Jaarverslag 2010 federaal parketDovnload 2.08 Mb.
Pagina6/42
Datum19.08.2016
Grootte2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Nieuw beleidsinitiatief 4: de representatie-kosten.


Hier stellen zich twee concrete problemen.


Het eerste probleem is de zeer laattijdige storting van het representatiebudget van het federaal parket.
Zo werd het representatiebudget 2007 pas ter beschikking gesteld op 1 juni 2007 en dat van 2008 pas op 12 juni 2008. Dit brengt met zich mee dat de federale procureur, de hoofdsecretaris en de federale magistraten de kosten die gepaard gaan met de representatie van het federaal parket met eigen middelen moeten voorschieten. In 2007 en 2008 werden zelfs de koffie en het water door de hoofdsecretaris en de federale procureur uit eigen zak betaald. Deze situatie is echt niet langer aanvaardbaar.
Gevraagd aan de minister van Justitie: het representatiebudget van het federaal parket dient in de maand januari van het werkingsjaar waarop het betrekking heeft ter beschikking te worden gesteld.


Stand van zaken op 31.12.2008
Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie.


Stand van zaken op 31.12.2009
Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 14 december 2009 besprak de federale procureur dit met de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie. Op 16 december 2009 werd alle documentatie hieromtrent toegezonden aan de accountmanager van de FOD Justitie voor het federaal parket.
Ingevolge deze tussenkomsten werd het representatiebudget 2010 op 9 februari 2010 ter beschikking van het federaal parket gesteld, wat als “tijdig” kan worden beschouwd.

Stand van zaken op 31.12.2010
Het representatiebudget 2010 werd op 9 februari 2010 ter beschikking van het federaal parket gesteld, wat als “tijdig” kan worden beschouwd.

Een tweede probleem betreft de hoegrootheid van het representatiebudget.


Het representatiebudget is niet mee geëvolueerd en is absoluut niet toereikend voor een kwaliteitsvolle en goede uitvoering van de diverse opdrachten van het federaal parket.
Het representatiebudget van het federaal parket bedraagt op dit ogenblik 7.000 euro. Dit bedrag werd in 2003 kort na de oprichting van het federaal parket vastgelegd en werd sindsdien nooit aangepast.
Enkel al omwille van de opdrachten van het federaal parket m.b.t. de coördinatie en het vergemakkelijken van de internationale samenwerking is dit budget ruimschoots ontoereikend. Hierover is iedereen het roerend eens.
Maar er is meer! De vorige regering bepaalde in het regeringsplan tot een hernieuwde aanpak van de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen van 22 maart 2007 uitdrukkelijk dat een specifieke budgettaire ruimte voor het federaal parket moest worden vrijgemaakt, zonder dewelke het federaal parket de haar in dit plan toevertrouwde engagementen onmogelijk zou kunnen waarmaken. Het ontvangen, gedurende vaak meerdere dagen, van buitenlandse delegaties in het kader van de strijd tegen de rondtrekkende dadergroepen (als prioritaire landen werden Roemenië, Montenegro, Servië en Albanië bepaald) impliceert inderdaad dat deze delegaties met de nodige gastvrijheid moeten kunnen worden bejegend. De beloofde specifieke budgettaire ruimte werd nooit vrijgemaakt. Nochtans betreft het hier een zeer belangrijk nieuw initiatief van de regering, dat beslist is en waarvan de uitvoering begonnen is (het eerste land waarmede het federaal parket de samenwerking intensifieerde is Roemenië).
De problematiek stelt zich overigens ook voor de talrijke internationale delegaties die het federaal parket jaarlijks ontvangt in de andere domeinen waarin het actief is, denken we alleen al maar aan de strijd tegen het internationale terrorisme.
Op dit ogenblik dient het federaal parket, bij gebrek aan voldoende eigen fondsen, geregeld een beroep te doen op de goodwill van de federale politie om deze delegaties minstens een klein welkomstdrankje of een afscheidsetentje te kunnen aanbieden, ofwel betalen de magistraten dit uit pure schaamte uit eigen zak. Aan deze situatie en aan deze ‘bedeltocht’ dient een einde te komen.
Indien het de regering ernst is wat de verdere uitbouw van het federaal parket betreft als motor in de internationale gerechtelijke samenwerking, dienen daar de vereiste werkingsmiddelen tegenover te worden geplaatst.
De problematiek stelt zich trouwens even scherp wat de talrijke ‘nationale’ coördinatievergaderingen en de grootschalige gerechtelijke operaties betreft die het federaal parket jaarlijks houdt met de parketten van eerste aanleg en de onderzoeksrechters, de politiediensten en de veiligheids –en inlichtingendiensten.
Om al deze redenen lijkt een verdubbeling van het huidige representatiebudget voor het federaal parket een absoluut minimum te zijn.
Uiteraard staat daar tegenover een doorgedreven en volledige verantwoording door het federaal parket van de aanwending van dit representatiebudget. Dit gebeurt nu ook reeds.
Gevraagd aan de minister van Justitie: een jaarlijks representatiebudget, aangepast aan de opdrachten van het federaal parket.


Stand van zaken op 31.12.2008
In 2007 en 2008 werd door de Minister van Justitie persoonlijk mondeling en bij herhaling een verdubbeling van het budget van het federaal parket beloofd en toegezegd.
Tot op heden werd deze belofte niet ingelost.


Stand van zaken op 31.12.2009
Op 26 februari 2009 richtte de federale procureur een brief hierover aan de minister van Justitie. Op 30 oktober 2009 werd dit besproken met de directeur van de beleidscel van de minister van Justitie. Op 14 december 2009 besprak de federale procureur dit met de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie. Op 16 december 2009 werd alle documentatie hieromtrent toegezonden aan de accountmanager van de FOD Justitie voor het federaal parket.
Zonder gevolg van de minister van Justitie en/of de FOD Justitie.


Stand van zaken op 31.12.2010
Op 22 februari 2010 richtte de federale procureur een brief aan de directeur van de beleidscel van de minister van Justitie waarin hij hem mededeelde dat, niettegenstaande de minister van Justitie bij herhaling een verdubbeling van het representatiebudget van het federaal parket had beloofd, hij andermaal het vroegere bedrag had gekregen en dus noch in 2009, noch in 2010, deze verhoging werd uitgevoerd.
Bij brief van 12 april 2010 bevestigde de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Justitie daarop een verdubbeling van het budget en werd dit ook zo op 4.05.2010 en 4.06.2010 uitgevoerd.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina