Jaarverslag 2010 federaal parketDovnload 2.08 Mb.
Pagina1/42
Datum19.08.2016
Grootte2.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
Jaarverslag 2010

federaal parket


Jaarverslag 2009Jaarrapport van het federaal parket aan het college van procureurs-generaal over de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.


Jaarverslag 2010

Jaarrapport van het federaal parket aan het college van procureurs-generaal over de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.

InhoudHoofdstuk I. De strategie en de visie van het federaal parket 11

Afdeling 1. De opdrachten van het federaal parket en de evaluatie van de wijze waarop het federaal parket deze opdrachten uitvoert 13

1. De opdrachten van het federaal parket 13

2. De evaluatie van de wijze waarop het federaal parket deze opdrachten uitvoerde 14

3. Het definiëren van het beleidsprobleem “drugs” en het bieden van een beleidsoplossing 18

4. Het definiëren van het beleidsprobleem “rondtrekkende dadergroeperingen” en het bieden van een beleidsoplossing 21

Afdeling 2. Tien bijzondere aandachtspunten 25

1. Het tienpuntenprogramma 25

2. Samenvatting van de strategie en de visie van het federaal parket (afdelingen 1 en 2) 46

Afdeling 3. Tweeëntwintig nieuwe beleidsinitiatieven in 2007-2008-2009 49

Afdeling 4. Vijf nieuwe beleidsinitiatieven in 2010 96

Afdeling 5. Het motto en de missie van het federaal parket 102

Hoofdstuk II. De organisatie en de structuur van het federaal parket. 104

Afdeling 1. De leiding van het federaal parket 105

Afdeling 2. De beleids – en zaakmagistraten. 107

Afdeling 3. De indeling van het federaal parket in vijf secties. 108

Afdeling 4. De sectie “georganiseerde criminaliteit”. 111

Afdeling 5. De sectie “internationale samenwerking”. 113

Afdeling 6. De sectie “bijzondere opdrachten” 115

Afdeling 7. De sectie “terrorisme” 117

Afdeling 8. De sectie “internationaal humanitair recht en militaire misdrijven” 119

Hoofdstuk III. De uitoefening van de strafvordering 121

Afdeling 1. Statistieken 121

1. Aantal federale strafdossiers 121

2. Stand van de onderzoeken 121

3. Aantal personen in voorlopige hechtenis 122

4. Opsplitsing naar herkomst van de federale strafdossiers 122

5. Opsplitsing naar bevoegdheidsgrond 123

6. Vonnissen en arresten in 2010 129

Afdeling 2. Uitsluitinggrond voor wat de leden van gemeenschaps- of gewestregeringen en ministers betreft 131

Afdeling 3. Dringende maatregelen 131

Afdeling 4. Nietigheidsgronden 131

Afdeling 5. Bijzondere opdrachten van de sectie georganiseerde criminaliteit 132

1. De wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties 132

2. Het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel 132

Afdeling 6. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit door de sectie georganiseerde criminaliteit 133

1. De rondtrekkende dadergroeperingen 133

2. De mensenhandel en mensensmokkel 135

3. De internationale drugproblematiek 135

4. Het groot-banditisme 137

5. De economische en financiële criminaliteit 137

6. De informaticacriminaliteit 138

7. De valsmunterij 139

8. De internationale wapenhandel 140

9. De strafbare feiten m.b.t. kernmateriaal 140

10. De voetbalfraude 140

Afdeling 7. De samenwerking met de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs of de procureurs-generaal in het raam van de uitoefening van de strafvordering 141

1. De aanmelding 141

2. De delegatie 143

3. De detachering 145Afdeling 8. De samenwerking met de onderzoeksrechters, de onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten in het raam van de uitoefening van de strafvordering 146

1. De onderzoeksrechters 146

2. De onderzoeksgerechten en de vonnisgerechten 147

Hoofdstuk IV. De coördinatie van de uitoefening van de strafvordering 149

Afdeling 1. Statistieken 149

1. Coördinatievergaderingen in 2010 149Afdeling 2. Optimalisatie van de coördinatie: kwaliteit en aantal vergaderingen 151

Hoofdstuk V. De internationale samenwerking 152

Afdeling 1. De betrekkingen met de Belgische autoriteiten 152

1. Betrekkingen met de Belgische gerechtelijke autoriteiten 152

2. Betrekkingen met de FOD Justitie 154

Afdeling 2. De betrekkingen met de buitenlandse autoriteiten 157

1. Statistieken verzoek tot ondersteuning (buiten rechtshulp-verzoek) uitgaande van het buitenland 157

2. Statistieken internationale rechtshulpverzoeken uitgaande van het buitenland 158

3. Analyse van de opdracht van het federaal parket tot ondersteuning van de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten wat hun rechtshulpverzoeken betreft: meerwaarde en ondervonden moeilijkheden 160

4. Bilateraal of multilateraal overleg met de gerechtelijke autoriteiten van lidstaten of derde staten 162

5. Geprivilegieerde contacten met de nationale parketten en de gespecialiseerde parketten van andere Europese landen 165Afdeling 3. Het Europees aanhoudingsbevel 166

1. Rol van het federaal parket 166

2. Vergaderingen van de werkgroep EAB 167

3. Helpdesk en expertise 167

4. Statistieken 168

Afdeling 4. De betrekkingen met de internationale instellingen 169

1. De internationale rechtsmachten 169

2. Het Europees Justitieel Netwerk 169

3. Eurojust 172

4. OLAF 175

5. De Europese Unie 176Afdeling 5. Opdrachten van het federaal parket inzake internationale politiesamenwerking 176

1. EUROPOL 176

2. INTERPOL 178

3. Betrekkingen met de verbindingsofficieren 178

4. Betrekkingen met de federale politie 181

Afdeling 6. Centraal contactpunt en expertise 182

Hoofdstuk VI. De getuigenbeschermingscommissie 183

Afdeling 1. Wettelijke basis 183

Afdeling 2. Werkingsmiddelen 183

1. Het huishoudelijk reglement 183

2. De financiële middelen 183

Afdeling 3. Statistieken 184

1. Vergaderingen 184

2. Aantal dossiers 184

Afdeling 4. Deelname aan internationale vergaderingen 185

Afdeling 5. Noodzaak wetgevend initiatief 186

Hoofdstuk VII. De bijzondere opsporingsmethoden 189

Afdeling 1. Structurele organisatie van het federaal parket inzake BOM 189

Afdeling 2. Tussenkomsten van de federale procureur en statistieken 190

1. De informatieplicht van de parketten en de arbeidsauditoraten 190

2. De infiltraties 193

3. De buitenlandse steunaanvragen inzake infiltratie 194

4. De controle en beheersopdracht van de bijzondere fondsen 194

5. De controle van de fictieve identiteiten 195

6. De controle op de informantenwerking 195

7. Specifieke BOM-machtigingen 196

8. De algemene en beleidsmatige dossiers 197

Afdeling 3. De help-desk 197

Afdeling 4. Gespecialiseerde opleidingen 197

1. Seminaries over uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten gespecialiseerd in bijzondere opsporingsmethoden 197

2. Jaarlijkse BTS dagen (bijzondere technieken – techniques spéciales) 198

3. Specifieke opleidingen 198Afdeling 5. Wetgevende initiatieven 198

Hoofdstuk VIII. Het toezicht op de algemene en bijzondere werking van DGJ 201

Afdeling 1. Algemeen -functioneringsmodel 201

Afdeling 2. Het toezicht op de officieren van gerechtelijke politie 202

Afdeling 3. De federale politieraad 202

Afdeling 4. De bijzondere arbitrageprocedure betreffende de verhouding tussen de commissaris-generaal en de directeurs-generaal van de federale politie 202

Afdeling 5. Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie 203

Afdeling 6. De dienstbetrekkingen met de leiding van de federale politie 204

Afdeling 7. De arbitrageprocedure 204

Afdeling 8. De embargoprocedure 206

Afdeling 9. Het specifiek toezicht op de werking van DGJ 208

1. Algemeen 208

2. De werkgroep “gerechtelijke pijler” 209

3. Het expertisenetwerk “politie” 209

4. De vergaderingen met de directeur-generaal, de centrale directeurs en de gerechtelijke directeurs van de algemene directie van de gerechtelijke politie 209

5. De deelname van het federaal parket aan de verschillende werkgroepen 211Afdeling 10. Onderzoek van de voornaamste thema’s 211

Afdeling 11. De problematiek van de HYCAP 211

Afdeling 12. Het samenwerkingsmodel tussen het federaal parket en DGJ 213

Afdeling 13. Reflecties 214

Afdeling 14. Het toezicht op de dienst ter bestrijding van de corruptie 215

Hoofdstuk IX. De ernstige schendingen van het inter-nationaal humanitair recht 216

Afdeling 1. De wettelijke basis 216

Afdeling 2. De huidige situatie 216

Afdeling 3. De betrekkingen met de internationale instellingen 222

1. De internationale rechtsmachten: het internationaal Straftribunaal voor Rwanda, het internationaal Straftribunaal voor ex-Joegoslavië, het speciaal Tribunaal voor Sierra Leone, het internationaal Strafhof, het speciaal Tribunaal voor Libanon 222

2. Overdracht van dossiers van het internationaal straftribunaal voor Rwanda 224

3. Internationale rechtshulpverzoeken uitgaande van andere staten 225

4. Europees netwerk van contactpunten 225

5. Internationale conferenties 225Afdeling 4. Gespecialiseerde opleidingen 226

Afdeling 5. Commissie 226

Hoofdstuk X. De militaire bevoegdheden 227

Afdeling 1. De bevoegdheid van de federale procureur 227

Afdeling 2. De contacten met de Minister van Landsverdediging, de FOD Landsverdediging en de militaire overheden 228

1. Het protocolakkoord tussen de FOD Landsverdediging en de FOD Justitie van 1 maart 2005 en de gemeenschappelijke omzendbrief van de ministers van justitie, landsverdediging en binnenlandse zaken van 8 juni 2007 228

2. De contacten met de Verbindingsdienst in Duitsland 229

3. Overlegvergaderingen 229

4. Specifieke richtlijnen van de federale procureur 231

Afdeling 3. De contacten met de federale politie DGJ/DJMM 233

1. De nood aan een gespecialiseerde politiedienst 233

2. Activiteiten en evaluatie 233

Afdeling 4. Statistieken 234

1. Verdeling per materie 234

2. Verdeling per land waar de inbreuk werd gepleegd 238

3. Stand van zaken van de dossiers 239

4. Aantal dossiers in gerechtelijk onderzoek 240

5. Wederzijdse rechtshulp in strafzaken 240

6. Bijzondere bevoegdheden van het federaal parket 240

7. Verplaatsing van federale magistraten naar het buitenland 242Afdeling 5. Reflecties 243

1. De tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding in het buitenland 243

2. De verwijzing naar de korpstucht 244

3. De opsporing en vaststelling van in het buitenland gepleegde misdrijven 245

4. De Belgische militaire luchtvaartongevallen 246

Hoofdstuk XI. Terrorisme 247

Afdeling 1. Statistisch overzicht 247

Afdeling 2. Belangrijke processen inzake terrorisme 252

Afdeling 3. Samenwerking met andere instellingen of diensten 254

1. Het college voor inlichting en veiligheid (civ). 254

2. Eurojust 254

3. De inlichtingendiensten 256

4. Quadripartite Marokko –Spanje –Frankrijk -België 256

5. De gespecialiseerde onderzoeksrechters terrorisme 257

6. Het Ocad 257

7. De BIM-commissie 258Afdeling 4. De werking van de sectie terrorisme van het federaal parket 258

1. Algemeen 258

2. De monitor terrorisme 258

3. De overlegvergaderingen 259

4. De gemeenschappelijke omzendbrief van 15 juli 2005 van de minister van justitie en het college van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke aanpak inzake terrorisme (col 9/2005). 260

5. Prioriteitenstelling 261Afdeling 5. Tolken en vertalers 264

Afdeling 6. De terroristische gijzeling 265

Afdeling 7. Wetgevende, verdrags- en reglementaire initiatieven 267

1. Het ontwerp van wet houdende overeenstemming van het Belgische recht met het verdrag van de raad van europa ter voorkoming van terrorisme en artikel 1 van het kaderbesluit 2008/919/JBZ van de raad van de Europese unie van 28 november 2008 tot wijziging van het kaderbesluit 2002/475/JBZ van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding en artikel 4, lid 2, van het kaderbesluit 2002/475/JBZ van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding. 267

2. Het internet 267

Hoofdstuk XII. De positie van het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie 270

Afdeling 1. Ten aanzien van de Minister van Justitie 270

Afdeling 2. Ten aanzien van het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs 271

1. Het College van procureurs-generaal 271

2. De Raad van procureurs des Konings 271

3. De Raad van de arbeidsauditeurs 272Hoofdstuk XIII. De materiële en enkele andere werkingsmiddelen van het federaal parket 273

Afdeling 1. Het gebouw, de informatica, de andere werkingsmiddelen en de documentatie 273

1. Het gebouw 273

2. De informatica 273

3. Andere werkingsmiddelen 275

4. De documentatie 275

Afdeling 2. Het budget 276

1. De inkomsten 276

2. De uitgaven 276

Hoofdstuk XIV. Het administratief personeel van het federaal parket 278

Afdeling 1. Het personeel 278

Afdeling 2. De organisatie en de diensten 280

Afdeling 3. De juristen 281

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina