Jaarverslag 2010 federaal parketDovnload 2.08 Mb.
Pagina5/42
Datum19.08.2016
Grootte2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Nieuw beleidsinitiatief 2: het operationeel kader van het federaal parket - de juristen.


Het federaal parket heeft recht op een quotum van 8 juristen, als volgt tot stand gekomen:
  • bij de oprichting werden aan het kader van het federaal parket 3 juristen toegevoegd;

  • bij beslissing van de bijzondere ministerraad van 30 en 31 maart 2004 werden nog eens 5 juristen aan het federaal parket toegewezen, in het kader van de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen.

2 juristen verlieten het federaal parket en mochten door de FOD Justitie niet worden vervangen. Twee andere juristen verlieten eveneens het federaal parket en werden tot op heden nog niet vervangen.


Volledigheidshalve dient hieraan te worden toegevoegd dat een andere jurist, contractueel ook verbonden aan het federaal parket, al jarenlang full-time afgedeeld is naar Euregio, waar hij werkzaam is voor de parketten van Maastricht, Luik, Tongeren, Hasselt, Eupen en Verviers.
Op dit ogenblik zijn er dus nog slechts vier juristen op het federaal parket werkzaam; dit is de helft van het voorziene aantal.
Deze situatie holt uiteraard de beslissing van de vorige regering van 30 en 31 maart 2004 uit en doet afbreuk aan de efficiëntie van het federaal parket, omdat op die manier het operationeel kader ervan nooit volledig ingevuld zal geraken.
Bovendien vraagt Eurojust naar de toekomst toe een zeer aanzienlijke inspanning van de lidstaten wat de gestructureerde toezending van gerechtelijke informatie inzake terrorisme betreft. Deze verplichting berust, krachtens het Kaderbesluit terrorisme, op het federaal parket (met name op de nationaal correspondent terrorisme die een federale magistraat is). De naleving van deze Europese verplichting zal, gelet op de aanzienlijke werklast die ermee gepaard gaat, niet kunnen gebeuren tenzij daartoe een beroep kan worden gedaan op juristen.
Tenslotte, dringt de opvulling van het kader van de juristen zich ook om een andere reden op: het wettelijke kader van de federale magistraten werd tot op heden nog nooit volledig ingevuld!
Gevraagd aan de minister van Justitie: de aanwerving van de vier ontbrekende juristen ter opvulling van het operationeel kader van het federaal parket.


Stand van zaken op 31.12.2008
Op 18 november 2008 gaf de minister van Justitie toelating tot de aanwerving van twee contractuele juristen. De interviews met de kandidaten vonden plaats op 19 december 2008. Twee kandidaten werden aan de FOD Justitie voorgesteld.
Er blijft een deficit op het operationeel kader van twee juristen.


Stand van zaken op 31.12.2009
Op 14 april 2009 en 1 juni 2009 werden twee contractuele juristen aangeworven.
Op 7 september 2009 verliet een statutaire juriste het federaal parket wegens verlof voor persoonlijke redenen van 2 jaar, haar toegestaan door de minister van Justitie bij ministerieel besluit van dezelfde datum.
Een andere statutair jurist is sinds 15 mei 2009 geschorst omwille van een lopend gerechtelijk onderzoek tegen zijn persoon.
Het deficit op het operationeel kader van de juristen bedroeg aldus op 31 december 2009 drie juristen.
Reeds op 26 februari 2009 kaartte de federale procureur het gebrek aan juristen schriftelijk bij de minister van Justitie aan. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 3 november 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie. Op 14 december 2009 besprak de federale procureur dit met de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie. Op 16 december 2009 werd alle documentatie hieromtrent toegezonden aan de accountmanager van de FOD Justitie voor het federaal parket.
Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie.


Stand van zaken op 31.12.2010
Het federaal parket beschikte in 2010 op papier over 6 juristen en 1 jurist die contractueel ook verbonden is aan het federaal parket, maar al jarenlang full-time afgedeeld is naar Euregio, waar hij werkzaam is voor de parketten van Maastricht, Luik, Tongeren, Hasselt, Eupen en Verviers.
Eén van deze juristen is sinds 15 mei 2009 geschorst omwille van een lopend gerechtelijk onderzoek tegen zijn persoon. Het gerechtelijk onderzoek is nog steeds niet afgerond. De minister van Justitie werd op 30 september 2010 verzocht om een contractuele jurist te mogen aanwerven voor de duur van de schorsing en gaf daartoe op 27 oktober 2010 zijn toelating.
Het deficit op het operationeel kader van de juristen bedroeg derhalve op 31 december 2010 drie juristen, weliswaar met een aanwervingprocedure voor 1 jurist lopende. Voor de overige twee juristen: zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie.

  • Nieuw beleidsinitiatief 3: de chauffeurs.


Het federaal parket telt momenteel vijf chauffeurs en een wagenpark van zes wagens.


Dit is nodig omdat het federaal parket bevoegd is voor het gehele grondgebied van het Rijk en er dus dagelijks federale magistraten zich dienen te verplaatsen naar alle uithoeken van het land, in het kader van lopende strafonderzoeken en de coördinatie van gerechtelijke operaties (vergaderingen met de lokale parketten, onderzoeksrechters, politiediensten), of om er de strafvordering ter zitting (raadkamers, kamers van inbeschuldigingstelling, rechtbanken van eerste aanleg, hoven van beroep, hoven van assisen) uit te oefenen.
Dergelijke verplaatsingen gebeuren ook zeer dikwijls in het kader van de andere opdrachten van het federaal parket (bijvoorbeeld de internationale samenwerking, bijzondere opsporingsmethoden, terrorisme, enz.).
Voor deze talrijke verplaatsingen doen de federale magistraten veelvuldig een beroep op de diensten van de chauffeurs van het federaal parket. De talrijke en soms verre verplaatsingen, de lange wachttijden en de zeer onregelmatige uren maken dat deze chauffeurs talrijke overuren dienen te maken.
Omdat er momenteel geen aangepaste premie tegenover staat, dienen de gemaakte overuren nadien allemaal te worden opgenomen. Dit heeft als gevolg dat de helft van de chauffeurs van het federaal parket permanent thuis “in recup” is.
De facto kan dus slechts een beroep gedaan worden op twee chauffeurs van permanentie voor de verplaatsingen van de federale procureur en van alle federale magistraten van het federaal parket. Dit is absoluut te weinig en belast de goede werking van het federaal parket.
Enkel een aangepaste premie lijkt een oplossing te kunnen bieden opdat de gemaakte overuren niet allemaal daadwerkelijk zouden moeten worden gecompenseerd en opgenomen.
Op die manier kan ook worden voorkomen dat federale magistraten voor hun verplaatsing, dringend en niet dringend, voorzienbaar en niet voorzienbaar, zelf een wagen van het federaal parket moeten besturen, bij gebrek aan chauffeurs: niet alle plaatsen in België zijn immers tijdig en gemakkelijk per trein bereikbaar. Deze situatie is stilaan schering en inslag aan het worden op het federaal parket en anders handelen zou de operationaliteit van het federaal parket in het gedrang brengen.
Tenslotte kijken zowat alle chauffeurs van het federaal parket op dit ogenblik uit naar ander werk, voor sommigen reeds in een ver gevorderde fase, zodat binnenkort het risico niet langer denkbeeldig is dat het federaal parket niet langer (voldoende) mobiel is om op een efficiënte wijze operationeel te zijn.
Gevraagd aan de minister van Justitie: een aangepaste premie voor de chauffeurs van het federaal parket.


Stand van zaken op 31.12.2008
Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie.
Op 2 december 2008 richtte de federale procureur een brief hierover aan de betrokken beleidsmedewerker van de minister van Justitie.


Stand van zaken op 31.12.2009
Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 3 september 2009 en 14 december 2009 besprak de federale procureur dit met de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie. Op 16 december 2009 werd alle documentatie hieromtrent toegezonden aan de accountmanager van de FOD Justitie voor het federaal parket.
Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie.


Stand van zaken op 31.12.2010
Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina