Jaarverslag O2A5 2011Dovnload 0.67 Mb.
Pagina3/14
Datum21.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.1 Missie en VisieMissie

Het bestuur van O2A5 ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te bieden voor kinderen van vier tot twaalf jaar ongeacht afkomst, cultuur of religieuze voorkeur.

Een evenwichtige spreiding van het openbaar onderwijs over de stad, het dorp of de streek in onze regio is daarbij een belangrijke opdracht voor het bestuur.

Zo is openbaar onderwijs in beginsel voor ieder schoolgaand kind in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bereikbaar en beschikbaar.


Visie

Het bestuur streeft ernaar optimale ontplooiingsmogelijkheden voor alle kinderen te bieden, zodat zij het maximale uit hun talent kunnen halen. Daarvoor creëren we een passende leerroute met respect voor sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving.

Elke school moet voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen, maar verder mogen de scholen onderling verschillen. Zo ontstaat ruimte voor elke school om binnen de gestelde kaders de eigen identiteit te garanderen of op zoek te gaan naar een ‘eigen’ identiteit.
Het openbaar toegankelijk onderwijs verwelkomt in principe elke leerling. Maar soms zijn er grenzen aan deze toegankelijkheid. Bijvoorbeeld als de bandbreedte van de zorg op school niet toereikend is voor de aangemelde leerling. Deze grenzen horen voor ouders, leerlingen en personeel duidelijk te zijn.

1.2 Doelen

Aan elk beleidsterrein dat in dit jaarverslag aan bod komt, is een aantal doelen verbonden. In hoeverre deze doelen zijn gerealiseerd wordt per beleidsterrein aan het eind van ieder hoofdstuk besproken.

1.2.1 Realisatie van de concreet meetbare jaardoelstellingen

Hieronder worden in het kort de concreet meetbare jaardoelstellingen van 2011 besproken die in het bestuurlijk jaarplan zijn weergegeven en als kader dienen.
Doelstelling

Realisatie

Resultaten
Onderwijs.

De eindopbrengsten zijn groter of gelijk aan de resultaten van de referentiegroep.13 Van de 28 scholen hebben deze doelstelling bereikt.

Veel scholen hebben nog het nodige te winnen op het gebied taal lezen.Leerlingaantallen.

De leerlingaantallen blijven gelijk aan vorig jaar.
Bij 21 van de 28 scholen daalde het aantal leerlingen. Op het niveau van de stichting hadden we te maken met een daling van 154 leerlingen.

Marktaandeel.

Scholen laten het marktaandeel openbaar onderwijs met 1% stijgen.Bij tien scholen is het marktaandeel gestegen. Op het niveau van de stichting daalt het marktaandeel met 2% .

Financiën.

De exploitatie blijft binnen de vastgestelde begroting.De exploitatie sluit met een tekort.

Een aantal scholen heeft de eigen begroting overschreden.Klant
Kwaliteit dienstverlening bureau is meer dan 80%.

Meer dan 80% van de directeuren is tevreden over het bestuursbureau.

Klachten snelheid afhandeling eerste reactie binnen een week.

Op de officieel ingediende klachten is binnen een week gereageerd. De klachten zijn bovendien naar tevredenheid van de klager afgehandeld.

Oudertevredenheid groter of gelijk aan 70%.

Op stichtingsniveau is meer dan 70% van de ouders tevreden. Incidenteel zit een school er iets onder.

Interne organisatie
Personeel: daling ziekteverzuim met 1%.

Daling ziekteverzuim met 1% is niet gehaald. Het ziekteverzuimpercentage is gestegen.

Personeelstevredenheid is groter dan 70%.

Op stichtingsniveau is de tevredenheid ruim boven de 70%. Een enkele school zit daar onder.

Kwaliteit scholen voldoet aan de eisen van de wet op het onderwijstoezicht.

Op drie scholen was dit in 2011 niet het geval.

Kennis en innovatie
Professionalisering: meer dan 90% van de leerkrachten heeft deelgenomen aan individuele of teamgerichte nascholing.

Aan dit criterium is voldaan.

Professionalisering: meer dan 90% van de leden van de medezeggenschapsorganen heeft aan een scholingstraject mee gedaan.

Dit criterium is niet gehaald.

Bedrijfsvoering: meer dan vijf directeuren nemen deel aan de pilot managementcontract.

Inmiddels participeren acht directeuren in deze pilot. De doelstelling is bereikt.


    1. Werkwijze en strategie om beleidsdoelen te halen

Het bestuur streefde in 2011 naar een scheiding tussen bestuurlijk opereren enerzijds en dagelijkse leiding anderzijds. De bestuurder creëert en hanteert duidelijke bestuurlijke kaders en stuurt de regiodirectie aan die verantwoordelijk is voor de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de dagelijkse leiding richting de scholen.

Bestuur en management beschikken over een jaarkalender; een heldere planning vooraf van de beleidsdoelen, op basis van een jaarplan. Het bestuursbureau gebruikt voor de meest cruciale processen, zoals personeelsplanning, de stapsgewijze systematiek ‘plan-do-check-act’. Eén en ander is beschreven in het kwaliteitsbeleid van O2A5.

Ook binnen de scholen moet deze systematiek gebruikt worden om de gestelde doelen te halen.

De scholen hebben hier nog een paar stappen te gaan.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina