J. Th. M. Bank indonesiëpolitiekDovnload 0.56 Mb.
Pagina2/8
Datum22.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

PHILO BREGSTEIN
Jean Rouch

Geïnterviewde(n):Moustapha Alassane, Lam Ibrahima Dia, Oumara Ganda, Boube Gado, Michel Keita, Dioulde Laya, Djingarei Maiga, Idrissa Meiga, Tallou Mou­zourane, Inoussa Oussei­ni, Jean Rouch, Damouré Zika

Aantal personen:12

Onderwerp:Jean Rouch, film, Niger
Interviewer:Philo Bregstein

Aantal interviews:14

Lengte:10 uur

Produktiedatum:1977

Soort interview:journalistiek
Drager:23 geluidsbanden

Aanbieder:Ph. Bregstein

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt t.b.v. van de Bregsteins televisie­film JEAN ROUCH EN ZIJN CAMERA (1978) over de Franse filmer en etnoloog Jean Rouch (geb. 1917), die werkt in Niger en daar met een aantal Afrikaanse vrienden een filmcol­lectief heeft gevormd. De film werd uitge­zon­den in de serie 'Beeld­spraak' door de NOS op 14 maart 1978. De inter­views zijn in het frans gehouden. Rouch spreekt onder meer over zijn inzichten ten aanzien van film, het gebruik van verschil­lende typen camera's en over zijn werk bij het Musée de l'Homme te Parijs. Daarnaast vertelt hij aan Breg­stein, terwijl zij in een auto door Niger rijden, over het land en zijn contacten ermee. Breg­stein publiceerde eveneens in 1977 een interview met de cineast in Skoop, jrg.13, no.5 (juni/juli) 1977, pp.14-18. Ook hierin wordt over Rouch' filmwerk in Niger gesproken.

Moustapha Alassane (geb. 1942) en Oumara Ganda (1935-1980) zijn filmma­kers uit Niger. De laatste speelde ook een hoofdrol in de film Moi, un noir van Jean Rouch.

Inoussa Ousseini (geb. 1949) is eveneens filmmaker en medewer­ker van de audiovisue­le afdeling van het Institut de Recher­ches et Sciences Humaines (IRSH) te Niamey, Niger, waarvan Rouch lange tijd het hoofd was.

Michel Keita is werkzaam bij de afdeling socio-economie van het IRSH.

Djingarei Maiga is als cameraman in dienst bij het IRSH.

Dioulde Laya is verbonden aan het Centre d'études linguistiques des traditi­ons orales.

Boube Gado behoort tot de afdeling archeologie en prehistorie IRSH.

Idrissa Meiga vervoert filmcrews met zijn prauw.Damouré Zika, Lam Ibrihama Dia en Tallou Mouzourane vormen samen met Rouch het filmcollectief DaLaRouTa. Zij vertellen over de samen­wer­king. Het collectief bestaat sinds de jaren veertig en Rouch maakte er onder meer de films JAGUAR, PETIT À PETIT en COCORICO mee.
PHILO BREGSTEIN
Ernst Schaüblin

Geïnterviewde(n):Ernst Schäublin

Aantal personen:1

Onderwerp:levensloop en werk van Schäublin
Interviewer:Philo Bregstein, Marline Fritzius

Aantal interviews:7

Lengte:8 uur 30 min.

Produktiedatum:11-17 oktober 1975

Soort interview:journalistiek
Drager:3 geluidsbanden

Aanbieder:Ph. Bregstein

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De opnamen met de Zwitserse boer en kunstschilder Schäublin (geb. 1895) zijn gemaakt t.b.v. Bregsteins televisieportret over diens leven en werk, getiteld Boer en schilder en uitgezonden door de NCRV op 1 septem­ber 1976. Al vroeg trok de voormalige bankemployé uit Basel zich terug in het bergdorpje Klos­ters om als boer te gaan leven. In zijn vrije tijd schilder­de hij in totaal zo'n 15 werken. Op een enkele tentoonstelling na hield hij deze echter voor zichzelf. In het interview spreekt hij onder meer over de door hem bewonderde schilder Grünewald, de schrijvers Lev Tolstoi, Jeremias Gotthelf en Thomas Mann en de invloed die hij onder­ging van het boeddhis­me en de geschriften van Lao-tse. Tevens vertelt hij over zijn kijk op het hectische moderne leven en over zijn eigen werk, waarin magisch-realisti­sche, expressionisti­sche en symbolisti­sche trekken te herkennen zijn. Breg­stein hield de inter­views samen met zijn vrouw, de schilderes Marline Fritzi­us. In de NCRV-Gids van 28 aug.-3 sept. 1976 (no.35) is naar aanleiding van de uitzending een artikel opgenomen.


PHILO­ BREG­STEIN
Arthur van Schendel

Geïnterviewde(n):Corinna van Schendel

Aantal personen:1

Onderwerp:Arthur van Schendel
Interviewer:Philo Bregstein

Aantal interviews:5

Lengte:2 uur 30 min.

Produktiedatum:1977

Soort interview:journalistiek
Drager:10 geluidsbanden

Aanbieder:Ph. Bregstein

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Philo Bregstein interviewde Corinna van Schendel, dochter van de schrij­ver Arthur van Schendel (1874-1946) t.b.v. een televisieportret van leven en werk van haar vader, onder de titel Dromen van het leven, uitge­zonden in de NCRV-serie 'Open Boek' op 22 augustus 1977. Ze trokken langs plaatsen waar Van Schendel woonde en schreef: Batavia, Florence, Sestri Levante en Amsterdam.

RUTGER BREMER
Jeugdbeleid

Geïnterviewde(n):J. Barnard, H.J.H. Brentjens, H.M. Dresen-Coenders, J.R. van der Leeuw, E. Lopes Cardo­zo, R. Lubbers, J. Peters (2x), dhr. van Riessen, M. Schou­ten Voors, E. Schüt­tenhelm, J. Stolpers, H.D. de Vries Rei­lingh, V.J. Welten

Aantal personen:14

Onderwerp:jeugd, jeugdbeleid
Interviewer(s):Rutger Bremer

Aantal interviews:14

Lengte:24 uur 8 min.

Produktiedatum:1984-86

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:6 geluidsbanden

Aanbieder:R. Bremer

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gehouden t.b.v. R.J.B. Bremers dissertatie Jeugd in opspraak. Jeugdbeleid in sociologisch retrospectief, Enschede (Quick Service Drukkerijen) 1986. De nadruk ligt op de jaren 1945-55 en 1965-80. Het begrip massa-jeugd staat centraal. De geïnterviewden zijn of waren bestuur­ders, wetenschappers of beleidsmakers op het onderhavige terrein. Van de meesten zijn de biografi­sche gegevens in een aparte lijst in het proefschrift opgenomen.

Over de interviewserie schreef Marijke Res het artikel 'Angst voor asfalt­jeugd. Oral History-collectie geeft beeld van na-oorlogs jeugdbe­leid', in: GBG-Nieuws 20 (voorjaar 1992), pp.23-27.INGE BRINKMAN
Kraakbeweging

Geïnterviewde(n):Johan van Berkel, Gerrit Betlem, Feitse Dijkstra, Marjan Dijman, Sibbe van der Molen, Peter Plantinga, Jan Visser. Alleen voornaam of pseudo­niem: Ester, Leo, Maria (ps.), Rob, Piet K. (ps.)

Aantal personen:12

Onderwerp:Kraakbeweging Groningen
Interviewer(s):Inge Brinkman, Karen Faber, Wendy Schutte, Siebrand Vos

Aantal interviews:12

Lengte:20 uur

Produktiedatum:1987

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:18 cassettebanden

Aanbieder:I. Brinkman

Status:depotstelling

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:Van Berkel, Betlem, Van der Molen en Visser volledig; rest samenvatting
Opmerkingen:In het kader van het keuzevak Interview II voor studenten geschiedenis aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG) hielden de interviewers gesprekken met mensen die tussen 1977 en 1987 actief waren in de Groningse kraak­beweging. Nadruk wordt gelegd op de persoonlijke ervaringen van de indivi­duele krakers, de houding van de kraakbeweging tegenover (offici­le) instan­ties en organisaties en de verhoudingen binnen de kraakbewe­ging zelf. Enkele personen gaven er de voor­keur aan niet onder hun eigen of hun volledige naam voor de microfoon te verschijnen.

Het onderzoek resulteer­de in een uitgebreid verslag, getiteld: Kraken in Groningen 1977-1987. Hierin zijn tevens de transcripties, respectie­velijk samenvattingen opgenomen, alsmede een histo­risch over­zicht van de Groning­se kraakbeweging en een korte literatuurlijst. Het verslag is bij SFW aanwe­zig.ALBERT BROUWERS
Rooms-katholicisme

Geïnterviewde(n):Dr. M.A.M. Klompé, mr. J.M.A.H. Luns

Aantal personen:2

Onderwerp:Rooms-katholicisme in Nederland, KVP
Interviewer:Albert Brouwers

Aantal interviews:2

Lengte:2 uur 27 min.

Produktiedatum:18 en 22 januari 1985

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:1 geluidsband

Aanbieder:A. Brouwers

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews met Marga Klompé (1912-1986) en Joseph Luns (geb. 1911) zijn gehouden ten behoeve van een doctoraalscriptie ge­schiedenis (RUU) m.b.t. rooms-katholicisme en KVP-politiek in Nederland. Klompé werd eind jaren veertig lid van de Tweede Kamer voor de KVP en bekleed­de daar­naast verscheidene interna­tionale functies. In de jaren vijftig en zestig was zij minister - de eerste vrouwelijke in Nederland - van Maatschappe­lijk Werk, respectieve­lijk CRM in verschei­de­ne kabinet­ten. Later ontplooide zij vele activiteiten de kerkelijke vredes­bewegingen. De KVP-er Luns bekleed­de vanaf 1956 tot en met 1971 onafge­broken het minis­terschap voor Buitenland­se Zaken. In 1972 werd hij secretaris-generaal van de NAVO. Kort daarop trad hij uit de KVP.

PETER DAVIDSE
Wereldfederalisme

Geïnterviewde(n):Bob Gaff, Boger Garves, P. Haas, Ferdinand Holzhaus, Gerrit Huizer, Chris van Huijzen, H.H. Junge­ling, Theo Knegt, John Logue, Everett Millard, W. van Monsjou, Owen Nelson, mw. Noteboom, Frank van Ree, D. van Sabbe, Charlotte Waterlow, Leon Wecke

Aantal personen:17

Onderwerp:Wereldfederalisme
Interviewer(s):Peter Davidse

Aantal interviews:17

Lengte:32 uur 30 min

Produktiedatum:1992-95

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:27 cassettebanden

Aanbieder:P. Davidse

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Davidse, ontwikkelingseconoom en wereldfederalist, spreekt met Neder­landse, Amerikaanse (Gaff, Garves, Millard, Logue en Nelson) en Engelse (Waterlow) vertegen­woordigers van de Wereld Federalisten Beweging (WFB) over deze beweging in het algemeen en de lokale secties in het bijzonder. Aan de orde komen de persoonlijke achter­gronden van de onderscheiden personen, hun kennismaking met het wereldfederalisme en hun activiteiten daarbinnen.

De WFB ontstond kort na de oorlog in 1946 en streeft naar de totstand­koming van een federale wereldregering op basis van een internationale rechtsorde, uitgerust met bevoegd­heden ter handhaving van internatio­nale vrede en veiligheid. Op het niveau van de nationale staten zou een alge­men ontwa­pe­ning moeten plaatsvinden, uitgezonderd een minimale macht om de binnen­landse orde te handhaven. De wereldfederalisten hebben altijd de Verenigde Naties als instrument voor hun streven gezien.PAUL DENEKAMP
SDAP

Geïnterviewde(n):H.J. Baarscher, Hans Bovenkerk, C. Buurman en mw. Buurman-Broek­ma (2x), Jo de la Court, Joop van der Ent (2x), M. van der Goes van Naters, Toon Herfst, Wim Klinkenberg, Lena Lopez Dias, Chris Meyer, Ad van Moock, Dick van Onselder, Gosse Ooster­baan, Simon Pille, J. le Poole, Wim Renge­link, Johan Scheps, Kees Sikma, Piet Tjeertes, J.B. Vlam, Tiny Vogt

Aantal personen:22

Onderwerp:SDAP 1940-46
Interviewer(s):Paul Denekamp

Aantal interviews:23

Lengte:48 uur 30 min.

Produktiedatum:1988-1996

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden + 37 cassettebanden

Aanbieder:P. Denekamp

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De geïnterviewden zijn oud-SDAP-ers die spreken over de Nederlandse sociaal-democratie ten tijde van de Duitse bezetting en de overgang van de SDAP naar de PvdA in 1946. Enkelen vertellen tevens over hun eigen politieke ontwikkeling, zoals Klinkenberg vanaf zijn lidmaatschap van de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie), via de SDAP naar radicaal links sinds de Indonesië-kwestie in 1947 en de opstelling van de PvdA in deze. De­nekamp hield de interviews t.b.v. zijn voorge­no­men disserta­tie (UvA) over dit onderwerp. Eerder schreef hij onder meer Van SDAP naar PvdA. Hoe groot was het ver­lies?, Am­ster­dam (docto­raal­scriptie politicolo­gie, UvA), 1982.


PAUL DENEKAMP
Vegetariërs

Geïnterviewde(n):E.J. Berkhout, J.E. Berkhout-van Diemen, J. Dissen-Lang

Aantal personen:3

Onderwerp:Vegetarisme
Interviewer(s):Paul Denekamp

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur 30 min.

Produktiedatum:6 oktober 1994

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:1 cassetteband

Aanbieder:P. Denekamp

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Het interview is gehouden naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Vegetariërs Bond. De geïnterviewden zijn vegetariërs uit Ooster­beek die in een gezamenlijk gesprek vertellen over hun achtergron­den, de motieven om vegeta­riër te worden, hun activiteiten in diverse verenigingen hieromtrent en tot slot wat het betekent om vegetariër te zijn.

JOSÉ VAN DIJK
Socialistische opvoeding

Geïnterviewde(n):mw. Bleeker, dhr. Dekker, mw. Lantinga, dhr. Moes, mw. Mulders-Ven­minh, mw. Riethof, mw. Wigbold-van Berkel, Ger Zuidhoek

Aantal personen:8

Onderwerp:socialistische thuisopvoeding
Interviewer(s):José van Dijk

Aantal interviews:8

Lengte:12 uur

Produktiedatum:1980

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:9 cassettebanden

Aanbieder:J. van Dijk

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews werden gehouden in het kader van een oral-historyproject over socialis­tische thuisopvoeding aan het Instituut voor Pedagogische en Andrago­gi­sche Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. De resulta­ten van het project zijn neergelegd in Socialistische thuisopvoeding in Nederland in de jaren 1918-1940. Een projekt orale geschiedenis / door José van Dijk, Gerda Houtman, Jacqueline van Lemmen, Utrecht, 1980.

De geïnterviewden, allen uit een 'rood nest', vertellen over het dagelijks leven in hun jeugd en met name over hun thuissituatie en opvoeding.VAN EEKELEN/MEERTENS
Kees Stip

Geïnterviewde(n):Kees Stip

Aantal personen:1

Onderwerp:Kees Stip, RVD-films, Wij leven vrij
Interviewer:Ankie van Eekelen, Bernadette Meertens

Aantal interviews:1

Lengte:3 uur

Produktiedatum:4 augustus 1987

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:2 cassettebanden

Aanbieder:A. van Eekelen, B. Meertens

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:In het interview wordt met schrijver, dichter, scenarist en filmmaker Kees Stip (geb. 1913) gesproken over zijn aandeel in de produktie van een aantal RVD-films in de jaren vijftig. De nadruk ligt hierbij op de film Wij leven vrij!, die hij in 1952 in opdracht van de Rijks­voor­lich­tings­dienst voor Polygoon-Profilti maakte. Dit was een propagandafilm die de nood­zaak van de Nederlandse inspannin­gen ten behoeve van de NAVO over het voetlicht moest brengen en daarnaast het publiek probeerde te overtuigen van de onvermijdelijke keuzen die daarom in de binnen­landse bestedin­gen gemaakt dienden te worden. Van Eekelen en Meertens ver­werk­ten het inter­view in hun docto­raal­scriptie over de film: Wij leven vrij! 1950-1952, Utr­echt (docto­raal­scrip­tie Contemporaine Geschiedenis, Universi­teit van Utrecht), 1988. Het komt tevens terug in hun artikel 'Wij leven vrij! Analyse van een propa­ganda­film', in: Jaarboek Media­ge­schie­denis 2, Amster­dam: Stich­ting Mediage­schiedenis, 1990, pp. 91-112. Zowel film als scriptie zijn bij SFW te raadplegen.

CORRIE VAN EIJL
Vrouwen en vakbond

Geïnterviewde(n):Karin Adelmund, E.A.J. (Babs) Albrecht, Beda Beerenbroek, C. van den Born, Els Bos, Margien Bouma, Ieke van den Burg, Irene Gilissen, Saskia van Hoek, Els Hoger­huis, Jos Huber, Ciska de Koning, José Pekels, Tineke de Rijk, Antje Smits-Maat, Jeanette Sonneveldt, M. Veenstra, Tiny Veen­stra, S. Wesenha­gen, Jenny Zwanepol

Aantal personen:20

Onderwerp:vrouwen, arbeid, vakbond, FNV
Interviewer(s):Corrie van Eyl, Marian van der Klein

Aantal interviews:20

Lengte:30 uur 45 min.

Produktiedatum:1994-96

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:25 cassettes

Aanbieder:C. van Eijl

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews werden gehouden in het kader van het onderzoek Vrouw en arbeid in de Nederlandse vakbondsgeschiedenis (werktitel), dat Van Eijl voor het IISG uitvoert en dat tot een publikatie moet leiden. Het onder­zoek beslaat de periode vanaf de jaren vijftig. De geïnter­viewde vrou­wen spreken over (hun ervaringen met) het vrou­wen­werk in de FNV (en/of haar voorlopers) vanuit een positie die zij binnen de vakcen­trale innemen of hebben ingeno­men. Deze kan de Vrouwenbond of het Vrou­wensecreta­ri­aat van de FNV betreffen of een van de vakbonden. Het interview met Jenny Zwanepol is niet door Corrie van Eijl afgeno­men maar door Marian van der Klein.

Van Eijl schreef eerder haar dissertatie over vrouwen en arbeid tot 1940: Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om arbeid, 1898-1940, Hilver­sum: Verloren, 1994.GEMEENTEMUSEUM ARNHEM
J.H. van Zweden

Geïnterviewde(n):Johan Hendrik van Zweden

Aantal personen:1

Onderwerp:Tweede Wereldoorlog, kunst, verzet, kamp Vught
Interviewer:Pierre Jansen

Aantal interviews:2

Lengte:50 min

Produktiedatum:10 en 12 november 1970

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:1 geluidsband

Aanbieder:Gemeentemuseum Arnhem

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De toenmalige directeur van het Arnhemse Gemeentemu­seum Jansen inter­viewde de schilder-beeldhouwer Johan van Zweden (1896-1975) aan de vooravond van een overzichtstentoonstelling van diens werk in Arnhem, ter gelegen­heid van zijn 75ste verjaardag. Van Zweden was een leerling van Jan Altink en Jan Wiegers, die samen De Ploeg oprichtten en daarmee het Duitse expressionisme in Nederland introdu­ceerden. Van Zweden werd ook lid van de Groningse kunstenaars­kring. In het gesprek wordt onder meer ingegaan op Van Zwe­dens verzetsacti­viteiten ten tijde vand de Duitse bezetting en zijn verblijf in het concentra­tiekamp Vught, waarheen hij in 1943 na zijn arresta­tie was overgebracht. Hij zat er tot het einde van de oorlog. In het kamp maakte hij onder andere portret­ten van zijn medege­vangenen.

HEDDA VAN GENNEP
Imke Klaver

Geïnterviewde(n):Dhr. en mw. Brandsma, Jelle Klaver, Otje Klaver-Haanstra, dhr. van der Laan, Gerrit Roorda, dhr. Schop­pe, dhr. Veen­stra, Hiltje de Vries-Hoger­huis, Douwe de Wit

Aantal personen:10

Onderwerp:Imke Klaver, Friesland, socialisme
Interviewer(s):Hedda van Gennep

Aantal interviews:9

Lengte:4 uur 20 min.

Produktiedatum:1974-75

Soort interview(s):journalistiek
Drager:7 geluidsbanden

Aanbieder:H. van Gennep

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

­Transcriptie:Otje Klaver en Hiltje de Vries-Hogerhuis­­­­­ volle­dig; rest samenvatting
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt t.b.v. de film Imke Klaver, herinne­ringen van een Friese landarbeider (16mm, 35', Hedda van Gen­nep en Henk de By, 1975), uitgezonden door de VARA-televisie op 13 april 1975. In de VARA-gids van die week geeft een artikel con­textinfor­matie over de film en de erin voorkomende personen; tevens is hierin de neerslag te vinden van (nog) een gesprek met Roorda: 'Gerrit Roorda, vertel jij eens wie Imke Klaver was', door Marinus Schroe­vers (pp.9-13).

Het project is gestart tegen de achtergrond van de 'ontdekking' van het dagboek van Imke Klaver door de historicus Ger Harmsen, die tevens het com­men­taar spreekt in de film. Het dagboek is in druk verschenen: Imke Klaver, Herinnerin­gen van een friese landar­beider. Enkele opgeteken­de zaken uit het jongste verle­den tot 1925 (ingeleid door Ger Harmsen en met aante­keningen van Johan Fries­wijk), Nijmegen: SUN, 1974. Het boek is bij SFW aanwezig.In de interviews wordt gesproken over de persoon van Imke Klaver, over de veelal erbarmelijke leef- en werkomstandigheden op het Friese platte­land aan het einde van de 19de en in de eerste decennia van de 20ste eeuw en over de (vrij-)socialistische beweging in die periode. Zoals ook het dagboek van Klaver eindigen de gesprekken bij de werkverschaf­fingssta­king van 1925. Otje en Jelle Klaver zijn respec­tievelijk echtgenote en zoon van de hoofdper­soon. Met Hiltje de Vries-Hogerhuis wordt uitslui­tend gesproken over de beruchte 'Hogerhuis-zaak', waarbij de gebroeders Wiebren, Marten en Keimpe Hogerhuis in 1895 wegens in­braak met geweldpleging werden gearres­teerd en veroor­deeld, naar verluidt ten onrechte. Als aanhan­gers van Domela Nieuwenhuis zouden zij tijdens het proces kansloos zijn geweest. Mw. de Vries was een nicht (oom­zegger) van de broers.
HEDDA VAN GENNEP
Socialisme

Geïnterviewde(n):C. Assink, dhr. Bildstra, mw. W. Boonstra, P. Bos, L. Bot (2x), mw. T. Bovens-Corsius (2x), dhr. en mw. Brandsma, J. Brinkhuis, P. Buys, mw. Bijlsma, A. Caris, Cesar Domela (Nieu­wenhuis), ir. A. van Emme­nes, dhr. en mw. Faber, D. Groe­nen­dijk, mw. Halma, J. Hippe (2x), Harm van Houten, Y. Joustra, D. Kiburg, mw. Y. Koot­stra van der Veen, K. Meijn­ders, Dirk Mozes, Ies Mug, mw. B. van den Muy­zen­berg, dr. Polak, dhr. Prakke, J. Pront, dhr. en mw. Rietstra, mw. J. Roet­man, Jan de Ronde, B. Sajet, dhr. van Sand­ber­gen, mw. G. Sanders-Man­tel, prof. Schaper, R. S­chuur, J. Seede­laar, mw. Sieverts-Vliegen (2x), dhr. Spicht, mw. Stapel-Mid­del­beek, M. Steenman, mw. D. van Swie­ten, mw. Terp­stra, W. van Til­burg, Jelle Troel­stra, M. Vaart­jes (2x), J. Veldhui­sen, J. Vele­ma, W. Vellin­ga (2x), A. Ver­hoeff, mw. J. Vos-Ducha­teau, mw. H. de Vries, Douwe de Wit, dhr. Zwerver

Aantal personen:57

Onderwerp:Geschiedenis van het socialisme in Nederland
Interviewer(s):Hedda van Gennep

Aantal interviews:63

Lengte:13 uur

Produktiedatum:1976-77

Soort interview(s):journalistiek
Drager:45 geluidsbanden

Aanbieder:H. van Gennep

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvattingen
Opmerkingen:Deze interviews zijn door Hedda van Gennep in 1976 en begin 1977 gemaakt t.b.v. de 9-delige VARA-televi­sieserie (op 16mm-film) Voor­waar­ts en niet verge­ten, uitgezonden tussen 11 januari en 5 mei 1977. De serie behandelt de geschiedenis van de socialistische be­weging in Nederland van 1850-1918, waarbij in het laatste deel de lijn wordt doorge­trokken tot 1976. Zij duurt in totaal 5 uur en 45 min. De start van de serie werd in de VARA-Gids (8 januari 1977) bege­leid door een artikel over de achter­grond van het project, waarvoor onder meer wordt gespro­ken met de wetenschappelijk adviseur van het project Johan Fries­wijk.

De personen met wie de interviews zijn gehouden variëren van allerlei 'naamloze' strijders van de socialistische arbeidersbeweging uit het hele land - waaronder enkele van de arbeiders uit Friesland die al voor de film over Imke Klaver werden geïnterviewd, zoals het echtpaar Brand­sma en Douwe de Wit - tot kinderen van socialistische voor­mannen van het eerste uur zoals Schaper, Vliegen, Troelstra en Domela Nieuwenhuis. Er wordt onder meer gesproken over: de Spoorwegstaking van 1903; de Zeelieden­staking van 1911; het Aardappeloproer van 1917; de revolutie­poging van Troelstra in 1918; de Algemene Diamantbe­wer­kers Bond (ANDB) en Henri Polak; het vrouwenkiesrecht; Wibaut en de sociale woningbouw; de SDAP; de vakbewe­ging, waaronder het NVV en het NAS maar ook de katholieke en christelijke organisaties; de CPH en David Wijnkoop; de Sociaal-Democratische Bond (SDB); de Maastrichtse aarde­werk-fabrikant Regout; de invloed van de kerk; meer algemeen de levens­omstandigheden van arbei­ders in de onderhavige periode.
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina