Jaargang 17 nr.: 8 O rde van Dienst van zondag 13 januari 2013Dovnload 35 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte35 Kb.
Jaargang 17 nr.: 8

O
rde van Dienst van zondag 13 januari 2013

OpstandingsKerkbrief

Liturgische kleur: wit
Voorganger : Ds. mr. J.W. Verwijs, De Bilt

Ouderling : Hans Boshuis.

Diaken : Arja de Klerk.

Organist : Jan Hamberg.


OM TE BEGINNEN


ouderling1:

Welkom & moment om stil te worden Amen

we gaan staan:

Bemoediging en drempel gebed

o: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwigea: die hemel en aarde gemaakt heeft

o: die met ons gaat en ons tot leven roept.a: Wij verheugen ons over zijn trouw.

Aanvangslied: Psalm 100

hierna gaan we zitten:

v: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de

mensen, ver weg en dichtbij en Zijn Naam prijzen, want Gods liefde en

barmhartigheid hebben geen einde. Laten we bidden ---------------------

Daarom roepen wij U aan:

vr: Heer, ontferm U over onsa: Heer, ontferm U over ons

vr: Christus, ontferm U over onsa: Christus, ontferm U over ons

vr: Heer, ontferm U over onsa: Heer, ontferm U over ons

Glorialied: Gezang 67: 1.  • ROND OM GODS WOORD

Groet

v: De Eeuwige zal bij u zijn!a: De Eeuwige zal u bewaren.

Gebed om de Heilige Geest.

Ouderling:

1e Lezing: Jesaja 42: 1 – 7

Zingen: Tussentijd 50: 1, 2, 3, 4.2: Een koning bij de gratie Gods

het onrecht breekt hij en de trots

van die grootspreken in hun waan

en kleinen naar het leven staan.

3: Hij is geen schreeuwer in de straat,

geen holle klank, geen potentaat,

de roep van zijn verlossend woord

wordt in het verste land gehoord.

4: Een riet dat buigt in weer en wind,

zo is mijn knecht, een mensenkind,

wat is geknakt, verbreekt hij niet,

zijn adem heeft gelijk een lied.

Voorganger:

2e Lezing: Lucas 3: 15 – 22.

Zingen: Tussentijd 50: 5, 6, 7.

5: Is hij een lamp die helder schijnt,

hij dooft de vlam niet die verkwijnt,

mijn knecht geeft gloed aan het bestaan,

hij wakkert het geringe aan.

6: Hij is het eerste morgenlicht

de blinde ziet een vergezicht,

de dove hoort een nieuw geluid,

de aangeklaagde gaat vrijuit.

7: De vorst der vorsten is een knecht,

de volken komen tot hun recht,

vrijheid en vrede eren hem

die ’t hart is van Jeruzalem.

Verkondiging /Preek

– muzikaal intermezzo:Zingen: Gezang 163

  • DANKEN EN DELEN.

Gaven delen

diaken: diaconale mededelingen

Gaven :1e collecte: Stipcollecte: Near East Ministry .

:2e collecte: Pastoraat.

— evt. afkondigingenDANKGEBED EN VOORBEDEN

(met een gezamenlijk antwoord:)allen:

  • Stil gebed-

a: ONZE VADER

  • OM VERDER TE GAAN

staande:

Slotlied: Tussentijds 98.


2: Lang voor ik van Jouw woorden kon weten,

eer de dag nog begon,

ging Jij op als de Zon

die mijn licht en mijn leven wilt heten.

3: Voordat ik aan het licht ben gekomen

was Jij met mij vertrouwd,

heb Jij mij al gebouwd

en mijn naam op Jouw lippen genomen.

4: In de mond, die nog nauw’lijks kon spreken

is de toon al gezet,

is het lied al gelegd

dat voorgoed door de stilte kan breken.

5: Jij die kleinen Jouw grootheid doet zingen,

laat het lied om Jouw Naam

al mijn dagen beslaan

om de dreigende nacht te bedwingen.Wegzending en zegen:

De offerblokken:

de opbrengst is voor het onderhoud van de kerkZendingsbussen 2013

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor:

De Braziliaanse organisatie Centro de Estudos Bíblicos Dit is een Oec. onafhankelijke organisatie uit verschillende christelijke denominaties. Men probeert mensen niet te ‘bekeren’, maar een manier van Bijbellezen

te leren, die aansluit bij de ervaringen en leefwijze van de arme bevolking.NA DE DIENST

Na de dienst bent u in de gelegenheid na te praten en een kopje koffie of thee te drinken.STILTECENTRUM.

Elke vrijdagmorgen van 11.00—13.00 uur staat de koffie voor u klaar!

De kerk is open voor het Stilte Centrum!

Volgende week zondag: 20 januari 2013:

Volgende week is de Opstandingskerk gesloten!

U wordt allen uitgenodigd voor de Oecumenische dienst in de Michaelkerk.

Voorgangers : ds. Gert Landman en Pastor Overbeek: Aanvang 10.00 uur.

In de Immanuëlkerk is er een dienst met da Wilfrieda Stam.

Aanvang 10.00 u

AUTODIENSTEN:

20 januari 2013: Birte en Maarten van der Kooij  228 2667

▬► b.g.g. Gert van Ingen  228 1893

Zondag: 27 januari 2013:

Voorganger : Da Wilfrieda Stam.

Zondag van de Gemeentecontacten – Wereld Lepradag

Gaven :1e collecte: Lepra zending.

:2e collecte: Eredienst.

AUTODIENSTEN:

27 januari 2013: Chris Dingemanse  228 0101

▬► b.g.g. Gert van Ingen  228 1893

JUBILEUM 50 JAAR OPSTANDINGSKERK

Mededeling rond de festiviteiten in en om de

Opstandingskerk

Januari:

27 januari: ds. Nico ter Linden vertelt over Abraham, begeleid door Joodse Muziek van Lija Hirsch. Aanvang 15.30 uur.

Heeft u vervoer nodig: Josée Wagenaar:  2200406 of

OK50jaar@gmail.com

HANDWERKGROEP:

Donderdag 24 januari komen de dames van de handwerkgroep weer bijelkaar. van 10 – 12 uur bent u van harte welkom om mee te doen, een kopje koffie te drinken en evt de zelfgemaakte producten te kopen.

Middag voor ouderen en belangstellenden.

Op donderdag 24 januari vanaf 14.00 uur.

Een gezellige middag met serieuze en luchtige momenten, erwtensoep

en roggebrood met spek tot besluit.

Neem gerust iemand mee. Ophalen is geen probleem, maar wel even bellen. Henny Ockhuijsen, tel. 2202458

STILTECENTRUM.

Elke vrijdagmorgen van 11.00—13.00 uur staat de koffie voor u klaar!

De kerk is open voor het Stilte Centrum!

KUNST IN DE KERK

In de Immanuelkerk en in de Opstandingskerk hangen werken van:

Henriëtte Alexander.

Op de flyer achterin de kerk vindt u een toelichting.

Zondag 3 februari a.s., na de tweede jubileumdienst, komt zij vertellen over haar werk en kunt u vragen stellen. Namens de werkgroep Kunst in de kerk.

Wijkpredikant Opstandingskerk:

Da Wilfrieda Stam, Groenekanseweg 137 De Biltehwstam@kpnmail.nl tel: 030 2751121
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina