J. Th. M. Bank indonesiëpolitiekDovnload 0.56 Mb.
Pagina7/8
Datum22.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ERIC THELOOSEN
Arbeidersbeweging Twente

Geïnterviewde(n):Klaas Duyn, Siebrand Pieperiet, Harm ter Haar, Piet en Truus van der Horst, Maria en Tjeerd Huisman, Th.A.F. de Jong, Henk Kapi­tein en mw. Kapitein-de Jonge, Mien van de Leur, W. Meijer, mw. Post­mus, J.H. Scheps, mr. D.U. Stikker, W. Tijde­man, J.B. Vlam

Aantal personen:17

Onderwerp:Arbeidersbeweging en arbeidsverhoudingen in de Twentse textielin­dustrie, 1930-1960
Interviewer(s):Gerard Kuys, Eric Theloosen, Niek Vos, Jozef Vos

Aantal interviews:10

Lengte:17 uur

Produktiedatum:1976-1978

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:5 geluidsbanden

Aanbieder:E. Theloosen

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gehouden in het kader van de doctoraal­scripties (econo­mische en sociale) geschiedenis (KUN) van de vier interviewers, met als onder­werp de arbeidersbe­we­ging en arbeidsverhoudingen in de Twentse textielin­dustrie 1930-1960. Een aantal inter­views is met meerde­re personen tegelijk gehouden. Zo zitten Duyn, Ter Haar, het echtpaar Kapitein en Pieperiet gezamenlijk in één gesprek en het­zelf­de geldt voor de heren Meijer en Tijdeman. Vrijwel alle perso­nen spreken over de situatie in de Twentse textiel­industrie vanuit een actieve positie in de linkse (vak)bewe­ging, met name NVV, NSV, NAS, EVC en OVB, waarbij overigens een sterke aversie tegen de CPN naar voren komt. De uit­zondering wordt gevormd door de liberale politicus Stikker, die eerder spreekt vanuit de positie van werkge­vers dan wel vanuit zijn opvattingen over de nieuwe (naoorlogse) samen­werkings­vor­men tussen werkge­vers en werknemers. Hij was onder meer de initiator van de Stich­ting van de Arbeid in 1945.

THERMEN MUSEUM
Heerlen WO-II

Geïnterviewde(n):A. Bemelmans, A. van Brink, J. Corrips, J. Cras­born, A. Damen, L. Jans, J. Keulen, J. Lemmens, A. Paulen, dhr. Ramackers, W. van Roest, O. Schu­macher, T. Spreksel, P. Stoks, gebr. Winkelmo­len

Aantal personen:16

Onderwerp:Heerlen, bezetting, Tweede Wereldoorlog, verzet
Interviewer(s):Jos Hoogeveen

Aantal interviews:15

Lengte:15 uur 17 min.

Produktiedatum:1983-84

Soort interview(s):journalistiek
Drager:4 geluidsbanden

Aanbieder:J.T.J. Jamar (dir. Thermen Museum)

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gehouden t.b.v. het boek van Jos Hoog­eveen 'Even­eens voor de goede orde'. Heerlen in oorlogstijd, 1940-1944, Heerlen: Wi­nants, 1984. De geïnterviewden zijn oud-verzetsstrijders, die spreken over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Heerlen tot aan de bevrij­ding van die stad in 1944.

ELI VAN TIJN
Korea-oorlog

Geïnterviewde(n):B. Bais, J. Bluming, J. Boogert, ds. J. Couvee, K. Dalmeyer (2x), P. Hopman, B. Lurvink, R. Meyer (3x), F.L. Rosdorff, kolonel b.d. L.C. Schreuders (3x), G.N. Tack

Aantal personen:11

Onderwerp:Koreaanse Oorlog
Interviewer:Eli van Tijn

Aantal interviews:16

Lengte:30 uur

Produktiedatum:februari-mei 1990

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:22 cassettebanden

Aanbieder:Eli van Tijn

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Met de geïnterviewden wordt gesproken over hun ervaringen in de Kore­aanse Oorlog (1950-1953). Nederlanders maakten deel uit van een contin­gent strijd­krachten van de Verenigde Naties, onder opperbevel van de Amerikaanse generaal MacArthur. De inter­views werden gemaakt t.b.v. Van Tijns docto­raalscriptie Nieuwste Geschiedenis Neder­landers in Korea, Koreanen in Nederland (UvA, 1991), aanwezig bij SFW. Enkele inter­views werden met meerdere personen in wisselen­de samenstelling gehou­den.

DJOEKE VEENINGA
Spaanse Burgeroorlog

Geïnterviewde(n):Anton Constandse, Francisco Carrasquer, Arie van Poelgeest

Aantal personen:3

Onderwerp:Spaanse Burgeroorlog
Interviewer(s):Djoeke Veeninga

Aantal interviews:3

Lengte:2 uur

Produktiedatum:maart 1979

Soort interview(s):journalistiek
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:Djoeke Veeninga

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Het betreft hier drie interviews met betrekking tot de Spaan­se Burgeroor­log die Veeninga hield met de communistische oud-Spanjestrijder Van Poel­geest (geb. 1914), de sinds 1953 in Neder­land woonach­tige Spaanse letterkundige Carrasquer (geb. 1915) en de anarchist Con­standse (1899-1985). Ondui­delijk is ten behoeve waarvan de interviews zijn afgenomen.

PAUL VERHOEVEN
Anton Mussert

Geïnterviewde(n):ir. H.A.M. Dibbits, T.J. van Dien, dhr. Hartman, Th. Kleijn, dhr. Knigge, dhr. Koren, J.G. Krab­bendam, J. van der Laan, dhr. de Lange, dhr. Le­moin[e], E.J. Ros­kam, mw. F. Rost van Ton­nin­gen, prof. ir. W. Scher­merhorn, S. Smit, H.W. van der Vaart Smit, mr. J. Zaayer

Aantal personen:16 personen

Onderwerp:Anton Mussert
Interviewer(s):Paul Verhoeven

Aantal interviews:16

Lengte:2 uur 22 min

Produktiedatum:februari 1967

Soort interview(s):journalistiek
Drager:6 geluidsbanden

Aanbieder:Paul Verhoeven

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt ten behoeve van Verhoevens film Por­tret van Anton Adriaan Mussert (1968, 16mm, 55'), aan de samen­stel­ling waarvan tevens Hans Keller en Leo Kool meewerkten. Hij werd uitge­zon­den door de VPRO-televi­sie op 16 april 1970 en herhaald op 20 augustus 1989 in het kader van de serie TV-toen. Of: Hoe de Ne­der­landse televisie geschiede­nis schrijft, waarin tevens aandacht werd besteed de proble­men rond de eerste uitzen­ding. Deze worden ook beschre­ven bij de behandeling van de film in Chris Vos, Televisie en bezetting. Een onder­zoek naar de documentaire verbeelding van de Tweede Wereldoor­log in Nederland, Hilversum: Verloren, 1995, pp.126-127.

Film en de interviews schetsen de levensloop van Mussert (1894-1946): zijn HBS-tijd; de studie weg- en waterbouwkunde aan de Techni­sche Hogeschool in Delft; zijn werk bij de Provinciale Waterstaat in Ut­recht, sinds 1921 als ingenieur en later als hoofdin­ge­nieur-directeur tot zijn ontslag in 1934; het belang van zijn activitei­ten als secretaris van het comité tegen het Belgisch-Nederlands Verdrag van 1925 voor zijn verdere politieke ambities; de oprich­ting van de NSB in 1931; zijn rol binnen de NSB en die tijdens de Duitse bezet­ting; zijn arrestatie in mei 1945; zijn interne­ring in de strafge­vangenis te Schevenin­gen; het proces in november 1945; zijn executie op 7 mei 1946.

- Dibbits was een collega van Mussert bij Rijkswaterstaat.

- Van Dien was als hoofdinspecteur na de oorlog belast met de begelei­ding van Mussert tijdens diens internering.

- Hartman was een bewonderaar van Mussert en vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het oostfront.

- Kleijn was een klasgenoot van Mussert.

- Knigge, De Lange en Lemoin[e] waren in de bezettingstijd toege­tre­den tot de door Mussert opgerichte Nederlandse SS. Knigge en Lemoin[e] vochten tevens aan het oostfront.

- Koren was een collega van Mussert bij Rijkswaterstaat. Hij spreekt onder meer over de verhouding tussen Mussert en Van Geelker­ken, met wie Mus­sert in 1931 de NSB oprichtte en die eveneens bij Rijkswater­staat werkte.

- Krabbendam was de commandant van de arrestatie­ploe­gen van de Binnen­landse Strijd­krach­ten (BS), die Mussert op 7 mei 1945 arres­teer­de.

- Van der Laan was een leraar van Mussert aan de HBS in Gor­kum.

- Roskam was de boerenleider van de NSB.

- F. Rost van Tonningen was sinds 1936 lid van de NSB als jeugd­storm­leid­ster en sinds 1941 de echtgenote van Musserts rivaal de NSB-er Meinoud Rost van Tonnin­gen. Zij spreekt over de motieven van Mussert en over de relatie tussen hem en haar echtge­noot.

- Schermerhorn studeerde in ongeveer dezelfde tijd als Mussert aan de TH in Delft; beiden studeerden in 1918 af, zij het in verschil­lende studie­richtin­gen. In het interview vertelt Schermer­horn over de student en de ingenieur Mussert en over de brieven die deze hem nog vanuit gevangen­schap schreef m.b.t. hun persoonlijke verhou­ding. Schermer­horn was ten tijde van Musserts executie minister-president van het eerste naoorlog­se, nationale kabinet.

- Smit vertelt over de executie van Mussert.

- Van der Vaart Smit was leider van een christelijke kring en in het geheim lid van de NSB. Hij keerde zich echter tegen de gelijk­schakeling van het onderwijs door de Duitse bezetter en tegen de jodenvervolging en haakte uiteindelijk af. Overigens spreekt hij over de verhou­ding tussen Mussert en Rauter.

- Mr. Zaayer had Mussert al in de jaren twintig ontmoet in verband met de organisa­tie van de protesten tegen het Belgisch-Neder­lands verdrag van 1925 (vgl. ook het interview met Zaayer in: SFW-werk­uitgave no. 8, p.53). Na de Tweede Wereld­oorlog was hij als procu­reur-fiscaal van het Haagse Bijzonde­re Gerechtshof een van de aankla­gers van Mus­sert.DICK VERKIJK
Eurocommunisme

Geïnterviewde(n):Manuel Ascarate, Giuseppe Boffa, Margarete Buber-Neumann, Milovan Djilas, Ferenc Donath, Jean Elleinstein, Andràs Hegedüs, Wilhelm Hoeg­ner, Leszek Kola­kowski, Wolf­gang Leonhard, Arthur London, Zdenek Mlynár, Jiri Peli­kan, Marian Sling, Lord Strang, Predrag Vranicki, Kamil Winter

Aantal personen:5

Onderwerp:Eurocommunisme, Koude Oorlog
Interviewer:Dick Verkijk

Aantal interviews:12

Lengte:13 uur

Produktiedatum:1977

Soort interview:journalistiek
Drager:27 geluidsbanden

Aanbieder:D. Verkijk

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt voor de VPRO-televisiefilm SOCIA­LISME MET EEN MENSELIJK GEZICHT (werktitel), die echter nooit werd uitgezonden. De geïnterviewden spreken over het eurocommu­nisme en de implicaties van de Koude Oor­log. Zij zijn allen ex-commu­nisten en/of eurocommu­nis­ten. Met name de oosteu­ropese onder hen werden op een bepaald moment in hun land van herkomst als dissiden­ten uit de respectie­ve communistische partijen gestoten. Het gesprek met Djilas werd in het Servisch gehouden, de andere interviews in het Engels, Duits of Frans.

- Ascarate was hoofd Internationale Betrekkingen van de Spaanse com­mu­nistische partij en tweede man na leider Carrillo.

- Boffa, een van de leiders van de Italiaanse Communistische partij, was redacteur van het communistisch dagblad L'Unità.

- de Duitse Margarete Buber, ex-medewerkster van de Komintern, werd in de jaren dertig samen met haar man Heinz Neumann tijdens een verblijf in de Sowjet-Unie geïnter­neerd wegens verzet tegen Stalins politiek. In 1940 werd zij uitgele­verd aan de Gestapo en verbleef daarop vijf jaar in het concentratie­kamp Ra­vensbrück.

- Djilas was een naaste medewerker van de Joegoslavische leider Tito.

- Donath was als een van de secretarissen van de Hongaarse communis­ti­sche partij ten tijde van de Hongaarse Opstand in 1956 een naaste mede­werker van (toen korte tijd) premier Imre Nagy.

- Elleinstein was een pleitbezorger van het eurocommunisme in Frankrijk.

- Hegedüs, ex-premier van Hongarije, was lange tijd een loyaal lid van de communistische partij. Tijdens de Hongaarse Opstand in 1956 was hij een warm voorstan­der van ingrijpen door het Russische leger. Later ging hij naar Rusland waar hij zich uiteindelijk afkeerde van de partij en dissident werd.

- Hoegner was parlementslid voor de sociaal-democratische partij in Duits­land ten tijde van de Weimar-republiek.

- Kolakowski (geb. 1927), Pools filosoof, werd in 1966 wegens kritiek op de officiële partijlijn uit de communis­tische partij van Polen gezet en enkele jaren later als hoogleraar aan de universiteit van Warschau ontsla­gen. Na korte tijd in Groot-Brittan­nië te hebben doorgebracht, week hij uit naar Canada. Eind jaren zeventig verscheen zijn bekende, driedelige studie van de geschiedenis van het marxisme.

- Leonhard werkte na de oorlog als naaste medewerker van de latere SED-partijleider Walter Ulbricht mee aan de ontwikkeling van de DDR.

- London was een van de leden van de Tsjechische communistische partij die terecht stonden in het zogeheten Slánsky-proces begin jaren vijftig.

- Mlynár (geb. 1930) was secretaris van het Centraal Comité van de Tsje­choslowaakse communistische partij en naaste medewerker van partij­leider Alexan­der Dubcek, het sym­bool van de Praagse Lente. Hij schreef onder meer het politieke gedeelte van het actie­pro­gram­ma van de Tsje­chos­lo­waakse communistische partij in 1968. In 1970 werd hij uit de partij gestoten. Hij was een van de oprich­ters van Charta 77 en zag zich daarop gedwongen zijn land te verlaten. Hij emigreerde naar Oostenrijk.

- Pelikan was directeur-generaal van de Tsjechoslowaakse televisie tijdens de Praagse Lente.

- Sling is de weduwe van Ota Sling, enige tijd partijsecretaris van het district Brno in Tsjechoslowakije. Begin jaren vijftig werd hij samen met anderen tijdens het zogeheten Slánský-proces ter dood veroordeeld.

- Strang was voorzitter van de Britse delegatie in de onderhandelingen in 1939 tussen Engeland en Frankrijk aan de ene en de Sowjet-Unie aan de andere kant.

- Vranicki was een Joegoslavisch marxistisch filosoof en rector van de universiteit van Zagreb.

- Winter was hoofd afdeling Informatieve programma's van de Tsjechos­lo­waakse televisie in 1968.
DICK VERKIJK
Indische Nederlanders

Geïnterviewde(n):Mw. van Bamiset, dhr. Bochove, dhr. Corsmit, dhr. Doeff, Fermin Februa­ry, mr. Hakker, dhr. en mw. Heering, ir. van Helsdingen, dhr. en mw. Jans, drs. Kraak, prof. dr. van Lier, mw. Nicola, dhr. Oort, K. Pavil­cek, vader en zoon Pie­tersz, dhr. Pra­tacik, Coen Pronk, dhr. de Rie­mer, dhr. Robin­son, drs. H. Ruiter, ir. J. Sluyters, prof. dr. J.D. Spek­man, dhr. en mw. Tiel­man, ir. de Vries

Aantal personen:27

Onderwerp:Indische Nederlanders in Nederland
Interviewer(s):Dick Verkijk

Aantal interviews:24

Lengte:6 uur 13 min

Produktiedatum:1971

Soort interview(s):journalistiek
Drager:5 geluidsbanden

Aanbieder:D. Verkijk

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:samenvatting
Opmerkingen:De serie interviews betreft veelal korte gesprekken (variërend van vier tot 40 minuten) met Indische Nederlanders. Er wordt gesproken over hun komst naar Nederland en hun inpassing in de Nederlandse samenle­ving. Het materi­aal werd gebruikt voor een NOS-radioprogramma, uitgezon­den in maart 1971.

GER VERRIPS
CPN

Geïnterviewde(n):Gerard Maas, Jaap Wolff

Aantal personen:2

Onderwerp:CPN
Interviewer(s):onbekend

Aantal interviews:3

Lengte:4 uur 15 min

Produktiedatum:februari-maart 1983

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 geluidsbanden

Aanbieder:G. Verrips

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Jaap Wolff (niet te verwarren met zijn broer Joop, die even­eens een promi­nente rol binnen de CPN-leiding speelde) en Gerard Maas, oud-partijbe­stuursleden van de CPN, spreken over de geschiedenis van de communisti­sche partij. Aan de orde komen onder meer: de periode 1958-64; de crisis van 1977 en de val van partij­lei­der Paul de Groot; de CPN in de oorlog; de verhou­ding tot de sociaal-democratie.

Verrips gebruikte de interviews voor zijn boek Dwars, duivels en dro­mend. De geschiede­nis van de CPN, 1938-1991, Amster­dam: Balans, 1995.VPRO-TELEVISIE
Indonesië

Geïnterviewde(n):R. Abdulghani, dr. Abu Hanifa, mr. Mohammad Hatta, A.H. Nasution, T.B. Simatupang

Aantal personen:1

Onderwerp:Nederlands Indië, Indonesië 1930-1950
Interviewer(s):Roelof Kiers

Aantal interviews:5

Lengte:7 uur

Produktiedatum:1976

Soort interview(s):journalistiek
Drager:19 banden

Aanbieder:VPRO-televisie

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gehouden t.b.v. de drie uur durende documentaire film Indone­si­a Merdeka!, die Kiers in 1976 voor de VPRO maakte. De geïnterviewden spreken over de ontwikkelingen van de onafhanke­lijks­strijd in Indonesië vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoor­log tot aan de soeverei­ni­teitsoverdracht door Nederland op 27 december 1949. De documen­taire werd voor het eerst uitge­zonden op 1 decem­ber 1976. Daarna is zij nog verscheidene malen her­haald.


VPRO-TELEVISIE
Kamp Amersfoort

Geïnterviewde(n):Frans van de Berg, Jan van den Burg, N. van Dam, Willy Eng­brocks, R. van Essen, H. Hertzinger, A. van Hoven, Evert Jansen, Martin Jets, Gerrit Klein­veld, ds. O. Mole­naar, mw. van Over­heem, Henk Robeer, Joep Schols, Arie Schut, Jean Slots, M. van Steen­laar, Hans Wol­ders, S.H.A.­M. Zoet­mul­der, A. van Zomeren, C. van Zwol, enkele anonieme perso­nen

Aantal personen:25

Onderwerp:Concentratiekamp Amersfoort, Tweede Wereldoorlog
Interviewer(s):Hans Verhagen

Aantal interviews:25

Lengte:26 uur

Produktiedatum:1977-78

Soort interview(s):journalistiek
Drager:12 geluidsbanden

Aanbieder:VPRO-televisie

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt t.b.v. de drie uur durende docu­mentaire film Geschie­de­nis van een plek, die Hans Ver­hagen samen met Armando in 1978 voor de VPRO-televisie maakte over het concen­tratie­kamp Amers­foort (gemeente Leus­den). Zij benaderen hun onderwerp als de geschiede­nis van het ('schuldige') terrein. Aan de orde komen: het ont­staan van het kamp in 1939 als leger­plaats voor gemobi­liseerde Neder­land­se militairen, zijn functie als concentratie­kamp van de Duitse bezetter tijdens de Tweede We­reldoor­log, het gebruik als repatrië­rings­kamp de eerste maanden na de bevrij­ding en als interne­rings­kamp voor Nederland­se SS-ers en NSB-ers direct daarna, de afbraak eind jaren '60 ten behoe­ve van de nieuw­bouw voor het Politie Opleidings­cen­trum De Boskamp. De nadruk ligt echter op de periode dat het kamp als concen­tra­tiekamp van de Duitse bezetter dien­de. De film werd uitge­zonden als laatste afleve­ring van de reeks Het gat van Ne­der­land, op 14 mei 1978. Vele van de inter­views worden gedeel­te­lijk wandelend, inclusief film­camera, door de omgeving van het kamp gehou­den.

Van Dam, Klein­veld, Molenaar, Zoet­mulder, Wol­ders, Van den Burg, Van den Berg, Robeer, kapelaan Slots en Schols vertellen als ex-gevan­ge­nen over hun ervaringen in het kamp. Zij waren er veelal vanwege verzets­activi­teiten in terechtgekomen. Zij spreken onder meer over de kampbeu­len Berg en Kotälla. Daar­naast komen aan het woord: de aanne­mer die de barak­ken in 1939 bouw­de (Herzin­ger); de beheer­der van de be­graaf­plaats nabij het kamp, die de doden uit het kamp begroef maar ook leven­den van het terrein smok­kelde (Jan­sen); een gemeente­arbeider uit Leus­den die waar mogelijk de gevangenen hielp met ontsnappingen, het verzenden van brieven etcetera (Schut); de zoon van de eigenaar van hotel Oud-Leusden, dat tijdens de bezettingspe­riode was gevor­derd door de Duitsers en direct tegen het kamp aanlag (Jets); de huis­schilder die de barakken zowel in 1939 schil­derde als in 1945, korte tijd na de bevrijding (Van Hoven); de Amersfoortse groentele­veran­cier van het kamp (Van Zomeren); de sloper van de laatste barakken eind jaren '60 (Van Essen); de al enige tijd vóór de oorlog in Neder­land woon­achtige Duitser Eng­brocks, die in 1941 als straf werd opgeleid tot SS-kampbewaker in Amers­foort en door vele gevangenen de 'goede Duitser' wordt ge­noemd omdat hij hen probeerde te helpen; de medewerkster van het Nederlandse Rode Kruis Van Over­heem, die met name het laatste oorlogs­jaar zoveel mogelijk voedsel­pakketten het kamp in pro­beerde te krijgen en die door de gevange­nen de 'witte engel van Amersfoort' werd genoemd (zij speelde tevens een belangrijke rol in het kamp in de paar maan­den dat het dienst deed als repatriërings­centrum voor Nederlan­ders die terug­keerden uit Duitsland); de kampcommandant van nà de bevrijding (Van Zwol); de directeur van de Politie Oplei­dings­school De Bos­kamp, wiens instituut eind jaren zestig op het terrein geves­tigd werd (Steenlaar); enkele naamlo­ze leerlingen en een sportle­raar van de politie-opleiding over het verleden van het terrein in korte gesprek­jes.


VPRO-TELEVISIE
Oorlogsverslaggeving

Geïnterviewde(n):Peter Arnett, David Halberstam, Günther Hey­sing, Kurt Katzke, Jack Lau­rence, Henri Nannen, Tim Page, Wilhelm Riegger, Wilhelm Ritter von Schramm, Werner Stephan, Ross Munroe, Karl Viertel

Aantal personen:12

Onderwerp:oorlogsverslaggeving
Interviewer(s):Roelof Kiers

Aantal interviews:12

Lengte:15 uur

Produktiedatum:1978

Soort interview(s):journalistiek
Drager:44 geluidsbanden

Aanbieder:VPRO-televisie

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:De interviews zijn gemaakt t.b.v. de driedelige documentai­re serie De waarheid ligt op het slagveld (16mm film), die Roelof Kiers voor de VPRO-televisie maakte over de rol van verslaggevers in ver­schillen­de oorlogen, gebaseerd op Phillip Knightley's boek The first casualty. From the Crimea to Vietnam: the war correspon­dent as hero, propagandist and myth maker, London 1975. Aan de serie werkten tevens anderen, zoals Jan Blokker, mee. Zij werd uit­gezon­den op res­pectievelijk 26 no­vember en 3 en 10 decem­ber 1978 en duurde in totaal 5 uur en 45 minuten. In de VPRO-gidsen van de weken waarin de serie werd uitge­zonden, zijn telkens achter­grondartikelen m.b.t. de dan aan de orde zijnde aflevering opgeno­men.

In de eerste afleve­ring, onder de subtitel '...or should I hold my tongu­e?', wordt naast een overzicht van de berichtgeving van de Krimoor­log tot en met de oorlog in Vietnam (delen uit) het gesprek met Ross Munroe ver­werkt. Mun­roe, Cana­dees oorlogs­correspon­dent, vertelt in het interview onder meer over de raid op Dieppe in augus­tus 1942 en waar hij in zijn bericht­geving toen rekening mee diende te houden. De tweede aflevering, getiteld 'It was all rock and roll', verwerkt (delen uit) de interviews met Amerikaanse verslagge­vers van de Vietna­moorlog: Peter Arnett (Associa­ted Press), David Halber­stam (New York Times; Pulitzer­prijswinnaar), de foto­graaf Tim Page (Life, Time) en CBS-televisie­ver­slagge­ver Jack Lauren­ce. In de derde afleve­ring, 'Bitte, berichten Sie', zijn fragmenten te zien van de gesprek­ken die Kiers hield met enkele journa­listen die tijdens de Twee­de We­reldoorlog de bericht­geving van de zijde van nazi-Duitsland ver­zorg­den. Zij waren toen ver­enigd in de zogehe­ten Propa­ganda Kompa­nien (PK): Katzke (came­raman oostfront), Riegger (leider PK-team west- en oost­front), Stephan (leider afde­ling PK-pers Propagan­daministeri­um), Viertel (radioverslaggever oostfront) en Heysing (journa­list west- en oostfront). Niet in de serie verwerkt zijn de interviews met de PK-verslag­ge­vers Nan­nen en Ritter von Schram­m.

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina