J. Th. M. Bank indonesiëpolitiekDovnload 0.56 Mb.
Pagina4/8
Datum22.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ANKE DE JONG
Victoriafabriek

Geïnterviewde(n):Cor de Bruin, Annie van Dalen, Loes Doorneveld, Rie de Jong, Fred Vrijenhoek

Aantal personen:5

Onderwerp:Victoriafabriek, arbeidsomstandigheden
Interviewer(s):Anke de Jong

Aantal interviews:5

Lengte:4 uur

Produktiedatum:mei-juli 1996

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:5 cassettebanden

Aanbieder:A. de Jong

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews werden gehouden t.b.v. De Jongs doctoraalscriptie geschie­denis (RUG). De scriptie heeft de vorm van een geluidsdocumentaire. De geïnterviewden spreken over de periode dat zij in dienst waren bij de biscuit- en chocoladefa­briek Victoria te Dordrecht. Zo werkte bijvoor­beeld De Jong (geb. 1924) begin jaren veertig enkele jaren in het maga­zijn. Doorneveld (geb. 1915) had in de jaren dertig, na een een korte tijd op de kweek­school, een baan op het kantoor van het bedrijf. Naast het dagelijks leven toen komen vooral de omstandighe­den waaronder zij werkten aan de orde. Overigens zegden beiden hun baan op toen ze trouwden.

ANNEMIEKE KAAN
Albert Helman

Geïnterviewde(n):Albert Helman

Aantal personen:1

Onderwerp:Suriname
Interviewer:Annemieke Kaan

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur 12 min

Produktiedatum:15 september 1984

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:1 geluidsband

Aanbieder:A. Kaan

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Het interview met Helman (schrijverspseudoniem van Lou Licht­veld, 1903-1996) werd gehouden ten behoeve van Kaans doctoraalscriptie geschie­denis (RUU) over Suriname. Met Helman wordt gesproken over het landsbestuur van de voormalige Nederlandse kolonie en over zijn literaire werk.

Lichtveld kwam op 18-jarige leeftijd naar Neder­land, deed journalistiek werk, studeerde muziek en ontwikkelde zich tot (film)­compo­nist en filmcriticus (zie ook elders in deze werkuitgave onder Egbert Barten). In 1949 ging hij terug en bekleedde verscheidene openbare functies in het land. Zo was hij van 1949-51 minister van Onderwijs en in de jaren zestig gevol­mach­tigd minister van het Koninkrijk der Nederlan­den. Hij ontpopte zich tevens tot een inspire­rende figuur in het Surinaamse culture­le leven. Voor zijn boeken koos hij vaak het land tot onder­werp, zij het dat hij zich ermee voorname­lijk tot een Nederlands publiek richtte. Later vestigde hij zich opnieuw in Nederland.LEO KAAN
Nieuw-Guineapolitiek

Geïnterviewde(n):Mr. W. Aantjes, mr. W.F. de Gaay Fortman, G.A. Kieft, mw­. Velle­ma-Bruins Slot, prof. J. Ver­kuyl

Aantal personen:5

Onderwerp:Nieuw-Guineabeleid, ARP
Interviewer:Leo Kaan

Aantal interviews:5

Lengte:7 uur

Produktiedatum:maart 1983

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:L. Kaan

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gehouden ten behoeve van een doctoraalscriptie ge­schiede­nis (RUU) over de houding van de ARP ten opzichte van de Nieuw-Guinea kwestie in 1961-62. De geïnterviewden waren in die tijd ARP-politici of anderszins aan de ARP gelieerd, zoals prof. Verkuyl. Mw. Vellema is de dochter van de reeds in 1972 overleden ARP-politicus Bruins Slot, onder wiens invloed de ARP-fractie zich in 1961 een voor­stander betoonde van een directe overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië.

FRED DE KOK
AJC

Geïnterviewde(n):Prof. dr. Fr. de Jong Edz, mw. S.C. Idenburg-Kohnstamm, Aart Klein (3x), J. van der Kramer, Jan en Noor Meilof (3x), mw. H. Molenkamp-van Essen (2x), mw. M. Molendijk-Kalter, echtpaar Ad en Jo van Moock en Ruurd van Moock (2x), prof. dr. Ph. van Praag (2x)

Aantal personen:12

Onderwerp:Arbeiders Jeugd Centrale (AJC)
Interviewer(s):Fred de Kok, Peter Mol

Aantal interviews:16

Lengte:30 uur

Produktiedatum:1981-1984 en 1991

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:8 geluidsbanden en 17 cassettebanden

Aanbieder:F. de Kok

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De geïnterviewden zijn allen oud AJC-ers. De interviews werden gehou­den t.b.v. De Koks onderzoek naar de geschiede­nis van de Arbeiders Jeugd Centrale, in samen­wer­king met de Stichting Onderzoek AJC. Onder de geïnterviewden bevindt zich een aantal in een ander verband bekend gewor­den personen: de histori­cus Frits de Jong Edz. (1919-1989), de fotograaf Aart Klein (geb. 1909), de secreta­ris van de Stichting Onder­zoek AJC Ad van Moock en de politico­loog/de­mograaf Philip van Praag sr. (geb. 1914). De neerlandicus Mei­lof was een van de redac­teu­ren van het boek De AJC... dat waren wij. Herinneringen van oud-leden, Haar­lem: Stich­ting Onder­zoek AJC, 1985. De gesprek­ken met Klein gaan maar gedeeltelijk over zijn ervaringen in de AJC; er wordt vooral gespro­ken over zijn leven als fotograaf tussen ongeveer 1930 en 1970.

Het interview met Van der Kramer hield De Kok samen met Peter Mol in januari 1991. Het gesprek gaat behalve over zijn ervaringen in de AJC vooral over de (8mm-) amateur­film die hij in 1937 voor de AJC maakte en waarin de 1 mei-viering in Zaan­dam en de verkie­zingscampagne van de SDAP in dat jaar centraal stond­.
FRED DE KOK
Vrouwenconcentratiekamp

Geïnterviewde(n):mw. V.E. Wibaut-Guilo­nard (4x), mw. Wijnalda (3x)

Aantal personen:2

Onderwerp:Tweede Wereldoorlog, verzet, ­kamp Vught, vrouwenconcentratiekamp Ravens­brück
Interviewer(s):Fred de Kok

Aantal interviews:7

Lengte:11 uur 30 min.

Produktiedatum:1982

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:6 geluidsbanden + 2 cassettebanden

Aanbieder:F. de Kok

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De gesprekken met Tineke Wibaut (1922-1996, schoondochter van de beken­de Amster­damse wethouder Wibaut) en mw. Wijnalda concentreren zich rond hun ervaringen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en hun daarop­volgende interne­ring in kamp Vught en vervolgens in het vrouwen­con­centra­tiekamp Ravensbrück. Zij spreken onder meer over het werk dat zij in Vught voor Philips verrichtten en in Ravenbrück voor het Duitse elektronicaconcern Telefunken.

DANIËL LATASTER
Friedl Baruch

Geïnterviewde(n):Friedl Baruch

Aantal personen:1

Onderwerp:CPN, Internationale Rode Hulp (IRH)
Interviewer(s):Daniël Lataster

Aantal interviews:3

Lengte:7 uur

Produktiedatum:1985

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:D. Lataster

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:In de interviews vertelt ex-CPN-er Friedl Baruch (1905-1995) zijn (politie­ke) levensverhaal. Naast meer informatie m.b.t. de geschiedenis van de CPN dan (op dat moment) beschik­baar was, wilde Lataster in het bijzon­der zicht krijgen op de kwestie van de verhouding binnen de partij tussen internatio­na­lisme en gebonden­heid aan de Sowjet-Unie enerzijds en de nationale autono­mie en verant­woordelijkheid anderzijds.

Baruch, geboren in Duitsland maar via zijn vader in het bezit van de Neder­landse nationali­teit, studeerde econo­mie in Göttingen en Hamburg en werd in 1929 actief lid van de Kommu­nisti­sche Partei Deutschland (KPD). Na een gevangenis­straf van 1931-33 werd hij uitge­wezen naar Nederland waar hij werd opgevangen door de Nederland­se sectie van de Internationa­le Rode Hulp (IRH) en onmiddellijk ingescha­keld bij het werk van deze organi­satie, die zich toelegde op steun aan politieke gevangenen in het buitenland en politieke vluchtelingen in Nederland. Tevens werd hij direct lid van de CPH (de latere CPN). In de loop van de tijd bekleedde hij verscheidene functies binnen de partij, zowel in het bestuur als bij de partijkranten: het vooroorlog­se Volksdag­blad en sinds de jaren '40 De Waarheid. In de vele naoorlogse stormen binnen de partij, rond de 'desta­li­nisatie', 'Hongarije', het conflict rond de EVC en de afsplitsing van de 'Brug-groep' stelde hij zich op achter de officiële partijlijn en die van de CPSU maar de koerswij­ziging van de partij in 1963 in de richting van volledige autono­mie t.o.v. de 'moederpartij' in de Sowjet-Unie bracht hem in fel conflict met partijlei­der Paul de Groot, wat zijn schor­sing en roye­ment betekende. Hij zette zijn politieke activiteiten buiten de partij voort, onder meer door middel van de uitgave van het blad Commu­nisti­sche Notities en een redacteur­schap van het maandblad van de Vereni­ging Nederland-USSR. Daarnaast schreef hij verscheidene brochu­res. Over de verwikke­lingen die tot zijn royement leidden, publi­ceerde hij: Links af/naar rechts. Portret van een politieke partij, of De ommezwaai van de C.P.N. in het conflict Moskou-Peking, Den Haag: Kruseman, 1967.Over de IRH en onder meer de rol van Friedl Baruch hierin stelde Lataster tijdens zijn stageperiode bij SFW in 1989 een Klankbeeld (nr.203) samen.

SELMA LEYDESDORFF
Watersnoodramp

Geïnterviewde(n):Dhr. van Aken, mw. Alblas-Baars, mw. Anker, dhr. van Ast, dhr. Baas, dhr. den Bakker, mw. Bazen, dhr. Becu, dhr. van der Bijl, dhr. Beurs­kens, dhr. Blankensteijn, dhr. [de] Blok, dhr. Bogerman, dhr. Bolijn [van der Werf], dhr. Boomsluiter, mw. Boomsluiter, dhr. Boone, A. Boot, H. Boot, P. Boot, G. Bos, J. Bos, mw. Braber-Vos, dhr. Buys, jhr. van Citters, dhr. Clement, dhr. Dalebout, mw. Dalebout, dhr. van Dalen, C. van Damme, dhr. Dijkman, mw. Dijkman-van Dijke, mw. Dijkslag, mw. Drost, dhr. van Drenth, dhr. den Dreu, mw. van Eck-Kna­pe(n), mw. Eerland, mw. Eiff-van Hee, dhr. den Engelse, dhr. den Engelsman, dhr. Fase, dhr. Filius, dhr. de Fou, dhr. Fris, mw. Fris-Blok, dhr. Gaakeer, I. Geuze, M. Geuze, dhr. Groot­enboer, dhr. Guiljam, mw. Hage-Scherpenis­se, dhr. Hansma, mw. Hansma, dhr. Hart, mw. Heijboer, dhr. Hekman, dhr. van der Hoek, mw. Hoek-Mol, mw. van 't Hoff, dhr. Hokke, dhr. Hordijk, dhr. van Houdt, dhr. van den Hulle, mw. Jansen (Kruiningen), mw. Jansen (Brou­wershaven), dhr. Jobse, dhr. de Jonge, dhr. Jongejan, mw. Jongejan-Vos, dhr. Jonker, dhr. Joppe, dhr. Kaaysteker, dhr. Kem­pe­neers, dhr. Kloet, dhr. Knook, dhr. Kooijman, dhr. Kooy­man, dhr. Koppenaal, mw. de Korte, dhr. Korteweg, A. Kramer, L. Kramer, mw. Kranendonk, dhr. Kroon, ds. Kuin, dhr. Laban, mw. Labruyère, dhr. Leijdekkers, dhr. Leune, dhr. Leys, mw. van der Linde-Zoeter, mw. Lodders, B. de Looff, D. de Looff, J. de Looff, L. de Looff, dhr. Loog­man, mw. Loog­man, dhr. van Loon, dhr. van der Maas, mw. Mackloet-de Korte, J.B. Manni, J.L. Manni, dhr. Mans, mw. Maris, dhr. Mast, dhr. van Moer­land, dhr. Mol, dhr. Mosselman, dhr. van Mourik, dhr. Mulder, mw. van Nieuwenhuyzen, dhr. Nijhoff, dhr. Nijsse, mw. Noot­eboom-de Blok, dhr. Ochtman, dhr. van Oeveren, mw. van Oeveren, dhr. Oudes­luys, dhr. Overbeeke, dhr. Paauwe, mw. Peekstok, mw. Potappel, dhr. Priem, dhr. van Prooijen, mw. van Prooijen-Verbiest, dhr. Que­quière, dhr. Radema­ker, mw. Rademaker, dhr. Reijngoud, mw. Remeeus, dhr. de Roo, dhr. Rooij, mw. Rooij, dhr. Roon, C. Roon, dhr. Rooze­mond, mw. Sacré, dhr. Scherp, dhr. van der Sluis, dhr. Smits, mw. Smits, dhr. Soeleman, dhr. Sonneveld, mw. Sonneveld-Beneker, mw. Stam-Sommels­dijk, mw. Stam-Vroegindeweij, mw. Stoutjesdijk, ds. Strating, mw. Swenne, dhr. Sypkens, mw. Tanis, dhr. Teeuw­kwens, dhr. Tieleman, dhr. Timmer, mw. van Urk-Stoutjesdijk, mw. bij de Vaate, dhr. Valkier, mw. van Veen, dhr. in 't Veld, dhr. van der Velde, mw. Vermaas-Laban, mw. Vermunt-Gaakeer, dhr. Verwijs, dhr. Visser, dhr. Vogelaar, mw. de Voogd-Willemse, mw. de Vos, dhr. de Vrieze, dhr. Vroegindewe­ij, mw. van de Weel-Boot, C. van der Wekken, P. van der Wekken, mw. J. van der Wekken, dhr. van den Werve, J. West­dorp, dhr. de Wilde, mw. de Wilde.

Aantal personen:177

Onderwerp:Watersnoodramp 1953
Interviewer:groepen studenten

Aantal interviews:180

Lengte:232 uur

Produktiedatum:1990-92

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:297 cassettebanden

Aanbieder:Selma Leydesdorff

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:van 100 interviews een korte samenvatting
Opmerkingen:De interviews m.b.t. de watersnoodramp van 1953 werden gehouden in het kader van een oral-history­project door verscheidene groepen studen­ten van het Documentatiecen­trum Nieuwste Geschiede­nis (DNG) van de UvA, in de jaren 1990-92. Vele van de geïnterviewden waren directe slachtoffers van de ramp, anderen hadden er een relatie mee als hulpver­leners, be­stuurders etcetera. Het gehele project stond onder leiding van dr. Selma Leydes­dorff. Deze verwerkte de interviews in haar boek Het water en de herinne­ring. De Zeeuwse waters­nood­ramp 1953-1993 (met een fotore­portage van Ed van Wijk), Amster­dam: Meu­lenhoff, 1993.

JAAP VAN DER MERWE
Norbert Schmelzer

Geïnterviewde(n):W.K.N. (Norbert) Schmelzer

Aantal personen:1

Onderwerp:Tweede Wereldoorlog, cabaret
Interviewer(s):Jaap van der Merwe

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur

Produktiedatum:begin 1973

Soort interview(s):journalistiek
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:J. v.d. Merwe

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:Delen van het interview zijn door Van der Merwe verwerkt in zijn VARA-radioserie over de periode 1940-45, uitgezonden in de loop van 1973.

Schmelzer (geb. 1911) vertelt hoe hij en zijn cabaret­groepje in de onder­ha­vige periode bij het regi­ment stoot­troepen terecht­kwamen. Tijdens het inter­view worden er ook liedjes gezongen, begeleid door Schmelzer op de piano. Verder somt hij op wat de verschillende leden van het cabaret­groepje van toen later zijn gaan doen. Schmelzer zelf was onder meer van juli 1971 tot 11 mei 1973 minister van Buiten­landse Zaken in het kabi­net Biesheu­vel.HANS MULDER
Kunstenaarsverzet

Geïnterviewde(n):Willy Boers, Leo Braat, Wim Bijmoer, Charlotte Defresne-Ruys, Ben Groe­nier, Henri Knap, Enny de Leeuwe, Karel Links, J.C. Nachenius, Sylvain Poons, Annie Romein-Verschoor, Willem Sandberg, Ferd. Sterne­berg (2x), Marten Toon­der, Hans Tiemey­er

Aantal personen:15

Onderwerp:kunstenaarsverzet, Tweede Wereldoorlog
Interviewer(s):J.W. Mulder

Aantal interviews:16

Lengte:20 uur

Produktiedatum:1973-74, 1976-85

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:14 geluidsbanden + 1 cassetteband

Aanbieder:H. Mulder

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:gedeelte volledig; gedeelte geen
Opmerkingen:Het overgrote deel van de interviews maakte Hans Mulder (Theater­weten­schappen, Utrecht) t.b.v. zijn disser­ta­tie over het kunste­naarsverzet tijdens de Tweede We­reldoor­log: Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Neder­landse kunste­naars in de periode 1930-1945 (met een voor­woord van prof.dr. H.L.C. Jaffé), Utrecht/Ant­werpen: Het Spec­trum, 1978. Het inter­view met Marten Toonder ver­werkte de auteur in zijn publika­tie Een groote laars een plompe voet. Neder­land en de Nazi's in spotprent en karikatuur 1933-1945 (met een voor­woord van Marten Toonder), Amster­dam/Brussel: Thomas Rap, 1985.

In de inter­views wordt gespro­ken over de maat­schappe­lij­ke en politieke positie van kunste­naars vóór de oorlog, met name sinds 1933; de situatie tijdens de oorlog, met de nadruk op de wijze waarop de geïnterviewden met het verzet te maken hadden; de invloed van de oorlogs- en verzetser­va­ringen op hun eigen denken en beroepsuit­oefe­ning en op de kunst in het algemeen na 1945. Verscheidene geïnterviewden waren betrok­ken bij de tijdens de oorlog gestarte voorbereidingen voor een nieuwe constel­latie waar­binnen de kunsten na de oorlog maatschap­pelijk zouden moeten functioneren, uitmon­dend in de oprichting van onder meer de Federatie van Beroepsver­enigingen van Kunste­naars en de Raad voor de Kunst. Velen waren vóór de oorlog betrokken bij anti-fascistische groepen als het Comité van Waakzaamheid en de Bond van Kun­ste­naars ter Verdedi­ging van de Kultuur (BKVK), die onder meer in 1936 de tentoonstelling De Olympiade Onder Dicta­tuur (D.O.O.D.) organi­seerde.In het interview met Bijmoer ligt in mindere mate de nadruk op de oor­logs­periode. Bijmoer deed vóór de oorlog onder meer rondleidingen in het Stedelijk Museum en was in de oorlog tekenaar en ontwerper. Direct na de oorlog tekende hij onder meer voor Het Parool en fungeerde als decor- en kostuum­ont­werper voor vele theaterstukken, revues en televi­sie­series. De laatste tien jaar voor zijn pensioen deed hij dat uitsluitend nog voor de televisie (NOS).
Transcripties zijn alleen aanwezig van de gesprekken die in 1973-74 werden gehouden, namelijk die met Boers (1905-1978), kunst­schil­der; Braat (1908-1982), beeldhouwer, dichter en schrijver; Defresne-Ruys, echt­genote van de acteur Defres­ne (1893-1961), zelf bacterio­loge; Groe­nier (1905-1977), acteur en oud-direc­teur van de Arnhemse toneel­school; De Leeuwe (1898-1982), actrice; Ro­mein-Verschoor (1895-1978), histori­ca en schrijf­ster, Poons (1896-1985), ac­teur; Sandberg (1897-1984), oud-direc­teur Stedelijk Mu­seum; 1ste interview Sterne­berg (1901-1987), acteur; Tiemeij­er (geb. 1908), acteur.

FRANS NIEUWENHOF
Paul Kiès

Geïnterviewde(n):Paul (Ch.J.) Kiès

Aantal personen:1

Onderwerp:Politieke leven van Paul Kiès
Interviewer(s):Frans Nieuwenhof

Aantal interviews:2

Lengte:5 uur

Produktiedatum:9 en 12 april 1968

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:5 geluidsbanden

Aanbieder:F. Nieuwenhof

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Het interview is verwerkt in Nieuwenhofs artikel 'Paul Charles Joseph Kiès', in: Medede­lingen­blad. Orgaan van de Nederlandse Vereni­ging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis no.35, Amsterdam: Neder­landse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis, maart 1969, pp.14-42. Het artikel behandelt het leven van Kiès (1895-1968) als beroeps­militair; als lid van de SDAP, inclusief zijn conflicten met het partij­bestuur; zijn succes binnen de (onte­vreden) SDAP-afdeling Frie­sland; het royement uit de SDAP in 1937; de oprich­ting door Kiès van de vereniging Het Vrije Woord, met het gelijk­namige periodiek, en de omzet­ting van deze vereniging in de Troelstra Beweging Nederland (TBN); zijn (misluk­te) pogingen te komen tot een soort volksfront­politiek met de CPN; zijn radicale omslag in 1940 naar het gedach­tengoed van de NSB en de Waf­fen-SS, waarbij hij ook de TBN betrekt, die daarop nauw gaat samen­werken met de NSNAP van E.H. ridder Van Rap­pard; zijn anti-semitisme; zijn pro-Duitse radiopraat­jes als 'De Amster­dam­mer' vanaf 1944; zijn arrestatie in 1945 en in 1948 de veroorde­ling door het Bijzon­der Gerechts­hof in Leeuwar­den tot 20 jaar gevange­nisstraf en levens­lange ontzegging van burger­rech­ten. Kiès stierf enkele maanden na het inter­view.

ERIC NIJHOF
EVC

Geïnterviewde(n):A. van den Berg en N. Oosterwijk, W. Drees, H. Drenth, J. van Es en E. Sip, W. van Exter, H. Gortzak, D. Klein­sma en E. Sip, L. van Os

Aantal personen:10

Onderwerp:Eenheidsvakcentrale (EVC) 1943-1948
Interviewer:P. Coomans, T. de Jonge, E. Nijhof

Aantal interviews:8

Lengte:14 uur 35 min.

Produktiedatum:februari/maart 1972

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:23 geluidsbanden

Aanbieder:E. Nijhof

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­den, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), pp. 4, 15, 16, 18, 19, 24, 29, 35.

MIRJAM PRENGER
Televisiejournalistiek

Geïnterviewde(n):Wim Bosboom, Hans de Graaf, Hans Jacobs, Leo Kool, Piet te Nuyl (2x), J.W. Rengelink (2x), Bas Roodnat, Huib de Ru, Gijs Stappershoef, Pier Tania, Frans Verhey, Bep Vochteloo, Herman Wigbold (2x)

Aantal personen:13

Onderwerp:televisiejournalistiek, actualiteitenrubrieken, VARA, KRO
Interviewer(s):Mirjam Prenger

Aantal interviews:16

Lengte:32 uur

Produktiedatum:1990

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:9 geluidsbanden

Aanbieder:M. Prenger

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:samenvatting Jacobs; rest geen
Opmerkingen:De geïnterviewden zijn allen verbonden (geweest) aan de VARA-actuali­tei­tenrubriek Achter het Nieuws. De interviews zijn gemaakt in het kader van Pren­gers promotieonderzoek over de ontwikkeling van journa­lis­tie­ke conventies binnen actualiteitenru­brie­ken op televisie in de jaren zestig, in het bijzonder VA­RA's Achter het Nieuws en KRO's Brand­punt. Rond dit thema schreef zij eerder al 'Van familiemagazine naar actualiteiten­ru­briek. KRO's Brandpunt in maart 1963', in: Jaarboek Mediageschiede­nis 2, Amster­dam: Stichting Mediage­schiedenis, 1990, p.157-186 en '"Ro­de balletjes" en cinéma vérité. De VARA, de PvdA en de nieuws- en actuali­teitenpro­gramma's in de jaren vijftig en zestig', in: Henk Kleijer e.a. (red.), Tekens en Teksten. Cultuur, communi­catie en maatschappelijke veranderin­gen vanaf de late middeleeu­wen, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1992, p.158-173.

ERNST RADIUS
Bob Bertina

Geïnterviewde(n):B.J. Bertina

Aantal personen:1

Onderwerp:katholieken en film, filmkritiek, katholieke filmkeuring
Interviewer(s):Ernst Radius

Aantal interviews:1

Lengte:2 uur

Produktiedatum:juli 1986

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 cassettebanden

Aanbieder:E. Radius

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Radius praat met Bob Bertina (geb. 1914) over de houding van katholie­ken ten opzich­te van film na 1945. Bertina was vele jaren filmcriticus van de Volkskrant, redactielid van verscheidene (katholieke) filmbladen (zie ook elders in deze werkuitgave onder Egbert Barten) en betrokken bij de Katho­lie­ke Film Actie (KFA). Met name wordt ingegaan op de katholieke filmkeu­ring, georganiseerd in de Katho­lieke Film Centra­le (KFC), waarin toon­aange­vende filmcriti­ci - naast Bertina Charles Boost en Janus van Dom­burg - een rol vervul­den. Bertina zet de niet onpro­blemati­sche verhou­ding tussen film­kri­tiek en filmkeuring uiteen. Het door beide 'kampen' onderschreven uit­gangspunt 'werk voor de goede film' kreeg verschillende invullingen omdat de eerste primair vanuit esthe­tisch oogpunt redeneerde en de laatste zich voorna­melijk op een moralis­tisch stand­punt stelde. Instemmend verwijst Bertina in deze naar de brochure Film en moraal, die de progres­sieve 'film­pater' Jac. Dirkse ooit schreef en waarin deze onder meer een onafhankelijke verhou­ding tussen katho­lieke filmcri­tici en de katholie­ke filmkeuring bepleit­te.


1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina