Jaar : 2003 Deventer, 18 februari 2003 AgendapuntDovnload 21.4 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte21.4 Kb.


Jaar :

2003

Deventer, 18 februari 2003

Agendapunt :

12

Voorstelnr. :

2002.05837

Sector :

RMW

Onderwerp

Vaststelling bestemmingsplan ‘Smeenkhof 2001; 1e herziening Achterhoek / De Kolm’.


Voorstel

Het bestemmingsplan ‘Smeenkhof 2001; 1e herziening Achterhoek / De Kolm’ gewijzigd vast te stellen.


Overwegingen


 1. Voorgeschiedenis

Op 27 januari 1997 is door de gemeenteraad van Deventer het bestemmingsplan ‘Achterhoek / De Kolm’ vastgesteld. Door een aantal niet voorziene ontwikkelingen is het thans noodzakelijk om de onderhavige herziening van het bestemmingsplan ‘Achterhoek / De Kolm’ door te voeren. Deze ontwikkelingen hebben o.a. betrekking op de noodzaak tot verplaatsing van enkele bedrijven op korte termijn naar een andere locatie binnen de gemeente Deventer ten gevolge van de aanleg van de As Binnenstad Colmschate en de N348. Een goede locatie werd gevonden in het ‘Bedrijventerrein Smeenkhof’.

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Smeenkhof 2001; 1e herziening Achterhoek / De Kolm’ heeft ter inzage gelegen van 14 december 2001 tot en met 10 januari 2002. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan ‘Smeenkhof 2001; 1e herziening Achterhoek / De Kolm’ zijn geen zienswijzen ingebracht.
Op 6 mei 2002 is op voorstel van ons college het bestemmingsplan Smeenkhof 2001; 1e herziening Achterhoek / De Kolm door de commissie RFO behandeld. Destijds is geconcludeerd dat het voorstel voldoende voorbereid was en op de raadsagenda geplaatst kon worden.

Vanwege overschrijding van de geluidsgrenswaarden ten gevolge van het railverkeer zijn indertijd ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Achterhoek / De Kolm’ hogere grenswaarden vastgesteld voor maximaal vijf bedrijfswoningen. In de onderhavige partiële herziening wordt de bouw van maximaal tien bedrijfswoningen mogelijk gemaakt. Voordat een bestemmingsplan door de raad vastgesteld mag worden, dienen echter eerst hogere geluidsgrenswaarden door Gedeputeerde Staten te worden vastgesteld. Er dienen daarom in het kader van dit bestemmingsplan voor deze woningen eveneens hogere grenswaarden ten gevolge van het railverkeerslawaai vastgesteld te worden. Ten behoeve van het bestemmingsplan “Smeenkhof 2001” zijn daarom bij de provincie hogere geluidsgrenswaarden aangevraagd voor de te realiseren bedrijfswoningen. De verwachting was dat eind april 2002 Gedeputeerde Staten een besluit zouden hebben genomen inzake de hogere grenswaarden in het kader van de Wet Geluidhinder. Vervolgens zou de gemeenteraad in mei het bestemmingsplan kunnen vaststellen. Na behandeling door de commissie RFO is echter gebleken dat nader overleg met de provincie plaats diende te vinden met betrekking tot geluidsaspecten en externe veiligheid. Om die reden is het onderwerp destijds van de raadsagenda gehaald.


Onlangs is een aangepast extern veiligheidsrapport uitgebracht en akkoord bevonden en zijn de hogere geluidsgrenswaarden door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het ontwerp-plan kan derhalve door de gemeenteraad vastgesteld worden. Een en ander heeft echter geleid tot aanpassing van het plan, zodat het plan gewijzigd vastgesteld dient te worden. Hierna zal hierop verder ingegaan worden.


 1. Gewijzigde vaststelling

Ten behoeve van het aspect externe veiligheid is een aanvullend onderzoek door Save verricht (d.d. 31 oktober 2002, ref. nr. 021445-M27). De conclusie van het rapport is dat voor wat betreft het plaats-gebonden risico en het groepsrisico voldaan wordt aan de landelijke normstelling.

Het nieuwe rapport dient als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan gevoegd te worden. Tevens is paragraaf 4.4 (Risico) op pagina 10 van de toelichting de tekst redactioneel aangepast naar aanleiding van het nieuwe veiligheidsrapport.
Op 20 januari 2003, verzonden 21 januari 2003, hebben Gedeputeerde Staten een hogere grenswaarde vastgesteld voor de bouw van negen woon-werkwoningen en een bedrijfswoning op het bedrijventerrein De Kolm in Deventer, gelegen langs de spoorlijn Deventer-Almelo. De bedrijfswoning betreft een vrijstaande woning en de woon-werkwoningen betreffen inpandige bedrijfswoningen. Op grond van artikel 106d van de Wet Geluidhinder hebben Gedeputeerde Staten hogere grenswaarden vastgesteld voor woon-werkwoning 1 en de bedrijfswoning (beide op 66 dB(A)) en voor de woon-werkwoningen 2 tot en met 9 (op 70 dB(A)).
Zowel de externe veiligheids- als geluidsaspecten hebben tot gevolg gehad dat een aantal wijzigingen heeft plaatsgevonden ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. In het ontwerp-plan werd name-lijk voorzien in bedrijfswoningen in de vorm van “dijkwalwoningen”. Omdat voornoemde aspecten hebben geleid tot gewijzigde inzichten, wordt van de bouw van dit type woningen afgezien. De toelich-ting, voorschriften en plankaart dienen hierop aangepast te worden.
Voorts is geconstateerd dat in artikel 3 lid 13 van de voorschriften behorende bij het ontwerp-bestemmingsplan een vrijstellingsmogelijkheid is gegeven om bedrijven toe te staan die voorkomen in een naasthogere categorie voorzover die naar aard en omvang gelijkwaardig zijn aan de bedrijven in de categorieën 1 en 2 en voorzover het betreffende bedrijf geen blijvende onevenredige inbreuk doet aan het woon-, werk- en leefmilieu. Er is echter geen mogelijkheid om vrijstelling te verlenen ten behoeve van de vestiging van bedrijven die niet in de bedrijvenlijst zijn opgenomen maar naar aard, omvang en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de in de lijst opgenomen bedrijven. Tevens is de procedure van afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht op het verlenen van vrijstelling van toepassing verklaard. Het betreffende voorschrift dient hierop aangepast te worden.
Op grond van het voorgaande dienen de voorschriften en de plankaart gewijzigd vastgesteld te worden. Voorts dient de toelichting naar aanleiding van deze wijzigingen aangepast te worden. Voorgesteld wordt om de voorschriften en plankaart als volgt te wijzigen:

 voorschriften: • in artikel 3 lid 1 (Gemengde doeleinden) van de voorschriften, de tweede alinea geluids-werende voorzieningen” te schrappen;

 • artikel 3 lid 13 (Gemengde doeleinden) van de voorschriften redactioneel te wijzigen om de vestiging van bedrijven mogelijk te maken, die niet in de bedrijvenlijst zijn opgenomen maar naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de in de lijst opgenomen bedrijven en tevens op het verlenen van vrijstelling de procedure van Afdeling 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing te verklaren;

 plankaart:

 • op de plankaart de aanduiding ‘Geluidswal’ te verwijderen.

Burgemeester en wethouders van Deventer,


de secretaris, de burgemeester,

mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de JeudeJaar :

2003
Agendapunt :

12
Voorstelnr. :

2002.05837
Sector :

RMWDe raad der gemeente Deventer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2003, voorstelnummer 2003.-05837sector Ruimte, Milieu en Wonen;
Gelet op het bepaalde in de artikelen 25, 26 en 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

BESLUIT 1. Het bestemmingsplan ‘Smeenkhof 2001; 1e herziening Achterhoek / De Kolm’ gewijzigd vast te stellen. Het betreft de navolgende wijzigingen:

voorschriften:

 • in artikel 3 lid 1 (Gemengde doeleinden), is in de tweede alinea “geluidswerende voorzie-ningen” geschrapt;

 • artikel 3 lid 13 (Gemengde doeleinden) als volgt te laten luiden:

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 4 ten behoeve van:

 1. bedrijven voorkomend in een naast­ho­gere categorie voorzover die naar aard, omvang en invloed op de omgeving gelijk­waar­dig zijn aan bedrijven in de categorieën 1 en 2 zoals genoemd in de Staat van Inrichtingen behorende bij dit bestemmingsplan en voor­zover het betreffende bedrijf geen blijvende onevenredi­ge inbreuk doet aan het woon-, werk- en leef­mi­lieu.

 2. bedrijven die niet genoemd zijn in de Staat van Inrichtingen behorende bij dit bestem-mingsplan, maar naar aard, omvang en invloed op de omgeving als gelijkwaardig kunnen worden beschouwd aan bedrijven in de categorieën 1 en 2 zoals genoemd in de Staat van Inrichtingen behorende bij dit bestemmingsplan en voor­zover het betreffende bedrijf geen blijvende onevenredi­ge inbreuk doet aan het woon-, werk- en leef­mi­lieu;

 3. Op het verlenen van vrijstelling is de in artikel 9 lid 3 opgenomen procedure van toepas­sing.

plankaart:

 • de aanduiding ‘Geluidswal’ is verwijderd;
 1. het bestemmingsplan ‘Smeenkhof 2001;1e herziening Achterhoek / De Kolm’ vier weken ter visie te leggen met de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel;
 1. het bestemmingsplan ‘Smeenkhof 2001; 1e herziening Achterhoek / De Kolm’ ter goedkeuring voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 maart 2003.


De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

drs. A.G.M. Dashorst drs. J. van Lidth de Jeude
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina