Jane Roberts De Seth-materieDovnload 0.87 Mb.
Pagina1/19
Datum16.08.2016
Grootte0.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Jane Roberts

De Seth-materieUitgeverij Ankh-Hermes by - Deventer
Oorspronkelijke titel: The Seth Material, uitgegeven door Prentice Hall Press, New York

Vertaling: Anneke Thole-Velthuyse


Voor cursussen:

`De Pyramide', afdeling Seth Centrum Ferd. Bolstraat 6

3583 AR Utrecht 030-522962
CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Roberts, Jane

De Seth-materie / Jane Roberts : vert. uit het Engels door Anneke Thole-Velthuyse]. - Deventer : Ankh-Hermes. - Ill.

Vert. van: The Seth material. - New York : Prentice-Hall.

ISBN 90-202-5533-9 geb.

SISO 423 UDC 133.9 NUGI 625

Trefw.: spiritisme.

© Oorspronkelijke uitgave 1970

© Nederlandse vertaling 1989, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deven­ter

Uit deze uitgave mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt wor­den door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Any part of this book may only be reproduced, stored in a retrieval system and/or transmitted in any from, by print, photoprint, micro­film, recording, or other means, chemical, electronic or mechanical, with the written permission of the publisher.

Foto’s


Jane Roberts (Rich Conz)Seth- sessies worden gehouden in de huiskamer van de Butts, bij licht. Jane’s echtgenoot Rob noteert Seth’s woorden letterlijk in zijn eigen stenoschrift. Wanneer Jane in trance gaat, doet ze – net als Seth – haar bril af en gooit hem op de bank (Rich. Conz)


Op deze en de volgende foto’s veranderen met die van Seth, ook Jane’s gezichtsuitdrukking en gebaren op opvallende wijze


Nogmaals, ik ben niet het onderbewuste van Ruburt, hoewel ik daar wel door spreek. Zijn onderbewustzijn is het medium waardoor ik tot jullie kan komen, zoals de lucht het medium is waardoor een vogel vliegt.”


Het menselijk bestaan begint niet met de geboorte; dat is niet het moment waarop hij zijn eerste moeizame pogingen doet om een ervaring op te doen. Als dat zo was, zouden jullie nog in het Stenen Tijdperk leven.”

Jung heft vlak voor zijn dood enkele van zijn ideeën uitgebreid toegelicht. Sindsdien heeft hij er vele veranderd”

Er is geen enkele rechtvaardiging voor geweld, haat, moord. Degenen die zich te buiten gaan aan geweld, om welke reden dan ook, worden er zelf door beïnvloed en de zuiverheid van hun doel wordt aangedaan.


Je reïncarneert, of je dat nu gelooft of niet. Het is gemakkelijker voor je als je opvattingen overeenkomen met de werkelijkheid. Ook al is dat niet het geval, het wezen van reïncarnatie verandert er niet door.”

Karma bidet je de gelegenheid jet e ontwikkelen. Karma stelt de mens in staat zijn begrip te verruimen door middel van ervaring, lacunes van onwetendheid op te vullen en te doen wat gedaan moet worden. De vrije wil is er onlosmakelijk mee verbonden.

Als ik je vertel dat je hebt geleefd in – bijvoorbeeld – 1835, zeg ik dat omdat zo’n opmerking voor jou zinvol is. Je leeft echter al je incarnaties tegelijkertijd, maar dat vind je moeilijk te begrijpen.


Als ik je zeg dat je fysieke materie creëert door het gebruik van je innerlijke vermogens, bedoel ik zeker niet dat jullie de scheppers van het universum zijn. Ik bedoel dan dat jullie de scheppers zijn van de fysieke wereld zoals jullie die kennen.”

Mijn vriend Ruburt heft nu al een tijdje tamelijk stil moeten zitten. Daarom zal ik nu zo goed zijn deze sessie te beëindigen, hoewel ik zo nu en dan misschien nog wel eens een woordje zal laten vallen.”

Het doelvoorwerp voor de test met de envelope van sessie 300 ( beschreven in hoofdstuk 8) was een stukje van de New York Times van 7 november 1966. Let op de woorden “election day” en de fotomodellen op het grootste deel van de pagina, waarop Seth zinspeelde toen hij zijn indruk weergaf ( Rich Conz)

De test-eveloppe van sessie 276 bevatte deze rekening. Let op de lijn boven de naam “Glenn M. Schuyler”. (Zie voor nadere bijzonderheden hoofdstuk 8 Rich Conz)


De verschijning van Seth zoals William Cameron Mcdonnel hem zag en tekende. De tekeningen zijn oorspronkelijk gemaakt met blauwe pen op afzonderlijke blaadjes. Hier zijn ze om reproductie-technische redenen in het zwart afgebeeld. De tekening hierboven is de eerste. Merk op dat de tweede schets duidelijk beter is dan de eerste.

Het portret dat Robert Butts van Seth maakte. Twee studenten van Jane visualiseerden dezelfde voorstelling van Seth. (Robert Butts)

Nog een van Robs visionaire portretten. Dit is van Bega, een persoonlijkheid, die zich door middel van automatisch schrift via één van Jane”s studenten kenbaar maakt (Robert Butts)

Volgens Seth heeft Rob in deze tekening zichzelf uitgebeeld zoals hij was in een vorige incarnatie; een vrouw en moeder van vijf kinderen (Robert Butts)

Robs schilderij van de veertiende-eeuwse artiest van wie Seth advies kreeg over schildertechnieken. (Roberts Butts)

Robs dubbelportret van Ruburt en Joseph. Het geeft Jane”s en Robs hele zelven weer, het totaal van hun gereïncarneerde persoonlijkheden.

Hieronder: Ter vergelijking Jane en Rob in dezelfde houding.


Bladzijde 4646 van het (Engelstalige) manuscript van de Seth-materie, met het begin van sessie 452. De tekst van deze sessie vindt u in het aanhangel

Jane Roberts met enkele van de vijftig mappen met losbladige notities van Seth-materiaal, bijgewerkt tot op de dag van vandaagInhoud
Inleiding

Voorwoord

I . Wij ontmoeten Seth

2. De York-Beach-beelden - Persoonlijkheids-`frag­menten'

3. Seth komt op een seance - Een `nieuw' stel vingers .

4. De `Seth-stem'

5. Een brief van een psycholoog bezorgt me rillingen - Seth's geruststelling

6. Seth ontmoet een psycholoog

7. Buitenlichamelijke gebeurtenissen - Ik duik in een taxi terwijl mijn lichaam thuis blijft

8 Een jaar van proeven - Seth `kijkt' in enveloppen en geeft Rob een paar schilderlessen

9. Een psycholoog en Seth praten over het bestaan - Weer een buitenlichamelijke ervaring

10. Het wezen van de fysieke werkelijkheid

11. Reïncarnatie

12. Meer over reïncarnatie - Na de dood en tussen le­vens in

13. Gezondheid

14. Dromen - Een pseudo-duivel – Therapeutisch dromen

15. Waarschijnlijke zelven en waarschijnlijke stelsels van werkelijkheid

16. De multidimensionale persoonlijkheid

17. Een `toekomstige' Seth- Oorsprong van de sessies .

18. Het Godconcept - De schepping - De drie Christussen

19. De innerlijke zintuigen - Wat ze zijn en hoe men ze kan gebruiken

20. Persoonlijke evaluaties - Wie of wat is Seth? . . .
Aanhangsel


'lk kan je verzekeren dat de dood een ander begin is en datje als je dood bent niet tot zwijgen wordt gebracht. Want is deze stem die je nu hoort, stilte? Is de aanwezigheid die je in deze kamer voelt, de dood?'...
Eind 1963 waren Jane Roberts en haar man aan het experi­menteren met een ouia-bord toen een persoonlijkheid die zich 'Seth' noemde boodschappen begon te vormen. Al snel begon Miss Roberts gemakkelijk in trance te gaan - haar gebaren, haar ogen, haar stem `geleend' door Seth zelf.

De Seth-materie is een gedocumenteerd verhaal over hoe een vrouw die bezwaar had tegen het idee van een leven na de dood geconfronteerd werd met overweldigende bewijzen. Seth heeft ziekten gediagnostiseerd, de inhoud van verzegelde envelop­pen correct beschreven (en gebouwen duizenden mijlen ver) en `readings' van levens gegeven. Hij heeft verschijningen gematerialiseerd in een goed verlichte woonkamer en blijft zowel de studenten van het occulte als de professionelen verbazen. En vanaf het allereerste begin is de tekst van alle sessies, die tweemaal per week werden gehouden, in zijn geheel opgete­kend.

Hier zijn de beste van een serie opmerkelijke `lezingen' over ge­zondheid, dromen, astrale projecties, God, reïncarnatie en de mechanismen van het onderbewuste van de mens.

Zoals Raymond van Over in zijn inleiding zegt: `Ik geloof dat Seth een groot talent heeft om ingewikkelde en vaak moeilijke onderwerpen eenvoudig en duidelijk te presenteren... Filoso­fisch gezien is de Seth-materie ongeveer de beste in zijn soort (tic ik ooit gelezen heb.'

Vaak neemt Seth weer een onderwerp op, juist daar waar hij liet zes maanden daarvoor had laten liggen en hij legt veel problmeen en paradoxen van het occulte schitterend uit en geeft

ontelbare aanwijzingen voor het ontwikkelen van ESP, die iedere lezer voor zichzelf kan uittesten.

Geïllustreerd met treffende foto's die gedurende een echte sessie werden genomen, geeft het Seth-materiaal een overtuigend bewijs van een van de meest buitengewone psychische `leraren'

van de eeuw.Inleiding
Het mediumschap is een fascinerend en uitdagend onderwerp, want het raakt de essentiële vraagstukken van de menselijke geest, de aard van zijn bewustzijn en zelfs zijn uiteindelijke lot. Een medium wordt gewoonlijk gedefinieerd als een `persoon die naar men denkt, ontvankelijk is voor bovennormale mach­ten en in staat is de kennis die hij daaraan ontleent mee te delen of dingen te doen die zonder hun hulp onmogelijk zouden zijn'. De meeste mensen denken dat een medium een exotisch gekle­de vrouw is die in donkere kamers rondsluipt, erop uit om haar cliënten van hun zuurverdiende geld af te helpen. Hoewel ik er niet aan twijfel dat er zulke mediums bestaan - en er zelfs een paar ben tegengekomen - is dat toch niet het hele verhaal. Net voor de eeuwwisseling werd het mediumschap populair en werd het spiritisme daarvan de godsdienst. Er werden toen in het halfdonker seances gehouden in een kleine goed ontwor­pen kamer die vaak op een klein theater leek, in de vorm van een kapel of met andere religieuze bijbetekenissen. De aanwe­zigen die gewoonlijk emotioneel gespannen waren door een of andere recente tragedie in hun familie, werden dan tot een hys­terisch hoogtepunt gebracht door het zingen van hymnen en met orgelmuziek. Over het geheel genomen was het een goed opgezette voorstelling. Het medium ging in trance en gaf met behulp van haar `controlegeest' boodschappen door van de overleden dierbaren in de `geestenwereld'. Heel vaak waren deze boodschappen nietszeggend en zelfs dwaas, maar dege­nen die dierbaren verloren hadden, gingen naar huis met de ge­ruststelling dat hun dierbaren nog steeds `ergens' leefden en `gelukkig' waren.

Soms gaf het medium blijk van iets dat een of andere vorm van buitenzintuiglijke waarneming (extrasensoryperception, ESP) bleek te zijn. Het was dit aspect van het mediumschap dat de parapsychologie deed ontstaan, of het gecontroleerde weten­schappelijke onderzoek naar ESP. Het lijdt geen twijfel dat het mediumschap en het spiritisme bijzonder blootstonden en nog staan aan bedrog. Op de subtielere waarnemingsterreinen is een objectief bewijs moeilijk te krijgen en bijna onmogelijk on­der goed gecontroleerde condities te stellen. In de meeste van die onderzoeken worden de feiten vaak niet aanvaard als be­wijs, dat er haast niet is, maar in geloof dat altijd in overvloed aanwezig is. Misschien zei de bekende paranormale onderzoe­ker, Harry Price, het het beste toen hij stelde dat het `spiritisme op zijn best een godsdienst is en op zijn slechtst een bedriege­rij .

Maar sinds het onderzoek naar mediamieke trances begon, is het duidelijk geworden dat het ingewikkelde ervaringen zijn en deel van een groter verschijnsel, dat nu wordt aangeduid met `andere bewustzijnstoestanden'. De pathologische omstandig­heden van trancetoestanden zoals coma, catalepsie, bewuste­loosheid en schijndood overheersen vaak. Deze zijn alle ver­bonden aan bewusteloosheid, evenals een aantal andere toe­standen die door bepaalde medicijnen veroorzaakt worden of het effect zijn van een ziekte op het lichaamsorganisme; en alle zijn ze dieper dan andere veranderde toestanden zoals norma­le slaap, hypnose of slaapwandelen. Van de vele soorten veranderde bewustzijnstoestanden is het mediumschap het waardevolste want daarin kan het subjectie­ve gebied van de menselijke geest het makkelijkst onderzocht worden. Velen die het mediumschap bestudeerd hebben, heb­ben geschreven dat het in wezen een methode is om het be­wustzijn te verruimen.

De Britse natuurkundige Raynor Johnson heeft opgemerkt dat er vele toestanden zijn `waarin het bewustzijn wordt terugge­trokken van het normale waakniveau - die we gezamenlijk trancetoestanden kunnen noemen. Sommige kunnen door hypnose worden opgewekt... door drugs als mescaline of door anesthesie en andere door yogaoefeningen... Een medium of een sensitief iemand kan uit eigen vrije wil in een van deze toe­standen gaan waarin het bewustzijn naar een tussenniveau van het zelf wordt teruggetrokken en tegelijkertijd een communi­catielijn houden met de externe wereld'. Omdat het de zelf-in­ductie van een trancetoestand is en betrekkelijk vrij van patho­logische invloed, geeft het mediumschap een groter controle­element over de ervaring, net als in het geval van hypnose. Jane Roberts deelt een unieke eigenschap met een paar andere beroemde mediums zoals Eileen Garrett en Mrs. Osborne Leonard. Veel mediums reageren met een bijna religieus ge­loof op hun eigen trancemateriaal en vaak groeien er inder­daad religieuze overtuigingen uit hun ervaring als medium. Maar ondanks hun fascinatie door de onderbewuste wereld waarmee ze contact hebben gelegd, weerstaan sommige medi­ums de verleiding om meteen te geloven en te vertrouwen op de communicaties van een trancepersoonlijkheid. Mrs. Garrett bijvoorbeeld wijdde haar leven aan het onderzoek van de bete­kenis van het mediumschap, haar eigen onbewuste wereld en de parapsychologische verschijnselen in het algemeen. Mrs. Leonard wijdde zich ook aan het onderzoek van de kwestie van haar eigen mediumschap en liet zich herhaaldelijk testen. Grote mediums zijn even zeldzaam als grote musici of grote kunstenaars. Hun eigenschappen zijn een eigenaardig mengsel van ontvankelijkheid voor trancetoestanden en een sterke per­soonlijkheid die tegelijk nieuwsgierig en objectief is en een eer­lijke zelfkritiek heeft. Natuurlijk kunnen veel kenmerken van het uitzonderlijke karakter van het medium niet zo gemakke­lijk gekarakteriseerd worden, maar het lijkt mij duidelijk dat Jane Roberts een uitzonderlijk medium is.

Om stoutmoedig met je eigen subjectieve ervaring te experi­menteren - de bronnen van inspiratie, verbeelding of creativi­teit te onderzoeken - is altijd karakteristiek geweest voor de uitzonderlijke persoonlijkheid. André Breton, schrijver van het Surrealistisch Manifest, was geobsedeerd door het denk­beeld van de combinatie van echt en onecht in de kunst, mis­schien omdat hij zoals de Japanse Sumi-schilder niet zeker was van het onderscheid tussen de twee. Hij deed een serie experi­menten in automatisch schrift in een poging de geheimzinnige aspecten van wat we als `echt' kennen, te ontdekken. Breton beweerde dat het resultaat een zuiverder expressie was van de innerlijke mens, en dit samengaan van de onbewuste wereld met objectief of bewust gewaarzijn verschilt niet van de reis die Jane Roberts heeft ondernomen. Voor een jonge vrouw die nog niet veel jaren medium is, is ze al opmerkelijk ver gevor­derd in de open zelfkritische analyse die nodig is om haar me­diumschap en de bredere implicaties ervan echt te begrijpen. Reeds is ze diep betrokken bij de praktische toepassing van wat in wezen filosofische kwesties zijn. Iets van die drang moet toe­geschreven worden aan de aard van Seth, de trancepersoon­lijkheid die zich uit haar mediumschap heeft ontwikkeld. Een trancepersoonlijkheid wordt gewoonlijk een `controle' ge­noemd omdat zij vermoedelijk het fysieke lichaam van het in trance zijnde medium manipuleert en vaak unieke en persoon­lijke trekken aanneemt. Oorspronkelijk geloofde men dat de controlegeest van het medium natuurlijk een geest was of een niet-lichamelijke entiteit die het medium overnam als middel om met de levenden te communiceren. Maar in 'The world of psychic phenomena' legt F.S. Edsall uit dat de ontwikkeling van trancepersoonlijkheden of controlegeesten schijnt af te hangen van onderbewuste ervaringen die betrekking hebben op de achtergrond of de omgeving van het medium. De vragen over wat een `controle'-persoonlijkheid is en hoe hij communi­ceert zijn heel moeilijk en zijn tientallen jaren door parapsy­chologen en diepte-analisten bestudeerd. (Seth bespreekt overigens met gezond verstand en eerlijk, lijkt me, het moeilijke probleem van vertekening van de materie die door een medium heenkomt. Omdat ze zo sterk geassocieerd worden met de vermoedelijke bovennormale machten, wordt er van mediums ook verwacht dat ze beslist honderd procent nauwkeurig zijn. Dat is natuurlijk niet het geval, maar die hou­ding heerst bij het publiek en men ziet die ook in de publieke houding tegenover Cayce en Dixon.)

Sommigen geloven dat de mens talenten heeft die de zintuigen te boven gaan en mogelijk het onbewuste beïnvloeden, hele­maal zonder de bewuste geest te raken.

Edsall schrijft dat ervaringen die betrekking hebben op de om­geving van het medium een rol kunnen spelen in de vorming van deze buitengewone tweede persoonlijkheden die in het ge­val van uitzonderlijke mediums zo griezelig alwetend zijn. Er zijn veel psychologische theorieën naar voren gebracht om het bestaan van trancepersoonlijkheden uit te leggen zoals de theorie van het 'dynatype' van de New Yorkse psychiater Ira Progoff. Na uitgebreid onderzoek met Eileen Garrett conclu­deerde Progoff dat `de aanwezigheid van de verschillende con­trolefiguren essentieel is om een... evenwicht in Mrs. Garretts psyche te bewaren.' Dr. Progoff ziet de controlefiguren in het mediumschap `niet als entiteiten in de geest, maar als symboli­sche gedramatiseerde vormen waardoor de grotere levens­principes in de menselijke ervaring onder woorden gebracht kunnen worden.' Zo had Socrates zijn persoonlijke 'daimon', Graves zijn `Witte godin van de poëzie' en Noach zag zichzelf in dronken dromen als de incarnatie van zijn eigen voorvade­ren, eerst Adam, toen Jeremia. Ieder mens - zo luidt de theorie - personifieert op zo'n manier wat hij is, onderbewust. Psy­chisch begaafden zoals Mrs. Garrett dachten dat zij misschien hun eigen andere zelven creëerden, alleen in een meer herken­bare en redelijke vorm - zoals daimons of `geestcontroles'. W.H. Salter, een bekende en objectieve paranormale onder­zoeker had echter nog een argument: als de trancepersoonlijk­heid jaar na jaar doorgaat met communiceren, `mentaal of emotioneel altijd hetzelfde blijft, nooit uit haar rol valt, is het moeilijk om uit onderbewuste gevolgtrekkingen en dramatise­ring van de kant van het medium, een plausibele verklaring te construeren'.

De uiteindelijke, definitieve antwoorden liggen ergens in de toekomst. En al is het belangrijk vragen te stellen, zulke onder­zoeken moeten de andere even belangrijke aspecten van het mediumschap niet verdringen. De inhoud van de communica­ties van een trancemedium wordt vaak over het hoofd gezien, ongetwijfeld omdat het meestal enigszins dwaze en onsamenhangende verklaringen zijn. Maar, nogmaals, in die zeldzame gevallen - zoals de tranceuitspraken van Edgar Cayce - ver­schijnen er belangrijke en uitdagende denkbeelden die vragen om aandacht. En de communicaties van Jane Roberts' trance­persoonlijkheid Seth, verdienen die aandacht.

Het beste trancemateriaal laat een goed psychologisch inzicht zien, overgebracht door een meelevende sterke persoonlijk­heid; en het Seth-materiaal heeft al die kwaliteiten. Seth voegt er echter een bestanddeel aan toe dat het meeste trancemateri­aal mist: heldere gedachtengang en presentatie. Het meeste trancemateriaal zowel van de oude als van de moderne media­mieke controles, hult zich niet alleen in verwarde zinsbouw, maar ook in verward denken; ik denk echter dat Seth een groot talent heeft om ingewikkelde en vaak moeilijke onderwerpen eenvoudig en duidelijk te introduceren.

Voor de professionele filosoof en de academische parapsy­choloog lijkt hij soms iets bekends te behandelen. (Zijn mening bijvoorbeeld dat iemands geest tijdens de slaap het lichaam verlaat, is klassiek en gaat terug tot de primitieve tijden. Maar voor hen die net aan hun kennismaking met de fascinerende wereld van dromen, ESP en andere fenomenale aspecten van het onbewuste beginnen zal Seth een veelzijdig leraar zijn). En het is tot dezen, de vraagstellers, dat Seth zich voortdurend richt. Het gestelde doel van zijn communicaties is `een middel te verschaffen waardoor de mensen zichzelf beter kunnen be­grijpen, hun werkelijkheid opnieuw kunnen beoordelen en veranderen'. In het hoofdstuk over innerlijk voelen geeft Seth duidelijk en gezond advies over hoe je je gewaarzijn kunt uit­breiden en meditatietechnieken en ESP kunt ontwikkelen.

Ook uniek voor Seth en een paar anderen, zoals Edgar Cayce's trancecommunicaties, is een grote dosis van verstandige advie­zen en de sympathieke bezorgdheid voor individuele proble­men die de filosofische en metafysische theorieën wel erg doen verbleken. Deze elementen schijnen de hoofdtrekken van het Seth-materiaal en dat zijn zeker de punten die mij persoonlijk

het meest aanspreken.

Interessant is, dat Seth's persoonlijkheid en presentatie zo indi­vidualistisch zijn dat je na een korte periode waarin je ermee vertrouwd raakt, ze gaat beschouwen als kwamen ze eerder van een geoefend modern intellect dan van de andere kant van Isis' sluier. Het materiaal beslaat ook een verbazend breed terrein van denkbeelden die vaak intrigerend en origineel zijn. Ik ben vooral geïnteresseerd in Seth's behandeling van de 'pro-jectie van het persoonlijkheidsfragment' die sterk gaat in de richting van de Teutonische Doppelgänger en de Slavische Vardoger. (Dit is een zeer wijdverspreid fenomeen, zelfs Freud bijvoorbeeld zag zijn Doppelgänger vluchtig in een spiegel. De Maupassant zag zijn `dubbel' een kamer ingaan, tegenover hem plaatsnemen en een deel van een boek dicteren dat de Franse auteur bijzonder veel moeite kostte. Toen het af was stond hij op en verdween. Ik zou graag willen dat Seth duidelijker de werking daarvan zou beschrijven om die tegenover de theorie te zetten.) Er bestaat natuurlijk ook de occulte traditie van de projectie van gedachtenvormen zoals beschreven door Mrs. David Neel toen ze haar Tibetaanse `Tulpa' creëerde. Inderdaad, `een idee is een gebeurtenis' volgens Seth. Daarom is het logisch dat ieder idee - of het nu fysiek gematerialiseerd is of niet in welke activiteitssfeer ook - invloed op ons leven zal hebben. Het `idee als werkelijkheid' is weer een oude opvatting die al vroeg in de westerse beschaving werd geformuleerd door Plato en die door veel filosofen door de eeuwen heen werd vastgehouden. Maar liever dan dit concept alleen in abstracte termen te bespreken, ontwikkelt Seth het tot zijn logische con­clusie. Alle denkbeelden, gedachten en terreinen van concen­tratie helpen mee aan het scheppen van een dynamisch en voortdurend onderling verbonden universum waarin het denkbeeld een even belangrijke en even concrete rol speelt als iedere fysieke gebeurtenis.

Seth's theorie van de kruisiging is een ideaal voorbeeld. Vol­gens Seth ontstond de kruisiging in het `droomuniversum', had plaats in een andere werkelijkheid en `kwam in de historie te voorschijn als een denkbeeld'.

Seth zegt niet dat de kruisiging alleen maar een `droom' was die opkwam uit de gemeenschappelijke behoefte van de mens, maar een denkbeeld dat in een ander tijd- en ruimtegebied ge­actualiseerd werd en onze tijdwereld beïnvloedde en onze be­schaving veranderde. Dit is natuurlijk een interessante be­schouwing; maar kijk eens hoe gretig wij het eenvoudige filoso­fische gezegde aanvaarden dat `een idee de wereld kan veran­deren'.

Er zijn vele voorbeelden: `De mens kan niet alleen van brood leven', `Bemin je naaste als jezelf. In ons dagelijks leven probe­ren wij die ideeën te realiseren, ze van de abstracte in de tijdelijke wereld van oorzaak en gevolg te brengen.Seth draait het in feite om door te stellen dat de werkelijkheid misschien ook in de andere richting kan werken: het denkbeeld is werkelijkheid die altijd een diep effect heeft op de tijdelijke wereld. De moeilijkheid is onze perceptiebasis en gewaarzijn zo te verbreden dat het tijdelijk bewustzijn zich in de wereld van denkbeelden kan manifesteren zodat we ons bewust kun­nen worden van de inwerking van deze ideeënwereld op onze beschaving en ons persoonlijk leven.

Seth zegt dat het `droomuniversum concepten heeft die eens de historie van de fysieke wereld volledig zullen veranderen, maar een ontkenning van zulke concepten als mogelijkheid vertraagt hun verschijnen.' Kant, wiens filosofie voor een groot deel be­rust op het denkbeeld dat `de geest de realiteit oplegt aan de zintuiggegevens', zou het waarschijnlijk met Seth eens zijn ge­weest dat de zintuigen eerder `de materiële wereld scheppen' dan dat ze hem gewoon waarnemen. In Seth's commentaren zijn ook glimpen van materiaal dat zo­veel gedachten oproept dat het aanzienlijk meer aandacht ver­dient dan het krijgt. Seth noemt bijvoorbeeld het bestaan van symbolische figuren die vormen aannemen die te identificeren zijn in het onbewuste om effectiever te kunnen communiceren. Dit is een onderzoeksterrein dat gespeend is van harde feiten, maar rijk aan speculatie en experimentele verslagen. De grote Zwitserse psychoanaliticus Carl Jung beschreef het bestaan van wat hij noemde archetypen in het onbewuste die vaak met de bewuste geest communiceren door middel van het symbolische kleed van mythische, religieuze of grote histori­sche figuren. (Jung zelf communiceerde jarenlang met Phile­mon, een archetype in zijn eigen onbewuste.) Masters en Hus­ton classificeerden na een uitgebreid onderzoek naar de effec­ten van LSD, de bewustzijnsverruiming door drugs, in vier ca­tegorieën; in het derde of symbolische niveau berichtten ze over de voortdurende manifestatie van historische en legenda­rische personen en een overvloed aan mythische symbolen. Filosofisch gezien is het Seth-materiaal een van de beste in zijn soort die ik ooit heb gelezen. Een vergelijkende studie van Seth's denkbeelden moet erg interessant zijn. Zijn materiaal is zo ingewikkeld dat zelfs dit dikke boek niet voldoende is. Het is daarom natuurlijk onmogelijk om het allemaal in deze korte in­leiding samen te vatten. Er kwamen veel vragen op tijdens het lezen, veel zijn onbeantwoord gebleven, maar volgens mij is dat niet slecht. Per slot van rekening, als we mentaal, emotioneel of spiritueel geprikkeld worden om vragen te stellen, onze gestan­daardiseerde houdingen te onderzoeken en voorbij de grenzen van onze vooroordelen te gaan naar steeds bredere gedachten­terreinen, dan kunnen we veel bereiken. Dit is geloof ik de grootste waarde van de Seth-persoonlijkheid en zijn communi­caties. Zoals hij zelf al aangaf is hij een communicator en stimu­lator van gedachten - wat te weinig hedendaagse leraren zijn. Niemand kan met zekerheid weten waar deze zoektocht heen­leidt, maar van één ding kunnen we zeker zijn: verslagen van trancecommunicaties als het Seth-materiaal zijn van onschat­bare waarde want zij geven de zeldzame gelegenheid om in de subjectieve geest van de mens te spitten. Dit is niet iets dat op­pervlakkig of voorbijgaand is, maar je kunt hier een glimp op­vangen van de hoofdstroming van een rivier die tegelijk myste­rieus is, gedachten oproepend en van essentieel belang voor het welzijn van de mensheid. Dit is de bron waaruit de inspira­tie drinkt, waar de intuïtie de wetenschappelijke geest ont­vonkt, waar de dromen van de dichter uit losbarsten en waarin een voornaam deel van onze levens in de zin van zowel tijd als energie, wordt doorgebracht.

Raymond van Over

New York

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina