Jaarverslag 2013 In een jaar waarvan ‘Dovnload 26.8 Kb.
Datum04.10.2016
Grootte26.8 Kb.
Jaarverslag 2013
In een jaar waarvan ‘ veel en druk’ de kenmerken zijn, veel werk verzet en ongelofelijk veel zaken bij de kop gepakt, komt de afwijking hierop uit onverwachte hoek, namelijk van de vliegbasis waar een aanzienlijk deel van het jaar grote rust van uit ging. Ervaren als heerlijk door velen en te rustig door een enkeling.

Voor u ligt een jaarverslag zonder de gebruikelijke aandacht voor zaken waar we ons intensief mee bezig houden. Zowel de dorpskrant als de website houden u over ons doen en laten goed geïnformeerd. Het is daarom zinloos daar nogmaals een opsomming van te geven. Dit verslag beperkt zich tot die dingen waar wij ook belang aan hechten en waarvan geen uitgebreide reportage in uw nieuwsvoorziening heeft gestaan.


U bent natuurlijk van harte uitgenodigd op de ledenvergadering om uw instemming of kritiek te uiten en ons tips te geven hoe het anders of beter kan.

Wij, als bestuur, gaan met onverminderde energie opnieuw een jaar voor Marsum aan de slag. Uiterlijk onberoerd door de aanhoudende crisis en de gevolgen van alle bezuinigingen, innerlijk gesterkt door de positiviteit en saamhorigheid die we mogen ervaren.

Ook dit jaar konden wij gelukkig en met dank, altijd weer een beroep doen op mensen die voor een periode of een enkele klus het bestuur van dorpsbelang willen ondersteunen. Zonder deze hulp zou het voor velen van ons veel moeilijker zijn om handelend op te treden, in het algemeen belang, voor ú en voor de rust en leefbaarheid van Marsum.
In 2013 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Geert Verf voorzitter, Arend Jan Talens vice voorz., Koos van der Meulen penningmeester, Shira Tigchelaar secretaris(ad interim), Tjitske Sijbesma en Anke Jetske de Boer.

Sjoukje Jorritsma levert als voormalig bestuurslid nog steeds haar gewaardeerde bijdrage.

Het bestuur vergaderde dit jaar 7x, wisselend bij de bestuursleden thuis.


In de dorpskrant werd regelmatig verslag gedaan over de bij u bekende projecten: de Haak, Noord West Tangent, Marsum aan ’t water, Nieuw Stroomland, Dorpsplein, Wadi, bouwen in het dorp, andere dorpse zaken zoals groen en veiligheid, overlast ( zowel van jongeren als van hondenpoep), geluidshinder van de vliegbasis nu en de JSF perikelen, de toestand van de wegen, veranderingen in de omgeving, projecten met- en voor jongeren, WMO, bestuurlijke vernieuwing, website,……

Bovendien werd de enige fractie die in Marsum vergaderde, die van de FNP, bezocht.

Het bestuur neemt kennis van jaarverslagen, nieuwsbrieven, magazines, informatiekranten en vergaderstukken die haar via de post of digitaal bereiken.
In januari was er, met de oliebollen nauwelijks achter de kiezen, overleg met de buurtcommissie van de KN.Kuperusstrjitte over de komst van een vluchtelingen gezin met acht kinderen naar hun straat. De aanvankelijk gereserveerde houding van de buurt werd mede veroorzaakt door de matige communicatie vanuit COA en vluchtelingenwerk. Het overleg wordt een paar dagen later voortgezet tussen dorpsbelang, de gemeente

( beleidsmedewerker welzijn), de woningstichting en een deel van de buurt, wat resulteerde in een verder overleg met o.a. het COA en de coördinator voor de gemeente op 9 april. Een mens lijdt het meest om het lijden dat hij vreest en zo kon ook hier door goed te luisteren naar elkaar toch een, weliswaar ander, gezin een nieuwe woonplek vinden. Dorpsbelang heeft gepleit voor een gezin met kinderen in de basisschool leeftijd omdat zo niet alleen de integratie wordt bevorderd, maar ook de school een extra stimulans krijgt. Op 9 april bleek dat ook dat verzoek niet was doorgekomen. Zowel COA als de gemeentevertegenwoordiger toonden zich verbaasd over de betrokkenheid en inzet van dorpsbelang. Wij hebben ons gerealiseerd dat het niet op onze weg ligt om de problematiek die vergunninghouders alsnog in Nederland ondervinden op te lossen. Waardering heeft het bestuur voor de inzet van de vrijwilligers van vluchtelingenwerk uit ons dorp die de twee nieuwkomers gezinnen hebben begeleid.

Mensen die zich afvragen of zitting in het bestuur van Dorpsbelang iets voor hen is, krijgen de mogelijkheid enige tijd mee te draaien zodat ze een beter idee krijgen wat Dorpsbelang allemaal doet. In januari waren er weer twee potentiele kandidaten die er na rijp beraad helaas van af hebben gezien. Toch lijkt een bestuursfunctie meer werk dan het is. We vergaderen maar 7 x per jaar en de meeste zaken worden via e-mail gecommuniceerd. Bovendien geef je binnen het bestuur aan waar je voorkeur naar uit gaat en dat wordt dan je verantwoordelijkheid.

Marsum aan het water wordt op de voet gevolgd vanuit Ritsumazijl blijkens Jaap Middelkoop die een voorstel doet voor een Poptaroute naar Marsum.

Op 12 januari zijn we als bestuur met een aantal oud bestuursleden rondgeleid in de Blokhuispoort en aansluitend hebben we met elkaar gegeten. De rondleiding, door een voormalige gevangenenbewaarster, was leerzaam en vermakelijk. Zelfs de felle kou kon daar geen afbreuk aan doen.

Van de website redactie kregen we een overzicht van de, oplopende, kijkcijfers. Zelfs 700 hits na de Aldjiersoertinking.

Onze voorzitter probeert een goede spreiding van de ledenvergadering van de verschillende dorpsbelangen in de gemeente rond te zetten zodat er geen twee vergaderingen op dezelfde dag gepland worden.

Vervuiling van onze leefomgeving door hondenpoep is ongeveer ergernis nummer één voor veel mensen. Daarom is een initiatief gestart op 17 januari waarbij 5 dorpen de koppen bij elkaar hebben gestoken om te proberen het College te bewegen hier wat aan te doen. Blijft natuurlijk onverlet dat honden eigenaren hun verantwoordelijkheid moeten nemen, de poep opruimen. Ook zou enig begrip bij hen voor veehouders die geen hondenpoep in hun veevoer ( gras) willen niet misstaan.

Op 19 januari zijn we in Burgum waar de startbijeenkomst is van ‘Kern met pit’ en waar we de eerste €1000 binnen halen voor ons project groenonderhoud. Hoe dat gelopen is kunt u zien aan hoe het dorp is opgeknapt. De andere subsidie verstrekkers hierbij zijn het Herbert Duintjer fonds, Wonen NWFrsl, en de gemeente. Het tuincentrum heeft beplanting, advies en mankracht geleverd. Door het extreem koude voorjaar wordt pas 10 mei begonnen met planten waarbij vele handen licht werk maken. 28 Januari ontvangen we, met de burgemeester, de gedeputeerde Sietske Poepjes. Zij wil zich laten informeren, als nieuwe voorzitter van de COVM, over de geluidshinderproblematiek vanuit bewonersperspectief. Dat was natuurlijk gesneden koek voor onze voorzitter, die wel van de gelegenheid gebruik maakte haar medewerking te vragen en te krijgen voor het bevorderen van een permanent geluidmeetnet én voor het project Marsum aan het water.

De volgende avond zijn we weer in Nij Franjum bij een voorlichting door de gemeente en defensie over het ruimen van bommen op de vliegbasis. Alle ontstane drukte omschrijven we als ‘Much to do about nothing’, wat u door uw kinderen of kleinkinderen van onze basisschool nu kunt laten vertalen.

In februari komt de realisatie van Marsum aan het water een grote stap dichterbij als de Popta Stichting er haar medewerking aan geeft. De doorvaarhoogte onder de A31 wordt definitief op 2.40m gebracht.

Radio Eenhoorn benadert dorpsbelang voor haar ‘politiek café’ dat één maal per maand wordt uitgezonden. We honoreren dit locale verzoek natuurlijk en geven uitleg over wat wij doen, hoe we daar in staan en over de uitstekende samenwerking met de gemeente.

De overdracht van de kerk naar Stichting ‘De Krobbe der ut’ op 10 februari werd bijgewoond. Wat een uniek en prachtig initiatief, waarvoor de bedenker met recht tot Marssumer van het jaar werd uitgeroepen op de Aldjiersoertinking.

Namens Stifting doarpsmune Reduzum bij schrijven van Henk Vellinga krijgen we regelmatig interessante nieuwsbrieven en vergaderverslagen. Ondertussen is er na onze ledenvergadering een groepje ‘alternatieve energie’ en duurzaamheid geïnteresseerden.


Er kwam een uitnodiging om op 27 februari een thema avond over dorpen en voedsel bij te wonen georganiseerd door Doarpswurk. Daar zijn we niet geweest. Doarpswurk melde ons ook dat de nieuwe versie van het netwerk duurzame dorpen online was; via dit netwerk wordt kennis en ervaring gedeeld: www.netwerkduurzamedorpen.nl. 28 Februari besluit de gemeenteraad positief over de plannen voor herinrichting van de Haak ten zuiden van Marsum. Hierdoor wordt het mogelijk Marsum weer aan open water te krijgen. Onze voorzitter heeft in een gloedvolle inspraak onze dank daar neergelegd waar hij hoort.

Ook op 28 februari is er overleg met een deel van het bestuur van Aed Levwerd op het gemeentehuis om hun voornemen, het burgemeesters uitje naar Marsum, voor te bereiden. De datum wordt vastgesteld op 1 juni waarbij begonnen wordt met de ontvangst in het dorpshuis. Het dorpshuis leverde daarbij naast professionaliteit ook gebak met het logo van Aed Levwerd er op. Een zeer gewaardeerd initiatief. Geert heeft inleidend over het dorp verteld, over de geschiedenis natuurlijk maar ook over de saamhorigheid, volgens hem het beste wapen tegen krimp. Daarna werd een door hem geleide rondgang door het dorp gemaakt. De rondgang was verrassend omdat je het dorp nu door de ogen van een ander ziet. Wat is er dan veel wat wij met z’n allen zo gewoon vinden maar wat eigenlijk heel bijzonder is. De kerk werd natuurlijk bezocht, die door Griet Sijbesma in een historisch perspectief werd gezet en waar Theo Jellema het orgel bespeelde en uitleg over de restauratie gaf. Vervolgens was er een lunch op het Poptaslot waarvoor dorpsbelang toestemming had gevraagd aan de voogden. De bezichtiging van het Slot en gasthuis was een belevenis voor de leden en de nazit in café het Grauwe Paard een mooie afsluiting van een dag waarin alleen het weer de dissonant was. De bos bloemen die het dorpshuis eind juni kreeg van Aed Levwerd was een duidelijke blijk van waardering.

Ons wensenlijstje voor het dorp wordt door de gemeente opgevraagd, met prioritering. Alles daarop heeft de hoogste prioriteit. Eind februari begint Rijkswaterstaat met de kap van bomen en struiken langs de snelweg. Het eindresultaat is, hoe kan het ook anders, voor de één een zegen en voor de ander een crime. Op 28 februari ontvangt het bestuur een brief van Lieuwe Ypma. Daar formuleren we een zo passend mogelijk antwoordt op, wat niet voorkomt dat op de jaarvergadering nog vragen komen.

Op 4 maart wordt een kleine tussentijdse himmeldei gehouden. We kregen een tip over zwerfvuil en daar neemt Geert met een aantal jongeren direct actie op. We zetten ons in, naar aanleiding van klachten, om GS te bewegen de nieuwe bus route van Arriva door Leeuwarden weer terug te draaien. Er komt in eerste instantie een hoopgevend antwoord, betreffende lijn 71 maar uiteindelijk staan we in december met lege handen omdat Leeuwarden niet anders wil.

Dan wordt onze ledenvergadering verplaatst van 27 maart naar 24 april. Er is een besloten overleg in Den Haag over de luchtmacht waar Geert bij is uitgenodigd. Het had wat voeten in de aarde om onze voorzitter zover te krijgen, maar het bestuur bleef standvastig en vond dat Geert moest gaan.

Het Oranje Fonds Kroonappels heeft €50.000 te verdelen. Gemeentelijk scoorden we het hoogst, maar provinciaal konden we niet op tegen een aantal andere sociale projecten. Om maar aan te geven dat er ook wel eens wat mislukt.

We geven op 10 maart gehoor aan een uitnodiging van de voogden van het Poptaslot om een lunch concert bij te wonen met celliste Dana de Vries, die daar een beurs krijgt uitgereikt van het Herbert Duintjer Fonds. Het spel en de entourage zorgde voor een zeer memorabele ochtend.

18 maart is de COVM vergadering en 21 maart zijn we in de Harmonie om te horen wat we van Jim Diers kunnen leren. Dat is veel, want hij maakt er zijn levenswerk van om anderen over burgerkracht en zelfsturing te onderhouden. Geen hokjes denken, maar iedere bijdrage waarderen. De Bôlekoer werd als voorbeeldproject geroemd als door gemeenschapszin ontstaan. We krijgen ook bericht over de mogelijke sluiting( behoudens goedkeuring door de raad) van de Lytse Biebs. De bevestiging komt 3 december en op de laatste openstellings dag overhandigd dorpsbelang de vrijwilligers een attentie.

22 Maart brengt ons in Achlum bij Hinke Wind. Als oud Marssumer, dochter van de directeur van de melkfabriek, heeft zij nog oude foto’s en notulenboeken die zij aan Dorpsbelang heeft geschonken. Er is altijd te weinig tijd om uitgebreid te praten met mensen zoals zij die nog zoveel te vertellen hebben. We hebben beloofd nog een keer terug te komen.

Ook in maart wordt geprobeerd om samen met de Kaatsvereniging een sportmiddag te organiseren op het dorpsplein. Helaas kon dat toen geen doorgang vinden. Jammer, wij hopen verder op initiatieven vanuit de sport verenigingen.

De jury van ‘Kern met Pit’ maakt op 10 april een ronde door het dorp om te kijken hoe het werk vordert. Ze zijn er zeer over te spreken gelukkig. We bemoeien ons, indien nodig, met incidenten in het dorp. Margaret de Jong stopt tijdelijk als aanspreekpunt uit de oudergroep en Renée Fokkema en Ria Postma nemen de jeugdtaak van Margaret over.

De Himmeldei was op 13 april waarbij geconstateerd wordt dat er steeds minder zwerfvuil is. Van Radio Eenhoorn krijgen we, omdat ze 25 jaar bestaan, zendtijd aangeboden. We krijgen het niet voor elkaar om hier iets voor aan te leveren helaas. 24 April hielden we de jaarvergadering en in de meivakantie wordt de Bôlekoer weer netjes geschilderd.

Op 8 mei waren we aanwezig bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling Haak Noord, tussen de gemeente en de provincie op het Poptaslot. Een prachtig gebeuren waarvoor zelfs Hendrikus Popta wilde verschijnen. Het concept verslag van de jaarvergadering komt 12 mei op de site, zodat iedereen dit alvast, met de vergadering nog vers in het geheugen, kan nalezen en op 15 mei zijn we bij Hart voor je Dorp van de woningstichting. Een erg goed bezochte avond.

Om onze controlerende en onafhankelijke taken uit te kunnen voeren doet onze penningmeester kascontrole bij o.a. de Merke commissie, Oars en zoals altijd gebruikelijk bij de dorpskrant. De dorpskrantredactie ziet daar nu vanaf en kiest voor haar eigen financiële verantwoording in de dorpskrant.

De gemeente nodigt ons uit voor een informatieavond over bestuurlijke vernieuwing op 4 juni. Op 21 juni organiseren Doarpswurk, Friese Milieu Federatie en de Enerzjy Koöperaasje Fryslân de Duurzame Dorpenmarkt ‘Takomst foar ús Doarpen’. Afgevaardigd door dorpsbelang is Hans Wassenaar daar geweest. Het bleek een interessante avond. De

Toekomst van de krijgsmacht blijft ons ook bezighouden en zo zijn we 24 juni aanwezig in Harlingen waar Margriet Drent uitleg geeft over het rapport Clingendael’s visie op de krijgsmacht. Geert treedt daar op als 2e spreker en geeft informatie over de opvolging van de F-16.

Ook vragen we de gemeente om een stevige, drijfbare of anderszins hufterproof afvalbak bij de molen. Het antwoord is dat ook zij geconstateerd hebben dat de afvalbak niet altijd wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangeschaft. Het is erg duur deze telkens te moeten vervangen. In plaats daarvan neemt de gemeente de plek mee in haar wekelijkse schoonmaakronde.

De gemeente houdt 4 juli nog een informatieavond over het ( opnieuw) ruimen van bommen op de vliegbasis. Er was dit keer bitter weinig belangstelling voor.

Er wordt intensief contact gelegd door de COVM’s van de andere luchtmachtbasis en Geert. Er komt beweging in de ongerustheid over de hoeveelheid geluid van de F35.

De woningstichting stuurt ons haar jaarverslag toe.

Eind juli komt er bericht van de belastingdienst over veranderende regelgeving voor ANBI’s per 1 januari 2014. Er worden een aantal voorwaarden gesteld waaraan wij zeker kunnen voldoen.

Doarpswurk stuurt ons een herinnering voor een enquête over dorpsorganisaties. In verband met maatschappelijke veranderingen wil men onderzoek doen om dorpsbelangen zo goed mogelijk te kunnen blijven adviseren. Dat het ons ernst is met de JSF laten we opnieuw blijken op 19 augustus door aanwezig te zijn, met inspraak, op een bijeenkomst van de PvdA in Breezand waar Minister Timmermans zal spreken. Op 31 augustus wordt een concept gebruikersovereenkomst voor het dorpsplein naar de gemeente gestuurd. De definitieve versie wordt eind november getekend.

Onvermoeibaar en strijdbaar gaat onze voorzitter 13 september inspreken op een bijeenkomst in Hoogeveen waar over de vervanging van de F16 gesproken wordt. Niet lang daarna ontvangen wij een bezorgde brief van Jancko Hiemstra, waarin hij o.a. aandacht vraagt van het bestuur voor de geluidsbelasting waaraan de Marsumer bevolking blootgesteld wordt, nu en in de toekomst.

We zijn het erg eens met Jancko en verwijzen hem eerst voor ons standpunt, in een aantal de vliegbasis betreffende zaken, naar de Marsumer website en de vergaderstukken van de COVM om vervolgens schriftelijk te antwoorden.

De uitnodiging voor deelname aan de Fryske Ambassade op 19 september valt kort daarvoor door de bus. Koos gaat daarheen met een eerste klas presentatie over de Bôlekoer en het groenproject.

Dat er genoeg gaande is rond de mogelijke aanschaf van de F35 blijkt wel uit de protestsong op de merke. Een prachtige merke waar iedereen weer van heeft kunnen genieten.

De AFKFryslân stuurt een uitnodiging voor de presentatie van het handboek landschap op 4 oktober. In 2004 is het landschapsontwikkelingsplan Stadregio Leeuwarden verschenen wat nu door een aantal belanghebbende partijen is geactualiseerd en geoperationaliseerd. Het resultaat is het handboek voor het landschap, richtlijnen voor de uitvoeringspraktijk van het landschapsontwikkelingsplan voor de stadsregio Leeuwarden. Een praktische gids waarmee in overleg met initiatiefnemers/burgers, ambtenaren en bestuurders een betere landschappelijke inpassing van allerhande ruimtelijke initiatieven mogelijk is.

ArendJan stuurt op 20 september een e-mail aan Kamervoorzitter van Miltenburg met een voorstel tot snelle afhandeling. “Indien de kamer toch zou besluiten om tot aanschaf van de JSF over te gaan, kunnen we dan alvast de Parlementaire Enquête voor het proces van besluitvorming en de aanschaf van de JSF plannen?”.

Op 7 oktober vertelde Koos van der Meulen over het openbaar groenproject tijdens de vergadering van de Federatie van Dorpsbelangen in Menaldumadeel.

We krijgen een uitnodiging voor de officiële opening van de Noord West Tangent op 22 november. Daar zijn we niet, wel op de stakeholdersbijeenkomst van de woningstichting op 26 november. ArendJan staat bewoners bij die aan de Sasker van Heringawei een speelgelegenheid voor kinderen van de buurt willen en meldt dit als project aan bij Kern met Pit. In voorbereiding is de petitie die wij als omwonenden van de vliegbasis, samen met de omwonenden van Volkel, willen aanbieden aan de Tweede Kamer op 5 november.

De onderzoeken die werden gedaan in verband met woningbouw in het dorp moeten nog verwerkt worden in het wijzigingsplan.

Dan komt 13 november de aankondiging voor het jaarlijks overleg met het College op 3 december. Hoewel we van alles proberen om dit voor elkaar te krijgen moeten we het toch uitstellen.

De COVM is 18 november. Er zijn o.a. erg veel klachten over de showvluchten van de feestjes van de squadrons. De basiscommandant maakt hiervoor zijn excuses en zal zorgen dat dit anders geregeld wordt

Ook ligt er dan de uitnodiging voor het zgn. voorzittersoverleg op 25 november. Dit is een overleg van de federatie met het College en ambtenaren naar aanleiding en op verzoek van de federatievergadering. Wij schrijven een welkomstbrief voor nieuwe inwoners in de gemeente waar alle contact adressen op staan van alle dorpsbelangen die nu door de gemeente zal worden verspreid Dan worden we benaderd voor een nieuw initiatief: een kerstboom op het dorpsplein. We omarmen en adopteren dit prachtige plan van harte. 14 December werden de lichtjes ontstoken, afijn u was daar allemaal bij.

De jaarvergadering van Nij Franjum hebben we moeten missen helaas. De gemeente vraagt ons na te denken en met naamsuggesties te komen voor de nieuwe kunstwerken die in verband met de Haak/ Marsum aan het water worden aangelegd. Jan Willem de Koning komt met plezierige suggesties zoals Dotinga tunnel voor de fietstunnel in de Hegedyk, De Middelseeslûs voor de sluis en wij bedenken Waad dûker voor de onderdoorgang onder de A31 door. We denken mee met de gemeente en de slotbeheerder om een oplossing voor het verbodsbord dat ontsierend werkt, te bewerkstelligen.

In december komt er een uitnodiging van Partoer voor hun nieuwjaarsreceptie op 2 januari. We denken niet dat we dat halen. We worden immers de 31e in de kerk verwacht bij de Aldjiersoertinking en zijn daar blij mee. We feliciteren de Marsumer van het jaar, Jan Kuppens, met zijn benoeming, genieten van het vuurwerk op het dorpsplein, de openstelling van het dorpshuis en bereiden ons vol goede moed voor op 2014 waarin wij ons onder meer gaan inzetten voor een toestroom van leerlingen naar onze drietalige basisschool.


23 januari 2014

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelang Marssum.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina