Jaarverslag O2A5 2011Dovnload 0.67 Mb.
Pagina2/14
Datum21.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Voorwoord

Met dit jaarverslag van O2A5 legt de bestuurder van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden verantwoording af aan het personeel, de medezeggenschapsraden, de participerende gemeenten en andere belanghebbenden.

Het verslag wordt intensief besproken met de GMR. Het is onderwerp van overleg met de wethouders van de acht gemeenten en wordt vervolgens ter kennis gebracht aan alle gemeenteraden. Het spreekt voor zich dat het verslag uitgebreid onderwerp van gesprek is met de Raad van Toezicht. Het verslag wordt aan veel relaties verstrekt met het verzoek om te reageren.
Wij vinden een jaarverslag vanzelfsprekend, omdat wij ons publiekelijk wensen te verantwoorden. Die openheid past bij ons openbaar onderwijs: bij de tijd, open, boeiend en passend. De bestuurder hoopt van harte dat ook dit jaarverslag invulling geeft aan deze kernwaarden. We nodigen u bovendien uit om te reageren op dit jaarverslag via info@o2a5.nl.
Dit jaarverslag informeert u over het algemene instellingsbeleid. We geven aan welke activiteiten in 2011 zijn ondernomen om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en waar mogelijk te verbeteren, om de doelen die we ons stellen te verwezenlijken en de ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen. 
Zo hebben we in 2011 kunnen vaststellen dat ons uitgangspunt ‘Centraal wat moet, decentraal wat kan’ werkt. Het management stuurt en begeleidt en het bestuursbureau ontlast en ondersteunt de scholen in een opbouwende en plezierige samenwerking. Hierdoor kunnen individuele scholen zich zoveel mogelijk aan hun onderwijskundig beleid en lokale signatuur wijden.
Juist hierin schuilt de kracht van O2A5. Door bovenschoolse ondersteuning te versterken en te sturen op meer algemene onderwijskundige doelstellingen kunnen we lokaal aansluiting realiseren op de leefomgeving van kinderen en hun ouders.
Daarnaast is in 2011 hard gewerkt aan een nieuwe bestuursstructuur, die het steeds zelfstandiger functioneren van O2A5 volgt en ondersteunt.

Deze nieuwe structuur is bij de start van 2011 ingevoerd. De stichting is bovendien een samenwerkingsstichting geworden. Een stichting die daarmee de deur heeft geopend voor het algemeen bijzonder onderwijs.


Het jaarverslag 2010 is zeer goed ontvangen door de medezeggenschapsraden. Ook de gemeenten, Nieuw-Lekkerland, Liesveld, Zederik, Lingewaal, Leerdam, Giessenlanden, Vianen en Graafstroom, hebben wederom hun vertrouwen uitgesproken in de stichting. Tot ons grote genoegen is dit jaarverslag uitgeroepen tot beste in het primair onderwijs bij besturen met meer dan 15 scholen. Het viel op door uitstekende leesbaarheid. Als aanbeveling werd meegegeven dat onze meerjaren-doelstellingen iets concreter mogen zijn. En dat het verslag relatief veel pagina’s telt. Ik spreek de wens uit dat ook het jaarverslag 2011 weer positief wordt ontvangen.

A.J.M. van der Lee

Directeur bestuurder

Samenvatting

Het jaarverslag van O2A5 begint dit keer met een kort jaarverslag van de Raad van Toezicht die terugkijkt op haar eerste jaar.

Hoofdstuk 1 beschrijft de missie, de visie en de doelen van onze organisatie. Deze zijn op hoofdlijnen ongewijzigd. In 2011 zijn deze concreet en breed gedragen ingevuld in het strategisch meerjaren beleid 2010-2013.

Openbaar onderwijs is er voor iedereen, ook in de kleine kernen en dorpen. Daarom zijn alle kenmerken van openbaar onderwijs in de dagelijkse praktijk terug te vinden op al onze scholen. Dat betekent dat scholen lokaal de ruimte en de opdracht hebben om aansluiting te zoeken bij datgene wat in het eigen dorp, de eigen stad en de eigen regio speelt en leeft.


In hoofdstuk 2 wordt de formele structuur van O2A5 toegelicht. Deze is gewijzigd.

We benoemen het zoeken naar de nieuwe rollen die horen bij het Raad van Toezichtmodel. We kiezen principieel voor het delegeren van besluiten naar het passende niveau. Alle besluitvorming rondom het onderwijs wordt toevertrouwd aan diegenen die dagelijks met beide benen in het onderwijs staan. Verder mag worden opgemerkt dat de relaties met de wethouders en hun ambtelijk apparaat, de GMR en de regio in het algemeen zeer goed zijn. Er wordt opbouwend en kritisch samengewerkt om O2A5 goed te laten presteren.


Relevante onderwijskundige ontwikkelingen op schoolniveau komen in hoofdstuk 3 aan bod. Aanleiding, genomen actie en de eerste positieve resultaten worden op hoofdlijnen toegelicht. In het schooljaarverslag van elke school is meer specifieke informatie over deze ontwikkelingen te vinden.

Een belangrijke onderwijskundige ontwikkeling in 2011 was onder meer het opbrengstgericht werken. Vooruitlopend op inspectiebezoeken hebben we daar een eigen onderzoek aan gewijd, om proactief te kunnen sturen op de gewenste kwaliteit en mogelijke verbeteringen.

Door inspectie is geconstateerd dat helaas een drietal scholen niet voldoet aan de eisen die de wet op het onderwijstoezicht stelt aan scholen. Dit was op basis van het eigen onderzoek geen verrassing. De scholen zijn voortvarend op pad gegaan met een stevig verbeterplan.
Hoofdstuk 4 gaat over ons personeel. Een aantal zaken is daarin van belang. Zo is voor het personeel dat in vaste dienst is wederom een werkgelegenheidsgarantie afgegeven voor drie jaar. Helaas vertoonde het ziekteverzuim ook in 2011 een stijging.

In 2011 is op zorgvuldige wijze verder invulling gegeven aan de zogenaamde functiemix. Een aantal van onze leraren is wederom na beoordeling in een hogere functieschaal geplaatst. Van hen mag nu een substantieel bredere bijdrage in de school worden verwacht.

Als gevolg van het dalend aantal leerlingen is de organisatie kleiner geworden.
Hoofdstuk 5 gaat in op onze huisvesting. We zijn verheugd dat we in 2011 een belangrijke stap hebben gezet op weg naar brede en verbrede scholen. Te denken valt hierbij aan de gemeente Vianen, Liesveld, Nieuw Lekkerland en Giessenlanden.
De stichting O2A5 is financieel gezond, zo is in hoofdstuk 6 te lezen. Daaruit mag u afleiden dat we financieel alles goed onder controle hebben. In toenemende mate wordt duidelijk dat de bekostiging van het rijk achter blijft bij de werkelijke kosten. Ook in 2011 hebben we te maken gekregen met krimpende budgetten.
We meten ieder jaar zorgvuldig het risicoprofiel van onze organisatie (hoofdstuk 7). De organisatie kent een gemiddeld risicoprofiel. De verwachting is dat uiteindelijk zelfs de kwalificatie laag risicoprofiel aan de orde zal zijn. Het dalend aantal leerlingen en de financiële gevolgen van de ontoereikende bekostiging worden nauwlettend in de gaten gehouden. Een zorgelijke ontwikkeling waar we in de komende jaren de gevolgen van zullen ondervinden, doordat er dan minder handen voor de klas zullen zijn.
In hoofdstuk 8 wordt tot slot de link gelegd tussen de meerjarenbegroting en het strategisch meerjarenbeleid. Dan volgt zoals gebruikelijk de jaarrekening.

Raad van Toezicht
Beste lezer,

De periode waarover dit jaarverslag verantwoording aflegt valt samen met het aanstellen van de voormalig algemeen directeur als bestuurder van de stichting O2A5. En omdat een bestuur vraagt om intern toezicht is een Raad van Toezicht benoemd, bestaande uit de leden van het voormalige bestuur. Maar als de voormalige bestuurders nu de Raad van Toezicht vormen en de voormalig directeur bestuurder is, wat is er dan veranderd? En waarom was dat nodig?

Om met de laatste vraag te beginnen. De overheid stelt dit verplicht. En terecht. De overheid kon haar taken als toezichthouder al enige tijd niet meer waarmaken. Teveel besturen, toenemende schaalgrootte, teveel afstand. Good governance en adequaat intern toezicht stond onder druk. Dat is dan ook de taak die deze Raad van Toezicht op zich heeft genomen.

Maar ook de volwassenheid van de Stichting O2A5 is een goede aanleiding voor het voormalige bestuur om meer afstand te nemen tot de dagelijkse gang van zaken en het primaire proces. Na de oprichting vijf jaar geleden is de stichting ingewerkt en ingericht om zelfstandig leiding te geven, gericht op een maximale opbrengst van de scholen die onderdeel uitmaken van O2A5. En omdat een bestuur het primaire proces niet dagelijks kan (en wil) volgen is het verstandig om de verantwoordelijkheid daarover te beleggen bij een professionele bestuurder die over de kennis, ervaring en kwaliteiten beschikt.

Dat brengt een Raad van Toezicht in een onafhankelijke positie, waarin het toeziet op de kwaliteit van onderwijs en de bestuurder steeds wordt getoetst op zijn functioneren. Uiteindelijk stellen we ons steeds de vraag of de organisatie in goede handen is bij deze bestuurder, of de risico’s in control zijn en kwaliteit ervan gewaarborgd. De Raad van Toezicht toetst daarmee voortdurend of de organisatie zich adequaat kwijt van haar taak om kwalitatief goed onderwijs te garanderen en kijkt daar namens alle betrokken ouders, gemeenten en voortgezet onderwijs naar.

We hebben diverse partijen gevraagd om in gesprek te blijven. Denk aan een gemeenschappelijk orgaan (afgevaardigde wethouders met onderwijs in portefeuille), de GMR maar denk ook aan de bestuurder zelf. In feite alle partijen die reden hebben om zich te richten tot deze Raad van Toezicht. We staan open voor alle stakeholders.

Het was best even wennen in de nieuwe rol en rolverdeling tussen bestuur en Raad van Toezicht. Dat is niet vanzelf gegaan. We hebben goed nagedacht over onze toegevoegde waarde, de manier om die in te vullen en de relaties die we daartoe aangaan met onze omgeving in het maatschappelijk veld. Dat betekent gecontroleerd oefenen, nieuwe dingen proberen, andere informatie inwinnen en zoeken naar nieuwe invalshoeken waarmee we O2A5 op koers kunnen houden als stichting die kleine kernen van kwalitatief goede scholing kan voorzien.

We volgen uiteraard de wettelijk opgelegde verplichtingen, maar we willen meer. We willen meer vanwege onze eigen ambities en onze goede relatie met de bestuurder. Die bestuurder geeft deze RvT de ruimte om mee te denken. Wij mogen overal komen om een beeld te vormen van de organisatie. En dat doen we graag. Want wij horen er wat van te vinden en dat doe je door breed contact aan te gaan en informatie vanuit verschillende partijen en invalshoeken te betrekken.

Op dit terrein zijn we nog aan het groeien en onderzoeken we hoe we onze taken en verantwoordelijkheden zo goed mogelijk uit voeren. Niet alleen binnen de verplichte kaders, maar ook daarbuiten.  Dat is gedreven door aandachtsgebieden die al dan niet gedreven door de praktijk op ons pad komen. We hebben overigens de overtuiging dat de gevarieerde samenstellingen van deze Raad van Toezicht - van oud-inspecteur tot jurist, van accountant tot HR-specialist - garant staat voor een brede dekking van onderwerpen en aandachtsgebieden.

De Raad van Toezicht kwam dit jaar zes keer bij elkaar. We rapporteren daarover via dit jaarverslag. Over de vooraf voorgenomen doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit onderwijs, financiën, huisvesting etcetera. Alles wat aan dit jaarverslag ten grondslag ligt is getoetst en goedgekeurd door deze Raad van Toezicht. Wij dragen daarmee bij aan de kwaliteit van dit jaarverslag en hebben het dan ook met overtuiging goedgekeurd. 


De RvT heeft getoetst of de organisatie zich adequaat kwijt van haar taak om kwalitatief goed onderwijs te garanderen, namens alle belanghebbenden (waaronder ouders , de gemeente en het vo en de voorschool).

Met vriendelijke groet,

Bas van Gool

1. Kernactiviteiten
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina