Jaarverslag en signaleringDovnload 224.87 Kb.
Pagina2/4
Datum20.08.2016
Grootte224.87 Kb.
1   2   3   4


f de plotseling toeslagen kredietcrisis één van de oorzaken is van het faillissement zal onderzocht worden. De kredietcrisis ontstond in 2007; in hoeverre waren de verslechterde macro-economische omstandigheden reeds zichtbaar in de resultaten weergegeven in het jaarverslag van 2007?

H
* Geen informatie over beschikbaar


et bedrijf geanalyseerd aan de hand van financiële ratio’s geeft een positief beeld, de meerderheid van de ratio’s voldoet aan de gestelde normen. Tegenover het feit dat 3 van de 4 financiële ratio’s voldoen aan de norm, wijkt de ratio Debt-to-Equity aanzienlijk af van de norm. Waar de norm op 0.6 tot 1 gesteld is, komt deze ratio voor Econcern op 2.5 uit. Het bedrijf is met veel schuld gefinancierd wat risico’s met zich meebrengt.

Kijkende naar de jaarrekening van het bedrijf is op te merken dat het bedrijf extreem hard groeit. De omzet van het bedrijf is in 2007 met 185% gestegen in vergelijking met 2006. Groei is een positief punt voor een bedrijf, maar zo’n extreme groei moet wel kunnen worden gefinancierd en de groei moet zich uiteindelijk ook weer terug betalen. Het bedrijfsresultaat daarentegen voldoet wel aan de norm, in 2007 heeft Econcern een positief resultaat behaald.

De kasstroom uit operationele activiteiten laat een negatief getal zien. Ondanks dat er een aanzienlijk positief bedrijfsresultaat behaald is, zorgen veranderingen in het werkkapitaal, resultaten uit participaties en herwaardering van aandelen in participaties ervoor dat de kasstroom negatief is. In 2006 was er ook al een aanzienlijk negatieve kasstroom uit operationele activiteiten te zien, wat een zorgwekkende ontwikkeling voor het bedrijf is waar snel iets aan gedaan moet worden.

Over de toon van het bestuur kan helaas niets gemeld worden, daar is geen informatie over beschikbaar. In het jaarverslag wordt gemeld dat het verslag van het bestuur beschikbaar is bij de kantoren van het bedrijf. Aangezien het bedrijf reeds failliet is, is dit niet meer mogelijk.

In de accountantsverklaring wordt er geen aspect uit het jaarverslag extra belicht of toegelicht. Het jaarverslag geeft volgens de externe accountant een juist beeld van de situatie waarin het bedrijf zich bevind. Blijkbaar heeft de externe accountant geen reden gezien om extra toelichting op een bepaald aspect van het jaarverslag te geven.

De analyse van het jaarverslag van Econcern maakt duidelijk dat het bedrijf op 5 van de 9 punten positief scoort. Gezien het feit dat de score bovengemiddeld is, moet geconcludeerd worden dat het jaarverslag een (te) positief beeld heeft geschetst. Dit kan als oorzaak hebben dat het bedrijf in 2007 nog geen problemen had en deze juiste in 2008 en 2009 kwamen. Daarentegen zijn er in het jaarverslag wel degelijk signalen die er op duiden dat het bedrijf mogelijk in de problemen ging komen. Het is opmerkelijk dat de accountant hier niets over heeft gemeld.Samas NV

Wat begon in 1977 met het verkoop van kantoorbenodigdheden werd in 2001 omgezet naar een bedrijf dat zich richtte op de kantoorinrichting. Samas hield zich bezig met het ontwerpen en produceren van kantooromgevingen. Het bedrijf was een toonaangevend, multinationale aanbieder van kantoormeubilair met een breed scala aan producten en diensten. Het bedrijf functioneerde goed; het had leidende marktposities in de Benelux, Duitsland, Zwitserland en Oost-Europa. Samas was een Naamloze Vennootschap waarbij de aandelen op Euronext Amsterdam verhandeld werden.6

In het jaarverslag wordt er teruggekeken op het jaar 2008. Hierbij wordt uiteengezet dat het een zwaar jaar geweest is voor Samas NV. De verslechterde marktomstandigheden is de voornaamste reden van het slechte presteren. Er is zelfs geprobeerd een koper voor het bedrijf te vinden wat niet gelukt is. Uiteindelijk zijn de resterende assets verkocht voor een veel lagere prijs dan gehoopt en is het bedrijf failliet verklaard.

T


Financiële ratio’s
 • Debt-to-Equity

 • ROI • Quick ratio

Omzetgroei

Bedrijfsresultaat

Operationele kasstroom

Toon van het bestuur

Toelichting door de accountant
er bestudering van de situatie waarin Samas NV zich bevond zal gekeken worden naar het jaarverslag 2008/2009 dat betrekking heeft op het kalenderjaar 2008. In dat jaarverslag is al te zien dat het bedrijf bezig is met z’n ontmanteling. Zo heeft het bedrijf nog maar 1 grote post op de balans staan genaamd ‘Assets held for sale’. Kijkende naar de resultatenrekening dan valt op dat er zowel in 2007/2008 als 2008/2009 geen omzet behaald is. Vanwege het feit dat het bedrijf al aan de ontmanteling begonnen is en er geen omzet meer is, voldoet het bedrijf aan de norm dat het niet harder groeit dan 20%. Deze variabel mag dan als positief worden bestempeld, er kan eigenlijk geen waarde gehecht worden aan dit ‘positieve’ resultaat. Het bedrijf is dus al in 2007 begonnen met de ontmanteling waarbij het bedrijf al niets meer produceerde en geen omzet genereerde. Deze ontwikkelingen hebben als gevolg dat alle financiële ratio’s niet voldeden aan de norm. Het eigen vermogen was zelfs negatief, dit in tegenstelling tot het vreemd vermogen dat aanzienlijk positief is. Daarnaast was het bedrijfsresultaat negatief vanwege het ontbreken van omzet met als gevolg dat zowel de Interest Coverage ratio als de ROI niet voldoen. Als laatste ratio hebben we nog de Quick ratio; ook deze voldoet niet vanwege een aanzienlijke afname in de vlottende activa van jaargang 2007/2008 naar 2008/2009.

Ook de resterende variabelen voldoen niet aan de normen wat betreft een positief beeld. Wat al reeds gemeld werd bij de analyse aan de hand van de financiële ratio’s is het negatieve bedrijfsresultaat. Kijkende naar het kasstroomoverzicht dan is op te merken dat het negatieve bedrijfsresultaat de voornaamste oorzaak is van de negatieve kasstroom uit operationele activiteiten.

Het bestuur ziet ook dat het niet goed gaat met het bedrijf. De slechte marktomstandigheden, minder mogelijkheden tot financiering en geen potentiële kopers van het bedrijf hebben er voor gezorgd dat het bedrijf z’n laatste bezittingen moest verkopen. Uiteindelijk heeft de verkoop niet tot afwending van een faillissement geleid. Het bestuur beaamt het beeld dat de financiële cijfers hebben geschetst; het bedrijf heeft geen omzet, de laatste bezittingen worden verkocht en als er geen kopers komen zal het bedrijf failliet zijn.

Deze zorgelijke constatering van het bestuur wordt bevestigd door de externe accountant. Middels een toelichting wordt de aandacht gevestigd op het feit dat er door het bedrijf wordt gedesinvesteerd en dat er geen middelen beschikbaar zijn om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Onder invloed van deze veronderstelling is de jaarrekening samengesteld en gecontroleerd.

De algemene conclusie is net zo eentonig als de indicatoren afzonderlijk. Met een score van 1 uit 10 geeft het jaarverslag aan dat het slecht gaat met het bedrijf en dat een faillissement zeer waarschijnlijk is. Naast dat de financiële cijfers dit aangeven is zowel het bestuur als de accountant er van bewust dat het bedrijf tegen faillissement aan zit en dat alleen een koper het bedrijf redden kan.

DVRG NV

D


Financiële ratio’s
 • Debt-to-Equity • Interest Coverage ratio • ROI • Quick ratio

Omzetgroei

Bedrijfsresultaat

Operationele kasstroom

Toon van het bestuur

Toelichting door de accountant
e Vries Robbé Groep NV (DVRG NV) is van oorsprong een investeringsmaatschappij die zich sinds 2007 op de online retail branche gestort heeft. Aan de hand van dochterondernemingen was het bedrijf reeds actief in de online retail branche. Naast dat het bedrijf via de dochteronderneming inkomsten genereerde, bezat het bedrijf (bedrijfs-)panden als financiële basis. Een aantal factoren hebben invloed gehad op de teloorgang van DVRG NV. De kredietcrisis zorgde ervoor dat de marktomstandigheden verslechterde. Deze omstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat dochteronderneming Shops at Work BV failliet ging. Daarnaast zorgde de crisis voor problemen op de huizenmarkt met als gevolg dat de huuropbrengsten achter bleven bij wat verwacht werd door het bedrijf. 7

De problemen die reeds gemeld zijn, zijn ook zichtbaar in de financiële gegevens van het bedrijf. Er is geen indicator die positief is met betrekking tot de toekomst van het bedrijf. De financiële ratio’s voldoen niet aan de norm en zowel het bedrijfsresultaat als de kasstroom uit operationele activiteiten zijn negatief.

Er wordt in het verslag van het bestuur dan ook aandacht besteed aan de continuïteit van het bedrijf. Er wordt gemeld dat de waardering en resultaatbepaling gebaseerd is op de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Echter, gezien de financiële positie van de vennootschap is haar voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk. Het bestuur geeft aan dat de twijfel er is vanwege een tekort aan werkkapitaal van € 2,0 miljoen, de gedaalde brutomarge bij de online-verkopen en de gedaalde huuropbrengsten in de divisie Vastgoed.

De accountant heeft ook oog voor dit onderdeel van het jaarverslag; aan de hand van een toelichting wordt de continuïteit van het bedrijf als onzeker beschouwd. De continuïteitsveronderstelling wordt in twijfel getrokken maar ondanks dat doet deze geen afbreuk aan het oordeel van de externe accountant.

Met een score van 0 uit 10 en het reeds door de rechter uitgesproken faillissement van DVRG NV kan niet anders geconcludeerd worden dat het jaarverslag een uitstekende indicator was. Het jaarverslag schetste reeds een beeld dat het bedrijf in de (financiële) problemen zat en dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar was. Dit beeld werd zowel door het bestuur als de accountant bevestigd en uiteindelijk is het beeld ook werkelijkheid geworden in de vorm van faillissement.

Nedfield NV

Nedfield is de naam van de investeringsmaatschappij die halverwege 2008 Tulip Computers overnam en de naam van het bedrijf veranderde naar de huidige naam. Waar Tulip vroeger bekend stond vanwege de productie van computers richtte het bedrijf zich ten tijde van de overname op de levering van communicatie-, connectivity- en home entertainment. In het jaarverslag van Tulip Computers wordt vermeld dat het bedrijf investeert voor de (middel)lange termijn in kansrijke ondernemingen in selecteerde marktsegmenten binnen het domein van ICT en op het snijvlak van ICT en CE. Het bedrijf heeft een aanzienlijke hoeveelheid dochterondernemingen. In het jaarverslag wordt aan de hand van een vertakkingschema alle dochterondernemingen benoemd en geordend. Tulip Computers NV staat bovenaan en heeft 17 directe of indirecte dochterondernemingen. De grote hoeveelheid dochterondernemingen kunnen mogelijk tot problemen leiden; bij de neergang van dochterondernemingen kan het moederbedrijf worden meegetrokken.K

Financiële ratio’s
 • Debt-to-Equity • Interest Coverage ratio • ROI • Quick ratio

Omzetgroei

Bedrijfsresultaat

Operationele kasstroom

Toon van het bestuur

Toelichting door de accountant
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina