Jaarverslag O2A5 2011Dovnload 0.67 Mb.
Pagina14/14
Datum21.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011


Baten
Realisatie Begroting Realisatie

2011 2011 2010

__________ __________ _________

€ € €


Rijksbijdragen Ministerie van OCW

Rijksbijdrage ministerie van OCW 15.631.424 15.739.350 15.232.577

Geoormerkte subsidies ministerie van OCW 79.465 94.650 46.320

Niet-geoormerkt OCW-subsidies 2.045.772 1.853.400 1.899.078

__________ __________ __________

Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW 17.756.661 17.687.400 17.177.975 ======== ======== ========
Overige overheidsbijdragen en –subsidies

Gemeentelijke bijdragen en subsidies 443.209 380.100 376.317

Overige overheidsbijdragen 211.599 178.200 328.484

__________ __________ __________Totaal overige overheidsbijdragen 654.808 558.300 704.801

========= ======== ========


Overige baten

Ouderbijdragen 106.973 87.800 91.539

--------------- --------------- ---------------

Personele vergoeding 4.635 - 8.034

Verhuuropbrengsten 26.903 25.300 33.182

Baten voorgaande jaren 52.643 - 9.360

Overige 61.721 91.150 53.439

__________ __________ __________

Totaal overige baten 145.902 116.450 104.015 -------------- -------------- --------------

__________ __________ __________Totaal overige baten 252.875 204.250 195.554 ======== ======== ========
Lasten
Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 12.099.032 15.179.600 12.076.850

Sociale lasten 2.600.779 - 2.498.919

Pensioenlasten 1.558.552 - 1.437.333

__________ __________ __________

16.258.363 15.179.600 16.013.102

-------------- -------------- --------------
Uitzendkrachten, declaranten, e.d. 145.298 105.600 137.160

Bedrijfsgezondheidszorg 73.020 80.750 72.087

Dotatie voorziening jubilea 11.718 12.600 80.045

Dotatie voorziening spaarverlof 11.221 - 4.023

Overige personele kosten 438.261 303.150 383.708

__________ __________ __________

Totaal overige personele lasten 679.518 502.100 677.023

-------------- -------------- --------------

Af: Uitkeringen (-/-) - 1.034.595 - - 987.228

__________ __________ __________Totale personeelslasten 15.903.286 15.681.700 15.702.897

======== ======== ========


In het kalenderjaar 2011 is ten behoeve van vervanging bij ziekte het bedrag van € 1.034.595 ontvangen van het Vervangingsfonds.
Realisatie Begroting Realisatie

2011 2011 2010

__________ __________ _________

€ € €


Afschrijvingen
Gebouwen 9.035 3.850 4.761

Inventaris en apparatuur 227.960 219.750 193.021

Meubilair/machines en installaties 78.534 64.950 69.629

Overige materiële vaste activa 5.485 4.900 3.242

Leermiddelen 84.157 91.150 71.484

__________ __________ __________Totaal afschrijvingen 405.171 384.600 342.137 ======== ======== ========

Huisvestingslasten
Huur 28.042 28.000 29.661

Dotatie onderhoudsvoorziening 281.600 328.900 315.800

Onderhoud 72.012 84.150 74.521

Energie en water 347.742 374.950 351.511

Schoonmaakkosten 476.231 472.900 493.444

Heffingen 59.740 59.100 48.717

__________ __________ __________

1.265.367 1.348.000 1.313.654

-------------- -------------- --------------

Tuinonderhoud 14.734 19.350 8.978

Bewaking/beveiliging 14.973 17.250 12.467

Zandbak 3.446 7.650 2.215

Overige huisvestingslasten 105.347 117.750 66.119

__________ __________ __________

Totaal overige huisvestingslasten 138.500 162.000 89.779

-------------- -------------- --------------

__________ __________ __________

Totaal huisvestingslasten 1.403.867 1.510.000 1.403.433

======== ======== ========


Realisatie Begroting Realisatie

2011 2011 2010

_________ __________ _________

€ € €


Overige lasten
Administratie en beheer 17.102 12.650 16.677

Accountantskosten (incl. bruidschat) 25.893 25.000 24.191

Telefoon- en portokosten e.d. 41.201 40.500 38.575

Overige administratie en beheer 449.054 450.250 404.296

__________ __________ __________

Totaal administratie- en beheerslasten 533.250 528.400 483.739

-------------- -------------- --------------
Inventaris 19.719 16.150 21.848

Apparatuur 24.907 17.850 15.058

Leermiddelen 266.163 309.050 245.379

Overige materiaalkosten 16.027 23.600 23.813

Bibliotheek/mediatheek 6.801 7.450 14.432

Reproductiekosten 138.140 125.750 123.067

Overige leermiddelen 25.385 - 62.499

ICT website 140.438 94.850 120.406

__________ __________ __________

Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 637.580 594.700 626.502

-------------- -------------- --------------
Testen en toetsen 42.174 32.650 30.871

Representatiekosten 15.053 17.250 13.872

Kantinekosten 414 - 541

Excursies/werkweek 10.634 7.150 7.328

Buitenschoolse activiteiten 8.482 8.950 20.681

Culturele vorming 54.332 66.400 61.732

Contributies 31.616 29.500 27.640

Studiedagen/conferenties 4.639 75.300 30.802

Medezeggenschapsraad 8.464 46.750 5.798

Verzekeringen 9.009 10.800 8.682

Kabel-tv/ov-rechten 16.850 11.600 12.053

Abonn., tijdsch/vakliteratuur 25.403 26.800 27.354

Bijdragen aan derden (s.w.v.) 226.470 133.900 152.980

Kosten voorgaande jaren 66.296 1.000 130.709

Overige lasten 159.069 183.350 122.955

__________ __________ __________

Totaal overige lasten 678.905 651.400 653.998

-------------- -------------- --------------

__________ __________ __________

Totaal overige lasten 1.849.735 1.774.500 1.764.239

======== ======== ========

In 2011 zijn een aantal nagekomen facturen ontvangen. Dit heeft geleid tot ‘kosten voorgaande jaren’ ad € 66.296:

- Afrekening gas/water/licht/publiek rechtelijke heffingen ad € 16.047

- Afrekening Brede School ad € 14.000

- CED begeleidingskosten ad € 11.288

- Gemeente Leerdam ad € 4.638

- Overige kosten voorgaande jaren ad € 36.370


Financiële baten en lasten

Rentebaten 80.679 150.000 115.876

Overige financiële baten 73.326 - -

Rentelasten 1.535 2.500 299

Overige financiële lasten 31.975 - -

_________ __________ __________Totaal financiële baten en lasten 120.495 147.500 115.577


Exploitatie bestuursbureau en bovenschoolse kosten 2011

Realisatie Begroting Realisatie

2011 2011 2010

__________ __________ _________

€ € €

Baten

Rijksbijdragen ministerie van OCW 1.217.582 1.213.000 1.167.098

Overige overheidsbijdragen 196.700 196.700 214.200

Overige baten 35.886 0 2.088

__________ __________ __________

Totaal baten 1.450.168 1.409.700 1.383.386
Lasten

Personeelslasten 766.029 749.300 760.342

Overige personele kosten 129.599 115.000 159.821

Uitkeringen -7.558 0 -11.890

Afschrijvingen 8.675 8.400 8.411

Huisvestingslasten 40.523 42.000 39.184

Overige instellingslasten 491.852 492.500 484.998

Totaal lasten 1.429.120 1.407.200 1.440.866
Saldo baten en lasten 21.048 2.500 -57.490
Saldo financiële baten/-lasten 1.520 2.500 299
Netto resultaat 19.528 0 -57.779


Totale lasten O2A5 19.562.059 19.350.800

Lasten bestuursbureau totaal 1.430.640 1.409.70019.212.706

1.441.165
Specificatie:

Kosten bestuurskantoor 784.721

Percentage t.o.v. totaal 4,0%747.700

3,9%


762.577

4,0%


Kosten bovenschoolse regelingen 645.919

Percentage t.o.v. totaal 3,3%662.000

3,5%


678.607

3,5%Toelichting Baten

Lichte stijging van inkomsten door ontvangen baten voorgaande jaren, bijdragen van derden en overige baten.


Toelichting Lasten

Toename van de overige personele kosten is vanwege ziektevervanging waarvoor extern personeel is ingezet.Exploitatie Strategisch Beleidsplan 2011

Realisatie Begroting

2011 2011

__________ __________

€ €
Uitgaven

Beleidsterreinen:

Onderwijs 96.717 69.000

Personeel 170.118 155.500

Organisatie 72.755 64.000

Financiën 0 5.000

Huisvesting 49.948 106.500Totaal uitgaven 389.539 400.000
Vrijval Bestemmingsreserve

Strategisch Beleid 389.539 0

Onderwijs: onderzoek tevredenheidsmetingen, opzet kwaliteitsbeleid, ondersteuning ten behoeve van profielanalyses, marketingplannen en verlengde schoolklas.


Personeel: collegiale consultatie, ontwikkelingsvragen op het gebied van zorgbreedte, scholing multi mediale leeromgeving en passend onderwijs.
Organisatie: fusie perikelen, competentieprofiel directeuren, ondersteuning op het gebied van imago.
Financiën: scholing in financiële begrippen.
Huisvesting: ASV, verbeteringstraject en aanpassingen in het kader van Passend Onderwijs.

Overige gegevens

Controleverklaring JaarrekeningOverzicht verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen.
Specificatie bezoldiging leden Raad van Toezicht
Aan de vijf leden van de Raad van Toezicht is, ter bestrijding van onkosten, de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar per lid van de Raad van Toezicht toegekend.

Daarnaast is de bezoldiging van de bestuurder opgenomen.Duur arbeidsovereen-komst/

werkzaamhedenIngangs-datum dienstver-band

Taak-omvang

Dienst-betrekking (D) of op Interimbasis (I)

Periodiek betaalde beloningen (*)

Bonusbetalingen/

gratificatiesOntvangen pensioen-bijdragen/

Beloningen betaalbaar op termijnUitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband
Vanaf – tot
FTE

D of I

2011

2011

2011

2011
Bestuurders

Dhr. A.J.M. v.d. Lee

1-1-2011-31-12-2011

1-1-2011

1.2

D

98.479

0

24.420

0
Toezichthouders

B.A.M. van Gool

1-1-2011-31-12-2011

nvt

nvt

nvt

1.500

0

0

0

A.Stouten

1-1-2011-31-12-2011

nvt

nvt

nvt

1.500

0

0

0

T.A.Kalmár

1-1-2011-31-12-2011

nvt

nvt

nvt

1.500

0

0

0

S.Sanders

1-1-2011-31-12-2011

nvt

nvt

nvt

1.500

0

0

0

C.J. Drenthe

1-1-2011-31-12-2011

nvt

nvt

nvt

1.500

0

0

0
7.500


*Onder betaalde beloningen worden ook onkostenvergoedingen begrepen.
Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)
Niet van toepassing.
Kosten accountantscontrole

Realisatie Begroting Realisatie

31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 €____

Deloitte:

Controle O2A5 25.000 25.000 24.191

Controle Taalpaleis 893 0 0Totaal 25.893 25.000 24.191Bestemming van het exploitatieresultaat

Het netto resultaat volgens de Staat van Baten en Lasten over 2011

bedraagt - € 777.220
Vrijval bestemmingsreserve Strategisch Beleidsplan + 389.539
Vrijval bestemmingsreserve schoolbudgetten 82.284

Dotatie bestemmingsreserve schoolbudgetten -102.800

- 20.516
Vrijval bestemmingsreserve Pers. Kwaliteit 529.160

Dotatie bestemmingsreserve Pers. Kwaliteit -428.560

+ 100.600
Vrijval bestemmingsreserve Onderwijskwaliteit + 196.177
Onttrekking Reserve herwaardering + 40.545
Onttrekking uit de Algemene Reserve + 70.875

_________

0

Gebeurtenissen na balansdatum
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.

Gegevens over de rechtspersoon
Naam instelling: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

(O2A5)
Bestuursnummer: 41638


Postadres: Dam 1

Postcode, plaats: 4241 BL, Arkel


Telefoon: 0183 56 66 90

Fax: 0183 56 66 99

Email:info@o2a5.nl

Internetsite: www.o2a5.nl


Contactpersoon: A.J.M. van der Lee

Telefoon: 06 51823549

Fax: 0183 56 66 99

Email: bvanderlee@o2a5.nlVerklaring gebruikte afkortingen

ASV Algemene Subsidie Verordening

BAPO Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen

BOOV Bestuur Openbaar Onderwijs Vianen

BRIN Basis Registratie Instellingen

CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst

CFI Centrale Financiën Instellingen

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

FPE Formatieplaatseenheid

FPU Flexibel Pensioen en Uittreden

FTE Full Time Equivalent

GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GPL Gemiddelde Personeelslast

GrMR Groepsmedezeggenschapsraad

ICT Informatie en Communicatie Technologie

INK Instituut Nederlandse Kwaliteit

LIO Leraar in opleiding

LKC Landelijke Klachten Commissie

LVS Leerlingvolgsysteem

MOP Meerjaren Onderhoudsplan

MR Medezeggenschapsraad

MT Managementteam

O2A5 Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

OBS Openbare basisschool

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OP Onderwijs personeel

OOP Onderwijs ondersteunend personeel

OSG Onderwijs Service Groep

PiO Partners in Onderwijs

PO Primair Onderwijs

POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan

RJ Raad van Jaarverslaggeving

RvT Raad van Toezicht

SWV Samenwerkingsverband

UWV Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie

WOPT Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen en gefinancierde topinkomens

WOT Wet Onderwijs Toezicht


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina