Jaarverslag de regent 2009 inhoudstafel beleidsorganenDovnload 164.68 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte164.68 Kb.
JAARVERSLAG DE REGENT 2009
INHOUDSTAFEL


 1. Beleidsorganen

 2. Personeel

  1. Samenstelling

  2. Verschuivingen

  3. Structureel overleg e.a. activiteiten

 3. Vrijwilligerswerking

 4. Statistieken :

  1. Evolutie inschrijvingen

4.2 Samenstelling

4.3 Evolutie mutualiteitpatiënten

4.4 Consultatiegedrag


 1. Communicatie

 2. Gezondheidspromotie

 3. Samenwerkingsverbanden

 4. Opleiding

 5. Infrastructuur

  1. Veranderingswerken

  2. Computernetwerk

 6. Financieel overzicht

  1. Cijfers 2009

  2. Saldibalans + Resultatenrekening

  3. Begroting 2010

1.Beleidsorganen

De Raad van Bestuur bestaat uit 4 leden zijnde : Bart Conix – Voorzitter

Jan Maris - Secretaris

Rolly Loontjes – Penningmeester

Marijke Cassiers

Als afgevaardigden van het dagelijks bestuur wonen Sofie Nicolay en Diane Abel de vergaderingen bij.


De Algemene Vergadering bestaat uit 6 leden , nl. de leden van de RvB + de bijzitters.


2. Personeel

2.1 Samenstelling
Artsen : 1.35 van januari tot april

Diane Abel + Marlies Torfs

1.75 van mei tot juli waarvan 0.40 op zelfstandige basisDiane Abel, Marlies Torfs & Rhaïssa D’ Haene

1 van augustus tot oktober waarvan 0.70 op zelfstandige basisGreet Erven, Rhaïssa D’Haene, Sarah Hermans, Inge Decock

1.65 van november tot december waarvan 0.5 op zelfstandige basisGreet Erven, Kristin Hendrickx, Caroline Simons
Arts/Coördinatie : 075 van januari tot juli: Diane Abel
Verpleging : 0.33 van januari tot december: Hendrik Roelandt
Sociaal Assistent : 0.60 van januari tot half november: Jan Rymen
Onthaalbediende: 0.75 van mei tot december: Tamara De Coen
Administratie/Coördinatie : 0.75 van januari tot december: Sofie Nicolay
Totaal personeel in FTE voor 2009 : 3.51

2.2 Verschuivingen
In februari is er een nieuwe arts aangetrokken, nl Rhaïssa D’Haene die in eerste instantie de vervangingen voor haar rekening zou nemen en naderhand ook 2 vaste consultatieblokken. Deze maatregel werd genomen om te anticiperen op het snel groeiende patiëntenaantal.

In augustus 2009 hebben kort na elkaar 2 artsen De Regent verlaten, nl Rhaïssa D’Haene en Marlies Torfs. Het vertrek van de artsen was voornamelijk toe te schrijven aan de grote werkdruk in het centrum.

Deze werkdruk is te wijten aan een aantal factoren zijnde de snelle aangroei en de grote zorgvraag van de patiënten plus de opstartfase waarin het centrum zich bevindt.

Op dat moment was alleen nog Greet Erven aan de slag voor 50%.

Greet Erven was aangenomen om Diane Abel, die met zwangerschapsverlof was, te vervangen.

Het bleek erg moeilijk te zijn nieuwe artsen aan te trekken. De periode augustus tot oktober was een moeilijke periode waarbij telkens een puzzel gelegd moest worden tussen Greet Erven en 2 artsen van buitenaf die per week hier en daar een consultatieblok op zich namen. Ook het geduld van de patiënten is in deze periode zeker op de proef gesteld. Uiteindelijk is de rust in november teruggekeerd met de aanwerving van 2 nieuwe artsen : Caroline Simons met een contract van 1 jaar en Kristin Hendrickx met een contract van onbepaalde duur.

Ook sociaal assistent Jan Rymen heeft half november De Regent verlaten. Jan Rymen werkt ook in het WGC ‘t Spoor en had al meermaals aangegeven dat hij het moeilijk had op 2 plaatsen te werken. Hij kreeg de gelegenheid meer uren te werken in Wgc ’t Spoor. In november is de wervingsprocedure voor de nieuwe sociaal assistent opgestart. Uit dit proces is Nadina Mujanovic geselecteerd die toen haar studies aan het afronden was en die uiteindelijk in februari 2010 bij de Regent zal beginnen.


Structureel overleg en andere activiteiten
Teamvergaderingen : Wekelijks op dinsdag van 12.30u -14.u

Aanwezig : heel het team
Multidisciplinair/Medisch overleg: Wekelijks op donderdag van 12.30u - 14u

Aanwezig : Artsen , 1/maand psychologe
Functioneringsgesprekken : 2 keer op jaarbasis : -juni & december
Brainstormsessie : 30 april brainstormsessie over visie en missie +

teametentje :Zie bijlage


Zomerbijeenkomt : 28 juli Park Spoor Noord , etentje met team +

vrijwilligers


Kaas & Wijn : 18 december , De regent , kaas & wijnavond voor team, vrijwilligers en leden RvB

3. Vrijwilligerswerking


In de loop van 2009 is de vrijwilligerswerking stevig gegroeid en uitgewerkt. .Door de snelle patiëntengroei en met name de diversiteit van patiënten en problemen die zich voordoen aan het onthaal, drong het professionaliseren van het onthaal zich op. Er wordt van hen veel verwacht : vlot overweg kunnen met computerprogramma’s, zich steeds flexibel aanpassen aan veranderingen qua onthaalprocedures, zich kunnen uitdrukken in Nederlands, Frans, Engels (andere talen zijn een bonus).. Het bleek quasi onmogelijk deze taak nog bij te bedelen aan andere werknemers van het WGC. Daarom, maar ook om een zekere continuïteit aan het onthaal te garanderen, werd een vaste onthaalbediende aangeworven. .

Haar taak is het onthaal verder uit te bouwen door werving van vrijwilligers en het onthaal verder professionaliseren (hogere vereisten voor de vrijwilligers, uitwerken procedures, efficiënte inrichting en automatisering,…). Professionaliseren van het onthaal en betrokkenheid waarborgen gebeurt o.a. door op regelmatige basis vormingsessies voor de vrijwilligers te organiseren. Ook het creatieve denkproces om steeds verder te optimaliseren hoort daarbij. Er is voor de vrijwilligers een handboek opgesteld waarin alle procedures uitgelegd worden. Dit naslagwerk wordt regelmatig bijgewerkt. De persoon die hiervoor aangenomen is, is Tamara De Coen. Zij neemt daarnaast ook een aantal administratieve taken voor haar rekening.


De vrijwilligers zijn verzekerd via een groepspolis en krijgen hun transportkosten terugbetaald. Verder worden zij op bepaalde momenten bedacht met een extra attentie :

- bloemen in de week van de vrijwilliger

- pralines op het einde van het jaar

- extra bedankwoordje in de nieuwsbrief

- gratis toegangskaarten voor musicalvoorstelling

- traktatie op de Zomerbijeenkomst

- gratis broodjes op de vormingssessies

- Kaas & wijnavond

- zij worden ook bij verschillende teamactiviteiten betrokken

4.Statistieken


4.1 Evolutie inschrijvingen
Van januari tot december was er een groei van 260% voor alle categorieën.

Zero : Mensen zonder mutualiteit of tenlastename4.2 Samenstelling

4.2.1 Leeftijd
0-14j = 28%

15-24j = 14%

25-54j = 52%

55-100j = 6%


4.2.2 Geslacht
54% mannen en 46% vrouwen
4.2.3 Ziekteverzekering
Samenstelling totaal december 2009

4.3 Evolutie Mutualiteitspatienten
De Patiëntenpopulatie bestaat voor 74,3 % (67% + 6.3% ‘dossiers niet in orde’) uit mutualiteitpatiënten.

Ruim de helft van de mutualiteitpatiënten , oftewel 36% van de totale populatie van De Regent, heeft het PUG + statuut. Zij leven dus van een bestaansminimum

De forfaitinkomsten voor deze groep patiënten ligt beduidend hoger (tot x 3) dan de gewone forfaitpatiënten . We stellen echter ook vast dat deze patiënten intensief beroep doen op onze artsen en de sociaal assistent. In de consultaties komt vaker een meervoudige problematiek aan bod. Patiënten hebben soms klachten ‘opgespaard’, die ze nu in het forfait-systeem aan bod kunnen laten komen zonder financiële gevolgen.

Eenzelfde patroon tekent zich af bij de patiënten die ons via een tenlastename van Fedasil en het OCMW bereiken. Gemiddeld bezoeken zij 4.3 keer per jaar een arts t.o.v mutualiteitpatiënten die 3.8 keer per jaar een consultatie wensen.. . Hun levenssituatie brengt vaker een zwaardere psycho-sociale problematiek met zich mee. Deze patiënten hebben dus een grote zorgvraag en de consultaties lopen soms moeizaam door taalbarrières

Dit gegeven maakt dat het van vitaal belang is voor onze werking om oog te hebben voor begrenzing. Dit kunnen ook persoonlijke grenzen zijn.

Onze teamleden kiezen voluit voor het forfait systeem en hebben zich bewust geëngageerd in een gebied dat rijk is aan kansgroepen. De explosieve groei van het centrum bewijst de nood aan deze vorm van toegankelijke geneeskunde .. Het hele team geeft ook blijk van grote persoonlijke betrokkenheid maar de regelmatige confrontatie met complexe situaties kan soms zwaar wegen.

Binnen het team is de teamvergadering in dat verband van groot belang. Maar zeker zo belangrijk is een structurele samenwerking met en ondersteuning door andere organisaties in het sociale veld.

We hebben onze begrenzing ook moeten doortrekken in het beleid. In juni is er een stop ingevoerd voor de inschrijving van patiënten zonder enige waarborg. Ook is er besloten om enkel in de voormiddag een open consultatie aan te bieden. In de namiddag werken we enkel nog op afspraak. Op die manier kon de toestroom van patiënten enigszins onder controle gehouden worden.

Ook op administratief vlak stellen zich een aantal uitdagingen. 6.3% van de mutualiteitdossiers waren niet in orde. Het kan dan gaan om patiënten die niet in regel zijn bij hun mutualiteit of die hun bijdrage niet betaald hebben (bv. door langdurige werkloosheid). Soms kunnen we deze patiënten op later datum regulariseren, maar dit is niet altijd het geval. Voor deze patiënten hebben we dan geen inkomsten.Het kan echter ook gaan om louter administratieve fouten, bv het ontbreken van een handtekening of rijksnummer. De patiënt er toe bewegen (via brief of telefonisch) om naar hier te komen om hun dossier in orde te maken, gaat zeer moeizaam.
4.4 Consultatiegedrag
4.4.1 Evolutie medische consultaties

 

Totaal

december '08

211

januari

299

februari

220

maart

286

april

301

mei

330

juni

386

juli

342

augustus

313

september

309

oktober

429

november

379

december

377

Totaal per arts

3971


4.4.2 Consultaties per categorie


 

Dec

jan

febr

maart

april

mei

juni

DMH

43

61

37

65

71

71

102

fedasil

21

13

11

12

17

12

10

zero

18

16

11

12

17

10

23

huisbez.

 

6

4

5

3

5

4

forfait

 89

148

125

160

150

170

207

vr forfait

40

55

32

32

43

62

40

totaal

211

299

220

286

301

330

386

 

Juli

aug

sept

okt

nov

decDMH


75

64

58

59

64

60
fedasil

13

15

6

15

7

12
zero

24

15

16

14

12

22
huisbez.

1

4

1

1

2

14
forfait

184

190

210

295

261

244
vr forfait

34

23

17

41

33

24
totaal

331

311

308

425

379

376
Uit deze cijfers blijkt dat mutualiteitpatiënten gemiddeld 3.8 (2830 consultaties/731 ingeschreven pat.) keer per jaar komen en Ocmw/ Dmh en Fed. Patiënten 4.3 keer per jaar (930 cons./214 pat)4.4.3 Consultaties per discipline2009
 

dec

jan

febr

maart

april

mei

juni
Medisch

224

299

220

286

301

330

386
Sociaal

23

24

32

29

39

20

50
Verpleegk

10

10

12

32

59

42

47


 

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Totaal
Medisch

331

311

309

426

379

377

3955
Sociaal

25

26

48

47

12

1

353
Verpleegk

55

30

50

51

35

55

478


Psychotherapeute Chris van Eyken heeft in 2009 een 100-tal patiënten gezien
De daling van het aantal sociale consultaties is te wijten aan het vertrek van Jan Rymen (sociaal assistent) in november.
5. Communicatie
Nieuwsbrief : 4 keer op jaarbasis wordt er naar alle gezinshoofden en relevante organisaties een nieuwsbrief opgestuurd. De nieuwsbrief is altijd opgesteld rond één specifiek thema. Het doel is de patiënt te informeren alsook de band tussen patiënt en organisatie te versterken. De nieuwsbrief is een samenwerking tussen alle teamleden onder leiding van Hendrik Roelandt.

Web-site : www.wgcderegent.be
6. Gezondheidspromotie
Er werden verschillende info-sessies in de Regent georganiseerd omtrent volgende onderwerpen :

 • Gezonde voeding (2 keer)

 • Omnio-statuut

 • Rookstop

 • Tandzorg

Er waren ook andere intitiatieven/ acties: • Vitaminepunt Pommepoen : In samenwerking met Ocmw Antwerpen; gedurende een 6-tal weken werden er in de Regent appels en pompoenen van een bio-boer uit Berlare bedeeld. Bij elke consultatie kon de patiënt appels en pompoenen + receptjes meekrijgen. De actie was zeer succesvol.
 • Toneelstuk : “Dokter hoeveel” : informatief toneelstuk over hoeveel je doktersfactuur eigenlijk mag kosten, vrij toegankelijk voor patiënten en medewerkers • Diabetsesspreekuur: Vanaf mei 2009 heeft Hendrik Roelandt een diabetesspreekuur opgericht in samenspraak met de artsen. Concreet houdt dit het volgende in:

 • -Patiënten met gestoorde nuchtere glycemie worden elk jaar gecontroleerd;

  • Diabetespatiënten worden drie maandelijks uitgenodigd Op dat moment worden bloeddruk, gewicht en voeten gecontroleerd. Er wordt geïnformeerd naar welbevinden, leefstijl en medicatie. Er is een bloedname, eventueel een urineonderzoek en een doorverwijzing naar de oogarts. De patiënt komt een tweede maal voor bespreking bloedresultaat en zonodig wordt de medicatie aangepast.;

  • Zwangere vrouwen worden getest op zwangerschapsdiabetes.

  • Patiënten met hoge cholesterol of vragen rond een specifiek dieet kunnen steeds bij de verpleegkundige terecht voor advies. • Vaccinatie Mexicaanse griep : in de Regent werden na een efficiënte oproep tijdens 3 vooraf vastgelegde momenten 80 patiënten (van de 120 oproepen) gevaccineerd. Heel deze procedure vereiste een nauwkeurige planning en organisatie. Vermits dit, ook voor onze artsen, toch een nieuw gegeven was, kunnen we ook hier spreken van een succesvolle actie.
 • Engagementsverklaring : in oktober heeft De Regent zich geëngageerd als één van de deelnemende partners bij een groots opgezet project tot het beter bereiken van een doelgroep vrouwen wat borstkankerscreening betreft.

Het gaat hier om vrouwen tussen de 50 en de 69 jaar die in Antwerpen Noord wonen , wat beschouwd wordt als een moeilijk te bereiken groep.

Deze actie zal plaatsvinden in 2011.
7. Samenwerkingsverbanden en subsidies • OCMW : De Regent heeft een structurele samenwerking met het Ocmw van Antwerpen. Dit uit zich op verschillende vlakken. De organisatie heeft in 2009 100.000 € werkingsgeld gekregen. Vermits een groot aandeel van het patiëntenbestand uit Ocmw–publiek bestaat, is de samenwerking voor beide partijen een win-win situatie. Alleen al de patiënten met een tenlaste name van het Ocmw zijn goed voor 17% van de totale patiëntenpopulatie. Het totaal aandeel van mensen die op één of andere manier gebruik maken van de diensten van het Ocmw (medisch,leefloon, huisvesting, schuldbemiddeling etc) wordt geschat op meer dan 80%. Vanuit de verschillende sociale centra worden de mensen geleid naar de Regent.
  Marijke Cassiers, Coördinator gezondheid Lokaal Sociaal Beleid, maakt ook deel uit van de Raad van Bestuur. Zij volgt de werking met raad en daad op wat regelmatig uitmondt in concrete samenwerking zoals voor “Vitaminepunt”, de raadgevingen van Dhr. De Clippelleire rond zelfbehoud en de voorstelling van het project ambulante Psychiatrische begeleiding door mevr. P. Braem.
  Verder werken we ook samen met Liesbeth Meyvis, assistente van Marijke Cassiers. Zij komt soms met een aantal patiënten het centrum bezoeken of stuurt patiënten door naar een infosessie
 • ANDANTE; Sinds begin 2009 werken we samen met Andante wat de psychologische opvang van onze patiënten betreft. Chris Van Eyken ziet op donderdagvoormiddag ± 4 patiënten. Het is de bedoeling deze patiënten na verloop van tijd door te verwijzen naar de GGZ. Voor deze samenwerking is een subsidie aangevraagd door Andante. Het betreft 3 huisartsenpraktijken, nl WGC ‘t Spoor, WGC De Regent en de huisartsenpraktijken van Dr.L. D’Hondt en Dr. C.Tambour. Er vonden in 2009 3 evaluatievergaderingen plaats waarop alle betrokken partijen aanwezig waren, voor Andante Jan Mampuys en Leen Van Assche, en waarvan het besluit positief was. De subsidie voor de samenwerking is verlengd voor minstens nog een jaar.
 • PROVANT : Er werd een subsidie bekomen van 15.000€ voor het uitwerken van het preventiebeleid, zijnde het opstellen en versturen van de nieuwsbrief, het opstarten van het diabetesspreekuur en het uitbreiden van de uren van de sociaal assistent.
 • GASTHUISZUSTERS : Er werd een subsidie bekomen van 20.000€ voor medisch materiaal en inrichting van het diabeteslokaal. Ook de inrichting van de ruimte voor de infosessies, alsmede de personeelskosten voor de diabetes-edukator werden /worden hiermee gefinancierd.
 • District Antwerpen; Toelage van 1500€, gebruikt voor aankoop en installatie medisch teken buiten aan de gevel, aankondigingbord gevel, schrijfbord.
 • Andere; Wij konden dit jaar ook nog genieten van de verdere uitbetaling van subsidies, verleent in 2007, zoals Impulsfonds, Oever en Koning Boudewijnstichting. • Geneeskunde Voor Het Volk ; Op regelmatige basis telefonisch contact met de diensten van GVHV. Vanaf september 2009 ook occasioneel praktische hulp i.v.m. het computersysteem door Marijke Avonts .
  Vanaf 2e helft november ook administratieve hulp op vrijdag door Dominique Keustermans.
 • VWGC ; Koepelorganisatie van de Vlaamse Wgc’s. Om de 6 weken wordt er een coördinatorenoverleg georganiseerd waar allerhande praktische onderwerpen op het programma staan. Om de 6 weken wordt er ook een overleg georganiseerd waar beleidsmatige beslissingen genomen worden. Sofie Nicolay woont de coördinatorenvergaderingen bij en Jan Rymen gaat naar het overleg. Hendrik Roelandt gaat naar de werkgroep “gezondheidsclub” • PSC : Met het PSC is er een goede samenwerking die in de toekomst allicht nog zal groeien. De infosessies omtrent tandzorg en rook-stop werden georganiseerd in samenwerking met het PSC


8. Opleiding
Hendrik Roelandt volgde in 2009 een opleiding tot diabetes-edukator aan de Arteveldehogeschool te Gent. Deze opleiding werd in mei succesvol afgerond. Hendrik volgt nu, in samenspraak met de artsen, de diabetespatiënten op via het diabetesspreekuur.

Tamara volgde in oktober een 2-daagse cursus rond oplossingsgericht werken.

Sofie volgde de opleiding, aangeboden door de koepelvereniging, omtrent veranderingsmanagement.
9.Infrastructuur9.1 Veranderingswerken
Er werden in 2009 verschillende veranderingswerken doorgevoerd.

Omwille van plaatsgebrek in de wachtkamer werd het onthaal uit de wachtkamer gehaald en verhuisd naar de ruimte ernaast. Op die manier kan men de patiënten discreter onthalen en is er meer plaats en ruimte in de wachtkamer. In de onthaalruimte werd een mooie onthaaldesk geplaatst wat het onthaal plots een stuk professioneler maakte. In de wachtkamer werd, om iets te doen aan het probleem van de verwarming, een nieuwe koepel geplaatst plus een groter verwarmingselement. Ondanks deze ingrepen blijft er op het gelijkvloers een probleem van onvoldoende verwarming tijdens de winter.

Buiten werd er een lichtbak plus infobak aan de gevel gemonteerd.

Om de veiligheid te verhogen, werden er op het gelijkvloers overal rolluiken geïnstalleerd.De koepel in de gang werd eveneens vervangen en de 2e verdieping werd in gebruik genomen. Na een opknapbeurt (schilderwerken plus nieuwe vloerbekleding) verhuisden de sociale dienst en de administratie/coördinatie naar boven.
9.2 Corilus
Er moet absoluut melding gemaakt worden van de vele informaticaproblemen die zich in 2009 voorgedaan hebben . De leverancier van deze diensten, Corilus, doet zijn best maar is er tot op heden nog niet in geslaagd alle problemen met printers, instellingen & facturatiefouten op te lossen. Deze materie heeft het geduld van alle werknemers meermaals op de proef gesteld. Er zijn ook ettelijke werkuren in gekropen om telkens het hoofd te bieden aan de problemen die zich op dat moment voordeden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina