Jaarverslag en managementreview milieu 2002 Universitair Medisch Centrum UtrechtDovnload 346.75 Kb.
Pagina1/11
Datum28.08.2016
Grootte346.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Jaarverslag en managementreview milieu 2002
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Natascha Smits en Hanco de Labije

Milieudeskundigen UMC Utrecht

April 2003
In opdracht van de

Arbo en Milieu Coördinatie Commissie


INHOUDSOPGAVE

pagina

1

1.1

1.2

1.3
2

2.1

2.2

2.3
3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7
4

4.1

4.2
5

5.1

5.2

5.3
bijlage 1

bijlage 2

bijlage 3

bijlage 4

bijlage 5

Samenvatting
Inleiding

Inhoud


Het UMC Utrecht

Milieubeleidsverklaring UMC Utrecht


Meerjarenbeleid Milieu 1998-2002 en milieuactieprogramma 2002

Milieubeleid UMC Utrecht 1998-2002

Milieuactieprogramma UMC Utrecht 2002

Decentrale milieuactieplannen


De uitvoering en de resultaten van 2002

Milieuzorgsysteem en milieuorganisatie

Wet- en regelgeving

Opleiding en communicatie

De milieuthema’s

Beleid gevaarlijke stoffen

Milieuvriendelijk bouwbeleid

Energie en water

Afvalstoffen

Afvalwater

Luchtemissies

Milieu-incidenten


Audits en meldingen

audits


meldingen
Conclusies en aanbevelingen en de nieuwe plannen

conclusies

aanbevelingen

Milieuactieplan 2003


Milieuactieprogramma 2002

Opleidingsplan milieu 2002

Communicatieplan milieu 2002

Overzicht ontwikkeling afvalstromen UMC Utrecht

Milieuactieplan 2003


1
3

3

34
7

7

79
11

11

1212

13

1313

14

1617

17

18


19

19

19


21

21

2122
25

29

3133

35

LIJST MET AFKORTINGENAMCC

AZU

BEES-B
B&O

BOPZ

CFK

ddd

DLA

EURAL

GROS

IAVM

INK

ISO 9.001
ISO 14.001
KAM

LTD

map

MFU

RvB

SMART

UMC Utrecht

WKZ

Wm

Wvo


Arbo en Milieu Coördinatie Commissie

Academisch Ziekenhuis Utrecht

Besluit Emissie-eisen Stookinstallaties (groep B geldt voor ketelinstallaties vanaf 1 megawatt en voor gasmotoren en turbine-installaties van alle vermogens)

Besturingsfilosofie en organisatiestructuur

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Chloorfluorkoolwaterstoffen

Divisies, Diensten en Directoraten

Divisie Laboratoria en Apotheek

Europese Afvalstoffenlijst

Gevaarlijke stoffen Registratie en Opsporingssysteem

Interuniversitaire organisatie voor Arbeidshygiëne, Veiligheid en Milieu

Instituut Nederlands Kwaliteit

Richtlijnen voor een kwaliteitszorgsysteem van de International Organization for Standardization

Richtlijnen voor een milieuzorgsysteem van de International Organization for Standardization

Kwaliteit, arbo en milieu

Logistiek Technische Dienst

Milieuactiepunt

Medische Faculteit Utrecht

Raad van Bestuur

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Wilhelmina Kinder Ziekenhuis

Wet milieubeheer

Wet verontreiniging oppervlaktewateren
ORGANOGRAM UMC UTRECHT 2002


SAMENVATTING

jaarverslag en management- review milieu

doelstellingen

milieuzorg

systeem grotendeels gehaald


nieuwe structuur

en betere afstemmingmet normale bedrijfsvoering

structurering

opleiding en communicatie

nieuw beleidskader gevaarlijke stoffen

nog geen beleid duurzaam bouwen


stijging energie- en waterverbruik
stijging hoeveelheid afval

daling vervuilings

waarde
geen problemen met luchtemissie

13 milieu incidenten
vijf meldingen
kortom


milieuactieplan 2003 gereed

er is nog genoeg te doen

Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag en managementreview milieu 2002 van het UMC Utrecht. Het doel van dit verslag is tweeledig. Enerzijds geeft het jaarverslag inzicht in het bereiken van de doelstellingen van het meerjarenbeleid milieu. Anderzijds geeft de managementreview inzicht in de mate waarin het milieuzorgsysteem geschikt, adequaat en doeltreffend is.
De doelstellingen die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleid milieu 1998-2002 zijn grotendeels gehaald of binnen bereik. Het betreft de implementatie van ISO 14.001, de ontwikkeling van een gevaarlijk stoffenbeleid, de ontwikkeling van een duurzaam bouwbeleid, doelstellingen voor energiebesparing en waterbesparing, reductie van bedrijfsafval ten gunste van preventie of recycling en geen overschrijding van de lozingsnormen. Ook de actiepunten van het centrale milieuactieplan 2002 zijn grotendeels gehaald of worden in 2003 voortgezet. De activiteiten in het kader van het milieu- opleidingsplan en het milieu-communicatieplan zijn goed verlopen. Al met al raakt de milieuzorg steeds verder ingebed in de normale bedrijfsvoering in het UMC Utrecht.
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de diverse ontwikkelingen:
Een belangrijke ontwikkeling in het UMC Utrecht in 2002 was de integratie van de divisies en diensten, in het kader van de nieuwe Besturingsfilosofie en Organisatiestructuur (B&O). Daarvoor is ook op het gebied van milieu bij een aantal divisies een nieuwe structuur opgezet. Daarmee beschikte in 2002 iedere divisie over een milieucoördinator en een aantal milieucontactpersonen. Door betere afstemming van het milieuactieplan op de beleids- en budgetcyclus is betere afstemming mogelijk met de reguliere bedrijfsvoering.
De activiteiten in het kader van zowel het opleidings- als het communicatieplan milieu zijn in 2002 goed verlopen. De milieuopleidingen zijn gestructureerd door een samenwerking aan te gaan met het Opleidingscentrum UMC Utrecht. De communicatie en terugkoppeling met de milieucoördinatoren heeft extra aandacht gekregen. In 2003 komt er een geïntegreerd digitaal Handboek Arbo- en Milieuzorgsysteem, inclusief vernieuwde procedures.
De projectgroep GROS (Gevaarlijke stoffen, Registratie en OpsporingsSysteem) heeft in 2002 goede vorderingen gemaakt. De projectgroep heeft een beleidskader gevaarlijke stoffen opgesteld en goedgekeurd. De divisies vullen dit beleidskader in 2003 verder in. Verder is gewerkt aan de database van het Gevaarlijke Stoffen Registratie en Opsporing systeem en zijn instructies gegeven aan diverse gebruikersgroepen.
Landelijk heeft duurzaam bouwen bij academische ziekenhuizen en universiteiten de aandacht. Ook in het UMC Utrecht zijn er diverse initiatieven op het gebied van duurzaam bouwen. De doelstelling voor het opstellen van een achterliggend beleid of visiestuk met daarin de uitgangspunten voor duurzaam bouwen in het UMC Utrecht is vanwege capaciteitsgebrek niet gehaald. Dit onderwerp is doorgeschoven naar 2003.
In 2002 is zowel het energie- als het waterverbruik wederom gestegen. Een toename in de activiteiten, een energie-intensievere productie, landelijke autonome groei van het energieverbruik en factoren zoals langdurige problemen met apparatuur zijn hierop van invloed. Er is nog te weinig inzicht in deze factoren. Het is dan ook nog onduidelijk of deze sterke stijging eenmalig is of dat dit een trend is. In 2003 ondertekent het UMC Utrecht hoogstwaarschijnlijk de Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie 2 (MJA 2).
In 2002 is aandacht besteed aan afvalscheiding. Desondanks is de hoeveelheid afval in absolute zin toegenomen ten opzichte van 2001, wat een jaar was met een lage afvalproductie. De stijging is met name te zien bij het bijzonder bedrijfsafval, het glas en het specifieke ziekenhuisafval. De hoeveelheden afval bij deze afvalstromen schommelen sterk, maar een duidelijke oorzaak is niet aan te wijzen. Deze afvalstromen krijgen extra aandacht in het afvalpreventieonderzoek dat wordt uitgevoerd.

In 2002 zijn geen overschrijdingen van de lozingsnorm gemeten. De vervuilingswaarde van het afvalwater en de hoeveelheid geloosde zware metalen zijn in 2002 fors gedaald.


Het UMC Utrecht voldeed in 2002 aan de eisen die zijn gesteld aan de luchtemissies. De meetstaten van de gasmotoren gaven aan dat aan de norm van maximaal 500g NOx per GJ werd voldaan. De gasmotoren in de energiecentrale zitten tegen de grens van de emissie-eisen aan en worden de komende jaren vervangen.
In 2002 hebben dertien milieu-incidenten met gevaarlijke stoffen plaatsgevonden. Dit is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Het is vanwege capaciteitsgebrek niet gelukt een betere inhoudelijke terugkoppeling tussen de brandweer en de milieudeskundigen op te zetten. De milieudeskundigen hebben daarom nog onvoldoende inzicht in de aard van de incidenten. Het vormgeven van deze terugkoppeling is een actiepunt voor 2003.
In 2002 zijn vijf milieumeldingen binnengekomen bij de milieudeskundigen (drie afwijkingen van de norm, één incident en één voorstel tot verbetering). Deze meldingen zijn afgehandeld. Het toegankelijk maken en onder de aandacht brengen van het meldingensysteem bij de medewerkers van het UMC Utrecht was een doelstelling voor 2002. Dit actiepunt is nog niet opgepakt en blijft staan voor 2003.
Ondanks het behalen van de gestelde doelen binnen het milieuzorgsysteem is de milieuprestatie afgenomen: het water- en energieverbruik alsmede de afvalproductie zijn in 2002 toegenomen. Een toename in de activiteiten, maar ook externe factoren zijn hierop van invloed. Het is onduidelijk of de sterke toename van het water- en energieverbruik en de afvalproductie in 2002 uitschieters zijn of dat ze een trend aangeven. Daarentegen is de kwaliteit van het afvalwater wederom verbeterd, zijn de emissies naar de lucht afgenomen.
De bevindingen in dit jaarverslag en managementreview milieu zijn vertaald in aanbevelingen en zijn meegenomen in de actieplannen voor 2003 of vertaald in een project.
Geconcludeerd wordt dat het UMC Utrecht wat betreft haar milieuzorgsysteem op de goede weg is, maar dat een deel van de milieuaspecten toch nog veel aandacht vragen. Het gaat om het energie- en waterverbruik en om de afvalproductie. Andere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de uitstoot van CFK’s en het gebruik van het meldingensysteem milieu. In de aanbevelingen zijn voldoende mogelijkheden opgenomen om deze punten aan te pakken.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina