Jaarverslag 2013 AlgemeenDovnload 82.68 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte82.68 Kb.


Jaarverslag 2013
Algemeen

De Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken, is een moderne, levendige vrouwenvereniging.

Elke vrouw kan, binnen onze vereniging, haar talenten ontplooien, interesses verbreden en nieuwe contacten leggen.

Het is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die graag andere vrouwen ontmoeten, cursussen willen volgen, belangstelling hebben voor kunst, ervan houden om op reis te gaan, een theater of museum willen bezoeken, lezingen willen bijwonen, van wandelen en fietsen houden of deel willen nemen aan studiedagen. Onze vereniging stelt zich actief op voor de leefbaarheid in de samenleving. Duurzaamheid en de rol die vrouwen daarbij kunnen spelen, vormen een rode draad bij het opzetten van ons programma.

Aan één en ander wordt gestalte gegeven onder andere door avonden te organiseren met een educatief, cultureel, historisch, recreatief of algemeen karakter.

Er zijn 25 groepen waarin gezamenlijke interesses gedeeld worden zoals lezen, poëzie, cultuur, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn, rummicub, bridgen. Er is nu ook een Single-groep.Via het jaarprogrammaboekje en de maandelijkse nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gehouden van de inhoud van de komende verenigingsavonden en andere activiteiten. In de Nieuwsbrief zijn verslagen te lezen van activiteiten voor en door de leden.


Beschermvrouwe

Prinses Beatrix is sinds 2004 beschermvrouwe van de Vrouwen van Nu.


Bestuurssamenstelling 2013

Voorzitter Greet Wortel

Secretaris Reneke Schoneveld (v.d.Brink)

Penningmeester Betsy Dekker-Vrijhof

2e Penningmeester en

Vice-voorzitter Agnès Stolwijk

2e secretaris Henny van Hoek

Bestuurslid Alet Ribot

Bestuurslid Vacature
Het bestuur werd in 2013 ondersteund door:

Els Delen- Hoefkens Ledenadministratie

Yvonne Krol Webmaster
De afdeling is vertegenwoordigd in:

Markt- en middenstands-

Commissie Lieneke van Kempen-Grootveld

Open Tuinendag Henny Koller en Thea Brugman

Vereniging het Dorpshuis De Stuw Agnés Stolwijk en Betsy Dekker
Het Bestuur

Bestuursleden hebben aan de volgende bijeenkomsten deelgenomen: 1. Voorringvergadering op 11 februari en Ringvergadering op 18 maart

 2. Actie Amnesty, handtekeningen verzamelen

 3. Provinciale vergadering en ontmoetingsdag op 12 april in Barneveld

 4. Workshops en thema bijeenkomsten

 5. Dorpshuisvergaderingen

 6. Overleg Vrouwenorganisaties binnen onze gemeente

 7. Internationale Vrouwendag 8 maart

 8. Seniorenbeurs Nijkerkerveen

 9. Begrafenissen

 10. Informatiestand op de Open Tuinendag juni

Maandelijks wordt er een bestuursvergadering gehouden om de lopende zaken te regelen. Een enkele keer wordt er een extra bestuursvergadering ingelast om specifieke onderwerpen meer aandacht te kunnen geven.

De werkzaamheden per bestuurslid zijn zeer verschillend en afhankelijk van de functie binnen het bestuur. Er wordt naar gestreefd, om daar waar mogelijk, taken samen te doen. Bij bezoeken aan vergaderingen en bijeenkomsten ergens anders, vindt er zoveel mogelijk spreiding plaats onder de bestuursleden.
De jaarlijkse Ringvergadering werd dit jaar georganiseerd op 18 maart in Barneveld

De bestuursleden van ring- 8 uit Hoevelaken, Putten, Garderen, ( Harskamp-Otterlo-Wekerom), Barneveld en Voorthuizen spraken over diverse onderwerpen,

Contactvrouw van de Vrouwen van Nu Hoevelaken is Agnès Stolwijk.
De jaarlijkse Provinciale Ontmoetingsdag was op 12 april in Voorthuizen

Stemgerechtigde voor Hoevelaken is nu Agnès Stolwijk, plaatsvervangster Betsy Dekker.


Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur de commissieleidsters/contactvrouwen, als dank voor hun inzet, uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Er werd een heel bijzondere ketting “gevingerhaakt”. Niet gemakkelijk maar de resultaten waren leuk.
Leden

Het ledenaantal per 1 januari 2014 is 251


In Memoriam

Teunie Vink


Maatschappij

Vanuit het bestuur:

Ook dit jaar is er onder deze kop in de maandelijkse Nieuwsbrief aandacht gevraagd voor zaken die in onze samenleving spelen. De volgende onderwerpen kwamen dit jaar aan de orde.

Januari: De Pruik, het hoedje en de sluier. Kledingvoorschriften en in het bijzonder de hoofdbedekking in verschillende religieuze tradities.

Februari: In februari was er op tv een serie “Van Bihar tot Bangalore”, o.a. over de positie van meisjes in India. Meisjesembryo’s worden geaborteerd, meisjesbaby’s worden vermoord of te vondeling gelegd. Kort na deze uitzending kwam het bericht over de groepsverkrachting van een jonge vrouw in India, zij overleefde het niet.

8 maart is weer de internationale vrouwendag, een goede gelegenheid om met elkaar onze zegeningen te tellen en solidair te zijn met vrouwen elders die het slechter hebben getroffen dan de vrouwen in Nederland.

Maart: Pesten. We lezen de laatste tijd veel over pesten en ook de tv besteedt er aandacht aan. Het onderwerp kwam in de belangstelling door de zelfmoord van twee jonge mensen.

April: vakantie in een huisje in Holten en wandelingen in een heel andere omgeving dan thuis. Dat maakt alsof je a.h.w. opnieuw kijkt en het landschap beter ziet.

Mei: Kleding is nodig om ons te beschermen. Tegen kou en warmte, regen en sneeuw, kortom tegen de weersomstandigheden. Maar wat we dragen wordt door veel factoren bepaald.

Gelukkig staat het een ieder vrij die kleding te dragen die hij of zij zelf wil.September: Deze keer aandacht voor de tv-serie “Kijken in de ziel”van journalist Coen Verbraak. Hij stelt een beroep centraal en behandelt dat in 6 afleveringen. Tot nu toe zijn psychiaters, toptrainers, strafpleiters, politici en artsen onderwerp in de serie geweest. In de zomeruitzendingen stonden topondernemers cenraal.

Oktober: In februari 2013 trad de Russische vrouwenpunkband Pussy Riot onverwachts op in een kerk in Moskou en leverde kritiek op Poetin en de nauwe banden tussen de kerk en de politiek. Dat optreden kwam de vrouwen duur te staan. Ze werden gevangen genomen en in een showproces veroordeeld tot 2 jaar werkkamp.

November: Relativeren. Een situatie die je moeilijk vindt wordt draaglijker als je bedenkt dat het altijd erger kan.

December: In Liepzig, in de voormalige DDR staat de Nikolaikerk. Deze kerk heeft een belangrijke rol gespeeld in de val van de Berlijnse Muur. Deze gaat open op 9 november 1989.
De marktcommissie

De marktcommissie is één van de raadscommissies van de gemeente Nijkerk.

De leden die participeren zijn vertegenwoordigers van de gemeente, t.w. een wethouder, vertegenwoordigers van de afdeling I&W (Infrastructuur en Wijkbeheer) en een marktmeester, de marktkooplieden, de Nijkerkse ondernemersvereniging, Ondernemersvereniging Hoevelaken, Vrouwen van Nu Hoevelaken, NvvH vrouwennetwerk Nijkerk en Zij-actief Nijkerk.

Als Vrouwen van Nu Hoevelaken zijn wij een grote groep consumenten die middels afvaardiging van één van onze leden in deze commissie kunnen laten weten welke branche we nog missen op onze markt en of we de huidige indeling van de markt functioneel vinden c.q. gezellig.


De middenstandscommissie

De commissie middenstandsaangelegenheden is een adviescommissie. De leden die in deze commissie participeren zijn o.a. afgevaardigden van Makelaardij, Nijkerkse Ondernemerscommissie, de Kamer van Koophandel, Ondernemersvereniging Hoevelaken, Regio Vallei, strategisch adviseur ruimte en economie, Rabobank, Vrouwen van Nu Hoevelaken, NvvH Vrouwennetwerk Nijkerk, Passage Nijkerk en uiteraard afgevaardigden van de gemeente, o.a. de wethouder.


Namens onze afdeling participeerden

 • Lieneke van Kempen-Grootveld in de Marktcommissie en in de Middenstandscommissie

 • Agnés Stolwijk en Betsy Dekker in De Stuw, Vereniging Dorpshuis Hoevelaken

 • Han Both-Reitsma en Greet Wortel in het Overleg Vrouwen Organisaties (OVO) in de gemeente Nijkerk


Website

Onze vereniging probeert een vereniging van deze tijd te zijn. Dit blijkt o.a. uit het feit dat wij ook digitaal te raadplegen zijn, op www.vrouwenvannuhoevelaken.nl . Ons lid Yvonne Krol was in 2013 onze webmaster, zij hield onze mooie website actueel. Yvonne Krol en Cor Moesbergen hebben aan onze site vorm gegeven.Landelijk Thema

Vrouwen versterken in Peru

Op 11 juni tekenden Vrouwen van Nu en de Rabobank een overeenkomst waarin ze afspraken de komende jaren samen Peruaanse plattelandsvrouwen in de hooglanden van Peru te gaan versterken.

Vrouwen van Nu maakt het mogelijk dat de Peruaanse vrouwen zich verder bekwamen in ondernemerschap, het begrijpen van financiele producten en de benodigde vaardigheden die bijdragen aan het vergroten van hun economische, sociale en politieke positie. De Rabobank draagt zorg voor (micro) kredieten.

Dit gebeurt via een NGO met de naam MIDE. De organisatie heeft een kantoor in de stad Cusco en begeleid zo’n 75 vrouwengroepen op ca. 4000 m hoogte in de hooglanden rondom de stad. Op deze manier worden ca. 4000 mensen bereikt.

De vrouwen en gezinnen wonen in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden De meeste vrouwen zijn laag geletterd en zijn voor hun inkomsten afhankelijk van wat zij zelf kunnen fokken, verbouwen, produceren of verhandelen. Op deze hoogte gaat het vaak om kippen of cavia’s, een delicatesse in Peru.

In juni is een werkbezoek gebracht aan MIDE, twee krediet- en spaargroepen, de huizen van 6 vrouwen, twee zuivelproducenten en een cooperatieve markt.

In het augustus nummer van Vrouwen van Nu volgde meer informatie en werd beschreven hoe leden en andere betrokkenen dit project kunnen steunen.
Interessegroepen

Tijdens de verenigingsavonden vinden de leden zich in een gemeenschappelijke interesse.

Buiten die avonden zijn er diverse interessegroepen waar onze leden zich bij kunnen aansluiten.

Onze vereniging telde in 2013 vijfentwintig interessegroepen, binnen veertien verschillende disciplines.

De groepen worden geleid door één of meerdere vrouwen. Zij kunnen cursussen volgen en kaderdagen bijwonen, welke door de Vrouwen van Nu worden georganiseerd.

De groepen functioneren zelfsturend met één of twee contactpersonen naar het bestuur. Ieder bestuurslid is contactpersoon van één of meerdere interessegroepen.

De contactpersonen van de groepen, kringen en commissies maken jaarlijks een kort verslag. Mede aan de hand van die gegevens wordt het jaarverslag gemaakt.
Bridgekring “Vrouwen Troef”

Ook in 2013 speelden we weer in De Haen, op donderdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. Het bridgeseizoen loopt van oktober tot april. In totaal 24 speelmiddagen.

In juni moesten we plotseling afscheid nemen van onze trouwe deelneemster Teunie Vink die bij een ongeluk op de A1 om het leven kwam. Een grote schok voor iedereen.

In september besloot Yvonne Bouten om gezondheidsredenen te stoppen met haar werkzaamheden voor Vrouwentroef. Hierbij een woord van dank voor haar inzet en de plezierige samenwerking binnen onze commissie. Haar taak wordt overgenomen door Annelies Eilander.

In april van dit jaar werd het seizoen 2012/13 afgesloten met een gezamenlijke pannenkoekenmaaltijd.

In oktober ging ons 24e bridgeseizoen van start. Tijdens een zomerstop hebben enkele deelneemsters opgezegd maar er kwamen ook nieuwe aanmeldingen. Zo telde Vrouwentroef gedurende het hele jaar 32 vaste speelsters en een aantal reserves.

Contactpersonen zijn: Ruth Westra-Vreedenburgh, Noor Bekius-Hulsman en Annelies Eilander-Silvius.
Culturele kringen

Er zijn 87 leden verdeeld over 5 kringen.

Het afgelopen verenigingsjaar hebbende culturele kringen weer veel culturele activiteiten ondernomen.
Kring 1:

Contactpersonen: Ria de Groot en Mieke de Groot, hun plaats zal in 2014 worden ingenomen door Carla Smit en Riana van Roy.

De groep bestaat uit 18 dames.

In augustus 2013 hebben we een huiskamerbijeenkomst gehad om samen het programma voor het komende seizoen samen te stellen.

Activiteiten:


 • September 2012 Glaskunstbeurs Leerdam

 • Oktober 2012 Escher tentoonstelling Soestdijk

 • November 2012 Belle’s Salon, Slot Zuylen

 • Januari 2013 Hermitage Amsterdam

 • Februari 2013 Table d’Hote Leusden

 • Maart 2013 Beeld van Beatrix, ’t Loo

 • April 2013 Hernhutters, Zeist

 • Mei 2013 Eye Filmmuseum, nieuwe bibliotheek “Ons lieve Heer op Solder”, Amsterdam

 • Juni 2013 Midgetgolf De Slag

 • Juli 2013 Museum Nairac, Barnveld

 • Augustus 2013 huiskamerbijeenkomst bij Jantien Fontein


Kring 2:

Contactpersonen: Willemien Dijkstra

Helaas is onze 2e contactpersoon Teunie Vink in mei door een noodlottig ongeval overleden.

De kring bestaat uit 20 leden.

In januari hebben we een huiskamerbijeenkomst om het jaarprogramma samen te stellen, dan zullen we ook een nieuwe contactpersoon benoemen.

Het programma van 2013 was als volgt: • Januari Den Haag Gemeentemuseum, Mode jaren 50

 • Februari Ede Streekmuseum en Kunthal

 • Maart Hoevelaken workshop keramiek beschilderen

 • April Apeldoorn Beeld van Beatrix in het Loo

 • Mei Amsterdam Hermitage

 • Juli Barneveld Nairac museum

 • Augustus Amersfoort Kunsthal Kade

 • September Amersfoort Historische tuin Wegh der Wegen

 • Oktober Amsterdam Stedelijk museum

 • November Den Haag Gemeente museum Coco Chanel

 • December Nijkerk Adventsconcert Streekmannenkoor


Kring 3

Contactpersonen: Riet Rijntjes

De groep bestaat uit 9 deelnemers. Het is bij ons altijd erg gezellig, we zijn een hecht team.

In september is er een huiskamerbijeenkomst om het jaarprogramma voor te bereiden. Het programma van 2013 zag er als volgt uit: • Januari Lunchconcert in de St Aegtenkapel, daarna lunchen. Na de lunch bezoek Flehite voor de tentoonstelling van de Franse kunstenaar Tobeen. Een poetisch realist uit de Aquitaine

 • Februari Gemeentearchief Amsterdam

 • Maart O.l.v. een gids een stadswandeling in Zutphen van ca. 2 uur, koffiestop, lunch. Daarna Stedelijk Museum bezocht met een mooie vaste collectie

 • April Amsterdam Rembrandthuis en Stadsarchief

 • Mei geen activiteit

 • juni Filmmuseum Eye Connect. Oversteek met de boot vanaf centraal Station naar Yburg, koffiestop, lunch. Bezoek aan de Nieuwe Kerk met de tentoonstelling over de inhuldiging van Willem-Alexander en Maxima

 • Juli geen activiteit

 • Augustus huiskamerbijeenkomst bij Loes v.d.Brug

 • September Artis, Amsterdam

 • Oktober Kunstmarkt Wijk bij Duurstede. Eerst met een gids door de stad met goede uitleg over geschiedenis etc.

 • November Nijmegen en Museum Valkhof

 • December verrassing


Kring 4:

Contactpersonen: Betsy Dekker en Meta Kreikamp.

Jaarverslag van 01-11-2012 t/m 31-10-2013


 • Do 15-11 Paleis Soestdijk, tentoonstelling Escher

 • Vr 14-12 Geldmuseum Utrecht, tentoonstelling “Snel Geld”

 • Di 15-01 Museum Flehite, schilder Tobeen, poetisch realist

 • Wo 12-02 Kunsthandel “Simonis & Buunk, Ede

 • Do 14-03 Singer Laren, topcollectie “Van Cobra tot Dumas” van de fam. de Heus, Barneveld

 • Vr 12-04 Kunsthal Rotterdam, tentoonstelling “The Fashion World of Mode”, icoon Jean Paul Gaultier

 • Di 14-05 Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen, thema: Ik hou van Holland

 • Wo 10-07 Rondvaart grachten Utrecht, bezoek Aboriginals museum

 • Do 14-08 Paleis het Loo, tentoonstelling Botanische Illustraties, ook de vernieuwde tuin bezocht

 • Wo 18-09 Naraic museum Barneveld, tentoonstelling Martin Monnickendam

 • Vr 18-10 Galerie Polhuis, Nijkerk


Kring 5: “De Arte-Missen”

Contactpersoon: Marly Klein

Aan het begin van het jaar telde onze kring 15 dames. In de loop van het jaar zijn daar nog twee nieuwe leden bijgekomen waarna de teller eind 2013 op 17 dames staat.

Op de huiskamerbijeenkomst in januari heeft Agnes Lavrijsen na 7 jaar coordinatorschap het stokje overgegeven aan Marly. Vervolgens zijn de data voor de maandelijkse activiteiten bepaald met de organiserende tweetallen.

Activiteiten 2013:


 • Februari Flehite amersfoort, tentoonstelling Tobeen, 10 personen

 • Maart Nieuwe Kerk Amsterdam, tentoonstelling “Indianen, Kunst en Cultuur tussen Mythe en Realiteit”bezocht, 6 dames en een introduceé.

 • April Singer in Laren, Cobra tot Dumas, 6 dames

 • Mei Dagje Deventer, afgeblazen wegens zeer beperkte animo

 • Juni Kunsthal Kade Amersfoort, expositie in het kader van het Nederland-Rusland jaar 2013, 11 dames

 • September het verbouwde museum Nairac in Barneveld, expositie “Feest”. 9 dames

 • Oktober Rijksmuseum Amsterdam, 5 dames

 • November Singer Laren

 • December het Loo, apeldoorn


Felicitatiecommissie

Contactpersonen: Ria Rieswijk-Munneke, Hennie Berends-Boddeveld en Gonny Grotenhuis-ten Broeke

Iedere maand komen zij een middag bij elkaar om voor alle jarigen een leuke verjaardagskaart te maken die tevens door hen wordt bezorgd.
Fietscommissie

Contactpersonen: Cocky Kroder, Rina Bonestroo en Wieke van Gelder

In mei en juni fietsen we elke dinsdagmorgen. Je hoeft je niet vantevoren op te geven. Om 9.00 uur vertrekken we vanaf De Brink en we maken een tocht van ca. 30 km in een rustig tempo.

Halverwege de tocht proberen we een leuke koffiestop te vinden. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur zijn we weer terug in Hoevelaken. Als afsluiting maken we een dagtocht van ongeveer 55 km.

Door de liefhebbers wordt er in juli doorgefietst en bij mooi weer ook de volgende maanden. Er wordt door één van de aanwezigen een tocht bedacht. Het is ook dit jaar weer een succes gebleken.
Rummycub I

Contactpersoon: Gerrie Budding-de Ruig

We zijn met 8 vrouwen en we komen elke eerste donderdag van de maand bij iemand thuis om te spelen. We betalen €0,01 per punt van wat je in je handen over hebt per potje. Eén keer per jaar gaan we van dat geld uit eten.
Rummicub II

Contactpersoon: Reneke Schoneveld

We komen met 4 vrouwen 1 keer per maand bij elkaar.
Alleengaandengroep

Contactpersoon: Marion Batstra en Reneke Schoneveld

Doel van deze groep: uw kennissenkring uit te breiden en vrouwen – in dezelfde situatie als uzelf – te leren kennen. Met elkaar kunnen activiteiten worden ondernomen. (film, theater, museum, fietsen, wandelen, koken, creatief bezig zijn, winkelen, bij elkaar eten).

De groep heeft al diverse keren bij elkaar gegeten, films bekeken, concert beluisterd en museum en galerie bezocht. De leden van de groep kunnen zelf voorstellen doen.


Wandelgroep Stap voor Stap”

Contactpersonen: Els Delen en Gonda Wynia

De wandelgroep bestaat uit 21 leden. Bij toerbeurt bereiden twee leden van de groep een wandeling voor. Jaarlijks is er een huiskamerbijeenkomst waarbij de wandelingen voor het komende jaar gepland worden. Ook worden er dan afspraken over de organisatie gemaakt.

In 2012 zijn er 11 wandelingen gelopen:

Gemiddeld aantal deelnemers 12 leden.


5 middagwandelingen van 6 / 8 km

 • Oldenaller

 • Corlaer

 • Breeschoterpad

 • Landgoed Stoutenburg en Bloeidaal

 • Doorn

5 dagtochten van 15 / 20 km: • Woudenberg en Landgoed De Boom

 • Rondje Naardermeer

 • Kruishaarderpad

 • Beek en Bultenpad en Wekeromse Zand

 • Paradijspad

2 middagwandelingen zijn niet doorgegaan vanwege slechte weersomstandigheden.

Elk lid van onze vereniging die mee wil wandelen is van harte welkom.

Maandelijks kun je je hiervoor aanmelden bij een van de contactpersonen.

Data van de wandelingen worden elke maand gepubliceerd in de nieuwsbrief.

Ons jaarprogramma is ook te lezen op de website.


Wij hebben dit jaar op 6 juni 2013 de Provinciale Wandeldag georganiseerd

Donderdag 6 juni kwamen 75 wandelaars, waaronder 3 heren, uit alle windstreken van Gelderland naar Hoevelaken voor de provinciale wandeldag.

De wandelaars werden verwelkomd in “De Haen” door het ontvangstcomité. Bij de ingang stond een prachtig veldboeket. Hier kreeg men de routebeschrijving en werd de deelnemers koffie/thee aangeboden alvoerens te vertrekken.

De starttijd was tussen 10.00 en 11.00 uur. Men kon kiezen uit 2 afstanden, een wandeling van 9 ½ km en één van 16 ½ km in de mooie omgeving van Hoevelaken. Er waren onderweg 2 rustpunten waar men een consumptie kon gebruiken op de verstrekte bonnen. Op de routebeschrijving werden de wandelaars geattendeerd op verschillende bezienswaardigheden. Het was een zeer afwisselende route. Door bos, langs beken, door het nieuwe natuurgebied Bloeidaal en het Hoevelakense bos met vijvers en bloeiende rododendrons.

Bij de ingang vanhet Hoevelakense bos werd men getrakteerd op een appel wat goed in de smaak viel.

Bij terugkomst waren de reacties zeer positief. Velen kwamen met verhitte gezichten en voldaan terug. Iedereen was heel tevreden.

Enkele reacties van de binnenkomende wandelaars:


 • Het was geweldig, in één woord fantastisch

 • Het was een geslaagde dag, onze complimenten

 • Jullie mogen het volgend jaar weer doen

 • Bedankt dat we mee mochten lopen

 • Je doet weer nieuwe ideeën op

We kunnen nog nagenieten van een prachtige fotoreportage.

Met een goed gevoel kunnn we terug kijken op een zeer geslaagde dag, mede door het stralende weer.

Creatieve kringen
Creatieve kring 1 (Altijd Creatief)

Leidsters: Hennie Koller en Anne-lies van der Woerd

De groep bestaat uit 8 leden. Eén keer per maand komt de groep bij elkaar, behalve de zomermaanden. De bijeenkomsten zijn bij Anne-lies van der Woerd, die haar huis voor ons openstelt. Het is heel gezellig zo met elkaar en we maken leuke dingen, zoals:


 • Januari cadeaudoosje van een melkpak

 • Februari breien met een bezemsteel als pen

 • Maart stukje voor Pasen

 • April kaarten

 • September zwaan van papier

 • Oktober verder met de zwaan van papier


Creatieve kring 2

Leidster: Marry Gaasbeek

De groep bestaat uit 12 dames en we komen 8 keer per jaar bij elkaar bij Anne-Lies v.d.Woerd thuis om creatief bezig te zijn.

De avonden wordt door één van de twee dames voorbereid.

De materiaalkosten worden hoofdelijk omgeslagen.

Het afgelopen seizoen hebben we gemaakt: • Een langwerpig doosje voor waxinelichtjes

 • Een bloemstukje van een kalabas met herfstbloemen

 • Een engeltje van kralen en veiligheidsspelden

 • Een zwaan, opgebouwd uit 400 stukjes papier

 • Een Paasei

 • Een handwerkbakje met speldenkussentje

 • Een envelop om geld cadeau te geven

 • Ook hebben we samen het stokhaken onder de knie gekregen.


Open-tuinendag

Op zaterdag 18 juni werd er weer de Open-tuinendag gehouden, deze keer voor de Vrouwen van Nu georganiseerd door Henny Koller en Thea Brugman De tuinen waren schitterend. De hele dag door kwamen en gingen de mensen. Hulde aan de vrouwen die bij onze stand stonden. Ze waren er toch maar!

De organisatoren waren erg blij dat de eigenaren van de tuinen deze weer openstelden.

De Open tuinen-dag wordt georganiseerd door: Groei en Bloei afdeling Nijkerk/Hoevelaken en Vrouwen van Nu, afdeling Hoevelaken.


Groengroepen/tuingroepen
Tuingroep “Klaverblad”.

Contactpersoon: Marion Batstra

De groep bestaat momenteel uit 17 dames.

Op 16 januari 2012 was er weer de huiskamerbijeenkomst.

Activiteiten in 2013:


 • Januari huiskamerbijeenkomst om het programma vast te stellen

 • Februari Wandeling in Wilbrinkbos, na afloop iets gedronken

 • Maart rondleiding Kijktuinen in Nunspeet

 • April Veenhuisje Putten +rondleiding in De Mariahoeve, een museumboerderij

 • Mei Ommuurde tuin in Renkum, historische moestuin + rondleiding

 • Juni Passieflora-Hoeve met een mooie vlindertuin

 • Juli bezoek aan een 2,5 ha grote tuin aan de Utrechtseweg, Amersfoort

 • Augustus 2 tuinen in Apeldoorn bezocht, we werden verrast met lekkere hapjes

 • Oktober Aardhuis, Hoog Soeren incl. rondleiding van 1,5 uur

 • November geen activiteit

 • December Esperhoeve, Kerstmarkt van de Brielaard, Barneveld


Groengroep Drie

Contactpersonen: Edy Gerritsen en Wilna van Lokven

Momenteel zijn we met een groep van 9 dames. We proberen elke maand een uitstapje te organiseren. Dit jaar zijn we niet heel erg actief geweest.


 • Januari huiskamerbijeenkomst

 • Maart kwekerij Gooiker in Diepenveen

 • Juli familie Sandig in Achterveld. Boomgaard, grote vijver en dito tuin

 • Augustus De Pollekamp in Ermelo, plukken van blauwe bessen

 • September De Vrolijke Mortier, maken van een bloemstukje

 • November Kerstfair


Poëziekring

Contactpersoon: Catrien van der Steen

De kring bestaat uit 9 dames en komt op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bijeen.

Datum Gastvrouw Onderwerp/Dichter Voorbereid door

09-01 Agnés Stolwijk Wintergedichten Han Both

19-02 Catrien Beylsmit Kira Wuck Agnés Stolwijk

19-03 Joke Groot Rutger Copland Vera Lubbers

23-04 Betty Smits Wislawa Szymborska Sandra Morkal

21-05 Agnés Stolwijk Ester Naomi Perquin Agnés Stolwijk

17-09 Riana v.Roy Cees Nooteboom Catrien v.d.Steen

22-10 Catrien Beylsmit Anna Enquist Riana v.Roy

In dit jaar zijn we tot nu toe 7 maal bijeen geweest.

Handwerkkring

Contactpersoon: Greet Luth

De kring bestaat uit 9 deelnemers.

In de winter komen wij eenmaal in de veertien dagen bij elkaar om samen te handwerken.

We nemen geregeld een nieuwe techniek onderhanden.

De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur bij de leden thuis.

In april worden de gemaakte werkstukken ingezonden naar de provinciale handwerktentoonstelling. Ook zijn ze altijd een keer op een verenigingsavond te bewonderen.
Reiscommissie

Contactpersonen: Ineke van de Kamp en Tineke Petersen

24 april. Het voorjaarsuitje ging dit jaar naar Doesburg, naar de Partyboerderij de Ijsselhoeve. Van daaruit maakten we een uitstapje naar Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland. In Bronkhorst bezochten we het Dickens museum. In het museum kregen we een voorstelling te zien over een figuur uit de verhalen van Dickens, n.l. Scrooge de rijke gierigaard.

In de Partyboerderij de Ijsselhoeve gebruikten we een uitgebreid Achterhoeks lunchbuffet. De rondrit daarna ging eerst door Doesburg en daarna door de Liemers via Zevenaar, Westervoort, Rijnwaerden, Angelo, Babberich, Lobith, Tolkamer en Spijk. De tocht ging verder langs de Rijn, Elten (Duits) en het Montferland (Ned.). Via Langerak, Laag Keppel en Drempt kwamen we weer bij de Ijsselhoeve. Hier stond een diner klaar met als afsluiting een ijskar.

Het was een fijne dag met schitterend weer.
Ziekencommissie

Contactpersonen: Margot van der Hurk en Catho Keet-Eypen

De ziekencommissie verstuurt kaarten naar zieke leden van onze vereniging. Het kan ook voorkomen dat de leden van de ziekencommissie bij iemand op bezoek gaan.

De kaarten, die iedere keer verrassend mooi zijn, werden gemaakt door Lieke van der Vos.


Leeskringen
Leeskring Roel Kiers

Contactpersoon: Roel Kiers-Assendorp

Er zijn geen veranderingen te melden in de samenstelling van onze kring.

Gelezen titels in 2013: • Januari ` De Boekendief Marcus Zusak

 • Februari De Verdovers Anna Enquist

 • Maart De verdronken Margriet de Moor

 • April De Leesclub Renate Rorrestein

 • Mei Gedichtenochtenden

 • September Eerst grijs dan wit dan blauw Margriet de Moor

 • Oktober Ines, een vrouw van mijn hart Isabelle Allende

 • November En het vergeten zolang Paulin Slot

Juni, juli, augustus en december dit jaar geen leeskring. Afwijkend is dat door de vakanties juni dit jaar afviel.

Ons uitje dit jaar: een dagje Den Bosch naar het Brabants Museum


Leeskring 2

Contactpersoon: Thea Hegge-de Wit

De kring bestaat uit 8 leden.

In 2013 lazen we de volgende boeken: • Januari Parnassia Josha Zwaan

 • Februari De verborgen geschiedenis va Courtillon C.Lewinsky

 • Maart Een goed kind regeert zijn eigen Nico ter Linde

 • April Véronique Michelle Visser

 • September Vingers van marsepein Rascha Peper

 • Oktober Tikkop Adriaan van Dis

 • November Koorts Saskia Noort

 • December Erik (Nederland Leest) Godfried Bomans

 • Januari ’14 In tijden vanafnemend licht Eugen Ruge

Iedere eerste dinsdag van de maand (van september t/m april) komen wij vanaf 14.00 uur om beurten bij elkaar om het gelezen boek te bespreken. Het betreffende boek wordt behandeld door diegene die het boek uitgekozen heeft.

In september zijn we met z’n allen naar Voorthuizen geweest voor een “high tea”.
Leeskring “De Boekenwurm”

Contactpersoon: Willemien Schuurman Hess ( midden 2013 Ria te Hoonte)

Dit jaar waren met negen vrouwen in onze kring. We komen op de eerste maandagmiddag van de maand bij elkaar om het boek dat we gelezen hebben, te bespreken. Ieder van ons is een keer aan de bert om de gesprekspunten te bedenken en het gesprek te leiden. Meestal was iedereen aanwezig. Gastvrouw zijn doet ieder op haar beurt. In maart kan ieder een wensenlijst inleveren met de boeken die men graag behandeld wil zien. Enkele vrouwen hebben in de bibliotheek in Nijkerk literaire avonden bezocht. O.a. het boek uit de Aktie Nederland Leest werd besproken.

De boeken die we gelezen hebben had ieder dit jaar zelf aangeschaft (op tablet of e-reader).

We hebben in 2013 gelezen:


 • Jonas Jonasson De 100-jarige die uit het raam klom

 • Anna Enquist De Verdovers

 • A.F.T.v.d.Heyden Tonio

 • W.F.Hermans De donkere kamer van Damocles

 • Kathryn Stockett De Keukenmeidenroman

 • Pauline Slot Het vergeten zo lang

 • Josha Zwaan Parnassia

 • Julian Barnes Alsof het voorbij is

 • Tom Lanoye Heldere Hemel

Van het boek Een Keukenmeidenroman hebben we een film op DVD bekeken en daarna besproken.

Aan het einde van het seizoen werd Willemien Schuurman Hess opgevolgt door Ria te Hoonte.

Leeskring “Het Ezelsoor”

Contactvrouw: Greetje Rond

De leeskring heeft 8 leden.

We kwamen negen maal bij elkaar in 2013. In de maanden juni, juli en december werd er niet gelezen. De bijeenkomsten waren op de laatste woensdagochtend van de maand. De ochtenden begonnen om 9.30 uur.

Het eerste halfuur praten we, met een kop koffie, even bij en van 10.00 tot 12.00 uur bespraken we het boek. De te lezen boeken werden uit de wenslijsten van de leden gekozen. We lazen zowel boeken van Nederlandse schrijvers als vertaalde boeken. We zorgden zelf voor de boeken.

Eén van de leden werkte het boek dat we bespraken uit. Dit hield in dat zij op internet gegevens over de schrijver opzocht en een korte inhoud zocht of maakte. Verder bedacht zij een aantal vragen die als leidraad dienen voor het gesprek over het boek.

In 2013 lazen wij:


 • De witte tijger Aravind Adiga

 • Jacoba, dochter van Holland Simone vander Vlught

 • Het kleine meisje van mijnheer Lihn Philippe Claudel

 • Ademschommel Herta Muller

 • De Voorlezer Bernhard Schlink

 • Sprakeloos Tom Lannoy

 • Dit zijn de namen Tommy Wieinga

 • Het leven van Pi Yann Martell

 • Erik, of het klein insectenboek Godfried BomansLeeskring 5

Contactvrouw: Annelies Eilander

De leeskring bestaat uit 10 leden. We komen iedere maand bij elkaar.

In 2013 lazen wij de volgende boeken: • Januari Tim Krabbe Marthe Jacobs

 • Februari Jenna Blum Het Familieportret

 • Maart Peter Buwalda Bonita Avenue

 • April Tommy Wieringa Dit zijn de namen

 • Mei Oek de Jong Pier en Oceaan

 • Juni te weinig leden aanwezig, bijeenkomst is niet doorgegaan

 • Juli Marja Vuijsje Ons Kamp

 • Augustus Leon de Winter VSV

 • September Kees v. Beijnum Een soort familie

 • Oktober Jeroen Brouwers Bittere bloemen

 • November Fleur Bourgonj Stromboli

 • December Nederland leestLeeskring 6 “BoekenBomen”

Contactvrouw: Ank Blank

Onze leeskring bestond bij de aanvang van 2013 uit acht personen. Helaas heeft één van de leden ons aan het eind van het jaar verlaten. We vierden ons eerste lustrum met een gezellig dagje Deventer, de koek- en boekenstad.

Eén maal per 6 weken komen we bij elkaar maar wegens de vakanties stoppen in de zomer een tijdje. We plannen data voor het hele jaar doch wijken zo nodig af. Uit een voorstel van 3 boeken, gedaan door de bepreekster van dienst, wordt een keuze gemaakt door de overige leden.

Gelezen en besproken in 2013:


 • Post voor Mevrouw Bromley Stefan Brijs

 • Grip Stephan Enter

 • Liefde heeft geen hersens Mensje van Keulen

 • Alsof het voorbij is Julian Barns

 • De lessen van Mevrouw Lohmark Judith Schalansky

 • Oesters Rascha Peper

 • Stoner John Williams

 • De vergelding Jan BrokkenActiviteiten/workshops/thema-avonden

In het jaar 2013 vonden de volgende activiteiten plaats:
 • 11 februari Voorringvergadering

 • 8 maart Internationale Vrouwendag

 • 18 maart Ringvergadering

 • 20 maart Seniorenbeurs Nijkerkerveen

 • 25 maart Paasworkshop/bloemschikken bij Henny thuis

 • 10 april Commissie-uitje, ketting haken

 • 12 april Provinciale vergadering en ontmoetingsdag Barneveld

 • 24 april Voorjaarsreisje naar Doesburg en Bronkhorst

 • 6 juni Provinciale Wandeldag, georganiseerd door afdeling Hoevelaken

 • 15 juni Open-tuinendag

 • 3 september Bestuursuitje

 • 6 november extra creatieve avond in de Hobbit

 • 14 november Thema-bijeenkomst Internet & Sociale Media

Voor het derde jaar werden er in de zomermaanden drie koffieochtenden georganiseerd in De Haen t.w. op 13 juni, 18 juli en op 15 augustus. Ook nu weer heel gezellig om elkaar op deze manier te ontmoeten.


Verenigingsavonden 2013

De maandelijkse verenigingsavonden blijven een belangrijk onderdeel van onze activiteiten.

Er werden dit jaar negen verenigingsavonden gehouden:

10 januari: Nieuwjaarsontmoeting.

16 januari Jaarvergadering gevolgd door een lezing over de tabaksteelt in onze omgeving. Dhr J.van Burgsteden vertelt ons over het hoe en waarom van de tabaksteelt in Amersfoort en Nijkerk.

20 februari Powervrouwen in de Kunst. Mw An Mansveld vertelt over vrouwelijke kunstenars en hoe zij passen in de ontwikkeling van de kunst.

20 maart Toneelgroep Eldorado. “Devoot en Despoot” heet het stuk dat zij voor ons speelden. Het gaat over heibel in een nonnenklooster.

17 april Van Kalila en Dimna. Mw Annet van Wiechem vertelt ons verhalen uit deze Perzische bundel dierenfabels, waarin dieren de eigenschappen van mensen verbeelden.

Mei Kleding 1850-1950

18 september Waterschap Vallei en Eem. Een medewerker van het waterschap vertelt over hun werk en over de recreatieve ontwikkeling van het Laakzongebied.

16 oktober De Schilders Voerman. Mw Van der Hout vertelt over het leven en werk van de schilders Voerman sr de IJjsselschilder en jr de illustrator van de Verkade-albums. 20 november Tafelcultuur. Dhr G.de Haan leert ons alles over de tafelcultuur van vroeger en nu. 18 december. Muziek in Kerstsfeer. De zusjes Gabrielle en Daphne Jager zingen voor ons en begeleiden zichzelf op harp en gitaar.
Namens de Vrouwen van Nu maakte Lieke van der Vos voor alle sprekers/spreeksters toepasselijke bedankkaarten, die zeer gewaardeerd werden. De kaarten hangen elke verenigingsavond op het prikbord, zodat ieder lid deze kaart kan bewonderen.


Inzamelen:

Oude en defecte mobieltjes voor de Hersenstichting

Brillen

KaarsstompjesTenslotte

De vele activiteiten van de Vrouwen van Nu werden mogelijk gemaakt door de inzet van veel mensen. Van commissieleidsters tot contactvrouwen, van leden tot bestuursleden. Onze vereniging kan alleen maar goed gedijen als er mensen zijn die door hun betrokkenheid veel willen doen.

Contacten onderhouden is van het grootste belang. Het bestuur wil iedereen de gelegenheid geven initiatieven daartoe te ontplooien en ideeën te realiseren.
Opgemaakt te Hoevelaken,

december 2013

Reneke Schoneveld (v.d.Brink) secretaris


NBvP, Vrouwen van Nu

Afd. Hoevelaken. www.vrouwenvannuhoevelaken.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina