J. Th. M. Bank indonesiëpolitiekDovnload 0.56 Mb.
Pagina6/8
Datum22.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Amsterdam)
Ds. Overbosch

Geïnterviewde(n):Ds. W.G. Overbosch

Aantal personen:1

Onderwerp:bioscoopvraagstuk, film, filmkeuring, Nederlands Hervormde Kerk
Interviewer(s):Bert Hogenkamp

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur 30 min.

Produktiedatum:19 oktober 1994

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:1 cassetteband

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:In het interview wordt gesproken over de verhouding tussen de Neder­lands Hervormde Kerk en film. Ds. Overbosch was betrokken bij de totstandko­ming van het Rapport over het bioscoop­vraagstuk dat in 1946 in opdracht van de Synode van de Nederlands Hervorm­de Kerk werd opgesteld en waarin een kritische maar positieve houding t.o.v. film werd bepleit. Aan de orde komen voorts de filmkeuring en meer concreet de activiteiten van de Centrale Com­missie voor de Filmkeuring en wordt de Stichting Film­cen­trum nader bezien. Deze organisatie werd in 1947 (aanvankelijk onder de naam stichting Kerk en Film) opgericht om de conclusies van voor­noemd rapport gestalte te geven door middel van voorlich­ting over film in protestants-christelijke kring. Tot slot wordt gesproken over de Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting, ontmoe­tingscen­trum van kerk en kunst. Personen die besproken worden zijn: L. Eker, dr. A. Dronkers, P.J. van Mullem, prof. dr. G. van der Leeuw en D. van Staveren.


STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Amsterdam)
Rolf Schuursma

Geïnterviewde(n):R.L. Schuursma

Aantal personen:1

Onderwerp:Geluidsarchief RUU en SFW
Interviewer(s):Bert Hogenkamp, Mieke Lauwers

Aantal interviews:1

Lengte:2 uur 15 minuten

Produktiedatum:februari 1995

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 casettebanden

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Het interview met Rolf Schuursma (geb. 1931) werd gehouden t.b.v. een onder­zoek naar (de geschie­denis van) het geluidsarchief van SFW, resulte­rend in Lauwers' De interviewcollec­ties bij Stichting Film en Weten­schap, Een audiogra­fisch overzicht, deel 1, Amster­dam: Stichting Film en Weten­schap (SFW-werkuitgave no.8), 1995. Daarin is de eerste tien jaar van de inter­viewcollectie van het geluidsar­chief geïnventariseerd.

Het gesprek gaat over de ontwikke­ling van het Historisch Ge­luidsarchief binnen het Instituut voor Ge­schiede­nis van de Rijks Universiteit Utrecht (RUU) in 1961 tot en met de incorporatie van dit archief in de Utrechtse SFW in 1970. Schuursma speelde in het hele proces een cruciale rol. Naast de acquisitie van een grote hoe­veel­heid radioma­te­ri­aal maakte hij aan de RUU een start met de inter­viewcol­lectie. Hij verhuisde in 1970 mee naar SFW en werd hoofd van de aldaar nieuw gevormde afde­ling Docu­menta­tie. Later vervulde hij nog andere functies binnen de stich­ting tot 1980, toen hij biblio­thecaris van de Eras­mus Universi­teit Rotterdam werd. Tussen 1985 en 1992 was hij lid van de Raad van Advies van SFW.
STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Amsterdam)
Triofilm

Geïnterviewde(n):Herman Greven, Peter Jonen, Piet van Strien

Aantal personen:3

Onderwerp:Triofilm
Interviewer(s):Simone Brouwers, Bert Hogenkamp

Aantal interviews:3

Lengte:7 uur en 20 min

Produktiedatum:december 1993-januari 1994

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:3 cassettebanden

Aanbieder:SFW

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt t.b.v. Brouwers' en Hogenkamps filmogra­fie Triofilm 1946-1978. Filmpro­duktiebedrijf en laboratorium, Amsterdam: Stich­ting Film en Weten­schap (SFW-werkuitgave no.4), 1994. De geïnter­viewden spreken over de tijd dat zij bij het in 1946 door Jo de Haas, Theo Cornelissen en Paul A.J. Wijnhoff opgerichte filmproduk­tiebedrijf en -labo­ratorium Trio­film werkten. Herman Greven (geb. 1933) was vanaf 1948 als laborant werk­zaam bij Triofilm, voordat hij in 1953 naar de Cinetone-studio's ging, om nog weer later emplooi te vinden in het filmbe­heer bij het Nederlands Film­museum (NFM). Peter Jonen (geb. 1927) was, na jaren Polygoon, van 1953 tot 1960 als laborant bij Triofilm in dienst. Via verscheidene andere produk­tiemaatschappijen, waaronder Joop Gees­ink, kwam hij uiteindelijk in 1971 als cutter bij de Utrechtse Stich­ting Film en Wetenschap (SFW) terecht. Piet van Strien (geb. 1929) begon in 1948 bij Triofilm als manusje van alles, kwam echter al snel in het laborato­rium te werken en hanteerde vanaf 1953 (Waters­noodramp) de camera. In 1959 verliet hij het bedrijf en ging als free-lance filmer verder, o.a. voor het Britse Visnews.


STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
Diergeneeskunde

Geïnterviewde(n):Prof. dr. J.A. Beijers, prof. dr. L. Seekles, prof. J.H. ten Thije

Aantal personen:3

Onderwerp:faculteit Diergeneeskunde, RUU
Interviewer:S.R. Numans, R.L. Schuursma

Aantal interviews:3

Lengte:8 uur 55 min.

Produktiedatum:maart-mei 1970

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:7 geluidsbanden

Aanbieder:SFW, S. Numans (RUU)

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:Beijers geen; Seekles volledig; Ten Thije inhoudsopgave
Opmerkingen:De interviews zijn gehouden ten behoeve van de historische studie door C. Offringa, Van Gildestein tot Uithof. 150 Jaar Diergenees­kundig onderwijs in Utrecht (2 dln), Utrecht: Rijksuniversiteit, 1971/1981.

Voor meer informatie over de interviews en de geïnter­view­den, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), pp. 5, 38, 44.

STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
Drugsgebruik

Geïnterviewde(n):anoniem

Aantal personen:6

Onderwerp:Drugsgebruik
Interviewer:René Swetter

Aantal interviews:6

Lengte:3 uur

Produktiedatum:april 1971

Soort interview:journalistiek
Drager:7 geluidsbanden

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:De interviews zijn gehouden ten behoeve van en verwerkt in de film Drugs, stuff tot nadenken (René Swetter, SFW 1972). Vijf inter­views betreffen gebruikers van softdrugs en (ex-)verslaafden van hard­drugs. De ervaringen van de personen vari­ren van tweemaal ooit een stickie gerookt tot twaalf jaar opiumver­slaving. Eén interview betreft de echtge­note van een (ex-) opiumverslaaf­de.


STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
Hans ter Hoek

Geïnterviewde(n):Hans ter Hoek

Aantal personen:1

Onderwerp:Belangengroep Wetsovertreders
Interviewer(s):Anne Pols

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur

Produktiedatum:28 januari 1976

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:1 geluidsband

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:In het interview wordt gesproken over criminaliteit en de rechten van gedeti­neer­den. Het is gehouden in verband met en voorafgaand aan een vergadering van de belangengroep op 31 januari 1976. Van deze bijeen­komst is bij SFW eveneens een geluidsregis­tratie aanwezig


STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
Prof. dr. Julius

Geïnterviewde(n):prof. dr. H.W. Julius

Aantal personen:1

Onderwerp:wetenschappelijke loopbaan Julius, jaren twintig t/m 1971
Interviewer(s):R.L. Schuursma

Aantal interviews:6

Lengte:14 uur 45 min.

Produktiedatum:juni-oktober 1971

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:17 geluidsbanden

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnter­viewde zie: SFW-werk­uitgave no. 8 (1995), p.28.


STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
H.J. Kuiper

Geïnterviewde(n):H.J. Kuiper

Aantal personen:1

Onderwerp:Katholieke Arbeidersbeweging (KAB)
Interviewer(s):Jan Roes en Joke Rijken

Aantal interviews:1

Lengte:3 uur

Produktiedatum:19 november 1970

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:3 geluidsbanden

Aanbieder:SFW, J.H. Roes (KDC)

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:Kuiper (geb. 1897) begon als tuinarbeider in het Westland, was actief in de Rooms Katholieke Land- en Tuinarbeidersbond en groeide verder in de RKWV, waarbij hij in 1935 in vaste dienst trad. Hij vertelt over zijn ervarin­gen in de diverse functies die hij in de Rooms Katholieke vakbe­we­ging bekleed­de tot enige tijd na de oorlog. Hij zou uiteinde­lijk direc­teur van de Sociale Verzeke­rings­bank in Amster­dam worden.


STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
Mr. H. van Maarseveen

Geïnterviewde(n):Mw. mr. H.C.L. van Maarseveen

Aantal personen:1

Onderwerp:Neder­lands-Indië, Indo-Europese vrouwenbewe­ging
Interviewer:P. Korver, J. Rijken

Aantal interviews:1

Lengte:2 uur 7 min.

Produktiedatum:11 mei 1971

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:3 geluidsbanden

Aanbieder:SFW, P. Korver (Instituut voor Moderne Aziati­sche Geschiede­nis, UvA)

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:In het interview spreekt Van Maarseveen (geb. 1910) over haar leven in Neder­lands-Indië tot 1946 en haar rol in de Indo-Europese vrouwenbewe­ging. Het was de bedoeling van het Geluidsarchief van SFW om een hele serie inter­views te maken over het leven van de Indische Neder­landers in Neder­lands-Indië, in samenwerking met de historicus Korver. Deze bereid­de een dissertatie over dit onderwerp voor. Toen Korver echter van onder­werp veran­derde werd de serie niet voortge­zet. Het bleef bij dit ene interview.


STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
Militair Gezag

Geïnterviewde(n):P. de Bruyne, W. de Kok, C.W. Slot

Aantal personen:3

Onderwerp:Militair Gezag (MG) in Zeeuws Vlaanderen, 1944-45
Interviewer:R. de Koeyer, J. Rijken

Aantal interviews:3

Lengte:5 uur 30 min.

Produktiedatum:december 1970

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:4 geluidsbanden

Aanbieder:SFW, R. de Koeyer

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt t.b.v. de doctoraalscriptie geschie­de­nis (RUU) van R. de Koeyer onder de (vermoedelijke) titel Het Militair Gezag in Zeeuws-Vlaande­ren.

P. de Bruyne was in 1944-45 Eerste toegevoegd officier Militair Gezag in Zeeuws-Vlaanderen; W. de Kok was in 1944-45 op last van het MG geïnter­neerd op beschuldiging van sympathiseren met de NSB; C.W. Slot (vice-admiraal b.d.) bekleedde bij het MG de functie van provinciaal commissaris van Zeeland.
STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
Philips-commando

Geïnterviewde(n):Ir. Laman Trip, ir. A. de Wit, mr. J. Peeters, dhr. Braakman, ir. F.J. Philips, prof. dr. G.W. Rathenau

Aantal personen:6

Onderwerp:bezetting, NV Philips, concentratiekamp Vught 1943-44
Interviewer:Th. Minderaa, J. Rijken, W. Velema

Aantal interviews:3

Lengte:6 uur 40 min.

Produktiedatum:21 december 1971; 14 mei 1973; 19 september 1974

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:7 geluidsbanden

Aanbieder:SFW, W. Velema

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:van Philips en Rathenau geen; rest volledig
Opmerkingen:Dr. E.J.W. Verwey, curator van de RUU, nam het initiatief tot een onder­zoek naar het Philips-commando in het concen­tratie­kamp Vught, na een reünie van personen die erbij betrokken waren geweest. Verwey had zelf ook in het ­kamp gezeten. Via prof. von der Dunk werd student W. Velema bereid gevon­den het onder­zoek uit te voeren en een docto­raal­scriptie over het onder­werp te schrij­ven.

Braakman, Laman Trip, Peeters en De Wit worden tezamen geïnterviewd. Zij waren inder­tijd bij de leiding van het Commando betrokken en hadden zo met de dagelijkse praktijk van 'Vught' te maken. Met Philips en Rathenau wordt tevens meer algemeen gespro­ken over het Philipscon­cern in de periode 1940-45. F. Philips, ten tijde van het gesprek president van de Raad van Bestuur van de NV Philips, was toen directeur van de Philips-fabrieken in Eindho­ven. Rathenau was onder meer betrokken bij de joodse (SOBU) werkplaats van Philips. Op het moment dat het gesprek plaatsvond was hij bijzon­der hoogle­raar wis- en natuur­kunde aan de Gemeen­telijke Universi­teit van Amster­dam.
STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
Carlos Rocha

Geïnterviewde(n):Carlos Rocha

Aantal personen:1

Onderwerp:Angola, onafhankelijkheidsstrijd
Interviewer(s):J. van Heel, T. de Jonge

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur

Produktiedatum:22 mei 1974

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:T. de Jonge (SFW), J. van Heel

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:Carlos Rocha, lid van het Centraal Comité van de bevrijdingsbewe­ging MPLA (Movi­mento Popular de Libertaçâo de Angola), spreekt over de situatie van de bevrijdingsstrijd in Angola. Het interview vond plaats tegen de achtergrond van de Anjer-revolutie in Portugal (25 april 1974), waar­voor de koloniale oorlogen die dit land in onder meer Angola voerde de directe aanleiding vormde. Aan de orde komen onder meer de moge­lijke oplossing van het koloniale pro­bleem door de nieuwe bewindvoer­ders in Portugal; de situatie in de reeds bevrijde gebieden in Angola; de verhou­ding tussen de MPLA en de andere Angolese bevrij­dingsbe­wegin­gen, waaronder de FNLA (enige tijd UPA geheten); de verhouding met de onafhan­kelijk­heids­bewegin­gen Frelimo in Mo­zambique en PAIG­C in Gui­nee-Bissau; de overeenkomst met de (anti-imperialisti­sche) strijd in Indo-China. Angola verkreeg zijn officiële onafhankelijkheid op 11 november 1975.

Het gesprek werd in het Frans gehou­den. De trans­criptie is echter in Neder­landse vertaling bij SFW aanwezig.

STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
F.M. Sieburgh

Geïnterviewde(n):F.M. Sieburgh

Aantal personen:1

Onderwerp:geluidstechniek, Siegro, bezetting, Radio Herrijzend Nederland
Interviewer(s):Fred de Kok

Aantal interviews:1

Lengte:1 uur 30 min.

Produktiedatum:16 december 1986

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:1 cassetteband

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:In het gesprek vertelt Sieburgh over zijn erva­ringen als geluids­technicus. In 1942 richtte hij samen met Koos Groe­neveld de geluidsstudio Siegro in Rotterdam op. Tijdens de oorlogsjaren fun­geerde hij onder meer als 'luister­post' na het moment dat in Neder­land de radio's moesten worden ingele­verd en werkte aan (de repara­tie van) geheime zenders. Uiteindelijk kwam hij in kringen van de LO-LKP terecht. In 1944 moest hij enige tijd onderdui­ken. In de laatste oorlogs­periode en tijdens de bevrij­ding werkte hij voor Radio Her­rijzend Nederland. Onder meer reed hij met een reporta­ge­wagen van de Binnen­landse Strijd­krachten rond om zoveel moge­lijk opna­men te maken. Na de oorlog bouwden Sie­burgh en Groene­veld hun geluidstech­nisch bedrijf verder uit en werkten onder meer voor het be­roepstoneel en de omroe­pen, 'deden' radiore­clame en verzorg­den het geluid voor films. Zo maakte Sie­burgh de geluidsop­namen voor enkele documentaires van Herman van der Horst, waaronder 't Schot is te boord. Eind jaren zestig kwam er een eind aan het bedrijf en ging Sie­burgh voor zichzelf verder.

In het interview komen regelmatig technische zaken aan de orde.
STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
(Ome Henk) Thijssen

Geïnterviewde(n):dhr. (Ome Henk) Thijs­sen

Aantal personen:1

Onderwerp:Thijssens leven als woonwagenbewoner
Interviewer(s):Fred de Kok, Warner Borregaard, Gerrit Peterink

Aantal interviews:2

Lengte:4 uur 25 min.

Produktiedatum:1982

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:4 cassettebanden

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Met Thijssen wordt gesproken over zijn ervaringen als woonwagen­bewo­ner in Doetinchem. Het eerste interview werd afgeno­men door De Kok, Borreg­aard en Peterink, het tweede alleen door De Kok en Borreg­aard. Het gesprek was bedoeld als uitgangsmateriaal voor een SFW-klank­beeld.


STICHTING FILM EN WETENSCHAP (Utrecht)
Mr. J. Zaayer

Geïnterviewde(n):Mr. J. Zaayer

Aantal personen:1

Onderwerp:Belgisch-Nederlands verdrag van 1925 en gevolgen na 1927
Interviewer:J.Th.M. Bank, Th. Minderaa, R.L. Schuursma

Aantal interviews:2

Lengte:3 uur

Produktiedatum:27 april 1972 en 9 april 1976

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:5 geluidsbanden

Aanbieder:SFW

Status:eigendom SFW

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:inhoudsopgave eerste interview
Opmerkingen:Voor meer informatie over de interviews en de geïnterview­de, zie: SFW-werkuit­gave no. 8 (1995), p.53.

ABRAM DE SWAAN
Ongeschoolde arbeid

Geïnterviewde(n):M.H. Boon, G.J. ten Dolle, mw. W. Hilk­huyzen, dhr. Mathijsen, A.R. Oussoren, mw. Spoel­stra-Leendert

Aantal personen:6

Onderwerp:Ongeschoolde arbeid
Interviewer(s):Bram de Swaan, Laurie Langebach

Aantal interviews:6

Lengte:23 uur 30 min.

Produktiedatum:januari-april 1971

Soort interview(s):journalistiek
Drager:29 geluidsbanden

Aanbieder:A. de Swaan

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt t.b.v. de VARA-televisieproduk­tie Een boter­ham met tevredenheid (55') van Abram de Swaan en Paul van den Bos, uitgezonden op 1 mei 1971. Aan de context van de film en de totstand­koming van de interviews werd onder meer aandacht besteed in Vrije Gelui­den. VPRO program­mablad voor tv en radio, nr. 18, 1-8 mei 1971. Een videokopie van de film is aanwe­zig bij SFW.

De geïnterviewden praten over hun (geoefende of onge­schoolde) werk en eventuele eerdere beroepen of werkkringen. Boon is me­taalarbei­der (plaatper­ser) bij DAF; Ten Dolle is textiel­arbei­der (strekker) bij de Enka in Em­men; Hilk­huyzen is pon­stypiste op het computer­centrum van een verzekeringsmaat­schappij; Mathij­sen - niet in de documentaire opgeno­men - is metaal­ar­beider bij Tomado; Oussoren is kabelvlechter bij de Draka; Spoel­stra is koekje­sin­pak­ster bij Albert Heijn. Het interview met Hilkhuy­zen is door Langeb­ach afgenomen.

De Swaan publiceerde de interviews in verkorte vorm in zijn boek Een boter­ham met tevredenheid. Ge­sprekken met arbeiders, Amster­dam: Van Gennep, 1972.

PAULIEN VAN DEN TEMPEL
Suriname

Geïnterviewde(n):dr. H. Adhin, mr. C.R. Biswamitre, ir. R. Cambridge (2x), dr. ir. F.E. Essed (5x), ir. F.R. Frijmersum, ir. G. Hindori, E. Karamat Ali, L. Neslo (2x), mr. J. van Petten, ir. R. Shankar, ir. A.G. Smit, drs. R. Somaroo (2x), J. Thijm, dr. ir. H.M. IJvel

Aantal personen:14

Onderwerp:Nederlands ontwikkelingsbeleid m.b.t. Suriname vanaf 1953
Interviewer(s):Paulien van den Tempel

Aantal interviews:21

Lengte:21 uur 40 min

Produktiedatum:maart-juli 1975

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:25 geluidsbanden

Aanbieder:C.P. van den Tempel

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews werden afgenomen in het kader van Van den Tempels promo­tie-onderzoek over het Nederlandse ontwikke­lingbeleid voor Surina­me sinds 1954.

Vrijwel alle interviews werden in Paramaribo gehouden. De geïnter­view­den bekleedden een ambtelijke of politieke positie in Suriname in of vóór 1975 en spreken over het Nederlandse ontwikkelings­beleid voor Surina­me. In november 1975 werd Suriname onafhanke­lijk.

- Adhin was directeur van het Ministerie van Openbare Werken en Ver­keer

- Biswamitre was in de jaren dertig lid Koloniale Staten, in de jaren vijftig lid van de Staten van Suriname voor de PSV (Progressieve Surina­me Partij) benoemd lid van de Rijksconferentie m.b.t. het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, enige jaren buitenge­woon lid van de Raad van Bestuur, advocaat en staatsrechtgeleer­de. Hij kwam in 1971 naar Neder­land.

- Cambridge was hoofd van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst.

- Essed was directeur Stichting Planbureau Suriname, voormalig minister van Opbouw en adviseur van de Surinaamse regering m.b.t. ontwikke­lingszaken.

- Frijmersum was minister van Arbeid en Volkshuisvesting voor de PNR-NPK (Partij Nationalistische Republiek-Nationa­le Partijkombinatie).

- Hindori - enige tijd beschouwd als de kroonprins van Lachmon - was lid van de Staten van Suriname voor de VHP (de Hindoe­staanse Vatan Hithari Partij), ontwikkelingsdeskundige van de VHP en onderdirecteur van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

- Karamat Ali, ex-vakbondsleider, was voorzitter van de Surinaamse sectie van de Koninkrijks­commissie en lid van de grondwetscommis­sie.

- Neslo was secretaris/onderdirecteur van de Stichting Planbureau Surina­me.

- Van Petten was directeur van het Kabinet van de Gouverneur.

- Shankar was directeur van de Stichting Machinale Landbouw Wagenin­gen en lid van de Surinaams-Nederlandse Commissie van deskundigen in 1974/75.

- Smit was directeur van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visse­rij.

- Somaroo was economisch medewerker van de Stichting Planbureau Surina­me

- Thijm was minister van Openbare Werken en Verkeer en technisch adviseur van het Planbureau

- IJvel was hoofd van de Dienst Bodemkartering en directeur van het Bureau Landelijke Opbouw van het Ministerie van Opbouw.
1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina