Jaar : 2004 Deventer, 27 januari 2004 AgendapuntDovnload 11.5 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte11.5 Kb.


Jaar :

2004

Deventer, 27 januari 2004

Agendapunt :

13

Voorstelnr. :

2004.00133

Sector :

RMW


Onderwerp

Voorbereidingsbesluit ‘Colmschaterstraatweg 2004’.


Voorstel

Een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het gebied dat is gelegen op de kadastrale percelen Colmschaterstraatweg H 4218 en ged. 3159, evenals het perceel Colmschaterstraatweg 1a, zoals op de bij dit besluit behorende tekening nummer 04.00133 met een gele kleur aangegeven.


Overwegingen

De familie Koot heeft een aanvraag gedaan voor het oprichten van een woning aan de Colm-schaterstraatweg, op de delen van de kadastrale percelen 4218 en 3159. De heer Klein Hofmeijer heeft een aanvraag gedaan voor het vergroten van een woning aan de Colmschaterstraatweg 1a.

De betreffende percelen aan de Colmschaterstraatweg vallen binnen het bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan 1953’. Ingevolge de bestemming ‘Agrarische doeleinden I’ zijn deze gronden niet bestemd voor woningen.
Het oprichten en vergroten van de hiervoor bedoelde woningen wordt stedenbouwkundig acceptabel geacht. De bouw en vergroting van deze woningen is in overeenstemming met de ideeën en uitgangspunten zoals verwoord in de ruimtelijke visie van Schalkhaar.
Om bouwvergunning te kunnen verlenen voor de betreffende bouwplannen is het noodzakelijk dat een procedure ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt doorlopen. Aangezien het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar, dient voor het gebied een voorbereidingsbesluit te worden genomen.

Burgemeester en wethouders van Deventer,


de secretaris, de burgemeester,

mr. Th. Bakhuizen drs. J. van Lidth de Jeude
Jaar :

2004

Agendapunt :

13

Voorstelnr. :

2004.00133

Sector :

RMW
De raad der gemeente Deventer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 januari 2004, voorstelnummer 2004.-00133, sector Ruimte, Milieu en Wonen;
Gelet op artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

BESLUIT  1. Te bepalen dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen ‘Colmschaterstraatweg’ zoals op tekeningnummer 04.00133 met een gele kleur is aangegeven (voorbereidingsbesluit ‘Colmschaterstraatweg 2004’);
  1. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 11 maart 2004 en geldig is voor een periode van één jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 maart 2004.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

drs. A.G.M. Dashorst drs. J. van Lidth de Jeude
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina