Jaarlijks activiteitenverslag document c : richtlijnenDovnload 64.41 Kb.
Datum09.02.2018
Grootte64.41 Kb.FEDERAAL

WETENSCHAPSBELEID
Louizalaan 231  B-1050 BRUSSEL
Tel. 02 238 34 11  Fax 02 230 59 12
www.belspo.be


JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG
DOCUMENT C : RICHTLIJNEN

In navolging van artikel 6.2 van bijlage I van het onderzoekscontract, dient jaarlijks een activiteitenverslag te worden ingediend. Dit activiteitenverslag omvat twee onderscheiden delen:
 • een administratief verslag:

  • in te dienen door elke promotor van het netwerkproject;

  • op te stellen in de taal van de promotor (Nl of Fr);

  • met onder andere een opsomming van de door de promotor gerealiseerde taken in het voorbije jaar, met uitdrukkelijke verwijzing naar de takenkalender zoals opgenomen in de bijlage I van het contract.
 • een wetenschappelijk verslag:

  • in te dienen door de coördinator van het netwerkproject;

  • op te stellen in het Engels;

  • met een gedetailleerde omschrijving van de in het voorbije jaar gerealiseerde wetenschappelijke activiteiten, evenals de door het netwerk verkregen resultaten;

  • een coherent geheel vormend;

  • dat ook het advies van het opvolgingscomité van het project bevat.

Teneinde de verslagen beter te harmoniseren, werd een algemene structuur vastgelegd aan de hand van aan te vullen formulieren, zijnde: • document D: formulier voor het administratief verslag,

 • document E: formulier voor het wetenschappelijk verslag.

Gelieve u te houden aan deze structuren en de opgelegde limieten inzake aantal pagina’s te respecteren, door de richtlijnen te volgen in het huidige document C.


Deze drie documenten zijn beschikbaar op het volgende adres: www.belspo.be/SSD
Dienen te worden opgestuurd:

 • een papieren versie, naar de programma-administrateur

 • een elektronische versie, naar het volgende adres: deli@belspo.be


DOCUMENT C1 : richtlijnen voor het administratief verslag

voorpagina
Informatie te vervolledigen door de promotor:

 • het contractnummer (bvb SD/CA/01A)

 • de projecttitel (met het acroniem)

 • de instelling en onderzoekseenheid van de promotor

 • de voornaam en naam van de promotor

 • de periode waarop het activiteitenverslag betrekking heeft

 • de datum waarop het verslag werd opgesteld

1. personeel


Vervolledigen van de tabel met betrekking tot het personeel ten laste en ter beschikking van het project, waarbij enkel de gegevens vermeld worden die gewijzigd zijn sedert het voorgaande verslag (of sedert het aanvangsverslag indien het het eerste administratief verslag betreft), de instructies respecterend die opgenomen zijn in de tabel op pagina’s 4 en 5 van dit document. Een kopie van de arbeidscontracten van de nieuwe personen ten laste dient toegevoegd te worden in bijlage.

2. UITRUSTING


Wetenschappelijke en technische apparatuur en instrumenten, inclusief het informaticamateriaal aangekocht in de loop van het jaar en gebruikt met het projectbudget.

3. ONDERAANNEMING


- lijst van onderaannemers betaald in de loop van het jaar met het projectbudget

- eventuele voorgevallen problemen

4. CONVENTIES, CONTRACTEN, BREVETTEN RELATIEF AAN HET PROJECT
In voorkomend geval, voorgekomen wijzigingen, sedert voorgaand verslag of sedert het aanvangsverslag indien het het eerste activiteitenverslag betreft, inzake:

- conventies of contracten inzake onderzoek of valorisatie van resultaten die de promotor binden of in voorbereiding zijn, in het betrokken onderzoeksdomein

- brevetten waarover de onderzoekseenheid van de promotor beschikt, nuttig voor het lopende onderzoek of daaruit voortvloeiend

- interne overeenkomst zoals vermeld in artikel 4.2 van het basis contract (in voorkomend geval kopie toe te voegen in bijlage door de coördinator)

5. OPVOLGINGSCOMITE
Enkel te vervolledigen door de coördinator

- data van de vergaderingen van het opvolgingscomité

- in voorkomend geval, wijzigingen in de samenstelling van het opvolgingscomité en/of in de coördinaten van de leden, sedert voorgaand verslag of sedert het aanvangsverslag indien het het eerste administratief verslag betreft,

- algemene opmerkingen met betrekking tot de werking van het opvolgingscomité (dit laatste punt op te stellen in het Engels)

6. VOORTGANG VAN HET ONDERZOEK
maximum 2 pagina’s

6.1. Realisaties en resultaten

Opsomming van de in het voorbije jaar al dan niet gerealiseerde taken, uitdrukkelijk verwijzend naar de takenkalender zoals opgenomen in artikel 3 van bijlage 1 van het contract.
6.2. Voorgevallen problemen en oplossingen

In de loop van het onderzoek voorgevallen problemen/obstakels (bijvoorbeeld met betrekking tot de toegang tot wetenschappelijke of bibliografische databanken), aangenomen en/of overwogen oplossingen, niet opgeloste problemen (dit laatste punt op te stellen in het Engels)

7. ACTIVITEITEN MBT HET PROJECT
Dit punt herneemt onder verschillende categorieën, in maximum 3 pagina’s, de verschillende activiteiten gerealiseerd in het kader van het project.

7.1. Beleidsondersteuning

Activiteiten ter beleidsondersteuning op nationaal en/of internationaal niveau

7.2. Deelname/organisatie van seminaries (nationaal/internationaal)

Actieve deelname (voorstelling, poster, ...) en/of organisatie van seminaries, symposia, etc.

7.3. Wetenschappelijke samenwerkingen

Nationale en/of internationale samenwerkingen buiten het netwerk

7.4. Wetenschappelijke samenwerking in het kader van cluster(s)

Wetenschappelijke samenwerking met andere onderzoekers gefinancierd door Federaal Wetenschapsbeleid

8. PLANNING VAN HET KOMENDE JAAR


maximum 1 pagina

8.1. Voortgang van de werken

Opsomming van de al dan niet voorziene taken voor de komende 12 maanden, evenals hun uitvoeringskalender, rekening houdend met de huidige staat van de onderzoekswerkzaamheden en de intermediaire resultaten

8.2. Voorziene activiteiten

Actieve deelname/organisatie van seminaries, publicaties, etc.

9. OPMERKINGEN EN SUGGESTIES


op te stellen in het engels

Betreffende bijvoorbeeld:

- de coördinatie van de werken, de samenwerkingen, ...

- de eventuele toepassingen en valorisatie van resultaten

- de personeelsverschuivingen

- ...
INSTRUCTIES VOOR HET VERVOLLEDIGEN VAN DE TABEL “PERSONEEL”VAN HET JAARLIJKS ADMINISTRATIEF VERSLAG


Projecttitel Projecttitel zoals opgenomen in de overeenkomst + eventueel acroniem

Contractnummer Bijvoorbeeld : SD/CA/01A

Begin-/einddatum Aanduiding van de begin- en einddatum van de overeenkomst. Indien het contract werd verlengd, duid de nieuwe einddatum aan (DD/MM/JJ)

Naam van de promotor Familienaam (in hoofdletters) + voornaam (kleine letters)

(duid enkel de naam aan van de promotor vermeld in de overeenkomst)Instelling Gebruik de officiële afkortingen
Naam Familienaam (in hoofdletters) + voornaam (kleine letters) van de personen (promotor inbegrepen) die betrokken zijn in het onderzoeksproject

Nationaliteit Gebruik de landcodes

Geslacht M of V

Geboortedatum DD/MM/JJ

Diploma Gebruik de volgende codes:

R Recht B Biologie E Economie C Chemie

S Sociale wetenschappen Ph Fysica

P Politieke wetenschappen M Wiskunde

PL Filosofie en Letteren I Informatica

Ps Psychologie & Opvoedkunde G Geografie - Geologie

BS Biomedische wetenschappen Ag Bio-ingenieur

A Architectuur

X Andere (nader te bepalen

in de rubriek“opmerkingen”)Jaar van uitreiking DD/MM/JJ

Statuut Gebruik één of meerdere van volgende codes:

Pr Professor Lic Licentiaat

S Senior onderzoeker/ Ing Industrieel ingenieur

Post-doctorandus T Technicus

Dr Dokter A Administratief

D Doctorandus V Bezoekend onderzoeker

Ir Bio-/Burgerlijk ingenieur X Andere (nader te bepalen in

de rubriek “opmerkingen”)Bezettingsgraad in de Bijvoorbeeld: Deeltijds: 50 %

instelling (in %)
Tijdsbesteding aan het De werktijd, in percent, besteed aan het project, in vergelijking met de project (in %) bezettingsgraad in de instelling

Bijvoorbeeld: 100 % van 50 % van de bezettingsgraad in de instelling


FINANCIERINGSBRON
Federaal Wetenschapsbeleid

enkel te vervolledigen indien de persoon gefinancierd wordt door het Federaal Wetenschapsbeleid

Financierings % Percentage van financiële steun van het Federaal Wetenschapsbeleid voor het betreffende project, in vergelijking met de tijdsbesteding aan het project

Bijvoorbeeld: 75% van de 100% van de tijdsbesteding aan het projectType arbeidsovereenkomst Ci Contract van onbepaalde duur

Cd Contract van bepaalde duur

Fd Niet-belastbare doctoraatsbeurs

Fs Studiebeurs (andere dan niet-belastbare doctoraatsbeurs)

X Andere (nader te bepalen in de rubriek “opmerkingen”)Begin-/einddatum van het DD/MM/JJ van de arbeidsovereenkomst

contract
te controleren met de personeelsdienst :

Jaarlijkse brutowedde Jaarlijks geïndexeerde brutowedde (aan 100 %) (premies en verlofgeld

inbegrepen)Vakantiegeld Heeft recht op het vakantiegeld van de jonge bezoldigde voor het jaar van

indiensttreding: JA of NEEN
Andere
Naam van de andere Indien het personeelslid gefinancierd wordt door meerdere instellingen,

financieringsbron(nen) gelieve deze allen te melden, plus voor elk het toegekend percentage

financiering.

Opmerkingen Andere nuttige gegevens

DOCUMENT C2 : richtlijnen voor het wetenschappelijk verslag


TITELBLAD
Informatie in te vullen door de coördinator:

 • contract number: invullen code van het contract (vb: SD/CA/01A)

 • project title: Engelse titel + acroniem

 • period: periode waarop het verslag van toepassing is

 • date: datum waarop het verslag werd opgemaaktCONTACT INFORMATION


 • coordinator: naam zoals vermeld in de onderzoeksovereenkomst + volledige coördinaten (instelling, adres, telefoon, fax, e-mail)

 • other partners: namen zoals vermeld in onderzoeksovereenkomst + naam instellingen (zonder coördinaten)

 • author(s): naam(namen) + instelling(en) van diegenen die het verslag hebben opgemaakt

 • project website(s): specifieke website(s) over het projectTABLE OF CONTENT
Correcte paginanummers weergeven

ACRONYMS, ABBREVIATIONS AND UNITS
Lijst van alle acroniemen, afkortingen en meeteenheden zoals gebruikt in het verslag

1. EXECUTIVE SUMMARY


Synthese opgemaakt door de coördinator, van maximum 2 pagina’s, waarbij het accent wordt gelegd op de onderlinge verbanden die bestaan tussen de verschillende onderzoeksactiviteiten binnen het netwerk, de tussentijdse resultaten en voorlopige aanbevelingen.

2. INTRODUCTION


max. 2 pagina’s

  1. Context: nationale en internationale context waarbinnen het project kadert

  2. Objectives: algemene doelstellingen van het project

  3. Expected outcomes: verwachte eindresultaten van het project

3. scientific methodology


Gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden en taken die werden uitgevoerd gedurende de voorbije 12 maanden
4. intermediary results
Gedetailleerd overzicht van de resultaten die werden bekomen gedurende de voorbije 12 maanden

5. preliminary conclusions and recommendations


Welke (voorlopige) conclusies en aanbevelingen kunnen afgeleid worden uit het onderzoek van de laatste 12 maanden
Punten 3, 4 en 5: samen max. 15 pagina’s

6. FUTURE PROSPECTS AND PLANNING


Overzicht, van max. 2 pagina’s, van de voorziene activiteiten en planning voor de komende 12 maanden, rekening houdend met de huidige stand van de onderzoekswerkzaamheden en tussentijdse resultaten

7. FOLLOW-UP COMMITTEE


Kort overzicht, van max halve pagina, van de concrete bijdrage (ideeën, adviezen, materiaal, resultaten….) van het opvolgingscomité aan het project

8. REFERENCES


Overzicht, van max. 1 pagina, van de belangrijkste referenties in relatie tot het project

9. PUBLICATIONS


Gedetailleerde bibliografische lijst, in chronologische volgorde, met in voorkomend geval vermelding “in press” of “submitted” en een onderscheid makend tussen de publicaties “peer review” en “others” types publicaties zoals brochures, persartikelen, …

Een kopie van de publicaties dient toegevoegd te worden in bijlage.

Van de publicaties, dienen twee aparte lijsten te worden opgesteld :
9.1 Publications of the teams : deze lijst bevat de artikelen die de onderzoekers die werkzaam zijn in het project gepubliceerd hebben. Gelieve de publicaties te ordenen per ploeg.

9.2 Co-publications : bevat de publicaties die medeondertekend zijn door onderzoekers die werkzaam zijn in het project en die behoren tot minstens twee onderzoekeenheden welke deel uitmaken tot het onderzoeksnetwerk. Gelieve bij elke publicatie uitdrukkelijk te vermelden welke ploegen betrokken zijn (vb. KUL en ULg).


Opmerking : in de lijst mogen alleen die publicaties opgenomen worden die, zoals het contract de promotoren ertoe verplicht, bepalen dat het onderzoek uitgevoerd werd in het kader van het programma dat gefinancierd wordt door de Federaal Wetenschapsbeleid.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina