J. Th. M. Bank indonesiëpolitiekDovnload 0.56 Mb.
Pagina5/8
Datum22.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

LEO VAN RHENEN
Utrecht WO-II

Geïnterviewde(n):dhr. en mw. Alblas, mw. van Arkel, dhr. en mw. van den Berg (2x), mw. Ditmars, dr. A. van Hulzen, dhr. en mw. Jansen, dhr. en mw. Kettner, dhr. van Kouwen, dhr. en mw. van der Linden, dhr. en mw. Melden­burg, dhr. Papegaay, mw. Re­niers, dhr. en mw. de Ridder (2x), dhr. van Straten, mw. Tieman, dhr. Ver­nooy (3x), mw. van Woudenberg (2x)

Aantal personen:24

Onderwerp:Utrecht, Tweede Wereldoorlog
Interviewer(s):Leo van Rhenen

Aantal interviews:22

Lengte:48 uur

Produktiedatum:1978

Soort interview(s):journalistiek
Drager:11 geluidsbanden

Aanbieder:L. van Rhenen

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De geïnterviewden zijn allen Utrechtenaren die spreken over hun ervarin­gen in dagelijks leven en werk tijdens de bezettingsperiode 1940-45. Onder meer komen aan de orde: de inval van de Duitsers in mei 1940; razzia's; de NSB. Van Rhenen hield de interviews uit interesse voor het (dagelijks) leven in Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog.

PIET DE ROOY
Prominenten

Geïnterviewde(n):Elisa­beth Ander­sen, Gerard van Bakel, prof. mr. A.D. Belin­fante (2x), Pierre van Boxtel, D.H. Couvee (2x), Lotti van der Gaag, mr. J.L. Hel­dring, J. Moelee, J. (Ko) Pasman (3x), Wim Polak (2x), Bert Schier­beek, Hendrik van Tellin­gen

Aantal personen:12

Onderwerp:biografie van de diverse personen
Interviewer:10 studenten

Aantal interviews:17

Lengte:35 uur 45 min.

Produktiedatum:1990-1995

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:31 cassettes

Aanbieder:P. de Rooy

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:van Van Boxtel geen; rest volledig
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt in het kader van het zoge­heten 'Promi­nenten Interview Project', door studenten van het Docu­mentatiecen­trum Nieuw­ste Geschiedenis (DNG) van de UvA. Het geheel stond onder leiding van prof. dr. Piet de Rooy (korte tijd in samenwerking met dr. Selma Leydes­dorff) en en beslaat de periode 1990 tot en met 1995.

- Elisa­beth Andersen (geb. 1920) spreekt over haar leven als actrice, onder andere bij het Amster­dams Toneel, en over de gevolgen van Actie To­maat. Interviewer: Hans Monasch-Sloten.

- Ge­rard van Ba­kel (geb. 1927) - ele­k­tri­ciën van be­r­oep­ - spreekt over zijn ervarin­gen met de katholieke jeugdbe­we­ging. Hij was onder meer van 1953-58 voor­zitter van de Katholie­ke Arbeiders Jeugd (KAJ) en later bestuurslid van de Katholieke Arbei­ders Beweging (KAB) en van de Voedings­bond NKV en NVV. Interviewer: Geert Ritsema.

- Prof. Belin­fante (geb. 1911) beschrijft in twee inter­views onder meer zijn onderduikervaringen tijdens de Duitse bezet­ting; het verdwij­nen van de Portugees-joodse gemeen­schap, waartoe hij behoorde; meer algemeen het verwerken van oorlogser­varingen; de Bijzondere Rechtspleging, waarvan hij de officiële ge­schied­schrijver was; zijn univer­sitaire loop­baan, waaron­der zijn functie als rector-magnifi­cus van de UvA tijdens de Maag­den­huisbe­zet­ting; meer algemeen zijn beleving van de jaren '60. Interviewer: Michiel Zonne­veld.

- Pierre van Boxtel schetst de jaren die hij na de oorlog in Indo­nesië door­bracht. Interviewer: Luuk Balemans.

- D.H. Couvee (geb. 1921) spreekt in twee interviews over de bezettings­periode en de perszuivering daarna; de ontzuiling; zijn publikaties; zijn werkzaamheden door de jaren heen bij het Neder­lands Persinsti­tuut, het Rijksmuseum, het Frans Halsmuseum - waarvan hij tussen 1972 en 1983 directeur was - en het Nederlands Persmuseum. Interviewer: Hugo War­ning.

- Lotti van der Gaag (geb. 1923) schetst haar leven als beeld­houw­ster, onder meer de periode dat ze bij Zadkine in Parijs werk­te. Interviewer: Suzanne Kuik.

- J.L. Heldring (geb. 1917) schetst onder meer zijn studie in Leiden; de bezettingstijd; zijn functies na de oorlog als redacteur buiten­land van de NRC, bij het Nederlands Informatiebu­reau in New York en als hoofdre­dac­teur van de NRC tussen 1968 en 1972. Interviewer: Katinka Baehr.

- J. Moelee (geb. 1922) - stratenmaker van beroep - spreekt onder meer over zijn ervaringen als bestuurslid van de Eenheidsvakcentra­le (EVC) sinds 1948, waarbij tevens een aantal stakingen aan de orde komt, w.o. de stakingen tegen de politi­onele acties in Indonesië en de staking van ge­meenteperso­neel in 1955. Interviewer: Geert Ritsema.

- J. (Ko) Pasman (geb. 1907) spreekt in drie interviews onder meer over zijn activiteiten binnen de voor­oorlogse SDAP (hij was onder meer voorzit­ter van de afdeling Voor­burg), de Tweede We­reldoorlog, zijn korte periode bij de Neder­landsche Unie, de over­stap naar de illegali­teit en de door­braak­ge­dachte direct na de oorlog. Voorts komen aan de orde zijn func­ties als hoofd van de Politie­ke Opspo­rings­dienst (POD) in de regio Voorburg, Rijswijk, Laak­kwartier, als districtsdirecteur van de Stich­ting '40-'45 en als raads­lid, wethouder en staten­lid voor de PvdA; zijn bemoei­enissen met het terrein van de sociale zeker­heid, het maat­schappe­lijk werk en de ge­zond­heids­zorg; zijn werk­zaamhe­den als direc­teur van het Huma­nis­tisch Ver­bond. Intervie­wer: Geert Ritsema (klein­zoon van Pas­man).

- Wim Polak (geb. 1924) schetst in twee interviews onder meer zijn jeugd tijdens de crisisjaren; de opkomst van het fascisme; de Tweede Wereld­oorlog, bezetting en zijn ervaringen in de onderduik; zijn tijd als journalist bij Het Vrije Volk; ervarin­gen binnen de PvdA en zijn functies voor deze partij als wethou­der in Amster­dam, als staatssecre­taris van Binnen­landse Zaken in het kabinet Den Uyl en ten slotte als burgemees­ter van Amster­dam (1977-83). Ten tijde van het interview was Polak lid van de Raad van State. Interviewer: Sebastiaan Hol.

- Bert Schierbeek (geb. 1918) blikt terug op het leven tijdens de bezetting in Amsterdam en op zijn activitei­ten als schrij­ver beho­rend bij de groep van de Vijfti­gers. Interviewer: Tamar Schrofer.

- Hendrik van Tellingen (geb. 1907) - landarbeider - verhaalt van het leven in de Drentse veengebieden en van zijn activiteiten binnen de SDAP, het NVV en de PvdA, voor welke partij hij jarenlang wethouder was in de gemeente Schoonoord. Voorts beschrijft hij zijn betrokkenheid bij de voorbe­reidingen van de film Gou­den Oogst. 50 Jaar vakbewe­ging in Nederland, die Max de Haas in 1956 maakte in opdracht van het NVV. Van Tellingen en andere NVV-ers uit de regio wezen de cineast bruikbare lokaties en mobili­seerden mensen van onder meer de plaatse­lijke toneelver­eni­ging om in de gespeelde scènes te figureren. De film is bij SFW aanwezig. Interviewer: Beppy Veer.

MARTIN SCHOUTEN
Jaren dertig

Geïnterviewde(n):Hendrik Algra, Pieter Both, Jenny Brus, Elly Bysterus Heemskerk, Leo Corsius, Frits Günther, Sjeng Hardy, Frans Laheij, Stan Poppe sr, Jozef Rosenberg, Jan Rot, Pi Schef­fer, Koos de Vink

Aantal personen:13

Onderwerp:Jaren dertig
Interviewer(s):Martin Schouten

Aantal interviews:13

Lengte:30 uur

Produktiedatum:1975-1980

Soort interview(s):journalistiek
Drager:1 geluidsband + 23 cassettebanden

Aanbieder:M. Schouten

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:De Vink geen; de rest volledig
Opmerkingen:De geïnterviewden spreken vanuit hun onderscheiden posities over hun ervaringen in de jaren '30. De gesprekken zijn verwerkt in Schoutens boek Voor de oorlog. Herinne­ringen aan de jaren '30, Amsterdam: De Bezige Bij, 1982; eveneens als tweedeli­ge uitgave verschenen bij de Stichting Burger­schapskunde/Ne­derlands Centrum voor Politieke Vor­ming in 1981. Het boek is aanwezig bij SFW.

- Hendrik Algra, leraar, voorzitter van de ARP-kiesvereniging in Leeu­warden den en van 1935 tot 1978 hoofdre­dacteur van het Friesch Dag­blad, spreekt bewonderend over Colijn.

- Pieter Both, sinds 1928 een van de eerste KLM-piloten, vertelt over zijn ervaringen in de vroege jaren van de (burger-)luchtvaart.

- Jenny Brus, dochter van een stationsrestauratiehouder in Zevenaar, vertelt hoe het er in de jaren dertig aan toeging als de D-treinen met (joodse) vluch­telin­gen uit Duitsland aankwamen en velen op het station werden vastge­houden en even later teruggestuurd. Slechts enkelen konden blijven of kregen de gelegenheid door te reizen naar bijvoor­beeld de Verenig­de Staten.

- Elly Bysterus Heemskerk, van 1914-1951 violiste bij het Concert­gebouw­orkest, spreekt onder meer over de dirigenten Willem Mengelberg en Pierre Monteux en over haar huis aan de Koningin­neweg, dat in 1940 door de Duitsers werd gevorderd.

- Leo Corsius, een socialistische kraanmachinist bij de Sfinx-aarde­werk­fa­briek in Maastricht, vertelt over zijn ervaringen in de moder­ne vakbond en de problemen die dat in het katholieke bolwerk ople­verde. Regelmatig duikt in het gesprek de staking van 1929 in de Zinkwit­fabriek op.

- Frits Günther, CPN-er uit Amsterdam, vertelt over zijn ervaringen in de Internationale Brigade in de Spaanse Burgeroorlog. Hij was in Spanje van 1937 tot 1939 en raakte tot tweemaal toe gewond. Bij terugkomst wist hij enige tijd de Nederlandse autoriteiten te omzei­len maar niettemin kostte het 'treden in vreemde krijgsdienst' hem toch nog voor tien jaar zijn Nederlan­der­schap.

- Sjeng Hardy, werknemer van de Maastrichtse Sfinx-aardewerkfa­briek, vertelt over het zware leven en werken in de jaren derig, waarin voortdu­rend ontslag dreigde.

- Frans Laheij, chef van drie stempellokalen in Maastricht - respec­tievelijk voor georganiseerden in de katholieke en de socialistische vakbeweging en voor ongeorganiseerden - vertelt over zijn ervarin­gen met de steuntrek­kers, de clerus en de gemeente.

- Stan Poppe sr was gemeenteraadslid voor de SDAP in respectieve­lijk Ede en Zaandam. In 1932 ging hij met de linkse oppositie mee naar de OSP onder leiding van Jacques de Kadt. Dit lidmaat­schap beteken­de in 1934 zijn ontslag als werkne­mer van de rijksbelas­tingdienst, omdat de OSP voorkwam op de in 1933 inge­stel­de lijst van voor ambtena­ren verboden organi­saties. Daarop richtte hij voor de partij uitgeve­rij De Vlam op, die nog lang bleef bestaan nadat de OSP en de RSP van Henk Snee­vliet in 1935 tot RSAP fuseer­den. In '37 zag hij zich echter gedwon­gen te bedan­ken voor de partij om terug te kunnen keren naar zijn oude baan.

- Jozef Rosenberg, winkelier in Zevenaar, vertelt over zijn werk voor vluch­telingen die uit Duitsland en Oostenrijk in de grenstreek aankwa­men. Hij poogde via Nederlandse vluchtelingencomités zoveel mogelijk voor de mensen te doen. Zelf joods kwamen hij en zijn gezin de oorlog ondergedo­ken door.

- Jan Rot, politiek tekenaar en een van de voormannen van de SDAP in Amsterdam, vertelt over de afscheiding van de oppositio­nele Fakkelgroep (naar het blad De Fakkel) binnen de SDAP in 1932 en de daaropvolgen­de oprichting van de OSP. Hijzelf bleef in de SDAP en was jarenlang voor­zitter van de Amsterdamse afdeling 9: Jordaan en Kinkerbuurt. Tevens spreekt hij over het Plan van de Arbeid en over zijn (teken)­werk voor het blad Arbeid Vrijheid Brood van het Bureau voor actie en propaganda tegen fascisme en communisme: kortweg Buracprop.

- Pi Scheffer, onderwijzer en trombonist/arrangeur, vertelt over zijn ervarin­gen als semi-professioneel (jazz)musicus in het vooroor­logse dansorkest The Blue Ram­blers en over zijn ontmoetin­gen met Coleman Hawkins, Django Reinhardt en anderen. Na de oorlog werd hij de leider van het AVRO-dansorkest The Skymas­ters.

- Koos de Vink spreekt over zijn armoedige jeugd in Leiden, zijn politie­ke sympathieën en zijn vriendschap met Marinus van der Lubbe, de jonge Neder­landse communist die in 1933 in Duitsland ter dood werd veroor­deeld wegens het stich­ten van de brand in het Rijksdag­ge­bouw in Berlijn.
MARTIN SCHOUTEN
Werk

Geïnterviewde(n):Jan Smit, Kees Twisk, dhr. Faber

Aantal personen:3

Onderwerp:arbeidsbeleving, minima
Interviewer(s):Martin Schouten

Aantal interviews:3

Lengte:6 uur

Produktiedatum:1976-77

Soort interview(s):journalistiek
Drager:2 geluidsbanden + 3 cassettebanden

Aanbieder:M. Schouten

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:In de interviews vertellen Smit en Twisk over hun werk en hun beleving daarvan. De gesprekken werden gehouden t.b.v. van een serie artike­len van Martin Schou­ten in de Haag­se Post waarin mensen vertellen over hun ar­beidsbele­ving. Later zijn de meeste van deze stukken, in gewijzig­de vorm, gebun­deld in Schoutens boek Werk. Vijftig mensen over wat ze nou eigenlijk doen voor de kost en hoe ze daar­over denken, Amster­dam: De Arbeiders­pers, 1977­/1978. Het boek is aanwezig bij SFW. Overigens verschijnen verscheide­ne personen in het boek onder pseudo­niem.

Jan Smit is huisschilder bij de Dienst Gebou­wen van de Neder­landse Spoor­we­gen. Hij verhaalt op soms hilarische wijze van zijn ervarin­gen in het werk. Kees Twisk (74), gepen­si­o­neerd 'green­keeper', vertelt over het onder­houd van de golfba­nen in Zand­voort, wat hij zijn leven lang deed.

Het interview met Faber werd niet direct in het kader van bovenge­noemd onderwerp gehouden maar ten behoeve van een project over mensen die op het financiële minimum moeten leven. De resultaten hiervan zouden eveneens in een boek vervat worden. Het is echter onduidelijk of dit ooit gerealiseerd is.

HERMAN SELIER
G. van der Werff

Geïnterviewde(n):Gé van der Werff

Aantal personen:1

Onderwerp:Van der Werff, persfotografie
Interviewer(s):Herman Selier

Aantal interviews:1

Lengte:2 uur

Produktiedatum:23 maart 1992

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 cassettebanden

Aanbieder:Herman Selier

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Het interview werd gehouden in het kader van Seliers promotieonder­zoek naar de geschiedenis van de Nederlandse (pers-)fotografie. Hoofddoel van dit interview was meer te weten te komen over Poly­goon-Fotopersbureau tijdens de bezettingsjaren en de oprichting van het ANP-Fotopersbureau na de oorlog, waarin Polygoon-Foto werd geïncorpo­reerd, inclusief het foto-archief dat overigens voor een belangrijk deel werd vernietigd. Over het archief en wat daarvan rest schreef Selier het artikel 'Polygoon foto-archief', in: GBG-Nieuws 20, pp. 7-9 (serie Fotohistorische Frontberich­ten).

Van der Werff was vóór de oorlog als persfo­tograaf werk­zaam bij de foto-afdeling van het film-en fotoproduktiebedrijf Polygoon te Haarlem. In 1938 werd hij gedeta­cheerd in Den Haag. Hij verliet het bedrijf echter in 1941 en keerde terug naar Haarlem om daar als 'stad­huis'-foto­graaf enkele jaren zijn brood te verdienen. Na de oorlog was hij de eerste fotograaf in dienst bij het nieuw opgerichte ANP-Fotopersbu­reau, waar hij tot aan zijn pensioen bleef. Van der Werff spreekt ook over collega-fotografen, waar­onder Aart Klein.STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Amsterdam)
CPN-film

Geïnterviewde(n):Marcus Bakker, Max van den Berg, Siem van der Helm, Ton van Hoek, Dolf Kruger, Gerrard Verhage, Roel Walraven, Catrien Wolff, Joop IJisberg

Aantal personen:9

Onderwerp:CPN, film, televisie
Interviewer(s):Peter Mol, Anneke van Renssen

Aantal interviews:9

Lengte:17 uur

Produktiedatum:1991-92

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:10 cassettebanden

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:Bakker, Van Hoek, Verhage en IJisberg volledig; rest geen
Opmerkingen:De geïnterviewden spreken over hun betrokken­heid bij de produktie van films in opdracht van de CPN en bij de totstandkoming van de televisie­uitzendin­gen van deze partij sinds 1965, in het kader van de Zendtijd voor Politieke Partij­en (ZPP). De inter­views werden ver­werkt in: Bert Hogen­kamp en ­Peter Mol, Van beeld tot beeld. De films en televisieu­itzen­dingen van de CPN, 1928-1986, Amster­dam: Stichting Film en Weten­schap, 1993. Het materi­aal werd eveneens ge­bruikt in Peter Mol, Het mes moest aan twee kanten snij­den. Hoe de Communistische Partij van Neder­land de Zendtijd voor Politieke Partijen gebruik­te, 1965-1978, Amsterdam (docto­raalscrip­tie Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis, UvA), 1995.
- Bakker had een aandeel in de vervaardiging van diverse ZPP-uitzendin­gen van de CPN. Zo schreef hij de tekst voor het eerste programma. Daarnaast trad hij zelf regelmatig in de uitzendingen op. Bakker was lid van het Dage­lijks Bestuur en vertegenwoordigde de partij lange tijd in de Tweede Kamer.

- Van den Berg was in 1958-59 leider van de Waarheid Filmdienst en daarna geruime tijd hoofd van de Propaganda Commissie van de CPN, waardoor hij een rol bleef spelen bij de vervaardiging van films en televi­sie-uitzendingen. Het interview werd naast Peter Mol afgeno­men door Anneke van Renssen.

- Van der Helm was van 1984-86 lid van het Da­gelijks Bestuur van de CPN en in die hoedanigheid eindverant­woordelijke voor totstandkoming en inhoud van de televi­sie-uitzendingen in die periode.

- Van Hoek was tussen 1979 en 1984 de politiek verantwoordelijke voor de televisie-uitzendingen van de CPN. Hij was tot en met '82 lid van het Partij Bestuur en daarna van het Dagelijks Bestuur.

- Kruger, fotograaf van De Waarheid, deed het camerawerk voor de de film Wel­vaart voor een nieuw Neder­land (1948), waarvoor Paul Schuitema de regie deed. Overigens werd de film van regeringswege verbo­den voor openbare vertoning.

- Verhage, cineast, maakte tussen 1978-80 de televisie-uitzendingen voor de CPN. Hij speelde verder een vooraanstaande rol binnen het Amster­dams Stadsjournaal in de jaren zeventig en maakte documentai­re films als De Berg. Het interview werd afgenomen door Peter Mol en Anneke van Renssen.

- Walraven was als lid van het Dagelijks Bestuur in 1966-67 en van 1972 tot '74 verant­woordelijk voor de radio- en televisie-uitzendingen van de CPN. Later was hij meer alge­meen betrokken bij het propagan­da-apparaat van de partij.

- Wolff was van 1971 tot '73 betrokken bij de produktie van de televisie-uitzendingen van de CPN. Zij was het ook die ervoor zorgde dat jonge filmmakers als Verhage en Floor Kooij de uitzendingen produceer­den. Wolff speelde verder een vooraanstaande rol in de CPN-afdeling Amster­dam. Zij was de echtgenote van Joop Wolff, lid van het Dagelijks Bestuur en van de Tweede Kamer voor de partij.

- IJisberg was als lid van het Dagelijks Bestuur tussen 1967 en '79 regel­matig eindverantwoordelijke voor de radio- en televisie-uitzendingen van de CPN. Verscheidene zijn door hem geproduceerd. Het interview werd afgenomen door Peter Mol en Anneke van Renssen.


STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Amsterdam)
Piet van der Ham

Geïnterviewde(n):Piet van der Ham

Aantal personen:1

Onderwerp:amateurfilm, opdrachtfilm, katholieke film, fotografie, filmjournalis­tiek
Interviewer(s):Renate Bergsma, Bert Hogenkamp

Aantal interviews:1

Lengte:4 uur 30

Produktiedatum:9 maart 1995

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:3 cassettebanden

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:Het interview met Van der Ham (geb. 1910) werd gemaakt in het kader van Bergsma's onderzoeksstage bij SFW in 1995. Het werd verwerkt in haar doctoraal­scriptie 'Spre­ekt u film?' De katho­lieke cineast Piet van der Ham, Amsterdam (doctoraal­scrip­tie Culturele Studies, UvA), 1995. Onder dezelfde titel publi­ceerde zij een artikel in het Jaarboek 1994 Stichting Film en Weten­schap - Audiovi­sueel Archief, Amsterdam: Stich­ting Film en Wetenschap, 1995, p.75-101.

Piet van der Ham wordt gekenschetst als een katholiek filmer. Zijn 'ont­dekking' in 1936 als amateurfilmer door de cineast Otto van Neijen­hoff was de aanzet tot een hele reeks opdrachtfilms vanuit die hoek. Hij werd theore­tisch beïnvloed door de katholieke 'film­paus' Janus van Domburg en de schrijver-dichter A.J.D. van Oosten en meer algemeen door de estheti­sche opvattingen van de Filmliga. Met Van Oosten richtte hij de katholieke filmgroep Kafilgro op. Tijdens de Tweede Wereldoor­log experimen­teerde hij met speelfilms, samen met zijn vriend Alfred Mazu­re, en werkte als fotograaf voor de Binnen­landse Strijdkrachten. In de loop van de jaren leverde hij vele filmjournalistieke bijdragen aan dagbladen als De Tijd en de Maasbode en was verbonden aan filmtijd­schriften als Filmfront en Filmforum. Tevens was hij betrokken bij de Katholieke Filmkeuring. Na de oorlog maakte hij een aantal films voor de KVP, waaron­der de bekende De Op­dracht (1956). Daar­naast maakte hij verscheidene bedrijfsfilms en produceerde journaal­items voor Poly­goon en de NTS. Van der Ham doceerde ten slotte film en fotogra­fie in Den Haag.
STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Amsterdam)
Multifilm

Geïnterviewde(n):Zus van den Berg, Willem Gerdes, Tjerk Rouw

Aantal personen:3

Onderwerp:Multifilm
Interviewer(s):Jos Nap

Aantal interviews:3

Lengte:4 uur 30 min.

Produktiedatum:1989-90

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:3 cassettebanden

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De geïnterviewden spreken over de tijd dat zij bij de Haarlemse filmpro­duktiemaat­schappij Multifilm werkten. Bij het interview met Gerdes is op de achter­grond zijn vrouw aanwezig.

Van den Berg, opgeleid als juriste, kwam in januari 1939 bij Multifilm in dienst als secretaresse en procuratiehouder. Daarnaast deed zij ook wel 'klusjes' zoals printen en projecteren. Gerdes was camera­man en scena­rist. Hij kwam in 1948 in vaste dienst, terwijl hij daarvoor al als free-lancer op­drachtfilms voor het Haarlemse bedrijf had gemaakt. Rouw (geb. 1914), die naar eigen zeggen aanvanke­lijk scheeps­kok had willen worden, werd in 1929 als loopjon­gen door de oprichter van Multi­film J.C. Mol in dienst genomen. Hij ontwik­kelde zich tot camera­man en laboratoriummede­werker. Allen gingen in 1958 mee naar het voor de nog jonge televisie werkende produk­tiebedrijf Cinecen­trum te Hilver­sum waarin zowel Multifilm als Polygoon en Profilti opgingen.

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina