Jaarverslag O2A5 2011Dovnload 0.67 Mb.
Pagina4/14
Datum21.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.4 Beleidsuitvoering

De bestuurder bepaalt de beleidskaders en mandateert de uitvoering aan de regio directie.

Daarbij wordt rekening gehouden met de wettelijke kaders en de kaders uit het bestuurlijk jaarplan.

De bestuurder zorgt via de regiodirectie voor de beleidsuitvoering. De beleidsuitvoering is altijd in overleg met de scholen en de medezeggenschapsorganen (de MR, de GrMR en de GMR).


De school is uitgangspunt van handelen; de beleidskaders worden door elke afzonderlijke school passend ingevuld. Het schoolbeleid wordt vervolgens beïnvloed door lokale gemeentelijke beleidsinitiatieven.
De beleidsvoorbereiding is doorgaans in handen van werkgroepen, waarin altijd een namens het directeurenoverleg, afgevaardigde schooldirecteur zit. Voor het specifieke schoolbeleid zijn geen uniforme voorschriften opgesteld. De school is daarin autonoom.

1.5 Identiteit en imago van het openbaar onderwijsIdentiteit

In artikel 21, lid 2 van de statuten van O2A5, wordt gesteld dat de stichting de respectievelijke gemeenteraden jaarlijks informeert over de wijze waarop zij aandacht besteedt aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.


Openbaar onderwijs kenmerkt zich door:
Toegankelijkheid

 • Elke ouder kan zijn of haar kind op de school onderwijs laten volgen, ongeacht godsdienst of levensbeschouwing;

 • De school werpt geen financiële drempels op voor ouders om hun kind onderwijs te laten volgen;

 • Er zijn zoveel mogelijk openbare scholen beschikbaar binnen een redelijke reisafstand;

 • De school zorgt voor toepasselijke leerlingenzorg en voor toegankelijkheid van de school voor gehandicapten;

 • Op de openbare school is ieder kind welkom.


Actieve pluriformiteit

 • Variatie en verschil kenmerken onze samenleving. De openbare school staat hier middenin, maakt er deel van uit;

 • Leerlingen, ouders, team en bestuur zijn net zo gevarieerd als de samenleving zelf;

 • De school zoekt actief samenwerking met de omgeving.


Openheid en respect

 • De school deelt deze democratische waarden en normen met burgers en overheid;

 • De dagelijkse schoolpraktijk is doorvlochten met deze principes, zowel in de klas als in de organisatie;

 • In de stijl van besturen en leidinggeven worden openheid en respect ingevuld door naar de verschillende meningen van alle betrokkenen te luisteren voordat een besluit wordt genomen;

 • De school is open naar alle ouders en informeert de omgeving over haar activiteiten;

 • Respect betekent tolerantie. Zonder tolerantie is onze pluriforme samenleving niet mogelijk.


Imago

In 2011 is expliciet aandacht besteed aan het imago van het openbaar onderwijs. Een uitgesproken onderwijskundige profilering is nog onvoldoende ontwikkeld.


Een eigentijdse vertaling van de kernwaarden van het openbaar onderwijs is dan ook onderwerp van gesprek geweest met de directeuren van de scholen dit geheel op basis van de doelen zoals die zijn geformuleerd in het meerjarig strategisch beleid. Alle afzonderlijke schoolplannen en schoolgidsen zijn gebaseerd op dit beleid.
Het bestuur en de scholen zijn er zich van bewust dat imago en identiteit voor 2012 en de verdere toekomst een substantieel onderdeel zullen vormen van het te voeren beleid.

2. Organisatie

2.1 Juridische structuur en governance

De stichting startte op 1 januari 2007. O2A5 wordt bestuurd door een directeur bestuurder. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen waaronder een voorzitter en een secretaris. De leden van de Raad van Toezicht zijn door de acht gemeenten benoemde.


Het stichtingsbestuur (de bestuurder) is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen voor openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs in de gemeenten, Giessenlanden, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Nieuw-Lekkerland, Vianen en Zederik. De bestuurder is ook verantwoordelijk voor het geven van onderwijs in deze 28 scholen (30 locaties) volgens de genoemde wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

De Raad van Toezicht heeft nadrukkelijk de rol van toezichthouden op de bestuurder.

De bestuurder heeft een sturende rol ten opzichte van de regiodirectie.

De regiodirectie stuurt direct de integraal verantwoordelijke schooldirecties aan.

De schooldirecties zijn (integraal) verantwoordelijk voor het onderwijskundig management, financieel management, personeelsmanagement en het beheer van de school. De scholen zijn betrokken in de ontwikkeling van het bovenschoolse beleid. De verdeling van taken is vastgelegd in het managementstatuut.

Organogram – Interne organisatie structuurrechte verbindingslijn 2

2.2 Bestuur

De stichting wordt bestuurd door de directeur bestuurder. In 2011 was dat de heer A.J.M van der Lee.

De bestuurder wordt tijdens de bestuursvergaderingen ondersteund door leden van de regiodirectie en de beleidsstaf, soms door directeuren van één van de scholen en incidenteel door andere belangstellenden. De vergaderingen zijn principieel openbaar en voor een ieder toegankelijk. Maandelijks vergadert de bestuurder met de leden van de staf c.q. regiodirectie.

Voorafgaand aan de openbare vergadering wordt kort besloten vergaderd over onderwerpen die vanwege privacy gevoeligheid niet in het openbaar besproken mogen worden (artikel 18 van de statuten).2.3 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De Raad van Toezicht bestond in 2011 uit:
 • Mevrouw C.J. Drenthe

 • De heer S. Sanders

 • De heer B.A.M. van Gool, voorzitter

 • De heer A. Stouten

 • De heer T.A. Kalmár

De raad kwam in 2011 zes keer bij elkaar in een formele vergadering op het bestuursbureau. De vergaderingen werden bijgewoond door de bestuurder. De vergaderingen zijn niet openbaar.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina