Jaarplan 2008 InhoudsopgaveDovnload 80.17 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte80.17 Kb.JAARPLAN

2008

Inhoudsopgave

 1. Inleiding

 2. Leden afdelingsbestuur en taakverdeling

 3. Werkgroepen

 4. Afdelingsgroepen

 5. Doelstellingen en prioriteiten van de afdeling voor 2008

 6. Activiteiten en trekkers

 7. Activiteitenkalender

 8. Meedoen?

 9. Verslaglegging en evaluatie

 10. Begroting

 11. Contact1. Inleiding:

 • De afdeling Utrecht heeft 17616 leden (aantal op 31 december 2007) en omvat geografisch de westelijke helft van de provincie Utrecht. De stad Utrecht valt binnen dit gebied.

 • De positie van de afdelingen binnen ABVAKABO FNV is de afgelopen jaren fors veranderd. Oorspronkelijk was de afdeling op lokaal niveau het besluitvormende orgaan. Door de verdergaande individualisering in de samenleving werd de brede solidariteit kleiner en nam de betrokkenheid van leden bij de afdeling af.

 • Deze individualisering is mede een gevolg van de gestegen welvaart. De mensen voelen zich minder afhankelijk, en in hun meest primaire behoeften werd voorzien. Daardoor verschoof het werkterrein van de vereniging van bestaanszekerheid naar zelfontplooiing.

 • De afnemende betrokkenheid wordt versterkt door het imago van de bond, die door de leden voornamelijk wordt gezien als een dienstverlener. Deze positionering lijkt in de FNV een bewust gekozen beleidsverandering te zijn. Het verenigingsaspect van de bond als strijdbare vrijwilligersorganisatie is onderbelicht. Dit resulteert in minder wenselijke effecten, zoals prikacties waarbij de bezoldigden een aanzienlijk deel van de aanwezigen uitmaken.

 • Binnen de vakbond werd besloten de organisatie meer te richten op herkenbare gemeenschappelijke belangen. Inmiddels is het traject “Afdeling van de Toekomst” afgerond en is er een nieuw takenpakket voor de afdelingen ontwikkeld dat meer op de actuele ontwikkelingen in de samenleving is afgestemd. De afdeling heeft de volgende taken:

 • Het organiseren van thema avonden

 • Organiseren van de discussie over het algemeen bondsbeleid. De afdeling heeft afgevaardigden in de bondsraad en het bondscongres (vakbondsdemocratie).

 • Het organiseren van groepen op afdelings- en bedrijfsniveau.

 • Dienstverlenen aan de leden.

 • Bijdragen aan voorlichting en kadervorming.

 • De afdeling stelt zich structureel tot doel in samenwerking met de regiobestuurders de contacten tussen afdelingsbestuur enerzijds en sectoren en doelgroepen anderzijds te verbeteren. Daarnaast wil de afdeling komen tot een betere opkomst bij thema-bijeenkomsten.

 • De afdeling streeft naar verbetering van de communicatie met de leden, door:

 • Een grotere frequentie van onze schriftelijke nieuwsbrief; we streven naar 4x per jaar.

 • Experimenteren met informatieverstrekking aan onze leden via e-mail, en het uitbreiden van ons e-mail adressenbestand.

 • We gaan door met het actueel houden van de landelijke website en onze eigen lokale website.

 • In de toekomst wil het afdelingsbestuur een meer faciliterende en ondersteunende rol gaan spelen naar de leden, kaderleden, sectoren en doelgroepen.

 • De vrouwengroep is op dit moment niet actief. Dit geldt trouwens ook voor andere doelgroepen en sectoren die feitelijk een slapend bestaan leiden.

 • Om te bevorderen dat leden betrokken worden bij de afdelingsactiviteiten koppelt het afdelingsbestuur een aantal prikkelende thema-avonden aan de AB vergaderingen. Hoewel deze avonden over algemene vakbondsthema’s worden gewaardeerd door onze vaste bezoekers, zijn wij ontevreden over de aanwas van de opkomst. Daarom willen wij meer dan voorheen kiezen voor de actuele thema’s, die in de media aan bod komen. Ook zullen wij persoonlijke uitnodigingen verzenden aan specifieke doelgroepen in ons ledenbestand.2. Leden afdelingsbestuur en werkstructuur

Het afdelingsbestuur bestaat uit een DB en een AB. Het DB bestaat statutair uit maximaal 5 personen. In het Dagelijks Bestuur zitten:
 • Willem van der Wiel, voorzitter

 • Emil Bakkum, secretaris

 • Martin van den Broek, 2e secretaris

 • Ries Adriaansen, penningmeester

 • Menno Veltman, bestuurslid, wnd. voorzitter en plv. bondsraad

In het Afdelingsbestuur zitten bovendien:
 • Cees Bakker (bondsraad)

 • Harry de Caes (plv. bondsraad)

 • Leen Goris

 • Cees Tilanus (bondsraad)

 • Hans de Jong

 • Ynte de Vries (bondsraad)

 • André Rohlfs (vanaf 17 maart)

Alle AB en DB-leden hebben een taak in het “netwerken” naar de sectoren. Voor de vertegenwoordiging in de bondsraad wordt nog tenminste een plaatsvervanger gezocht.

Het afdelingsbestuur vergadert doorgaans een of twee weken voor de vergadering van de bondsraad zodat de agenda van de bondsraad in de besluitvorming kan worden meegenomen. Deze vergaderingen zijn opengesteld voor de afdelingsleden, en deze hebben tevens spreekrecht. Voorlopig vergaderschema:


 • 21 januari 2008 (voorbereiding buitengewoon congres)

 • 11 februari 2008

 • 17 maart 2008 (ALV, goedkeuring financiën en verslag secretaris)

 • 19 mei 2008

 • 15 september 2008

 • 3 november 2008 (Arbeidsvoorwaardenbeleid / Begroting)

 • 8 december 2008 (o.a. jaarplan)

Het afdelingsbestuur kan op alle denkbare manieren (schriftelijk, telefonisch, e-mail, via de website) worden benaderd via de voorzitter of de secretaris. Ook kan het bestuur worden benaderd via de afdelingsmedewerker op het regiokantoor. Zie verder bij paragraaf 11 (Contact).

3. Werkgroepen van de afdeling:

De afdeling Utrecht-West stimuleert FNV Lokaal in de steden Utrecht en Maarssen, en bevordert de oprichting in Woerden.

Er is een werkgroep webredactie. Deze is samenge­steld uit de afdelingswebredactie en contactpersonen in de groepen en sectoren.
Verder zal in de praktijk elke themabijeenkomst worden georganiseerd door een tijdelijke werkgroep (zie Nota Afdeling van de Toekomst).
De afdeling zet een werkgroep ledenwerving op.

4. Afdelingsgroepen (doelgroepen en sectoren)
Lagere Overheden

De afdelingsgroep Lagere Overheden Utrecht maakt onderdeel uit de afdeling Utrecht en heeft ten doel activiteiten te ontplooien voor de leden werkzaam bij de gemeenten en de provincie Utrecht. Daarnaast vindt er informatie-uitwisseling en terugkoppeling plaats (o.a. LAC's, sectorbestuur LO, afdelingsbestuur en bondsraad )Senioren

Dit is veruit de actiefste groep van de afdeling Utrecht. De groep heeft een eigen jaarplan.


Taak en doel van de afdelingsgroep

Het bestuur acht het zijn kerntaak de belangen van onze senior leden te behartigen, voornamelijk via de landelijke sector raad en ook via de afdeling naar de bondsraad. Natuurlijk staan daarbij de pensioenbelangen centraal.


Jaar 2008

In 2008 gaan twee nieuwe leden, na hun inwerk periode, ons bestuur versterken. Het zijn mevrouw Mia Leerling en de heer Wim Deijkers . Wij wensen hun veel wijsheid, geduld en plezier in het besturen toe.


Geplande activiteiten voor 2008

 • Het bestuur vergadert in 2008 ongeveer 10 maal, kort voor sector raad of de bondsraad, zodat de belangrijke punten kunnen worden doorgenomen en eventueel meegenomen naar de eerder genoemde raden.

 • Naast de jaarvergadering in oktober organiseert het bestuur 2 of 3 themamiddagen, in februari waarschijnlijk over de dan beschikbare concrete plannen voor aansluiting van de ANBO bij de FNV.

 • Het bestuur tracht de band met belangstellende leden te versterken door tweemaal in 2008 vragen over het beleid voor te leggen per e-mail aan de Klankbordgroep bestaande uit leden die daarvoor hun e-mail adres beschikbaar hebben gesteld.

 • Ook wil het bestuur nadenken over een methode om de band tussen de ( ca. 1800!) seniorleden in Utrecht West te versterken.

 • In maart of april worden weer de jubilarissen, die 40, 50 of 60 jaar lid zijn, gehuldigd.

 • Voorlopig houden we het telefonisch spreekuur ( elke 2e en 4e maandag van de maand ) in stand, ondanks het feit dat er weinig gebruik van wordt gemaakt.

 • Dit jaar sturen we zeker weer de leden van afdeling Utrecht West die dit jaar 60 jaar worden een brief waarin het belang van het vakbondslidmaatschap, ook na evt. VUT of pensioen wordt benadrukt. We staan open voor andere methoden van leden behoud.

 • Tegen het eind van het jaar sturen we onze leden een kerst en/of nieuwjaarskaart.

 • We zetten het overleg met de groepen senioren in de REGIO ( op initiatief van ons en onder leiding van bestuurder Gijsbert Boggia) graag voort, in de hoop dat we van elkaar kunnen leren en wellicht bepaalde activiteiten samen kunnen doen.

 • Tweemaal per jaar hebben we afstemmingsoverleg met de regiomanager AbvaKabo Utrecht West.

 • De volgende aandachtspunten willen we graag vermelden in ons plan:

  1. CAO doorwerkende 65+ ers.

  2. Onze koppelingen met SeniorWeb en Seniorenraad.

  3. Kortingen op contributie bij verenigingen.

  4. Moderne vormen van communicatie voor ouderen toegankelijk maken.

 • Er is een werkgroep geïnstalleerd die dit plan inhoudelijk gaat bekijken, een tijdplanning maakt en de voortgang hiervan bewaakt.


Contactpersonen:

D.Knoop ( voorzitter )

E.Rorije ( plaatsvervangend voorzitter. )

C.P.G.Tilanus ( secretaris )

H. Koldenhof ( penningmeester )

Verder bestaat het bestuur uit W.Koning, C.van Oort ( 2e secr.), C.Bakker, J.Leeman, mw. M. Leerling en W. Deijkers.


Werkplan afdelingsgroep

Het bestuur van de afdeling benoemt voor een aantal activiteiten verschillende commissies van twee of meer bestuursleden die autonoom de activiteit regelen en dat terugkoppelen aan de rest van het bestuur. Daar wordt dan de beslissing genomen.

Het telefonische spreekuur wordt per toerbeurt door een bestuurslid bemand.

Uitkeringsgerechtigden

De groep uitkeringsgerechtigden wil ook in 2008 weer bijeenkomsten organiseren. Secretaris: Martin van den Broek.Welzijn

Helaas kent de afdeling geen afdelingsgroep welzijn. Wel organiseert de regiobestuurder welzijn, regiobreed, OR-platforms voor Welzijn en Kinderopvang. Deze sector kent ook nauwelijks BLG-en. (Informatie van Wilma Berentsen)Zorg

In de afdeling Utrecht functioneert geen afdelingsgroep Zorg. (Informatie van Wim van der Hoorn) .Nuts

Er is een afdelingsgroep NUTS, maar die is in ruste.Bedrijfsledengroepen

Wel zijn er bedrijfsledengroepen: • BLG Postkantoren.

 • BLG Sorteercentrum rayon Utrecht.

 • BLG Risicom TNT.

 • BLG Universiteit van Utrecht : Jerry Windhouwer.

 • BLG Bouwdienst Rijkswaterstaat : Jaap Groot.

 • BLG TPG : Paul Magnee.

 • BLG UMC : Marion Lampert.

 • BLG Reliant

Bij de juridische overgang van Reliant naar NUON is de bedrijfsledengroep overgegaan naar de afdeling Amsterdam. (Informatie van Cees Bakker)

Van de overige afdelingsgroepen (Rijk, Onderwijs, OMS, TPG, KPN) werd geen informatie ontvangen. Van de regiobestuurder voor WSW/WIW werd uitsluitend informatie ontvangen over landelijke activiteiten.


De afdeling zal ook in 2008 regelmatig met de bezoldigde bestuurders en actieve kaderleden in deze sectoren kansen inventariseren.
5. Doelstellingen en Prioriteiten


Het afdelingsbestuur stelt zich structureel ten doel de relatie tussen het bestuur en de leden, successievelijk tussen de afdeling en de sectoren en doelgroepen, verder te verbeteren, in overleg met de bezoldigde bestuurders

De afgelopen periode waren met name de senioren, de uitkeringsgerechtigden en de lagere overheden actief binnen de afdeling.

Voor 2008 wil de afdeling leden (blijven) betrekken bij het afdelingswerk door middel van het organiseren van een aantal prikkelende thema-avonden, eventueel gekoppeld aan de AB vergaderingen. Meer nog dan voorheen zal in overleg met de bezoldigde bestuurders worden gezocht naar specifieke en/of actuele thema’s, die kunnen worden afgestemd op de ontwikkelingen in de sectoren. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het benaderen van individuele leden om hen te betrekken bij de afdeling. Daarbij gaat het in het bijzonder om vrouwen, jongeren en leden van niet Nederlandse afkomst.

6. Activiteiten:

Om onze doelstelling te bereiken organiseren wij dit jaar de volgende activiteiten: • In 2008 worden tenminste drie thema avonden georganiseerd met prikkelende onderwerpen. Hoewel wij ook zeker weer een algemeen thema willen selecteren, in het kader van de vakbondsvorming (Utrechtse vakbondsschool), zullen de thema’s verder zoveel mogelijk inspelen op de actualiteit.

 • De afdelingssecretaris neemt deel aan het secretarissenoverleg.

 • De penningmeester neemt deel aan het penningmeestersoverleg.

 • De jaarlijks door de afdeling georganiseerde huldiging van de jubilarissen, die sinds 25 jaren FNV-lid zijn, wordt sinds 2007 gecombineerd met een ontmoetings-bijeenkomst voor alle afdelingsleden, alsmede een netwerkactiviteit voor de kaderleden.

 • De regionale introductiecursussen van de bond (de zgn. A-module) verlopen naar wens. Helaas lukt het nog niet voldoende deelnemers voor de regionale introductiebijeenkomsten van de vereniging (de zgn. C-module, gericht op kaderwerk) te werven. Voorlopig proberen wij daarom de werving van nieuw afdelingskader te doen plaatsvinden door met onze afdelingskraam aanwezig te zijn bij manifestaties.

 • De werkgroep ledenwerving wil ook in 2008 aanwezig zijn bij de banenmarkt van het CWI). Deze actie wordt samen met FNV Bondgenoten uitgevoerd.

 • Herinvoering van het afdelingsspreekuur, in enigerlei vorm. Gezien de bijzondere positie van de afdeling in de IBB is de eerste doelstelling van het spreekuur het wegwijs maken van de leden in de bond. De concrete advisering komt op het tweede plan. Onderzocht wordt welke formule voor de leden en de afdeling de meeste meerwaarde heeft.

 • Actieve ondersteuning door het bestuur bij BLG's in zwaar weer.

 • Bijdragen aan de activiteiten op weg naar het buitengewoon congres op 4 maart.


Reguliere activiteiten:

 • Vergaderingen Afdelingsbestuur. Het AB vergadert in de regel 1 x per 2 maanden (zie verder het vergaderschema)

 • Voorbereiding bondsraad. De bondsraad wordt voorbereid tijdens de AB-vergaderingen.
 • Vaststellen jaarplan. In 2007 of zo vroeg mogelijk in 2008 wordt het jaarplan 2008 van de afdeling vastgesteld. In het jaarverslag wordt het jaarplan geëvalueerd. In de laatste maanden wordt het jaarplan 2009 bepaald.
 • Jaarvergadering in maart. Tijdens de jaarvergadering doet het bestuur verslag van de activiteiten van het jaar daarvoor en presenteert zij zo mogelijk (afhankelijk van het hoofdkantoor) het financiële jaarverslag. Als sprake is van vacatures of het aflopen van zittingstermijnen worden nieuwe bestuursleden gekozen. Zonodig worden er bondsraadvertegenwoordiging gekozen. Vanwege de traagheid waarmee met name financiële stukken centraal bij de bond worden goedgekeurd is het niet uitgesloten dat dit onderdeel van de jaarvergadering wordt verschoven naar mei of september.

 • Regioconferenties. Per jaar vinden in principe bijeenkomsten plaats met vertegenwoordigers uit de regio.

 • Jubilarissenbijeenkomst. Zoals reeds is vermeld zijn er twee bijeenkomsten. De afdeling organiseert de bijeenkomst voor de mensen die 25 jaar lid zijn. De jubilarissen worden in het zonnetje gezet en onderscheiden, onder het genot van muziek, een hapje en een drankje. De jubilarissenbijeenkomst 40 jaar en langer wordt door senioren georganiseerd in het voorjaar. Op basis van de evaluatie die in 2006 heeft plaatsgevonden zal in 2007 een nieuw besluit worden genomen over de voortzetting van de huldiging van de 25-jaars leden in 2008.

7. Activiteitenkalender:

Datum

Activiteit

Inlichtingen

15 januari

21 januari

29 januari


Bondsraad

Algemene Ledenvergadering (congres)

Bondsraad

11 februari

26 februariDagelijks en Algemeen Bestuur

BondsraadAnkie Tukker

4 maart

17 maart


Buitengewoon Congres

Algemene ledenvergadering / jaarvergadering (goedkeuring jaarverslag en zo mogelijk financiën)


Ankie Tukker

15 april

Jubilarissenhuldiging 40 jaar en langer

Senioren

19 mei

27 mei


Dagelijks en Algemeen Bestuur

BondsraadAnkie Tukker

Juni


Juli/augustus

Zomervacantie
15 september
27 september

Dagelijks en Algemeen bestuur

Bondsraad

Banenmarkt/ wervingsactiviteit


Ankie Tukker

Oktober

Thema-avond Utrechtse Vakbondsschool

Emil Bakkum

3 november

november


13 november

25 novemberDagelijks en Algemeen Bestuur

Jubilarissenhuldiging 25 jarigen

Bondsraad (Arbeidsvoorwaarden 2009)

Bondsraad (Begroting 2009)Ankie Tukker

Ries Adriaansen8 december

Dagelijks en Algemeen Bestuur

Ankie Tukker

8. Meedoen?

Vakbondswerk doe je samen. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om één van de bovenstaande activiteiten mee te helpen organiseren. Als u meer affiniteit hebt met het coördineren van deze activiteiten, dan is het afdelingsbestuur misschien iets voor u.


Het kan ook zijn dat u goede ideeën heeft om vakbondsactiviteiten op te zetten op uw eigen werkplek of in uw eigen sector.

9. Verslaglegging en evaluatie
Verslaglegging vindt plaats aan de hand van dit jaarplan. Op basis van een evaluatie van de behaalde resultaten wordt het volgende jaarplan gemaakt.

10. Begroting
Financiën 2008

Op de publicatiedatum van dit plan (januari 2008) is er landelijk nog geen bedrag vastgesteld voor de afdracht aan de afdelingen, dit vanwege de stagnatie in de Bondsraad over de begroting van 2008.


In onderstaande begroting hanteert het afdelingsbestuur voorlopig dezelfde bedragen als in 2007. Aangezien de afdeling een liquide buffer van ongeveer 50.000 euro heeft opgebouwd, kan zij voor 2008 garant staan voor dit voorlopige budget. Het aldus geschatte totaal beschikbare budget voor activiteiten bedraagt voor de afdeling Utrecht: 66.588,00 Euro.
Dit bedrag is als volgt onderverdeeld:


Voor de algemene afdelingsactiviteiten
9.084,00


Voor de groepen

Rijk

3.408,00
Onderwijs

6.324,00
Lagere Overheden

6.912,00
Nutsbedrijven

2.220,00
Overige OMS

2.064,00
WSW/WIW

948,00
TPG

2.304,00
KPN

1.080,00
Zorg

8.352,00
Welzijn

6.588,00
Uitkeringsgerechtigden

1.968,00
Gepensioneerden/Vutters

4.836,00

Vrouwen

8.820,00
Jongeren

504,00
Migranten

300,00

Begroting Afdeling Algemeen


Themabijeenkomsten
2.000,00

Algemene Ledenvergaderingen
1.000,00

Bestuursvergaderingen
1.000,00

Vrijwilligers onkostenvergoedingen
500,00

Agenda’s
1.500,00

Voorlichting en promotie
2.000,00

Representatie kosten
500,00

Onvoorzien
452,00


Totaal
8.952,00

De twee jaarlijkse bijeenkomsten voor de Jubilarissen zijn begroot op 15.000,00 en worden betaald uit de niet benutte ruimte van de groepen.

11. Contact

Algemene bondszaken en de behartiging van individuele belangen behoren te worden voorgelegd aan de servicelijn van de bond (telefoon nummer 0900-2282522).


Informatie over de afdelingsactiviteiten van Utrecht-West kunt u vinden op onze website: http://sites.abvakabofnv.nl/utrecht/
Voor vragen over het afdelingsbeleid kunt u de voorzitter van de afdeling, Willem van der Wiel, benaderen: wwi@perspexx.nl of telefoon nummer 030- 2333393.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina