Jaar : 2001 Deventer, 23 januari 2001 AgendapuntDovnload 12.18 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte12.18 Kb.


Jaar :

2001

Deventer, 23 januari 2001

Agendapunt :

12

Voorstelnr. :

2001.520

Sector :

RMW


Onderwerp

Aanwijzing Stenen Wal tot rijksmonument


Voorstel

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te adviseren de Stenen Wal te Deventer als rijksmonument aan te wijzen.


Overwegingen

Inleiding


Sinds enkele jaren is bekend dat de Stenen Wal een belangrijk en uniek cultureel erfgoed is in Deventer, en enkele eeuwen ouder dan tot dan toe vermoed. Een aanwijzing van dit gedeelte van de binnenstad van Deventer is voorbereid door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Volgens de procedure als beschreven in de Monumentenwet 1988 dient u de staatssecretaris van OCW te adviseren over de plaatsing op de rijksmonumentenlijst. Wij stellen u voor een positief advies uit te brengen.

Een korte samenvatting van het archeologisch onderzoek


Bij de bouwwerkzaamheden in 1997 aan de Boedekerstraat/Noordenbergschild/Graaf van Burenstraat is uit archeologisch onderzoek gebleken dat zich aldaar nederzettingsresten bevonden uit de 9de eeuw, inclusief een deel van een huisplattegrond. De brandlaag die de restanten overdekte, is in verband gebracht met de plundering van Deventer in 882 door de Vikingen en brandstichting ter plekke.

Op de brandlaag werd een wallichaam aangetroffen met aan de buitenzijde de insteek van een gracht. Deze wal is kort na de brand opgeworpen. Op slechts enkele tientallen meters van deze vindplaats ligt een walrestant nog bovengronds, de Stenen Wal. Tot enkele jaren geleden werd aangenomen dat deze Stenen Wal een toegangsroute was (inclusief helling) naar het Graaf van Burenbastion, een van de onderdelen uit de 16de eeuwse verdedigingslinie van Deventer.

In 1998 uitgevoerde boringen in de Stenen Wal hebben aangetoond dat de kern van het huidige wal-lichaam bestaat uit schoon duinzand, opgeworpen uit het weggegraven deel van de zich er voor bevin-dende gracht. Het schone duinzand ligt op de brandlaag.

Met een behoorlijke mate van zekerheid mag dus worden aangenomen dat de wal kort na de brand opgeworpen is (eind 9de, begin 10de eeuw). Om erosie van de wal tegen te gaan, zal de wal afgedekt zijn met een pakket lemig dekzand. De wal moet minstens 4,5 meter hoog zijn geweest.

Dezelfde wal en gracht uit de 10de eeuw heeft de toenmalige nederzetting Deventer omringd. Van deze omwalling is alleen het gedeelte van de Stenen Wal nog herkenbaar aanwezig.

In de dertiende eeuw, bij de bouw van de eerste stadsmuur van Deventer, is de wal “versteend”. Dat is ook de verschijningsvorm van dit veel oudere verdedigingslichaam zoals wij die heden nog kennen.Het belang van het monument


De aanwezigheid van een wal uit ca. 900 maakt dat we hier kunnen spreken van een bijzonder monument. Het is immers het enig zichtbare relict van een “stads”verdediging uit die periode in heel Nederland. De wal is tevens vele eeuwen ouder dan tot nu toe vermoed werd. Daarnaast geven de goed geconserveerde nederzettingsresten uit de periode direct voorafgaand aan de wal, een extra dimensie aan dit monument. Het toch al grote historisch belang van Deventer als belangrijkste nederzetting in de middeleeuwen wordt met de aanwijzing van dit monument extra benadrukt.
De commissie van advies voor Wonen, Cultuur en Infrastructuur is over dit voorstel advies gevraagd.
Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris, de burgemeester,

mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de JeudeJaar :

2001

Agendapunt :

12

Voorstelnr. :

2001.520

Sector :

RMW
De raad der gemeente Deventer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2001, voorstelnummer 2001.00520, sector Ruimte, Milieu en Wonen;

BESLUIT
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te adviseren de Stenen Wal te Deventer als rijksmonument aan te wijzen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 februari 2001.

De raad voornoemd,
de secretaris, de voorzitter,

mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina