J. Th. M. Bank indonesiëpolitiekDovnload 0.56 Mb.
Pagina8/8
Datum22.07.2016
Grootte0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

VPRO-TELEVISIE
Vastberaden...

Geïnterviewde(n):Henriëtte de Beaufort, H. Blok, mw. de Bruin en mw. Anchelon, prof. dr. P.J. Bouman, mr. J.A.W. Burger, Henk Gortzak, Willi Janke, J.B. (alleen initialen), Cas de Graaf, dhr. P.J. en mw. Kruger[s], B.J. Kouw, Gerrit Kouwe­naar, J. Osten, L. Rasterhof, S.J. van der Schaaf, prof. ir. W. Scher­mer­horn, Daan Slui, G.E. van Wal­sum, Lex van Weren, mr. J.C. de Wit, J.H. Scheps, dhr. Kwiet, 2 (anonieme) Duitse soldaten, 5 'grensbe­wo­ners'

Aantal personen:31

Onderwerp:de jaren 1938-1948
Interviewer(s):H.J.A. Hofland, Hans Verhagen, Sytze van der Zee

Aantal interviews:24

Lengte:25 uur 30 min

Produktiedatum:1974

Soort interview(s):journalistiek
Drager:28 geluidsbanden

Aanbieder:VPRO-televisie

Status:depotstelling

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:volledig
Opmerkingen:De interviews werden gemaakt t.b.v. de VPRO-produktie Vastbera­den, maar soepel en met mate. Herinnerin­gen aan Neder­land 1938-1948, door H.J.A. Hofland, Hans Keller en Hans Verhagen. Televisie-uitzending vond plaats op 15 oktober 1974 (2 uur 55 min.). Een bewerkte versie werd uitgezonden op 29 juni 1977 en op 27 augustus 1989 her­haald.

De geïnterviewden vertellen hun herinneringen aan de laatste voor­oorlog­se jaren, de Tweede Wereldoorlog en de eerste naoorlogse periode vanuit de verschillende posities die ze indertijd innamen. Soms gaat het om autoritei­ten zoals de politici Burger en Schermer­horn, de histori­cus Bouman, de commu­nistische verzetsman Gortzak en ook de perschef van rijkscom­missaris Seyss-Inquart, Willi Janke. Daarnaast echter komen verscheidene 'gewone mensen' aan het woord, op wier geschiedenis in en rond de oorlog de produ­centen vooral de nadruk wilden leggen. Voor­beelden zijn de Amster­damse mevrouw de Bruin en haar vrien­din, de verzets­man De Graaf, de NSB-er J.B. en de Duitse soldaten die tijdens de bezetting in Neder­land gelegerd waren. Raster­hof, Van der Schaaf, Scheps en Slui geven hun visie op de zogehe­ten affaire Schokking. Mr. F.M.A. Schok­king was in oorlogstijd burge­meester van Hazers­woude en speelde een rol in de arrestatie van het joodse gezin Pino. Na de oorlog werd hij burge­meester van Den Haag totdat de affaire werd opgerakeld en hem tot aftreden dwong. Bij Slui hadden de Pino's tijdens de oorlog enige tijd ondergedo­ken gezeten.

Het overgrote deel van de interviews is door Hans Verha­gen afgeno­men. Aan het interview met Willi Janke nam tevens Sytze van der Zee deel. Het interview met Van Walsum - uit­eindelijk niet in de documentai­re terecht­geko­men - werd door Henk Hofland gehou­den.
De makers van de documentaire gaven een boek uit waarin (een deel van) de teksten uit de televisiefilm zijn opgenomen: Vastbera­den maar soepel en met mate. Herinneringen aan Nederland 1938-1948, Amster­dam: Contact, 1976. Keller en Hofland voorzagen het boek van inleiden­de artikelen, waarin de algemene uitgangspunten van en praktische voorberei­din­gen op de produktie zijn geboek­staafd. Het boek is bij SFW aanwezig.
Chris Vos maakte een analyse van de documentaire in zijn artikel 'Een onverschil­lige geschiede­nis? De betekenis van de VPRO-documentaire Vastberaden, maar soepel en met mate voor de Nederland­se audiovi­suele geschiedschrijving', in: Jaarboek Media­ge­schied­nis 5, Amster­dam: Stichting Mediageschiedenis/Stichting beheer IISG, 1993, p.227-260. Dat deed hij eveneens in zijn disser­tatie Televisie en Bezet­ting. Een onderzoek naar de documen­taire verbeelding van de tweede Wereld­oorlog in Neder­land, Hilversum: Verloren, 1995, pp. 128-153.
In 1989 werd de documentaire herhaald in het kader van de VPRO-serie TV-Toen. Of: hoe de Neder­land­se televi­sie geschie­de­nis schrijft. De makers praatten daar over de totstandko­ming van de film, hun achter­lig­gende ideeën, de affaire Schok­king en over (oud-premier) de Quay die een interview weiger­de.

PETER VAN DER VUSSE
Indonesiëpolitiek

Geïnterviewde(n):Dr. Willem Drees sr, mr. Bernard van Tijn (2x), Beb Vuyk

Aantal personen:3

Onderwerp:Nederlands-Indië, Indonesië, PvdA
Interviewer:Peter van der Vusse

Aantal interviews:4

Lengte:4 uur 4 min.

Produktiedatum:juni-november 1984

Soort interview:wetenschappelijk
Drager:4 geluidsbanden

Aanbieder:P. van der Vusse

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Met de geïnterviewden wordt gesproken over de houding van de PvdA tegenover Indonesië in de jaren na 1945. Van der Vusse nam ze af ten behoeve van zijn doctoraalscriptie geschiedenis (UvA).

- Drees (1886-1988) was in de onderha­vige periode minister van Sociale Zaken voor de PvdA in de kabinetten Scher­merhorn en Beel. Vanaf 1948 was hij zelf tien jaar lang premier. De PvdA stemde in met de politionele acties in Indone­sië in 1947 en '48, wat haar niet door iedereen in dank werd afgenomen.

- Bernard van Tijn (1900-1990) be­hoorde tot de linkervleugel van de SDAP en later de PvdA. Hij ging in 1930 naar Nederlands-Indië. Naast zijn werk als jurist bij de landraad in het kleine vorstendom Solo op Java was hij actief in de Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP). Daar­naast richtte hij de Nederlands-Indische Zionis­tenbond op. De oorlog bracht hij in een Japans kamp door. In 1945 teruggekeerd in Nederland werd hij lid van de PvdA en maakte hier deel uit van de Commissie Indonesië. Daar­naast functioneerde hij in het Sociaal-Democratisch Cen­trum (SDC), een linkse oppositie­groep binnen de partij. Hij was fel gekant tegen de politio­nele acties en de houding van de partij daartegen­over. Van 1948-51 verbleef hij weer in Indonesië. Na zijn definitieve terugkeer bleef hij oppositie voeren in de partij. In 1959 hield hij het voor gezien. Halwe­ge de jaren zestig werd hij gemeenteraadslid voor de PSP te Amsterdam.

- De schrijfster Beb Vuyk (1905-1991), gedeeltelijk Indisch via vaders kant, woonde lang tijd in Nederlands-Indië en Indonesië. Na de soeverei­ni­teits­over­dracht in 1949 nam zij ook de Indonesische nationaliteit aan. In 1958 keerde zij terug naar Nederland, waar zij nog verscheidene boeken schreef die Indonesië als achtergrond hadden.WILMA VAN DE WETERING
Tsjechoslowakije

Geïnterviewde(n):dr. H. Renner

Aantal personen:1

Onderwerpen:Tsjechoslowakije rond 1968
Interviewer(s):Wilma van de Wetering

Aantal interviews:1

Lengte:2 uur

Produktiedatum:4 november 1987

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:2 cassettebanden

Aanbieder:W. van de Wetering

Status:in beheer

Toegankelijkheid:t.b.v. onderzoek

Transcriptie:geen
Opmerkingen:Studente geschiedenis Van de Wetering (RUU) interviewde de van oor­sprong Tsjechi­sche historicus Renner (geb. 1946) van de Rijks Universi­teit Gronin­gen over zijn ervaringen in Tsjechoslowakije tot 1968, toen hij naar Ne­derland kwam. Renner kwam uit een 'bourgeois'-milieu - zijn vader leidde een handelsonderneming - waardoor hij en zijn familie het moeilijk hadden zich onder het communis­tisch bewind staande te houden. Niettemin maakte hij het gymnasium af en begon in 1964-65 zijn studie geschiedenis in Praag. De liberalisering die in de loop van de jaren zestig in de Tsje­chos­lowaakse politiek doorzette volgde hij met be­langstel­ling. Tijdens de Russische inval in Praag in 1968 bevond hij zich in het buiten­land en besloot om voorlopig niet terug te keren naar zijn land. Hij kwam naar Nederland waar zijn besluit definitief werd.

NANDA VAN DER ZEE
Jacques Presser

Geïnterviewde(n):Lie Alma, R. van Amerongen, Josje Appel, Jaap Arnon (alias Jaap van Amerongen), J.Z. Baruch, H. Baudet, Judith Belinfante, dr. Sig. Berre­clouw, J.A.H. van Beusekom, E. Biegel-Roozendaal, P.B.M. Blaas, Salvador Bloemgar­ten, dr. H. Boaz, Els Bonger, prof. J.C. Boogman, Sal Breemer, Philo Bregstein, L. Brester-Flothuis, prof. dr. I.J. Brugmans, dr. W.J. Bruijn, A. Bueno de Mesquita, dr. Fenna van den Burg, dr. Frans Bijlsma, M.G. Bijl­sma-Burgers, C.W. Damme[r]-Hamer­pracht, Lea Das­berg, Lex van Delden, prof. dr. Sem Dresden, prof. dr. H.W. von der Dunk, Jel van Eck, H.J. van Eck, Marius Flothuis, Ruth Foppe­ma-Wolf, dr. W.J. Formsma, Barend Frankfort, J.G. Frankfort, Chellie Frank­fort-Presser, Tine Gewin-Bijlsma, J.J. Giele, Eva M. Gomperts-van Schaik, Annemarie Goudriaan-de Ru, E.G. Groeneveld, Maria de Groot, Jo de Haas, prof. dr. G.W. Harmsen, prof. dr. D. Harting, A.J. Hens­broek-Reiding, prof. dr. W.F. Heinemeyer, Salvador Hartog, mr. Abel J. Herz­berg, A.E. Heuwekemeyer-de Lange, dr. F.A. Hoogendijk, H.J. Hucride, Ellie Jaffé-Freem, prof. dr. H.P­.H. Jansen, Auke de Jong, Frits de Jong, Beb de Jong-Bijlsma, J.P. Klautz, K.P. Klimp, Wim Klinken­berg, A.P.E. Korver, prof. dr. E.H. Kossman, dr. J.A. Kos­sman-Putto, mw. A.L. Kropveld, prof. ir. D.G.H. Latzko, prof. dr. D.J. de Lévita, Géke Linker, prof. dr. Ies Lipschitz, C.E. (Connie) van der Mae­sen, Els Matthijsen-Plom­p, prof. dr. A.F. Mellink, H.H. Mendel, Frans Meyers, S.J. Mey­ers-Appel, Hanny Michaelis, J. Michman [J. Melkman], prof. dr. C.W. Mön­nich, Henk van Nieuwenhuyzen, Miriam Noordenbos, M.B. Nord­heim-van Amerongen, dr. F.G.J. Offerijns, dr. C. Offringa, P.A.L. Oppen­heimer, C.M. Plomp, Marianne Plomp, prof. dr. J.M. Pluvier, Jacob Polak, J.B.W. Polak, Annie van Raalte-Nunes Nabarro, prof. dr. Karel van het Reve, dr. R.F. Roegholt, J.B. Romein, J.E. Romein, Renate Rubinstein, dr. A.S. Rijxman, C. Rijxman-van der Horst, prof. dr. B.W. Schaper, mr. J. van Schaik, A.M. van Schaik-Ero, dr. P. Schnei­ders, prof. dr. I. Schöffer, P. Schraa, J. Schröd­er, G.J. van Setten, H.J. Smit, Pauline Sprengers, W. Sterzenberg, A. Sterzenberg-David, C.J.F. Stuhl­dreher, G.J. van Suchtelen, Jaap Talsma, Eva Tas, H.G. (Isa) Teske-Baswitz, I.H. (Iet) Verdoorn-Rab­bie, prof. dr. A.A. Verrijn-Stuart, B.F. Vos, Theun de Vries, dr. H. Wan­sink, prof. dr. W.F. Wertheim, dr. E.J. Willems, J. van Witsen, F. Wein­reb, W. van Zeyt­veld, M.N. Zijlstra-Buis

Aantal personen:126

Onderwerp:prof. dr. Jacques Presser
Interviewer(s):Nanda van der Zee

Aantal interviews:126

Lengte:220 uur

Produktiedatum:1984-87

Soort interview(s):wetenschappelijk
Drager:148 cassettebanden

Aanbieder:N. van der Zee

Status:in beheer

Toegankelijkheid:beperkt

Transcriptie:samenvattingen
Opmerkingen:De interviews werden gehou­den t.b.v. Van der Zee's biogra­fie van Presser (1899-1970): Jacques Presser: het gelijk van de twijfel. Een biografie, Amster­dam: Balans, 1988. De geïnterviewden (waarvan enkelen in Jeruza­lem) zijn familie­leden, oud-leerlingen, oud-studenten, colle­ga's en andere relaties van de histori­cus en schrijver. Zij spreken over zijn jeugd, achter­grond en familiebanden; studietijd; leraarschap aan het Vossius Gymnasi­um en het Joods Lyceum te Amster­dam; zijn huwelij­k met Dé Appel; de oorlogs­ja­ren, waaron­der de zelfmoordpoging in mei 1940, de deportatie van Dé en de onderduik; zijn joodse identiteit; tweede huwelijk met Bep Hartog; politie­ke opvattingen; de benoemings­kwestie rond zijn aanstelling als hoogleraar Nieuwste Geschiedenis aan de in 1947 opgerich­te Politiek Sociale Faculteit aan de Universiteit van Amster­dam; zijn publikaties, waaronder zijn bekende, tweedelige Onder­gang. De vervolging en verdel­ging van het Nederlandse Jodendom, 1940-1945, 's Gravenhage: Staatsuit­geverij, 1965.

1

1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina