Jaarverslag 2010 federaal parketDovnload 2.08 Mb.
Pagina42/42
Datum19.08.2016
Grootte2.08 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Hoofdstuk XII. De positie van het federaal parket binnen het Openbaar MinisterieAfdeling 1. Ten aanzien van de Minister van Justitie


De federale procureur staat onder het enkel en rechtstreeks gezag van de Minister van Justitie.


De relatie tussen het federaal parket en de Minister van Justitie gaf geen aanleiding tot principiële problemen. Wel werd het federaal parket in 2010 geconfronteerd met een weigering van de minister van Justitie om in een federaal terrorismedossier in te gaan op een vraag tot uitlevering uitgaande van het federaal parket en gericht aan de Verenigde Staten van Amerika, van twee personen die opgesloten zijn in Guantanamo en die in België hun proces te wensten bij te wonen.
De federale procureur bracht de Minister van Justitie op de hoogte van elk dossier dat bij hem aanhangig werd gemaakt en dat ernstige impact zou kunnen hebben op de (inter)nationale veiligheid en openbare orde of op de werking en de externe relaties van het federaal parket, of ernstige politieke of diplomatieke gevolgen zou kunnen hebben.
Inzake terrorisme hield de federale procureur de Minister van Justitie eveneens nauwgezet op de hoogte van de ontwikkelingen die zich binnen dat fenomeen voordoen.


Afdeling 2. Ten aanzien van het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs1. Het College van procureurs-generaal


In de periode van 1 januari tot 31 december 2010 nam de federale procureur, in toepassing van artikel 143 §4 laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, deel aan 23 vergaderingen van het College van procureurs-generaal, waaronder 13 interne vergaderingen, 4 onder het voorzitterschap van de Minister van Justitie, 1 met de eerste voorzitters van het Hof van beroep, 1 met de Hoge Raad voor Justitie, 2 met het bureau van de Raad van procureurs des Konings, 1 met het bureau van de Raad van arbeidsauditeurs, en 2 met de commissaris-generaal van de federale politie.


De deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal is een onmiskenbare troef voor een optimale integratie van het federaal parket binnen het Openbaar Ministerie.

2. De Raad van procureurs des Konings


In de periode van 1 januari tot 31 december 2010 nam de federale procureur, in toepassing van artikel 150 bis lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek, deel aan 3 vergaderingen van de Raad van procureurs des Konings.


De deelneming van de federale procureur aan de vergaderingen van de Raad van procureurs des Konings is onmiskenbaar een troef voor een optimale integratie van het federaal parket in het Openbaar Ministerie, evenals voor de afstemming van de opdrachten van de parketten van de procureurs des Konings op die van het federaal parket.


3. De Raad van de arbeidsauditeurs


In 2010 nam de federale procureur geen deel aan de vergaderingen van de Raad van arbeidsauditeurs.
Hoofdstuk XIII. De materiële en enkele andere werkingsmiddelen van het federaal parketAfdeling 1. Het gebouw, de informatica, de andere werkingsmiddelen en de documentatie1. Het gebouw


Het federaal parket bleef ook in 2010 een tevreden klant van het gerechtsgebouw Montesquieu, ook al bleven de problemen met de airco, de vochtigheidsgraad, de luchtverversing, de liften en de telecommunicatie-verbindingen in het gebouw, alhoewel bij herhaling gemeld, onopgelost.
2. De informatica
Het informaticasysteem
Ook in 2010 bleven de problemen met de informatica van het federaal parket bestaan. De problematiek overstijgt echter het federaal parket en raakt alle diensten binnen het Openbaar Ministerie. De problematiek werd herhaaldelijk door het College van procureurs-generaal bij de minister van Justitie en de FOD Justitie aangekaart
Justscan
Door het slepend gebrek aan vervanging van personeel is het nog steeds onmogelijk op permanente basis één of twee personeelsleden af te staan voor de cel die zich met het scannen van dossiers van de Brusselse rechtsmachten bezighoudt. Er wordt wel in dringende gevallen een beroep gedaan op één of twee personeelsleden van het federaal parket om federale dossiers van het rechtsgebied Brussel te scannen.
Bovendien is het een gewoonte geworden dat het federaal parket gevraagd wordt bij te springen in het aanbrengen van de barcodes of in het scannen zelf van federale dossiers die zich in de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg of van de hoven van beroep van de andere rechtsgebieden van het land bevinden. Zo brachten twee personeelsleden gedurende een tiental dagen barcodes aan op een dossier van Dendermonde dat nadien in Brugge diende gescand te worden. Twee personeelsleden begaven zich eind 2010 gedurende 2 weken naar de griffie van het Hof van beroep te Antwerpen om er een lijvig dossier van Mechelen te scannen.

Omptranet

Het federaal parket maakt optimaal gebruik van het Omptranet. Zo worden o.a. de wachtdiensten van magistraten, secretarissen en chauffeurs en alle dienstnota’s en documentatie van het federaal parket in Omptranet opgenomen. De federale procureur en de federale magistraten maken uitsluitend gebruik van de kalender van Omptranet die ook dient voor het reserveren van de vergaderzalen. Het federaal parket heeft zijn eigen interne website verwijderd ten voordele van Mijn Omptranet.


De statistieken
Met het huidige informaticasysteem van het federaal parket konden er geen performante statistische bewerkingen worden uitgevoerd, aangezien veel parameters die eigen zijn aan het federaal parket niet ingebracht kunnen worden. De informatici van het federaal parket brachten evenwel zelf de nodige verbeteringen aan.
Het informaticamateriaal
Eind 2010 werd medegedeeld dat alle PC’s zouden vervangen worden door nieuwe PC’s met de recente programma’s Windows 7 en Microsoft Office 2010. Het federaal parket zou in dit project als pilootsite betrokken worden in de uitrol van het nieuwe materiaal. Hiermee zouden alle problemen, tot heden ondervonden door de incompatibiliteiten tussen de linux - en de windows pc’s opgelost moeten kunnen worden.


3. Andere werkingsmiddelen


Het federaal parket is over het algemeen goed voorzien van het bureaumateriaal nodig voor een goede werking. Defecte apparatuur wordt vlug hersteld of vervangen.
4. De documentatie
De dienst documentatie

Regelmatig wordt er een beroep gedaan op externe diensten voor de noodwendigheden van de dienst. Dit betreft vooral de diensten van het College van procureurs-generaal, maar ook deze van het Parlement. Deze samenwerking verloopt steeds optimaal.


Door het uitbreiden van diverse juridische databanken via internet (Strada en Jura) kon meestal in belangrijke mate tegemoet gekomen worden aan gespecialiseerde vragen van magistraten waarvan de info niet steeds voorhanden was in de juridische tijdschriften.
De bibliotheek
In 2010 werden opnieuw juridische werken aangeschaft die rechtstreeks verband houden met de bevoegdheden van het federaal parket.
Het federaal parket is nog altijd vertegenwoordigd bij de Centrale Commissie voor de Documentatie. Er werden geen nieuwe tijdschriftabonnementen aangevraagd. Wel werd er nagegaan in hoeverre het nog opportuun is geabonneerd te blijven op bepaalde publicaties die online kunnen geraadpleegd worden.
Zoals voorheen kon het federaal parket rekenen op een goede samenwerking met de bibliotheken van het Hof van cassatie en de FOD Justitie en met de bibliotheken van andere departementen (FOD Buitenlandse Zaken, Parlement, …).

Afdeling 2. Het budget1. De inkomsten
Soort budget

Datum van

ontvangst

Bedrag van

het budget

Saldo van

2010

Secretariaatskosten

09/02/2010

6.500,00 €

108,46 €

Kleine uitgaven

07/02/2010

6.800,00 €

43,43 €

Representatiekosten

09/02/2010

04/05/2010

7.000,00 €

3.000,00 €

3,72 €

Werkvergaderingen

04/06/2010

5.000,00 €

11,13 €


2. De uitgaven
Secretariaatskosten: 6.391,54 €

Bureelbenodigdheden.


Kredieten voor kleine uitgaven: 6.756,57 €
Hoofdzakelijk aankopen van werken voor de bibliotheek.
Representatiekosten: 9.996,28 €
Werklunches en vergaderingen, representatiegeschenken voor buitenlandse delegaties.
Werkvergaderingen: 4.988,87 €
Bij brief van 12 april 2010 deelde de heer Bourlet, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie aan de federale procureur mee dat aan het federaal parket een specifiek budget van 5.000 € toegekend werd onder de categorie van begroting “werkvergaderingen 2010” in het kader van onder meer de aanpak van de problematiek van de rondtrekkende dadergroepen en de internationale activiteiten van het federaal parket.
Opmerkingen
Wat de secretariaatskosten betreft:
Dit budget kan als voldoende beschouwd worden.
Wat de kleine uitgaven magistraten betreft:
Drie vierden van dit budget worden nog steeds besteed aan de aankoop van algemene/gespecialiseerde werken voor de bibliotheek van het federaal parket.
Er zou een specifiek budget voor de bibliotheek voorzien moeten zijn.
Wat de representatiekosten betreft:
Door de tijdige storting van een eerste gedeelte van het budget op 09.02.2010 en de verhoging van het budget voor de representatiekosten hebben zich veel minder problemen voorgedaan dan in de vorige jaren het geval was.

Werkvergaderingen:

Het bijkomend budget voor de werkvergaderingen werd aangewend voor de talrijke vergaderingen die plaatsvonden in verband met de aanpak van de problematiek van de rondtrekkende dadergroepen en de internationale activiteiten van het federaal parket.
Hoofdstuk XIV. Het administratief personeel van het federaal parketAfdeling 1. Het personeel


Op 31 december 2010 werkten er 48 mensen op het federaal parket:
  • hoofdsecretaris: 1
  • secretarissen-hoofd van dienst: 1  + 1 afgevaardigd ter vervanging van een secretaris-hoofd van dienst benoemd tot lid van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde
  • Secretarissen: 12

waarvan 1 onder het stelsel van de vierdagenweek


Aan 1 secretaris werd bij M.B. van 23.4.2010 een verlof toegekend vanaf 1.5.2010 voor de duur van de proeftijd te vervullen in hoedanigheid van stagedoend fiscaal jurist bij de FOD Financiën.

Een secretaris was langdurig afwezig wegens ziekte van 28 april 2010 tot en met 7 april 2011.
  • administratieve deskundigen: 3

waarvan twee op arbeidsovereenkomst


Eén statutaire vertaalster werd op 31 januari 2010 op rust gesteld. Zij werd op 15 februari 2010 vervangen door een administratieve deskundige op arbeidsovereenkomst.


  • assistenten: 12

waarvan 2 onder het stelsel van de vierdagenweek


Bij MB van 25.01.2010 werden twee medewerksters bij het federaal parket benoemd tot assistent bij het federaal parket.
Bij M.B. van 23.09.2010 werd een medewerkster bij het federaal parket benoemd tot assistent bij het federaal parket.
Bij M.B. van 17.11.2010 werd een medewerker benoemd tot assistent bij het federaal parket.
Bij M.B. van 17.11.2010 werd een medewerker – functiefamilie transport- bij het federaal parket, benoemd tot assistent bij het federaal parket.
Bij M.B. van 20.8.2010 werd aan een assistente de toelating gegeven haar loopbaan te onderbreken gedurende 1 jaar met ingang op 1 september 2010.


  • medewerkers: 8

Functiefamilies dossierbeheer en administratieve ondersteuning


5 medewerkers werken op arbeidsovereenkomst

3 medewerkers werken onder het stelsel van de vierdagenweek.


Bij MB van 25.01.2010 werden twee medewerksters bij het federaal parket benoemd tot assistent bij het federaal parket.
Bij M.B. van 23.09.2010 werd een medewerkster bij het federaal parket benoemd tot assistent bij het federaal parket.
Een medewerker op arbeidsovereenkomst is in dienst getreden op 02.06.2011.


  • medewerkers (vroegere administratieve agenten): 3

Zij werken allen op arbeidsovereenkomst.
  • medewerkers – functiefamilie transport: 5

3 statutaire en 2 op arbeidsovereenkomst


Een medewerker- functiefamilie transport werd bij M.B. van 22.02.2010 benoemd tot assistent bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Gent.


Bij M.B. van 17.11.2010 werd een medewerker – functiefamilie transport- bij het federaal parket, benoemd tot assistent bij het federaal parket.
Een medewerker – functiefamilie transport werd op 12.04.2010 aangeworven op arbeidsovereenkomst


  • medewerkers (onthaal): 2

2 medewerkers op arbeidsovereenkomst


De huidige aanwervings- en benoemingsprocedures slepen veel te lang aan. Verder dient te worden opgemerkt dat medewerkers op wie men kan rekenen en die tot de besten van het in dienst zijnde personeel behoren, niet slagen voor de testen, omdat deze dikwijls niets te maken hebben met het werk in de gerechtelijke diensten wat zeer demotiverend werkt en onbegrijpelijk overkomt.

Anderzijds is het te betreuren dat de korpsoverste van een parket of griffie van waaruit een personeelslid gemuteerd wordt, slechts ingelicht wordt door de korpsoverste van de nieuwe standplaats als deze een afschrift van het ministerieel besluit ontvangt en zo voorkomend is de vroegere korpschef te verwittigen. Deze laatste wordt bijgevolg volkomen onverwacht voor een voldongen feit geplaatst en moet weer maanden wachten op een vervanging.


Afdeling 2. De organisatie en de diensten


De organisatie van de administratieve diensten werd ook in 2010 aangepast aan de noden van de dienst. Een nieuwe algemene dienstnota is in de maak.


Het federaal parket beschikt nog steeds over één vertrouwenspersoon (ongewenste intimiteiten op de werkplek).

Afdeling 3. De juristen


Het federaal parket beschikte in 2010 op papier over 6 juristen en 1 jurist die contractueel ook verbonden is aan het federaal parket, maar al jarenlang full-time afgedeeld is naar Euregio, waar hij werkzaam is voor de parketten van Maastricht, Luik, Tongeren, Hasselt, Eupen en Verviers.


Eén van deze juristen is sinds 15 mei 2009 geschorst omwille van een lopend gerechtelijk onderzoek tegen zijn persoon. Het gerechtelijk onderzoek is nog steeds niet afgerond. De minister van Justitie werd op 30 september 2010 verzocht om een contractuele jurist te mogen aanwerven voor de duur van de schorsing en gaf daartoe op 27 oktober 2010 zijn toelating.
Het deficit op het operationeel kader van de juristen bedroeg derhalve op 31 december 2010 drie juristen, weliswaar met een aanwervingprocedure voor 1 jurist lopende.

________________Federaal parket

Wolstraat 66

1000 BRUSSEL

T 02 557 77 11F 02 557 77 99
1 Deze opdrachten zijn vermeld in artikel 144bis van het Gerechtelijk Wetboek.


2 De gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal van 15 juli 2005 betreffende de gerechtelijke aanpak in zaken van terrorisme. Deze omzendbrief werd op 15 juli 2005 door het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid bekrachtigd.3 De wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen, B.S. 10 augustus 2002.


4 De wet van 6 januari 2003, zoals gewijzigd door de wet van 27 december 2005, betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden en de Koninklijke besluiten van 26 maart 2003 tot bepaling van de werkingsregels van de nationale en lokale informantenbeheerders en van de contactambtenaren en van 9 april 2003 betreffende de politionele onderzoekstechnieken, B.S. 12 mei 2003 en 30 december 2005.


5 De wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd, B.S. 7 mei 2003.


6 De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, B.S. 7 augustus 2003 – artikel 144 quater Gerechtelijk wetboek.


7 De wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk wetboek, (B.S. 14 januari 2010).

8 Artikel 143bis §3 van het Gerechtelijk wetboek.

14 Materies die voor coördinatie in aanmerking komen: terrorisme, Italiaanse maffia, mensenhandel, georganiseerde misdaad, motorbendes, fraude ten nadele van de belangen van de Europese Unie.

9 Waarvan 25 nieuwe dossiers geopend in 2010

10 De benaming van het bureau van de FGP Brussel dat belast is met IHR-dossiers.1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina