Jaarverslag O2A5 2011Dovnload 0.67 Mb.
Pagina5/14
Datum21.08.2016
Grootte0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Kerntaken Bestuurder

Het bevoegd gezag concentreert zich op haar kerntaak: besturen (het nemen van beleidsbeslissingen). Besturen is natuurlijk geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardig onderwijs op de scholen.


Het bestuur heeft volledige zeggenschap over:

 • de missie, visie en doelstellingen van de stichting;

 • de samenstelling van de regiodirectie;

 • begroting en jaarrekening;

 • het sluiten van samenwerkingsverbanden c.q. fusies, uitbreiding c.q. inkrimping van het onderwijsaanbod;

 • de opheffing van een school of vestiging, na goedkeuring van de gemeenteraad;

 • het sluiten van contracten met verstrekkende financiële of aansprakelijkheidsgevolgen;

 • de benoeming van de regiodirectie, de beleidsstaf en de medewerkers van het stafbureau en het management van de scholen;

 • het vaststellen van de formatieomvang van het bestuursbureau.


Code Goed Bestuur Primair Onderwijs

O2A5 is lid van de brancheorganisatie voor het primair onderwijs, de PO raad. Zoals alle leden van de PO Raad, heeft de stichting de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs conform vastgesteld. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders en managers in het primair onderwijs.  1. Het Gemeenschappelijk Orgaan

Volgens onderwijswetgeving houden de gemeenteraden toezicht op stichtingen die ten doel hebben het geven van openbaar onderwijs. Dit toezicht houdt het volgende in:
 • De raden van de gemeenten richten hun toezicht uitsluitend op de instandhouding van een genoegzaam aantal openbare scholen;

 • De gemeenteraden voeren overleg met het bestuur over de ontwerpbegroting en de jaarrekening;

 • De gemeenteraden zijn bij wijziging van de statuten betrokken als het gaat om overwegende overheidsinvloed in het besturen van de stichting;

 • Het bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraden verslag uit van de activiteiten, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteedt aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.

 • De gemeenteraden benoemen de leden van de Raad van Toezicht;

Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het Gemeenschappelijk Orgaan.


Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit acht wethouders van de acht gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan O2A5.
Leden zijn:

 • De heer H. Akkerman, gemeente Giessenlanden

 • De heer P. Jonker, gemeente Graafstroom

 • Mevrouw A. Groenenberg, gemeente Leerdam

 • De heer C. v.d. Vlist, gemeente Liesveld

 • De heer G. van Bezooijen, gemeente Lingewaal

 • De heer P. Vat, gemeente Nieuw-Lekkerland

 • Mevrouw M. Stolk, gemeente Vianen

 • De heer H. Freije, gemeente Zederik

Het Gemeenschappelijk Orgaan vergaderde twee keer in 2011. In juli besprak het Gemeenschappelijk Orgaan de jaarrekening en het jaarverslag van O2A5. In oktober werd de ontwerpbegroting en meerjarenbegroting besproken. Beknopt werd het (strategisch meerjaren) beleid toegelicht.  1. MedezeggenschapDe Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben ouders invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.


De Groepsmedezeggenschapsraad

In gemeenten met meer dan één school functioneert een groepsmedezeggenschapsraad (GrMR).

De GrMR adviseert het bevoegd gezag over onderwerpen die tot het lokaal beleid gerekend worden. De GrMR kan een klankbordfunctie vervullen voor de GMR. De primaire gesprekspartner van de GrMR is een lid van de regiodirectie.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Na de oprichting heeft O2A5 een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (schooloverstijgend) belang zijn.

Als inspraakorgaan heeft het GMR contact met de directeur bestuurder en de Raad van Toezicht. De primaire gesprekspartner van de GMR is de directeur bestuurder.
De GMR kwam in het afgelopen jaar zeven keer bijeen, waarvan één keer informeel. Er werd onder meer gesproken over:


 • de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de medezeggenschapsorganen

 • de begroting en meerjarenbegroting;

 • het bestuursformatieplan;

 • het jaarverslag;

 • de functiemix;

Meer informatie hierover is terug te vinden in het zeer leesbare jaarverslag van de GMR op de website van O2A5.


Samenstelling van het dagelijks bestuur van de GMR:

Voorzitter: De heer P. Roerbag

Plaatsvervangend voorzitter: De heer M. van Sprundel

Secretaris: Mevrouw H. Bats

Penningmeester: De heer M. van Sprundel

2.7 Bestuursbureau, regiodirectie, beleidsstaf en ondersteuning

Om de organisatie goed te faciliteren, het bestuur te kunnen ondersteunen en zo de gestelde doelen te kunnen bereiken is gekozen voor een bestuursbureau, onder leiding van de directeur bestuurder, de heer A.J.M. van der Lee.


Regiodirectie en beleidsstaf

De volgende leden maken deel uit van regiodirectie en de beleidsstaf:
 • De heer B.A. Kennedie (plaatsvervangend directeur, regiodirecteur, daarnaast belast met personeelszaken);

 • De heer J.J. Vermeulen (regiodirecteur, daarnaast belast met onderwijskwaliteit en toezicht);

 • De heer J.A.A. de Waard (interim-schooldirecteur, daarnaast belast met huisvesting);

 • Mw. D. Naaktgeboren (controller, belast met financiën).


Bestuursbureau

De bezetting was in 2011 als volgt:


Beleidsmedewerkers personeel: Mw. I.J.A. van Heumen, Mw. C.D.Franken

Dhr. B.A. Kennedie

Beleidsmedewerker huisvesting: Dhr. J.A.A. de Waard

Beleidsmedewerker onderwijs-kwaliteit: Dhr. J.J. Vermeulen


Medewerkers personeel: Mw. M.A.S Sahetapy, Mw. H. de Heer Medewerkers financiën: Mw. M.A.S Sahetapy, Mw. H. de Heer,

Mw. A. Muilwijk

Administratief secretarieel medewerker: Mw. A.P.G. den Uil
Externe Ondersteuning

De uitvoerende beheerstaken worden verdeeld tussen het bestuursbureau en het administratiekantoor, de Onderwijs Service Groep (OSG) te Rotterdam.


Verwerking van de administratie (personeels-, salaris- en de financiële administratie) is uitbesteed aan OSG.

Ingenieurs- en Architectuurbureau Lakerveld uit Noordeloos levert technische ondersteuning op het gebied van huisvesting.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina