Jaarverslag en signaleringDovnload 224.87 Kb.
Pagina3/4
Datum20.08.2016
Grootte224.87 Kb.
1   2   3   4


ijkende naar de reden van faillissement van het bedrijf, blijkt dat er eerst twee dochterondernemingen failliet zijn gegaan voordat Nedfield zelf ten onder ging.8 Laten we kijken in hoeverre deze problemen van de dochters en uiteindelijk van het moederbedrijf zelf zichtbaar waren in het jaarverslag van 2007.

De financiële ratio’s schetsen een tamelijk positief beeld met betrekking tot de financiële huishouding van het bedrijf. Naast dat de Interest Coverage ratio en de Quick ratio voldoen aan de norm, liggen de andere twee ratio’s niet ver van de norm vandaan. Het bedrijf heeft iets meer schuld dan eigen vermogen en de Return on Investment ligt op 5%.

De omzetgroei laat zien dat het bedrijf ten opzichte van het vorige jaar een aanzienlijk groei heeft meegemaakt. Er is in vergelijking met 2006 in 2007 een kleine 77% meer omzet gegenereerd. Deze groei zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn geweest voor het faillissement.

In 2007 is het bedrijfsresultaat positief. Dit bedrijfsresultaat wordt ook gebruikt bij de berekening van de kasstroom uit operationele activiteiten. Nadat de mutaties buiten de kasstroom en de mutaties in het werkkapitaal van het bedrijfsresultaat af zijn gehaald blijkt de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten negatief te zijn.

De jaarrekening laat een wisselend beeld zien wat betreft de financiële situatie van het bedrijf. Het bestuur daarentegen is een stuk eenduidiger. ‘Tulip is vandaag de dag een trotse, gezonde onderneming met gedreven medewerkers en uitstekende vooruitzichten’ laat het bestuur optekenen in hun verslag. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat het bedrijf met de ingeslagen weg een goede (financiële) positie heeft en deze in de toekomst verder uit zal bouwen.

De accountantsverklaring in de het jaarverslag bestaat alleen uit de officiële formaliteiten waarin de verantwoordelijkheid door bepaalde mensen genomen wordt. De accountant verklaart dat het jaarverslag een getrouw beeld verschaft en er worden geen aspecten uit het verslag toegelicht.

Concluderend laat de analyse van het jaarverslag aan de hand van de indicatoren een score van 5 uit 10 zien. Dit is een hoge score voor een bedrijf dat reeds failliet is. Er moet dan ook geconcludeerd worden dat aan de hand van het jaarverslag er niet al te veel zorgen gewekt werden. Financieel had het bedrijf het dan ook wel behoorlijk voor elkaar. Er werd winst gemaakt en de financiële ratio’s voldeden aan de norm of zaten er tegen aan. Tegenover dit positieve beeld zijn er ook aspecten in het jaarverslag die een negatiever beeld schetsen. Het voornaamste aspect is de negatieve kasstroom uit operationele activiteiten. In de analyse is aangegeven dat dit de belangrijkste indicator is wat betreft de voorspelling van een faillissement. Gezien het feit dat de kasstroom negatief is, kan hier uit worden opgemaakt dat het bedrijf hier iets aan moet doen om een ondergang te voorkomen.

Een punt dat niet in het jaarverslag is opgenomen maar wel van invloed geweest zal zijn op de positie van Nedfield NV is het faillissement van twee dochterondernemingen. Dit faillissement is een aantal maanden voor de ondergang van Nedfield NV uitgesproken door de rechter. Gezien het feit dat het faillissement in juni 2009 heeft plaatsgevonden is dit niet terug te vinden in het onderzochte jaarverslag. Deze gebeurtenis zal in combinatie met de situatie waar het moederbedrijf al in zat hebben geleid tot het faillissement.Van der Moolen NV

Van der Moolen was een bedrijf dat zich bezig hield met beurshandel in Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf was sinds 1986 beursgenoteerd aan de Amsterdamse Smallcap index (AScX). In 2005 werd het Amsterdamse bedrijf Curvalue overgenomen en de bestuursvoorzitter van Curvalue, Richard den Drijver, kreeg de leiding over Van der Moolen NV. Uiteindelijk ging het bergafwaarts met het bedrijf; op 10 augustus 2009 vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan en op 10 september 2009 werd het faillissement uitgesproken.9 Opvallend is dat de gang van zaken rond het bedrijf door de Onderzoekskamer onderzocht wordt met betrekking tot mogelijk wanbeleid dat gevoerd is door de directeuren. In hoeverre dit wanbeleid en het nadere faillissement zichtbaar is in het jaarverslag van 2007 zal onderzocht worden.H

Financiële ratio’s
  • Debt-to-Equity

  • ROI  • Quick ratio

Omzetgroei

Bedrijfsresultaat

Operationele kasstroom

Toon van het bestuur

Toelichting door de accountant
et financiële gedeelte van de analyse is niet eenduidig over de situatie van Van der Moolen NV. Vanwege het negatieve bedrijfsresultaat voldoen zowel financiële ratio’s Interest Coverage ratio en de ROI als het bedrijfsresultaat zelf niet aan de norm. Opvallend is de uitkomst van de ratio Debt-to-Equity. Het bedrijf heeft 7.6 keer meer vreemd dan eigen vermogen.

Een ander toch wel opmerkelijk punt uit de jaarrekening is de positieve kasstroom uit operationele activiteiten. Bij de meeste geanalyseerde bedrijven bleek de operationele kasstroom negatief te zijn wat een teken voor problemen was. Reden voor de positieve kasstroom uit operationele activiteiten blijkt de positieve uitkomsten wat betreft het werkkapitaal en de kasgelden.

Het bestuur is ondanks het negatieve bedrijfsresultaat positief gestemd. Voor het jaar 2008 wil Van der Moolen aan de hand van hun reeds goede uitgangspositie penetreren in het retail-segment. Het bestuur is er van overtuigd dat het goed gaat met het bedrijf en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Gezien de resultaten is deze houding niet vreemd te noemen, ondanks dat er wel een negatief bedrijfsresultaat behaald is.

De accountant verklaart dat het jaarverslag een duidelijk en getrouw beeld geeft van de situatie van het bedrijf. Er zijn geen punten in het jaarverslag die extra aandacht vereisen.

Geconcludeerd kan worden dat het jaarverslag een positief beeld schetst met een score van 6 uit 10. Gezien het positieve beeld geeft het jaarverslag geen reden om er van uit te gaan dat het bedrijf failliet zal gaan. Daarnaast is het bestuur positief gestemd en heeft de externe accountant geen reden gezien om een toelichting aan de accountantsverklaring toe te voegen. Zijn er mogelijk andere oorzaken te benoemen? Opvallend is de hoeveelheid nieuws dat er te vinden is over van der Moolen NV in het nieuws en op het internet. Het gaat hierbij om het onderzoek dat ingesteld is door het Onderzoekskamer met betrekking tot het gevoerde beleid door van der Moolen NV. Dit zou de reden kunnen zijn van het faillissement, echter zijn hier (nog) geen harde bewijzen voor. 10

EGO-Lifestyle

Ego Lifestyle, opgericht in 2003, ontwerpt, vermarkt, produceert en distribueert hoogwaardige exclusieve consumenten elektronica. Deze activiteiten worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met bekende internationale ICT-bedrijven en bedrijven die zich bewegen in de fashion, luxe en lifestyle sectoren. ‘Ego’, is de wereldwijde merknaam voor de eerste product range van luxe notebooks en gerelateerde accessoires. Allen in huis samengesteld en gepersonaliseerd middels traditioneel vakmanschap. De Ego wordt wereldwijd gedistribueerd vanuit het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch.11

Deze omschrijving, door het bedrijf zelf gegeven, geeft aan dat het bedrijf zich richtte op het segment van de luxe goederen en exclusiviteit. Als reden van het faillissement wordt gezegd dat de minuscule omzet van het bedrijf door de kredietcrisis is afgestraft.12 Waar het begon met de ondergang van Ego Lifestyle BV is uiteindelijk ook Ego Lifestyle NV in de financiële problemen gekomen. Na het uitgesproken faillissement van Ego Lifestyle NV heeft het bedrijf geprobeerd een doorstart te maken waar tot op heden niets over bekend is.

G


Financiële ratio’s
  • Debt-to-Equity  • Interest Coverage ratio  • ROI  • Quick ratio

Omzetgroei

*Bedrijfsresultaat

Operationele kasstroom

Toon van het bestuur

Toelichting door de accountant

* Geen informatie over beschikbaar
ezien het feit dat het bedrijf op 4 augustus 2009 failliet verklaard is zal het jaarverslag van 2008 geanalyseerd worden. In de tabel hiernaast zijn de resultaten weergegeven van de analyse aan de hand van de indicatoren. Het resultaat ervan geeft aan dat het jaarverslag van 2008 schetste dat de situatie van Ego Lifestyle niet rooskleurig was; er was een grote kans op faillissement. Er is geen één indicator die positief is wat betreft de positie waarin het bedrijf zich bevond.

De financiële gegevens voldoen niet aan de gestelde normen en er geen optimisme bij zowel het bestuur als de externe accountant. In het verslag van het bestuur wordt dan ook de optie van een overname geopperd. Het jaarverslag van 2008 staat volgens het bestuur reeds in het teken van het afstoten van bepaalde activiteiten en een mogelijke overname.

De accountant vestigt door middel van een toelichting de aandacht op het netto verlies en het negatieve werkkapitaal van het bedrijf. Deze condities kunnen samen met de andere condities gemeld in het jaarverslag duiden op het bestaan van onzekerheid van materiaal belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.

Er kan wel gesteld worden dat het jaarverslag van Ego Lifestyle met een score van 0 uit 9 reeds aangaf dat het bedrijf in de problemen zat. Zowel de cijfers als de verslagen waren eenduidig over de situatie; alleen een overname zou een faillissement kunnen voorkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bedrijf uiteindelijk failliet gegaan is.Een overzicht van de getoetste bedrijven

Hieronder ziet u een overzicht van de onderzochte bedrijven met de bijhorende onderzoeksresultaten.


Econcern NV

Samas NV

DVRG NV

Nedfield NV

Van der Moolen NV

Ego-Lifestyle NV

Financiële ratio’s  • Debt-to-Equity ratio

  • ROI

  • Quick ratio


Omzetgroei*


Bedrijfsresultaat


Operationele kasstroom


Toon van het bestuur

*
Toelichting van de accountant

Kijkende naar de financiële ratio’s en de andere cijfers dan vallen er twee onderwerpen op. Ten eerste de financiële ratio Debt-to-Equity waarvoor blijkt dat geen één bedrijf aan de norm van 0.6 tot 1 kan voldoen. Alle onderzochte bedrijven zijn met meer vreemd dan eigen vermogen gefinancierd. Het andere financiële aspect waar bijna alle bedrijven niet aan voldoen is de kasstroom uit operationele activiteiten. Deze is misschien niet zo opvallend vanwege het feit dat er reeds gemeld is dat deze indicator sterk voorspellend is wat betreft de financiële situatie van een bedrijf. Het is niet zo verwonderlijk dat de meeste reeds failliete bedrijven een negatieve operationele kasstroom hebben.

Het voornaamste wat toch wel opvalt is de overeenstemming die te zien is in de stemming van het bestuur en de externe accountant. Uit de gegevens blijkt dat een positieve toon van het bestuur in alle gevallen wordt opgevolgd met een accountantsverklaring zonder een extra toelichting. Daarnaast is het bestuur in 2 van de 5 gevallen en de externe accountant in 3 van de 6 gevallen positief gestemd. Dit is opvallend aangezien hieruit blijkt dat zowel het bestuur als de externe accountant in meerdere gevallen niet de nood van de situatie van het bedrijf inzag.
1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina