Jaarverslag O2A5 2011Dovnload 0.67 Mb.
Pagina12/14
Datum21.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

8.1 Vooruitblik

Sinds januari 2011 zijn de verhoudingen binnen O2A5 gewijzigd. Er is met instemming van alle gemeenteraden gekozen voor het scheiden van bestuur en toezicht door middel van het zogenaamde Raad van Toezichtmodel.

Het voormalige bestuur is Raad van Toezicht geworden. Alle bestuurstaken zijn belegd bij de voormalig algemeen directeur, de nieuwe bestuurder.
Onlangs is vastgesteld dat de professionaliteit en de kwaliteit van de schoolbesturen in het primair onderwijs zijn gestegen, terwijl de schoolbesturen daar niet meer geld aan uitgeven. Met slechts 4% van de totale begroting is de situatie ten opzichte van 2006-2007 niet significant veranderd. Dit blijkt uit onderzoek van het ITS. Het beeld van dure bestuursbureaus en grote overhead klopt dus niet voor de sector primair onderwijs en is ook op O2A5 niet van toepassing.
De komende jaren staan in het teken van ‘Meer met Minder’. Al eerder is de sobere en niet kostendekkende vergoeding voor de materiële component gememoreerd, net als de achterblijvende bekostiging van de personele component.

Structureel minder inkomsten betekent structureel minder uitgeven. Eventuele reserves mogen niet worden aangewend om het probleem van vandaag op te lossen.


Investeringen in de kwaliteit van onderwijs en onderwijsgevenden blijven ondanks structurele bezuinigingen zonder meer overeind. Ook voor de komende jaren blijven investeringen op basis van het Strategisch Meerjaren Beleidplan overeind. In toenemende mate te richten op resultaatgericht onderwijs.
Op basis van de invoering van Passend Onderwijs wordt de reguliere basisschool geacht meer zorg te bieden aan alle leerlingen. Dat betekent ook minder verwijzen naar speciale scholen, door de kinderen die extra zorg nodig hebben (kinderen met leesproblemen, maar ook meerbegaafden) bij voorkeur die zorg te bieden op de school waar ze zijn aangemeld .

Om die reden is het strikt noodzakelijk extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs en de in het onderwijs werkzame medewerkers. Helaas gaat deze maatregel gepaard met een forse bezuiniging.


Onder het motto: Bij de tijd, open, boeiend en passend zijn de Strategische beleidskeuzes voor de jaren 2010-2013 geformuleerd:

  • Het verbeteren van de resultaten van het onderwijs op de scholen van O2A5 krijgt hoge prioriteit. De Kwaliteitsagenda is hierbij richtinggevend.

  • Professionalisering van mens en organisatie is dé uitdaging die wordt aangegaan.

  • Gelet op de sleutelpositie van het management, wordt ingezet op de ontwikkeling van integraal leiderschap (onderwijskundig beleid, schoolorganisatorisch- en huishoudelijk beleid, financieel beleid, personeelsbeleid).

  • Een openbare O2A5-school is te herkennen aan een eigen onderwijskundig profiel en is scherp op het marktaandeel en een betekenisvolle invulling van het imago.

  • Er wordt geïnvesteerd in goed werkgeverschap.

De keuzes blijven onverkort van toepassing en zijn uiteindelijk bedoeld om te investeren in de kwaliteit van het openbaar onderwijs voor de kinderen van 4 tot 12 jaar in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.8.2 Ontwerp begroting 2012
- exclusief Strategisch Beleidsplan

d.d. november 2011
Aantal leerlingen: t-1 3764 3696 3499
Ontwerp

Realisatie Realisatie begroting

2010 2011 2012

__________ __________ _________

€ € €

Baten

Rijksbijdragen ministerie van OCW 17.177.975 17.756.661 17.265.247

Overige overheidsbijdragen 704.801 654.808 434.553

Overige baten 195.554 252.875 101.500Totaal baten 18.078.330 18.664.344 17.801.300
Lasten

Personeelslasten 15.702.897 15.903.286 14.822.050

Afschrijvingen 342.137 405.171 393.700

Huisvestingslasten 1.403.433 1.403.867 1.278.500

Overige instellingslasten 1.764.239 1.849.735 1.420.350
Totaal lasten 19.212.706 19.562.059 17.914.600
Saldo baten en lasten -1.134.376 -897.715 -113.300
Saldo financiële baten/-lasten 115.577 120.495 127.500
Resultaat uit bedrijfsvoering -1.018.799 -777.220 14.200
Vrijval Bestemmingsreserves:

- Personeelskwaliteit 68.743 100.600 139.300

- Onderwijskwaliteit 256.188 196.177 96.500

- Schoolbudgetten 162.433 72.553 0__________ __________ __________

Netto resultaat -531.435 -407.890 250.000

======== ======== ========
Toekenning aan Bestemmingsreserve Personeelskwaliteit 150.000

Toekenning aan Bestemmingsreserve Onderwijskwaliteit 100.0008.3 Meerjarenbegroting 2012 t/m 2015

d.d. december 2011Aantal leerlingen: t-1

3696

3653

3500

3442

3361

3313

Realisatie

2010


Begroting

2011


Begroting

2012


Begroting

2013


Begroting

2014


Begroting

2015

BatenRijksbijdragen

Ministerie van OCW17.177.975

17.687.400

17.265.247

17.217.600

16.846.800

16.499.900

Overige overheids-

bijdragen704.801

558.300

434.553

55.800

53.600

5.900

Overige baten

195.554

204.250

101.500

95.000

95.000

92.600

Totaal baten

18.078.330

18.449.950

17.801.300

17.368.400

16.995.400

16.598.400


LastenPersoneelslasten

15.702.897

15.681.700

14.973.550

14.605.700

14.129.800

13.833.900

Afschrijvingen

342.137

384.600

393.700

350.400

311.800

288.300

Huisvestingslasten

1.403.433

1.510.0000

1.385.000

1.368.950

1.270.050

1.234.950

Overige instellingslasten

1.764.239

1.774.500

1.583.350

1.496.050

1.342.050

1.304.250

Totale lasten

19.212.706

19.350.800

18.335.600

17.821.100

17.053.700

16.661.400


Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten/-lasten

115.577

147.500

127.500

97.500

77.500

77.500


Resultaat uit bedrijfsvoering

-1.018.799

-753.350

-406.800

-355.200

19.200

14.500


Vrijval reserves:-Strategisch Beleidsplan

111.441

400.000

421.000

376.500

0

0

Bestemmingsreserves:-Personeelskwaliteit

68.743

41.500

139.300

143.800

145.900

150.600

-Onderwijskwaliteit

256.188

247.700

96.500

84.900

84.900

84.900

-Schoolbudgetten

162.433

64.150

0

0

0

0


Netto resultaat

-419.994

0

250.000

250.000

250.000

250.000
Toekenning aan Bestemmingsreserve Personeelskwaliteit150.000

150.000

150.000

150.000

Toekenning aan Bestemmingsreserve Onderwijskwaliteit100.000

100.000

100.000

100.000

Saldo0

0

0

0

* inclusief Strategisch Beleidsplan
8.4 Strategisch Beleidsplan 2012-2013

Begroting Begroting

2012 2013

___________________________€ €

Onderwijs

Tevredenheidsonder-

zoeken 35.000

Kwaliteitsbeleid

Profielanalyse 27.000 27.000

Marketingplan 27.000 27.000

Totaal onderwijs 89.000 54.000
Personeel

Scholing passend

personeel 42.500 42.500

Inzet Ced-Groep ontwikkeling,

vragen/zorgbreedte 30.000 30.000

Scholing multimediale

leeromgeving 14.500 14.500

Vervangingskosten

t.b.v. scholing inter-

visie/collegiale

consultatie 74.500 75.000

Totaal personeel 161.500 162.000
Organisatie

Fusie perikelen 2.000 2.000

(G)MR scholing/

tevredenheidsmeting 2.000 2.000

Scholing directeuren 20.000 20.000

HVO/godsdienst-

onderwijs 5.000 5.000

Burgerschap 5.000 5.000

Imago 30.000 30.000

Totaal organisatie 64.000 64.000
Financiën

Scholing financiële

begrippen

Ontwikkelen financiële

paragraaf in Jaarplan/

-verslag

Totaal financiën 0 0
Huisvesting

ASV 20.000 10.000

Verbeteringstraject 50.000 50.000

Aanpassingen passend

onderwijs 36.500 36.500

Totaal huisvesting 106.500 96.500

________________________

Totaal 421.000 376.500

====================

Conform het Strategisch Meerjaren Beleidsplan wordt in de jaren 2012 en 2013 gericht geïnvesteerd in de organisatie.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina