. De heer Steehouwer heeft in Ouddorp andere situaties gezien en is van mening dat er meer toezicht moet worden gehouden op het baggeren. Naar aanleiding van de aanleg en het onderhoud van vaarwegen en havens op pagina 31 wijst de heer Steehouwer op de Oude Maas vanaf Puttershoek richting Rotterdam. Een groot deel van de buitenkant van de rivieroever is afgebroken. Spreker verzoekt het college hier aandacht aan te besteden. Op pagina 50 wordt het vergroten van de strooizoutvoorraden genoemd. De heer Steehouwer heeft begrepen dat op sommige locaties zowel de gemeente als het waterschap strooit. Tot slot wijst de heer Steehouwer op de passage over de samenwerking met Rivierenland op pagina 67. Spreker heeft begrepen dat hier een hoog kostenplaatje aan zit en vraagt de heemraad hier nog eens goed naar te kijken.


De voorzitter constateert dat de vragen over de peilen van natuurgebieden, het baggeren en de samenwerking met Rivierenland bij de ronde algemeen horen.
Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen merkt op dat dijkbewaking een belangrijk onderwerp is voor het waterschap. Het waterschap grijpt elke mogelijkheid aan om zoveel mogelijk vrijwilligers te werven voor de dijkbewaking. Het eigen personeel is aanvullend voor het geval een tweede shift nodig is.
De heer Monshouwer vraagt of de commissie meer inzicht kan krijgen in het tekort aan vrijwilligers. In elke gemeente zijn er vrijwilligersorganisaties actief. Wellicht kunnen de bestuurders hun steentje bijdragen door dergelijke organisaties te benaderen.
Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen deelt mede dat het college zoveel mogelijk vrijwilligers wil werven. Alle ideeën om dit doel te bereiken, zijn van harte welkom.

Ten aanzien van de opmerking van de heer Heijndijk licht de heemraad toe dat er doelbewust voor is gekozen om bestuurders geen lid te maken van dijkbewakingsorganisaties. Als zich een calamiteit voordoet, dan zal D&H besluiten moeten nemen. De VV wordt geacht de medewerkers van het waterschap en D&H te controleren. De heemraad betwijfelt of het lidmaatschap van de VV verenigbaar is met dijkbewaking.


De voorzitter merkt op dat er geen hogere wetgeving is die dijkbewaking als een onverenigbare functie ziet voor een VV-lid. De voorzitter memoreert aan de historie van de waterschappen. Zonder een inhoudelijk oordeel te geven, merkt de voorzitter op dat de VV-leden de ruimte hebben om een initiatiefvoorstel in te dienen, indien zij dit wensen.
De heer Abee ondersteunt het betoog van heemraad Van Nieuwenhuijzen. De tijden zijn veranderd als het gaat om de manier waarop toezicht wordt gehouden. De laatste jaren zijn verschillende governance codes verschenen over ordentelijk bestuur. Het lijkt de heer Abee uitermate ongewenst als bestuurders zich gaan bezighouden met taken die zij later moeten beoordelen.
Heemraad Van Nieuwenhuijzen sluit zich aan bij de opmerking van de heer Abee.
De heer Heijndijk hoopt dat de heemraad zijn opmerking ziet als een suggestie.
Antwoord:

Heemraad Van Nieuwenhuijzen reageert op de opmerking van de heer Kievit over de strategische verkenning met betrekking tot de Evaluatie Wet Herverdeling Wegenbeheer. De heemraad licht toe dat de Wet Herverdeling Wegenbeheer in 2012 is behandeld. Voordat de VV in september 2012 een besluit nam, heeft het waterschap ambtelijk een strategische verkenning uitgevoerd, met name bij collega-waterschappen. Er is in dit kader niet overlegd met gemeenten, omdat werd verwacht dat de meningen van de gemeenten verdeeld zouden zijn. Waterschap Scheldestromen heeft wel gesproken met gemeenten, die allemaal hebben ingestemd met de wegentaak bij het Waterschap Scheldestromen.

In het algemene overleg met gemeenten wordt het wegenbeheer niet opgevoerd als agendapunt. In september is besloten dat de wegentaak tot 2023 bij het waterschap blijft. De motie van de heer Den Otter riep het college op om, als zich in de toekomst een kans voordoet om op gunstige wijze van de wegen af te komen, die kans te benutten. De motie hield niet in dat het college actief overleg met derden zou gaan voeren om van het wegenbeheer af te kunnen. Overigens is de animo om het complete wegenbeheer over te nemen gering.

De heemraad vermoedt dat de oever van de Oude Maas, waar de heer Stehouwer aandacht voor vraagt, in beheer is bij Rijkswaterstaat. De legger geeft aan hoe ver het onderhoud van het waterschap strekt.

Elk jaar in het najaar worden in overleg met de gemeenten zo efficiënt mogelijk de routes vastgesteld van de strooiwagens, om zoveel mogelijk te voorkomen dat verschillende organisaties dezelfde weg strooien.


De voorzitter stelt voor dat de heer Stehouwer na de vergadering aangeeft welke weg het betreft, zodat in overleg kan worden gekeken naar de precieze situatie.
Mevrouw Vos-Wallenburg vraagt opnieuw naar de dijkbewaking. Spreekster is ervan overtuigd dat het personeel van het waterschap niet alleen wordt ingezet voor de tweede shift. Mevrouw Vos-Wallenburg stelt voor om het onderwerp dijkbewaking te agenderen voor de commissie. Daarnaast wijst mevrouw Vos-Wallenburg opnieuw naar de tabel op pagina 76. Nu de heemraad heeft aangegeven dat de kans dat er een nabestorting moet plaatsvinden in de Dordtse Kil minimaal is, is zij van mening dat de kans in de tabel aangepast moet worden. Mevrouw Vos-Wallenburg wijst in dit verband ook op de aanzienlijk kleinere kansen van de overige risico’s in de tabel. Tot slot concludeert de spreker uit het feit dat in de aanbiedingsbrief alleen de wegentaak ‘redelijk op orde’ is genoemd, dat de overige taken van het waterschap prima op orde zijn.
Antwoord:

Heemraad Van Nieuwenhuijzen beaamt dat er in de eerste shift van de dijkbewaking ook medewerkers van het waterschap zitten.
De voorzitter stelt voor om een korte presentatie over de dijkbewaking te agenderen voor de commissie, met aansluitend een mogelijkheid om vragen te stellen.
De commissie gaat akkoord met dit voorstel.
Antwoord

De heer Van der Weijden reageert op de opmerking over de kans dat er een nabestorting moet plaatsvinden in de Dordtse Kil. Er wordt gemonitord, maar op dit moment kan er nog geen harde uitspraak worden gedaan over de impact van stroming en vaarbewegingen. Omdat de afgelopen jaren geen aantoonbare veranderingen geconstateerd zijn, wordt de kans dat een nabestorting plaats moet vinden minimaal geacht. Maar dit is niet met zekerheid te zeggen.
Heemraad Van Nieuwenhuijzen vult aan dat de maatregel Zettingsvloeiing Dordtse Kil slechts enkele jaren geleden is uitgevoerd. De kans dat het risico optreedt is minimaal, maar het waterschap houdt de onzekerheidsmarge wat ruimer.

Ronde algemeen

De heer Abee merkt op dat het verschil tussen de begroting en de jaarrekening cijfermatig relatief klein wordt genoemd. De heer Abee benadrukt dat deze constatering betrekking heeft op de begroting na wijzigingen. Voor de politieke sturing van de VV is het belangrijk om de jaarrekening te vergelijken met de oorspronkelijke begroting, omdat dit de grondslag is voor de besluitvorming van de VV. Het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en de jaarrekening bedraagt ongeveer 8%.

Daarnaast wijst de heer Abee op een aantal grote afwijkingen tussen de oorspronkelijke raming en de uiteindelijke kosten, zoals de budgetten voor het personeel. Het lijkt de spreker verstandig om zo snel mogelijk tot de juiste formatie te komen. Ook bij de posten communicatie en innovatie is het verschil tussen de raming en de uiteindelijke begroting groot. De heer Abee constateert dat de begrotingsruimte anders ingevuld had kunnen worden, hoewel de onderschrijdingen juist op deze posten volgens de spreker niet nodig waren geweest. Verder constateert de heer Abee dat het ziekteverzuim weliswaar is gedaald, maar in deze markt had een forsere daling voor de hand gelegen. Daarnaast leest de heer Abee in het accountantsrapport dat er in Ridderkerk aanvankelijk een vordering in de boeken stond van € 113.000, en uiteindelijk na controle een schuld overbleef van € 22.000. De heer Abee vraagt naar de oorzaak van het verschil van € 135.000.
De reconstructie van de IJsselmondse Knoop was een samenwerking tussen het waterschap, de gemeente Ridderkerk en Rijkswaterstaat. Daarbij is vooraf op basis van het (verkeerskundig) ontwerp en bijbehorende raming een kostenverdeling gemaakt.
Als gevolg van aanpassingen aan het technisch ontwerp bleek dat de oorspronkelijke bijdrage van de gemeente Ridderkerk te hoog was. Omdat al wel 80% van de bijdrage was geïnd (en dit al meer was dan de uiteindelijke bijdrage), ontstond de situatie dat een deel van de bijdrage moest worden teruggestort (= ‘schuld’).  
Overigens betrof de totale omvang van het project een bedrag van € 1.065.000.

De totale conclusie van de spreker over de Jaarstukken 2012 is positief. De organisatie heeft meer grip gekregen op het totale budget.


Mevrouw Vos-Wallenburg leest op pagina 67 dat WSHD met HVC onderzoek doet naar windenergie en mogelijke deelname in een windmolenpark. Spreker vraagt of dit een fout is, omdat het waterschap had besloten hier niet aan mee te zullen doen. Spreker sluit zich aan bij de opmerking van de heer Abee over het ziekteverzuim en constateert daarnaast dat de grootste categorie, het langdurend ziekteverzuim, toeneemt. Spreker vraagt of het waterschap een plan heeft om de toename van het langdurend ziekteverzuim tegen te gaan. Tot slot vraagt mevrouw Vos-Wallenburg hoe het mogelijk is dat er voor de zuiveringsheffing voor 2012 en de voorgaande jaren nog een groot bedrag moet worden opgelegd.
De heer Den Otter concludeert enerzijds dat het eigen vermogen in absolute zin substantieel daalt, maar anderzijds dat het weerstandsvermogen ruimschoots voldoende is. Spreker pleit ervoor om de trend van het dalende eigen vermogen in de gaten te houden, zodat het waterschap eventuele tegenvallers in de toekomst op kan blijven vangen.
Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen reageert op de vraag van de heer Steehouwer over de peilbesluiten in natuurgebieden. Het antwoord op de vraag of er een peilbesluit is vastgesteld voor de Oostduinen, moet de heemraad schuldig blijven. De vraag heeft betrekking op de portefeuille van de heemraad Water. Overigens kan via de website van WSHD worden opgezocht voor welke gebieden een peilbesluit is vastgesteld.

De heer Steehouwer heeft geconstateerd dat er meer toezicht nodig is op het baggeren, omdat er aan de buitenzijde van Ouddorp slordig zou zijn gebaggerd. De heemraad merkt op dat deze opmerking wordt meegenomen. Waarschijnlijk zal het enkele jaren duren voordat er weer gebaggerd wordt.

Of de kosten van de samenwerking met Rivierenland opwegen tegen de baten, zal moeten blijken uit de businesscases. Het aantal reiskilometers valt tot nu toe mee. De heemraad ervaart de inspanningen als positief.De heemraad beaamt dat de ramingen van de door de heer Abee genoemde posten (personeel, communicatie, innovatie) fors afwijken van het uiteindelijke resultaat en nauwkeuriger geraamd hadden moeten worden. Ook beaamt de heemraad het belang van de evaluatie van de oorspronkelijke begroting, omdat dit de grondslag is voor de besluitvorming van de VV.
De heer Bergsma zegt toe dat de vraag van de heer Abee over het verschil tussen de oorspronkelijke vordering en de uiteindelijke schuld van € 135.000 aan Ridderkerk, zoals genoemd in het accountantsrapport, schriftelijk zal worden beantwoord.
Heemraad Van Hulst reageert op de vraag van mevrouw Vos-Wallenburg over het windmolenpark. De passage op pagina 67 is correct voor 2012. Het is van belang om onderscheid te maken tussen windenergie op zee en windenergie op land. Volgens het huidige beleid streeft WSHD naar 40% zelfopgewekte energie in 2020 en een besparing van 30% tussen 2005 en 2020. Binnen dat beleid zoekt WSHD naar mogelijkheden om duurzame energie te kunnen verkrijgen. Het onderzoek naar de rechtmatigheid dat de VV in september 2012 heeft gevraagd, heeft geleid tot de conclusie dat het windmolenpark op zee buiten de primaire taken van het waterschap valt en dus niet rechtmatig is. Voor 2013 valt het windmolenpark op zee af. De passage op pagina 67 is correct voor 2012. Voor 2013 wordt een splitsing gemaakt tussen windenergie op zee en windenergie op land. Voor windenergie op land geldt bijvoorbeeld dat WSHD elektriciteit krijgt van een windmolen in Middelharnis, waarvan HVC de beheerder en eigenaar is.
Naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Abee en mevrouw Vos-Wallenburg over het ziekteverzuim zegt heemraad Van Nieuwenhuijzen toe dat bij de afdeling KAM zal worden geïnformeerd of er verbetering mogelijk is, met name als het gaat om langdurig ziekteverzuim.
De heer Bergsma reageert op de vraag van mevrouw Vos-Wallenburg over de zuiveringsheffing. De heer Bergsma beaamt dat er bij zuivering meer opgelegd moet worden dan bij de andere heffingen. Dat komt grotendeels door de aanslagen van het grensoverschrijdend afvalwater, die pas na drie jaar definitief worden en verrekend kunnen worden met Schieland en Delfland. Er wordt overlegd om de ramingen nauwkeuriger te maken.
De voorzitter concludeert dat het voorstel met een positief advies naar de VV kan.

6.

Kadernota 2014
Ronde commissiespecifiek, eerste termijn

De heer Heijndijk spreekt zijn complimenten uit voor de goed leesbare Kadernota 2014. Bij het programma Wegen constateert hij een aantal afwijkingen in de investeringen ten opzichte van de huidige begroting. De heer Heijndijk vraagt om een korte toelichting.
De heer Kievit spreekt zijn complimenten uit voor de totstandkoming van de Kadernota 2014. De spreker heeft onlangs een workshop over innovatieve dijkconcepten bijgewoond tijdens een bijeenkomst van de zuidwestelijke delta. Met name het zuiden van het gebied van WSHD werd kansrijk genoemd. Krijgen deze innovatieve dijkconcepten een plek in het beleid van WSHD?
De heer Den Otter laat weten tevreden te zijn met de aanzet tot de Kadernota 2014. Op pagina 64 staat dat er de komende jaren extra geld nodig is voor de inspectie van de (secundaire) keringen en het inrichten van een goed onderhoudspakket. Kan hieruit worden geconcludeerd dat WSHD de afgelopen jaren een achterstand heeft opgelopen? Daarnaast vraagt de heer Den Otter of het college na 2018 nog substantiële kosten verwacht. Ook met betrekking tot het Uitvoeringsprogramma Sturen op wegen 2014-2025 vraagt spreker of het college structurele kosten verwacht die substantieel zijn. Daarnaast vraagt de heer Den Otter naar de verwachte ontwikkelingen met betrekking tot het Wegenfonds. In het algemeen spreekt de heer Den Otter zijn zorgen uit over de percentages die volgens de Kadernota 2014 in de toekomst nodig zijn om de structurele kosten te dekken.
Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen licht toe dat als uitgangspunt voor de Kadernota 2014 scenario 3 is gehanteerd. In dit scenario zal de nadruk op termijn niet meer op de categorisering worden gelegd, maar op het onderhoud van de wegen. De investeringen voor de verlichting blijven staan. De trend is niet meer investeren in nieuwe wegen, maar een grote nadruk op goed onderhoud.

In reactie op de vraag van de heer Kievit over innovatieve dijkconcepten geeft de heemraad aan dat het waterschap innovatie niet als hoofddoel ziet. Het eerste doel is een goede dijk. Als wordt besloten dat een dijk moet worden verbeterd, dan worden alle mogelijkheden bekeken. Daarbij wordt ook gekeken naar innovatieve oplossingen. Onlangs heeft WSHD met de gemeente Dordrecht afgesproken dat er nagedacht wordt over een innovatieve aanpak voor de Drechtsteden in de toekomst.

In het verleden heeft WSHD niet veel aandacht geschonken aan de regionale keringen. In het algemeen constateert het waterschap dat de onderhoudsstaat van de keringen meevalt, maar op sommige plekken is extra onderhoud nodig om gebreken te herstellen.
De heer Den Otter wijst op de financiële paragraaf van het programma Wegen op pagina 22. Uit deze paragraaf blijkt dat de kosten voor het onderhoud tot 2017 oplopen. Verwacht de heemraad dat deze trend zich in de daaropvolgende jaren voortzet?
Heemraad Van Nieuwenhuijzen wijst op de tabellen op pagina 22. De komende jaren stijgen de onderhoudskosten, maar de kapitaallasten dalen. Uiteindelijk wordt er een evenwicht bereikt doordat het onderhoud op niveau is gebracht en zullen de kosten naar verwachting iets dalen. Het keerpunt ligt vermoedelijk rond het jaar 2018.

Met betrekking tot het Wegenfonds is WSHD iets te optimistisch geweest in de verwachtingen. De heemraad verwacht weinig veranderingen op lange termijn.


Ronde commissiespecifiek, tweede termijn

De heer Steehouwer leest op pagina 68 dat het waterschap ongeveer 29.000 bomen beheert. Spreker vraagt zich af of de financiële vertaling van dit beheer niet te ruim is.
De heer Kievit reageert op het antwoord van de heemraad over innovatieve dijkconcepten. Spreker beaamt dat waterkeringen bedoeld zijn voor de veiligheid, maar licht toe dat het gebied van WSHD in wetenschappelijk onderzoek kansrijk is genoemd als het gaat om mogelijkheden voor innovatie. De heer Kievit is van mening dat dit onderzoek een plek verdient in het beleid van WSHD.
Antwoord:

Heemraad Van Nieuwenhuijzen beaamt de stelling van de heer Kievit dat er innovatieve mogelijkheden zijn geconstateerd voor het gebied van WSHD. Die mogelijkheden worden bekeken. Zo werkt het waterschap mee aan een onderzoek op de Kop van ’t Land naar manieren om de dijk meer versterking te bieden door maatregelen in het voorland. Ook in de Drechtsteden wordt gekeken naar kansrijke innovatieve mogelijkheden, waarbij de veiligheid steeds vooropstaat.

WSHD beheert ongeveer 29.000 bomen, waarvan een groot aantal langs wegen staat. De bomen moeten eens in de 3 jaar worden geïnspecteerd door een gespecialiseerd bureau.


De heer Monshouwer merkt op dat het budget voor het onderhoud van de bomen wat hem betreft omhoog mag.
De heer Stehouwer geeft aan met zijn opmerking slechts te hebben beoogd dat de kosten van het onderhoud van de bomen in de gaten worden gehouden.
Ronde algemeen

Mevrouw Kickert-Schotting sluit zich aan bij de complimenten over de Kadernota 2014. Spreker is met name positief over de bijlagen. De vragen van haar fractie zullen in de commissie MBH worden gesteld. Daarnaast doet het mevrouw Kickert-Schotting deugd dat dijkgraaf Geluk in het voorwoord aangeeft dat er wordt gestreefd naar een gematigde tariefsopbouw. Spreker ziet de uitwerking van de Kadernota te zijner tijd met belangstelling tegemoet.
De heer Abee spreekt namens zijn fractie zijn complimenten uit voor de Kadernota 2014. Het CDA kan instemmen met scenario 3.
Mevrouw Vos-Wallenburg sluit zich aan bij de complimenten en de aanbevelingen.

De vragen van haar fractie zullen in de commissie MBH worden gesteld. Daarnaast wijst de spreker op de volgende formulering op pagina 26, onder het kopje Samenwerking met Rivierenland: “Bij het bestuur leeft het idee dat er meer doelmatigheidswinst is te behalen met een duidelijkere sturing en meer uniformiteit.” Mevrouw Vos-Wallenburg noemt deze zinsnede storend en vraagt zich af waar deze conclusie vandaan komt. Hoewel haar fractie met betrekking tot de 100 miljoen lening gevoelsmatig het meest voelt voor scenario 4, kan zij zich vinden in het voorstel om voor scenario 1 te kiezen.


De heer Den Otter heeft begrepen dat er in een volgende fase meer onderhoudsaspecten zullen worden opgenomen in de kadernota. De heer Den Otter is blij met dit voornemen.
De heer Kievit vindt het jammer dat in de passage over nieuw kabinetsbeleid op pagina 25 niets wordt vermeld over de inhoud van het werk van de waterschappen. Spreker citeert een passage uit het regeerakkoord over natuurbeheer. Dit is een wezenlijke verandering die volgens de heer Kievit een plek had verdiend in de Kadernota 2014.
Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen licht de zinsnede op pagina 26 met betrekking tot de samenwerking met Rivierenland toe, die geciteerd is door mevrouw Vos-Wallenburg. Met de zin is bedoeld dat tot nu toe is gewacht op initiatieven van onderaf, maar dat een bestuur ook zelf kan nadenken over taken die efficiënter kunnen.
Mevrouw Vos-Wallenburg merkt op dat de zin anders is geformuleerd.
De voorzitter constateert dat de heemraad en mevrouw Vos-Wallenburg op dit punt van mening verschillen en vraagt naar de mening van de overige commissieleden.

De heer Den Otter merkt op dat de zin overeenstemt met zijn mening. De samenwerking is geboren vanuit initiatieven van onderaf, maar het zou goed zijn als er sturing zou worden gegeven.
De heer Monshouwer vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om met initiatieven te komen. Wel vindt de heer Monshouwer de genoemde formulering op pagina 26 enigszins voorbarig.
Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen is het eens met de heer Den Otter dat het verstandig is om in het vervolg meer onderhoudsaspecten op te nemen in de kadernota.

De opmerking van de heer Kievit over het voornemen van het kabinet om een aantal taken op het gebied van water en natuur te combineren, noemt de heemraad interessant. De waarheid gebiedt te zeggen dat WSHD op dit moment slechts op beperkte schaal samenwerkt met gemeenten of vrijwilligersorganisaties op het gebied van water en natuur. Het waterschap heeft niet nagedacht over grootschalige mogelijkheden.


De heer Kievit constateert dat er een uitdaging ligt voor WSHD.
De voorzitter concludeert dat het voorstel met een positief advies voor dit onderdeel naar de VV kan, met een voorbehoud van de ChristenUnie en Waterschapspartij Hollandse Delta.

7.

Burap I
Ronde specifiek, eerste termijn

Mevrouw Vos-Wallenburg mist in het hoofdstuk vaarwegbeheer op pagina 20 bij het onderdeel ‘Wat gaan we daarvoor doen in 2013’ het weghalen van een teveel aan waterplanten, zodat de vaarwegen onderhouden blijven.
De heer Den Otter leest op pagina 8 dat het bedrag van ruim € 29 miljoen voor de uitvoering van het Eiland van Dordrecht West is samengevoegd met de uitvoering van het Eiland van Dordrecht Oost. Bij de nieuwe investeringen en bij de geplande investeringen ziet de heer Den Otter dit niet terug.
De heer Steehouwer vraagt wat de herverdeling van de budgetten ten behoeve van de maaibestekken, zoals genoemd op pagina 18, inhoudt. Daarnaast staat op pagina 25 dat bij recente inspectie is gebleken dat onderhoud van het fietspad Flauwe werk niet noodzakelijk is. De heer Steehouwer merkt op dat het fietspad in slechte staat verkeert. Tot slot vraagt de spreker om een toelichting op de eenmalige meeropbrengst van de ecologische hoofdstructuur, zoals genoemd op pagina 31.
Mevrouw Kickert-Schotting sluit zich aan bij de opmerking van de heer Stehouwer over het fietspad Flauwe werk. Daarnaast blijkt uit de tabel op pagina 36 dat WSHD in het eerste kwartaal voor € 1,398 miljoen personeel zou hebben ingehuurd. Zo heeft de inhuur van een adviseur Waterkeringen in drie maanden € 144.000 gekost. Mevrouw Kickert-Schotting vraagt of deze constatering klopt.


Dit betreft een raming voor het hele jaar.


De heer Abee verbaast zich over het feit dat verschillende investeringen in fietspaden vervallen, omdat het draagvlak is verdwenen. De heer Abee vraagt om een toelichting.

Op pagina 9 staat dat er met betrekking tot twee investeringen sprake is geweest van miscommunicatie met de deelgemeenten. Spreker vraagt of de betreffende investeringen nog doorgaan. Daarnaast vraagt de heer Abee om een toelichting op de formulering op pagina 12 met betrekking tot de verlengde derde toetsing primaire waterkeringen: “doel: percentage ‘geen oordeel’ nadert nul.” Tot slot noemt de heer Abee bijlage 3 van de bestuursrapportage uitermate nuttig.


Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen licht toe dat waterplanten incidenteel worden bestreden.

Waterplanten komen nauwelijks voor in de grote vaarwegen. Met een bewonersvereniging is afgesproken dat de waterplanten in het Waaltje op incidentele basis worden aangepakt als er problemen zijn. Als de toevoer naar de jachthaven problemen ondervindt van de plantengroei in de Binnenmaas, dan worden ook daar de waterplanten incidenteel aangepakt, voor zover het de onderhoudsplicht van het WSHD betreft. Het onderhoud van de jachthaven zelf is aan de eigenaren van de jachthaven.


Mevrouw Vos-Wallenburg weet dat er ieder jaar klachten zijn over de waterplanten in de Gaatkensplas.
Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen antwoordt dat de Gaatkensplas geen vaarweg is. Als vaarwegbeheerder gaat heemraad Van Nieuwenhuijzen niet over niet-vaarwegen.
In reactie op de opmerking van de heer Den Otter licht de heemraad toe dat de uitvoering van het Eiland van Dordrecht West samengevoegd is met de uitvoering van het Eiland van Dordrecht Oost. In bijlage 3 op pagina 44 is de uitvoering van het Eiland van Dordrecht in zijn geheel opgenomen, met een bedrag van ruim € 60 miljoen. Beide plannen zijn ongewijzigd, maar zijn alleen in de uitvoering en administratief samengevoegd.
Soms blijkt uit nadere bestudering dat de maaibestekken in het verleden niet goed zijn verdeeld. Vandaar dat de maaibestekken worden herverdeeld over de programma’s. De maaifrequentie is toegenomen, omdat is besloten om in het hele gebied langs alle wegen 1,5 m te maaien.
De heemraad is niet bekend met de onderhoudsstaat van het fietspad Flauwe werk en zegt toe dat hier naar gekeken zal worden.
In de tabel op pagina 31 is een eenmalige meeropbrengst Ecologische hoofdstructuur opgenomen. Dit project valt onder collega-heemraad Schelling.
In reactie op de opmerking van de heer Abee over de vervallen investeringen voor de fietspaden licht de heemraad toe dat de fietspaden waren opgenomen in het Provinciale fietspadenplan 2008-2012. Om uiteenlopende redenen, zoals problemen met de grondverwerving, kunnen de fietspaden niet worden gerealiseerd. Later heeft de provincie een nieuw fietspadenplan opgesteld voor 2012 tot 2016. In overleg met de streek is besloten om de op pagina 8 genoemde fietspaden te laten vervallen.
De heer Abee constateert dat de investeringen niet in de begroting opgenomen hadden hoeven worden.
Heemraad Van Nieuwenhuijzen merkt op dat de lijst met investeringen inmiddels is opgeschoond.

De heemraad vervolgt de beantwoording. De gewijzigde investeringen in Rotterdam-Zuid op pagina 9 vallen onder de portefeuille van collega-heemraad Schelling.

De verlengde derde toetsing primaire waterkeringen wordt momenteel uitgevoerd. Er wordt naar gestreefd een oordeel te krijgen van alle dijkdelen die in onderzoek zijn. Maar het zou kunnen dat in ingewikkelde gebieden nog geen oordeel mogelijk is, omdat er meer onderzoek nodig is. WSHD wil dit percentage tot het uiterste beperken.


Ronde specifiek, tweede termijn:

De heer Monshouwer vraagt of de indicator van het fietspad Lindeweg op pagina 52 inmiddels groen is geworden.
Antwoord:

Heemraad Van Nieuwenhuijzen antwoordt dat het de bedoeling is dat de indicator groen wordt. Binnenkort vindt er een inloopavond plaats. Er wordt hard gewerkt aan de plannen. Het waterschap hoopt na de vakantie aan de slag te kunnen gaan.
Ronde algemeen

Mevrouw Vos-Wallenburg vraagt naar het gebruik van de mogelijkheid om de waterschapsbelastingen gespreid te betalen. Daarnaast geeft de spreker een compliment voor de lijsten met lopende en geplande investeringen.
De heer Koese sluit zich aan bij de complimenten voor de bijlagen. Ten aanzien van de besparing van rente op werken die niet of later uitgevoerd worden, wijst de heer Koese op het risico dat de prijs van de werken uiteindelijk wellicht hoger uitvalt.
Antwoord

De heer Bergsma geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de waterschapsbelasting gespreid te betalen. De exacte cijfers van het gebruik heeft de heer Bergsma niet paraat.
Heemraad Van Nieuwenhuijzen beaamt dat de besparing van de rente weg zou kunnen vallen tegen een mogelijk hogere afschrijving van nieuwe projecten.

9.

Rondvraag
De heer Monshouwer complimenteert heemraad Van Nieuwenhuijzen met de beantwoording van de vragen die gesteld zijn.
De heer Steehouwer heeft in de krant gelezen dat er bootcontroles gaan plaatsvinden op de Waal. De boot blijkt bij het politiebureau te liggen achter een slotsysteem. Spreker heeft in het verleden al verzocht om een locatie te bedenken op de Waal waar de boot in de zomer permanent gestationeerd kan worden. De heer Steehouwer wijst in dit verband ook op het belang van de zichtbaarheid van het waterschap.

Daarnaast is op een bijeenkomst van de Faunabeheereenheid gevraagd of het waterschap een aanspreekpunt kan aanwijzen voor flora- en faunazaken. De heer Steehouwer zal de vragen die gesteld zijn, toesturen aan de heemraad. Spreker merkt op bijvoorbeeld tellingen te willen hebben van de ganzenpopulatie.


Antwoord

Heemraad Van Nieuwenhuijzen licht toe dat het college van mening is dat de controles van de boten in principe geen taak is van het waterschap, maar van de politie. Het waterschap is bereid mee te helpen, maar de controles zijn een taak van de rijksoverheid.
De secretaris vult aan dat WSHD in het verleden een besluit heeft genomen over de handhaving op de Waal.
De heer Steehouwer merkt op voorstander te zijn van aanpassing van het beleid.
Antwoord:

Heemraad Van Nieuwenhuijzen reageert op de tweede vraag van de heer Steehouwer.

Het college voert af en toe overleg met terreinbeherende instanties. Gegevens van tellingen van ganzenpopulaties zijn de heemraad niet bekend.


De voorzitter stelt voor dat het college zich beraadt op de kerntaken van het waterschap en de VV informeert met welke terreinbeherende instanties er reguliere overleggen worden gevoerd.
Heemraad Van Nieuwenhuijzen noemt het voorstel van de voorzitter een begaanbaar pad.

10.

Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 17.15 uur.Aldus ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van de commissie WWV d.d. 10 september 2013.

De voorzitter, De secretaris,

P.J.J. Kome H.T.J. PeelenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina