Jaarplan inhoud VoorafDovnload 26.65 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte26.65 Kb.
Jaarplan - inhoud
Vooraf

Het jaarplan van het werkplein is één van de onderwerpen die op de agenda moet komen van de cliëntenraad. De cliëntenraad moet het perspectief van de cliënten voor ogen houden bij het opstellen, evalueren of beoordelen van het jaarplan. Zie voor meer informatie de informatiekaart: LEESWIJZER JAARPLAN WERKPLEIN.


De werkpleinen zijn in het leven geroepen om werkzoekenden (weer) aan het werk te helpen. Geïntegreerde dienstverlening is daarbij een sleutelbegrip.
De doelstellingen van het werkplein hebben dus betrekking op de dienstverlening aan werkzoekenden op het terrein van werk en werkgevers.

In het jaarplan worden onder andere de landelijke doelstellingen naar de regio vertaald.Welke onderwerpen horen in het jaarplan aan de orde te komen?

Op de site ‘samenvoordeklant’ is een handreiking jaarplan werkplein te vinden. Hierin staat beschreven welke onderwerpen in het jaarplan aan de orde moeten worden gesteld: 1. Inventarisatie van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (marktbewerkingsplan)

 2. Samenwerking met derden

 3. Jaarprogramma (welke activiteiten wil het werkplein organiseren en/of aan welke activiteiten gaat het werkplein deelnemen)?

 4. Middeleninzet

 5. Prestaties

 6. Rapportage

 7. Leercyclus

(Meestal) bevat het jaarplan geen begroting.
Ad.1: Inventarisatie van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

In het jaarplan is opgenomen of apart bijgevoegd een zogenaamd marktbewerkingsplan.


De centrale vraag bij het marktbewerkingsplan is: Is er (voldoende) inzicht in de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt?
Specifieke vragen vraagkant:

Biedt de informatie inzicht in:  • Aantal vacatures

  • Vacatures per sector en beroep

  • Noodzakelijke kwalificaties voor vacatures

  • Verwachte vacatures

  • Moeilijk vervulbare vraag

Specifieke vragen aanbodkant:

Is er voldoende inzicht in de kwaliteiten en mogelijkheden van de werkzoekenden? En als dat niet zo is: worden er stappen ondernomen om dit inzicht te verkrijgen?

Biedt de informatie inzicht in de: • leeftijd werkzoekenden

 • werkloosheidsduur werkzoekenden

 • opleidingsniveau werkzoekenden

 • beroepsniveau werkzoekenden

 • aantal werkzoekenden zonder startkwalificatie (basisschool en VMBO)

 • aantal werkzoekenden langer dan 12 maanden werkloos

 • aantal werkzoekenden ouder dan 45 jaar

 • omvang jeugdwerkloosheid

 • aantal niet uitkeringsgerechtigden


Is er voldoende inzicht in de vraag naar werk op de korte en langere termijn?

Inzicht in de vraag naar arbeid op de langere termijn is onder andere van belang voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De trajecten voor deze groep vergen enige tijd. Om de trajecten ook daadwerkelijk te kunnen laten uitmonden in werk moet dus gekeken worden naar vacatures op wat langere termijn.


Aansluiting vraag en aanbod

Hoe verhoudt de vraag zich tot het aanbod? Zijn vraag en aanbod in balans?

In tijden van economische crisis zal het aanbod de vraag overtreffen. Desondanks kunnen er moeilijk vervulbare vacatures zijn, omdat de kwaliteiten van de werkzoekenden niet aansluiten bij de vraag. • Heeft het werkplein een analyse gemaakt over de aansluiting van vraag en aanbod?

 • Is er sprake van moeilijk vervulbare vacatures?

 • Is er een kloof tussen vraag en aanbod?

 • Geeft het werkplein aan wat zij gaan ondernemen naar aanleiding van hun analyse vraag en aanbod arbeidsmarkt?


Werven van vacatures

Welk deel van de vacatures wordt bij werkplein gemeld (m.a.w.: wat is het marktaandeel van het werkplein)? Landelijk ligt het marktaandeel rond 1/3 van de vacatures. • Wat is het marktaandeel van uw werkplein?

 • Streeft men er naar zijn marktaandeel te vergroten? Zo ja hoe? Zo nee waarom niet?Ad. 2: Samenwerking met derden

Integrale dienstverlening voor werkzoekenden vraagt om samenwerking met derden.

Voor cliënten kan samenwerking met de volgende organisaties van belang zijn:

re-integratiebedrijven, uitzendbureaus, scholingsinstituten, schuldhulpverleners, zorgverleners (b.v. hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden, centra voor dak- en thuislozen, enz.); aanbieders van taal- en inburgeringscursussen, Sociale Werkvoorziening.

Samenwerking met werkgevers is net zo belangrijk. Immers: zonder werkgevers geen banen. Denk in dit kader aan: werkgeversorganisaties en brancheorganisaties, Poortwachterscentra1 en Colo 2 .


 • Wordt er samengewerkt? Zo ja, met wie?

 • Wat is het doel van de samenwerking?

 • Wat levert de samenwerking op voor de cliënten (werkzoekenden)?Ad. 3: Jaarprogramma

Welke activiteiten wil het werkplein gaan organiseren en/of aan welke activiteiten van derden wil het werkplein gaan deelnemen?

Hierbij kan gedacht worden aan:

* Doelgroep-gerichte activiteiten (jongeren, arbeidsgehandicapten, ouderen, enz)

* Activiteiten gericht op succesfactoren in de dienstverlening aan werkzoekenden

* Activiteiten gericht op handhaving

* Activiteiten gericht op succesfactoren in de dienstverlening aan werkgevers

* Banenmarkten, open dagen van bedrijfstakken, bedrijfsbezoeken.
 • Om welke activiteiten gaat het?

 • Welk doel hebben de activiteiten?

 • Wat betekenen deze activiteiten voor (groepen) cliënten?


Handhaving

Als er activiteiten op het terrein van handhaving worden ontplooid, let dan goed wat dit voor de cliënt betekent.  • Worden de regels goed gecommuniceerd?

  • Wordt er eerst gewaarschuwd voordat een sanctie wordt toegepast?


Ad. 4: Middelen inzet

De middelen (het geld) worden door gemeente(n) en UWV ter beschikking gesteld. Zij hoeven geen deel uit te maken van het jaarplan.

Als het management bepaalde wensen heeft op facilitair gebied die vragen om een gezamenlijke oplossing, dan wordt dat in dit hoofdstuk beschreven.

Hierbij kan gedacht worden aan:

* Ondersteuning bij de implementatie van beleid en dienstverlening

* HRM (pesoneelsbeleid)

* ICT

* Huisvesting* Facilitaire zaken

* Managementinformatie

* Communicatie

* Facilitering cliëntenparticipatie


Ad. 5: Prestaties

Op landelijk niveau zijn zogenaamde prestatie-indicatoren gesteld. In het jaarplan moet het werkplein aangeven welke prestaties zij met betrekking tot deze indicatoren gaan leveren.


De resultaten zijn in ieder geval een optelsom van de prestaties die de gemeente wil bereiken en die UWV wil realiseren.
De prestatie-indicatoren voor de Werkpleinen zijn:

Preventie WW: het aantal bij UWV ingeschreven klanten voor wie binnen 4 maanden werkloosheid dreigt, die het werk hebben hervat vóór de 1ste WW-dag


Arbeidsuitstroom WW: het aantal uitkeringsgerechtigde WW klanten die het werk hebben hervat vanaf de 1ste WW-dag,waarbij de WW-uitkering geheel of gedeeltelijk is beëindigd
Preventie WWB: het aantal klanten met een WW-uitkering die na interventie het werk hebben hervat voor het einde van het WW-recht, waardoor toekenning van een WWB-uitkering is voorkomen
Bestandsvermindering WWB: het aantal WWB uitkeringsgerechtigden waarvan het recht op WWB wordt beëindigd, ongeacht de oorzaak
Arbeidsuitstroom WWB: Aantal WWB uitkeringsgerechtigde klanten dat werk heeft gevonden en waarbij de WWB geheel of gedeeltelijk is beëindigd
Uitstroom NUG: Aantal ingeschreven, niet uitkeringsgerechtigde klanten dat werk heeft gevonden
Klantgerichtheid werkzoekenden Bestaande definitie (meting door BKWI)
Klantgerichtheid werkgevers In ontwikkeling (meting door BKWI)
Klantgerichtheid werkzoekenden

Er is op landelijk niveau een cliënttevredenheidsonderzoek ontwikkeld dat twee keer per jaar bij alle werkpleinen wordt afgenomen. De tevredenheid van cliënten wordt op basis van vijf klantprincipes gemeten: bereikbaarheid en toegankelijkheid; tijdigheid; persoonlijke aandacht en inbreng, houvast; en evenwichtige behandeling.

De landelijke norm voor klantgerichtheid werkzoekende voor 2009 is een 7.
Aandachtspunten:


 • Welke norm stelt het werkplein met betrekking tot de klantgerichtheid?

 • Is deze hoger of gelijk aan de landelijke norm?

 • Is deze hoger of gelijk aan de realisatie van het jaar ervoor?

 • Hoe scoorde het werkplein het vorig jaar op de verschillende onderdelen van de klantgerichtheid?


Ad. 6: Rapportage

Elke 4 maanden moet het werkplein rapporteren over de uitstroomcijfers.

Twee keer per jaar wordt het cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen. Zowel de uitstroomcijfers, als het cliënttevredenheidscijfer is terug te vinden op de website www.samenvoordeklant.nl .

Vraag de onderliggende gegevens op bij uw werkplein en zet ze op de agenda van de cliëntenraad.


Ad. 7: Leercyclus

Hoe wil het werkplein leren van de bevindingen van hun cliënten, de werkzoekenden en de werkgevers? Hoe wil het werkplein leren van andere werkpleinen? Welke lering trekt het werkplein uit de evaluatie van het jaarplan van het vorige jaar?

Welke rol ziet het werkplein voor de cliëntenraad in het kader van de leercyclus?
Tip

Kijk eens naar de het jaarplan en de resultaten van andere werkpleinen in (of buiten) uw regio. Ziet u verschillen? Zijn er activiteiten van andere werkpleinen die u graag bij uw werkplein zou zien?


Belangrijke aandachtspunten:

 • Worden er naar aanleiding van de cliënttevredenheidsonderzoeken van het jaar ervoor verbeterpunten voorgesteld?

 • Zijn de afspraken over cliëntenparticipatie nagekomen?


Informatiebronnen:

www.samenvoordeklant.nl
www.landelijkecliëntenraad.nl
Digitale nieuwsbrief mobiliteit

Om werkgevers, partners en andere belanghebbenden te informeren over de laatste ontwikkelingen rondom mobiliteit verstuurt het WERKbedrijf tweewekelijks de digitale nieuwsbrief Mobiliteit. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de overheidsmaatregelen, actuele cijfers en feiten over de arbeidsmarkt en diverse regionale mobiliteitsinitiatieven. Bent u geïnteresseerd in Mobiliteit, meldt u dan aan voor deze digitale nieuwsbrief via onderstaande link.http://CWI.m5.mailplus.nl/nct342305/bqNt3PZW9NJ6Xiv.
Afkortingen

Divosa vereniging van directeuren sociale diensten

HRM: Human Rescource Mangament (personeelsbeleid)

IRO: Individuele Re-integratie Overeenkomst

IWI: Inspectie Werk en Inkomen

NUG: Niet Uitkeringsgerechtigde

NWW: Niet werkende werkzoekende

PRB Persoonsgebonden Re-integratiebudget

UWV: Uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen

WAO: Wet Arbeidsongeschiktheid

WIA:

WIJ: Wet Investeren JongerenWMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WSW: Wet Sociale WerkvoorzieningWWB: Wet Werk en Bijstand


1 In een poortwachtercentrum (PWC) komen werkgevers van verschillende bedrijfstakken uit de regio samen. Zij vormen een netwerk voor en door ondernemers, waar zij van elkaar leren en elkaar helpen bij personeelsbeleid. Onderling wisselen de werkgevers vacatures en medewerkers uit. Zo voorkomen zij dat medewerkers in een uitkering belanden.

2 Colo is de vereniging van de zogenaamde ‘kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven’. Deze kenniscentra zijn de schakel tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Nederland telt zeventien kenniscentra, die ieder in één of meer sectoren de schakel vormen tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Hun activiteiten zijn divers.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina