Jaarverslag 2010 Inhoud Stichting Steun Titukuke ZambiaDovnload 27.42 Kb.
Datum13.10.2016
Grootte27.42 Kb.

JAARVERSLAG 2010

Inhoud


 1. Stichting Steun Titukuke Zambia
 1. Partnerorganisatie Titukuke Rural Community Development Association
 1. Korte terugblik 2008 en 2009
 1. Projecten 2010
 1. Activiteiten van het bestuur
 1. Donateurs en bijzondere giften
 1. Vooruitblik 2011
 1. Jaarrekening


 1. STICHTING STEUN TITUKUKE ZAMBIA
 • Stichting

De Stichting is opgericht in april 2008 en ingeschreven staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Doetinchem onder nummer 09183391.

De Stichting is door de belasting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als goede doelen stichting geregistreerd.
 • Doel

Stichting Steun Titukuke Zambia (SSTZ) ondersteunt de organisatie ‘Titukuke Rural Community Development Association’ (Titukuke) in Petauke, Zambia.

De ondersteuning is gericht op concrete projecten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Titukuke.

De projecten die voor steun van SSTZ in aanmerking komen moeten voldoen aan criteria van duurzaamheid en zelfredzaamheid.

Duurzaamheid in de zin van continuïteit van projecten en opbouw van kennis en vaardigheden. Zelfredzaamheid in de zin van een geleidelijke afbouw van afhankelijkheid van donorgelden.
 • Bestuur

De Stichting telt vier bestuursleden en twee medewerkers die zich allen belangeloos inzetten.

Mara Reijntjes , Akkie van Gastel, Hanne de Leeuw, Els van Gastel-Reijntjes, Marijke Kooi en Ina Kooper.

De bestuursleden en de medewerkers zijn vanaf de oprichting in 2008 bij de stichting betrokken; de samenstelling van bestuur en medewerkers is sindsdien ongewijzigd gebleven. 1. PARTNERORGANISATIE TITUKUKE

Onze partnerorganisatie is onder de naam Titukuke Rural Community Development Association sinds maart 2005 in Zambia geregistreerd als Charity onder nummer ORS/102/20/196.

Titukuke heeft geen eigen inkomsten en is afhankelijk van vrijwilligers. De kwaliteit van de staf is mede hierdoor wisselend en het verloop is hoog.
Titukuke is actief in het district Petauke in het oosten van Zambia. De organisatie richt zich op de rurale gebieden, de ver afgelegen dorpjes in het district. Titukuke streeft naar


 • Vergroting van het aantal kinderen dat toegang heeft tot basisonderwijs.

 • Terugdringing van armoede en ongeletterdheid.

 • Vergroting van kennis en vaardigheden op het gebied van landbouw zodat alle dorpsbewoners in staat zijn voldoende voedsel voor eigen consumptie te verbouwen.

 • Vergroting van kennis en vaardigheden op het gebied van gezondheid met name de preventie van veel voorkomende infectieziekten en HIV/Aids.

Titukuke heeft bovenstaande doelstellingen vertaald naar de oprichting van dorpsschooltjes en het geven van voorlichting over landbouwmethoden en basale gezondheidszorg. Onder leiding van Titukuke hebben dorpsgemeenschappen in de afgelopen jaren 30 schooltjes opgericht.

De leerkrachten zijn allemaal vrijwilligers en worden door de dorpsbewoners in natura betaald. Veel leraren hebben geen specifieke vakopleiding gevolgd.


 1. TERUGBLIK 2008 EN 2009
 • Ondersteuning van de Titukuke organisatie

Een van de eerste acties van SSTZ was Titukuke te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van de organisatie. In 2008 is onder vrienden en bekenden van SSTZ een inzamelingsactie gehouden om de directeur gedurende drie jaar van een salaris te voorzien zodat zij zich helemaal op Titukuke kan richten. Ongeveer 40 donateurs staan elk garant voor een maandelijkse bijdrage van gemiddeld € 5,-. Dit bedrag is voldoende om het salaris en een maandelijkse bijdrage in de kantoorkosten te betalen. De betalingen zijn in mei 2008 gestart en zullen in principe in mei 2011 eindigen.


Twee leraren die al jaren op dorpsscholen werkzaam zijn en een grote bijdrage aan Titukuke hebben geleverd werden door Titukuke voorgedragen voor een opleiding. Voor hen heeft SSTZ de vooropleiding bekostigd waardoor zij naar een lerarenopleiding kunnen doorstromen.


 • Nieuwbouw school en latrines

Het eerste grote project dat SSTZ op zich heeft genomen is de bouw van een school, een stenen gebouw. Titukuke beschikt over een stuk grond dat door eerdere fondswerving is aangekocht. Op deze grond wordt in een grote tent lesgegeven. Deze tentschool heeft inmiddels ruim 250 leerlingen.

De grote wens van Titukuke is om een school te bouwen waar kinderen basisonderwijs kunnen krijgen en die ook dienst kan doen als opleidingscentrum voor dorpsbewoners.Omdat de hygiënische situatie rond de tentschool erg te wensen over laat is de eerste stap de bouw van een latrineblok die begin 2009 van start kon gaan. In augustus van datzelfde jaar is de bouw afgerond. De totale kosten bedroegen €3900.
Intussen liepen er allerlei acties om geld in te zamelen om de bouw van de school de - Titukuke Trust School – mogelijk te maken.


 • Schoolmeubilair

In december 2009 ging een fondswervingscampagne van start voor schoolmeubels voor de nieuw te bouwen school. Deze campagne liep via de website van de 1% club: www.1procentclub.nl/projects/360kindereninKalindawalodeschoolbankenin


 • SSTZ website

In 2009 heeft de afdeling CRIS/Business Development & Support van het Rabobank Nederland in Utrecht, in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid van de Rabobank, een website voor Titukuke opgezet en ingericht. De medewerkers van de afdeling nemen persoonlijk de jaarlijkse kosten van webhosting voor haar rekening. 1. PROJECTEN 2010
 • Ondersteuning van de Titukuke organisatie

Donateurs droegen ook dit jaar weer hun steentje bij aan de ondersteuning van de organisatie van Titukuke. Het salaris voor de directeur Gertrude Soko en de bijdrage in de kantoorkosten is ook dit jaar weer bekostigd.


De voorbereidingen voor de bouw van de Titukuke Trust School werden in 2009 gestart en liepen door in het eerste kwartaal van 2010. In Zambia was Titukuke druk met het verwerven van alle vergunningen, het opstellen van een bestek en het vinden van betrouwbare bouwvakkers. In Nederland was SSTZ druk met het benaderen van sponsors en donateurs. Het is gelukt om het benodigde bedrag van €33.000 bijeen te brengen. In maart van 2010 was alles rond. De bouw startte in juni.
Omdat het voor zowel Titukuke als SSTZ de eerste keer was dat een dergelijk groot project werd uitgevoerd besloot het bestuur om het project in drie fasen te knippen. Per fase werd een tijdsplan en een begroting opgesteld. In 2010 werden de eerste fase –de fundering- en een gedeelte van de tweede fase –de opbouw tot aan het dak- gerealiseerd.
Voor de financiële controle van het bouwproject werd een Zambiaanse accountant gevonden, werkzaam voor Ernst & Young in Lusaka.


 • Schoolmeubilair

De fondswerving via de 1%club verliep erg voorspoedig. In maart 2010 was het benodigde bedrag van €2450 bij elkaar en is het naar Titukuke overgemaakt. Het meubilair wordt niet kant-en-klaar gekocht maar door de lokale meubelmaker gemaakt. 1. ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
De omvang van het Titukuke Trust School project deed bij het bestuur de behoefte ontstaan om ter plekke poolshoogte te gaan nemen met een tweeledig doel. Allereerst controle van de voortgang en de kwaliteit van de bouw. Daarnaast het bespreken van Titukuke’s plannen voor de toekomst en de ondersteuning die SSTZ daarbij zou kunnen bieden.

Een van de bestuursleden heeft daarom in oktober een bezoek van drie weken aan Titukuke gebracht.
 • Nieuwsbrieven

Donateurs worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten.


 • Vergaderingen

Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per kwartaal. 1. DONATEURS EN BIJZONDERE GIFTEN

Er is er een groot aantal vrienden en familieleden die met elkaar de ondersteuning van de organisatie, het salaris van de directeur en kantoorkosten, bij elkaar brengen.

Daarnaast zijn er eenmalige donaties van particulieren en hebben we giften ontvangen van de volgende bedrijven en instellingen: Acoma te Duiven; Bouwbedrijf Boesveld te Doetinchem; DOC Opleidingen Doetinchem; Rabobank Nederland te Utrecht; Select Investment te Stokkum; Stichting Handreiking te Amsterdam; Stichting Ontwikkelingssamenwerking Abco te Abcoude; 1%club te Amsterdam, en Mares Group Varese (I). Een speciale kerstactie van het Graafschapcollege heeft €8.000 opgebracht.
De uitgaven die gedaan worden en de onkosten die de Stichting maakt, worden niet betaald uit de inkomsten. Alle onkosten worden door de bestuursleden persoonlijk betaald en gezien als extra gift. Daarnaast leveren individuen en organisaties gratis diensten aan de stichting.

Het bestuur is er trots op dat 100% van alle giften en donaties naar Titukuke in Zambia gaat.

 1. VOORUITZICHT 2011

Voor 2011 staan de volgende projecten gepland: • De afronding van de bouw van de Titukuke Trust School.

 • Fondswerving voor de aanschaf van schoolboeken voor de Titukuke Trust School.

 • Onderzoek naar de mogelijkheid om naast de school een tuinderij te beginnen met als tweeledig doel verkoop van producten als bron van inkomsten voor de school en het verzorgen van praktijklessen over landbouwmethoden.

 • Onderzoek naar de mogelijkheid om zowel de tuinderij als de school te voorzien van zonne-energie.

 • Naar verwachting zal Titukuke eind 2011 een snackbar openen bij de markt in Petauke. De inkomsten hiervan zullen ingezet worden ter versterking van de eigen organisatie.

 • Verlenging van ondersteuning van de organisatie in de vorm van salaris en kantoorkosten. 1. JAARREKENING

De jaarrekeningen voor de betreffende jaren zijn separaat aan dit jaarverslag toegevoegd.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina