Jezus in de Islam ( Allah's vrede en genade zij met hem) Auteur: Ahmed Deedat Vertaald door: Abdoul-Jabar van de VenDovnload 241.03 Kb.
Pagina2/4
Datum22.07.2016
Grootte241.03 Kb.
1   2   3   4

Meest geestdriftige Christen kan tegen geen enkele verklaring of woord hier protesteren. Maar het verschil tussen de Bijbelse -,en Koranische vertellingen is als het verschil tussen hemel en aarde.

“Voor mij zijn ze hetzelfde, wat is het verschil?” vroeg de eerwaarde.

Ik weet dat in essentie de beide verhalen overeenkomen in hun details, maar wanneer we ze wat kritischer gaan onderzoeken, zullen we ontdekken dat het verschil tussen de twee versies duizelingwekkend is.

Vergelijk nu de wonderbaarlijke manier van zwanger worden zoals dat in de Heilige Koran (3:47) is aangekondigd, met wat de Bijbel zegt :

“De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest.” (Matteus 1:18)

-“Meester toneelspeler” :

De eminente Billy Graham uit Amerika dramatiseerde dit vers ten overstaan van 40.000 mensen in het King Park, Durban -,met zijn wijsvinger in de lucht stekend en zijn uitgestrekte arm van links naar rechts zwaaiend, zei hij :

“En de Heilige Geest kwam en maakte Maria zwanger !”

Aan de andere kant vertelt Lucas precies hetzelfde, alleen dan minder grof.

Hij zegt, dat wanneer de aankondiging gedaan was, Maria van streek werd.

Haar natuurlijke reactie was :


“…Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?” (sexueel). (Lucas 1:34)

De Koranische vertelling is:


“Zij zei : “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt ?” (sexueel) (Nederlandse vertaling van de Edele Koran 3:47)

In essentie is er geen verschil tussen de twee uiteenzettingen “daar ik geen gemeenschap heb met een man” en “terwijl geen man mij heeft aangeraakt”.

Beide aanhalingen hebben een zelfde betekenis. Het is gewoonweg een keus van andere woorden, die hetzelfde betekenen. Maar de respectievelijke antwoorden op Maria’s verontschuldiging in de twee Boeken (de Koran en de Bijbel) verraden iets anders;
De Bijbel zegt: “Hierop gaf de engel haar ten antwoord : “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen…” (Lucas 1:35)

Kun je niet zien dat je de atheïst, de scepticus of de agnosticus een stok in handen geeft om jou mee te slaan? Zij kunnen wel eens vragen : “Hoe kwam de heilige Geest over Maria?” “Hoe overschaduwde de Allerhoogste haar?”

Wij weten dat het letterlijk gezien dat niet betekent, maar dat het een onbevlekte bevruchting was, maar de taal die hier wordt gebruikt is onsmakelijke straattaal, ben je het daar niet mee eens?!

Vergelijk dit nu met het taalgebruik in de Koran :


“Hij zei : “Zo is het : Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees”, en het is.” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran 3:47)
Dit is het Moslimbegrip van Jezus’ geboorte. Om een Jezus te scheppen, zonder menselijke vader, hoeft Allah het slechts te wensen.

Als hij een miljoen Jezussen zonder vader of moeder wil scheppen, hoeft hij ze enkel te wensen, en ze bestaan. Hij hoeft geen zaadjes te nemen en ze over te dragen, zoals mensen of dieren ,-door aanraking of kunstmatige inseminatie.

Hij wenst alles in bestaan met Zijn bevel “Wees!” en “Het is”.

Ik herinnerde de eerwaarde er eraan :”Er is niets nieuws aan wat ik u nu vertel.”

Het wordt gezegd in het allereerste boek van uw Bijbel ,-Genesis 1:3: “En God sprak : “Daar zij licht”, en er was licht.”

Dit is hoe wij het woord “WEES!” begrijpen,- dat Hij alles in bestaan wenste.


“Welke van deze twee versies over de geboorte van Jezus (vzmh) ,-de Koranische versie en de Bijbelse versie -, zou u liever aan uw dochter geven ?” vroeg ik de inspecteur van het Bible House. Hij boog zijn hoofd neer in nederigheid en gaf toe:

De Koranische versie.”


Hoe kan een “vervalsing” of een “imitatie” (waar de Koran van beschuldigd wordt) beter zijn dan de “echte”, “originele” Bijbel?

Dat kan nooit zo zijn, tenzij deze Openbaring aan Mohammed is wat het zelf zegt te zijn, namelijk : het zuivere en heilige Woord van Allah!

Er zijn honderd verschillende proeven die de onbevooroordeelde zoeker naar waarheid op de Heilige Koran kan toepassen, en ze zullen met vlag en wimpel aantonen dat het een Boodschap van “Hogerhand” is.

-“Zoals Adam”:
Maakt de wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vzmh) hem een God of een “verwekte” zoon van God? “Nee!” zegt de Heilige Koran:
“Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van ‘Iesa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem : “Wees !” en hij was.” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran 3:59)
A. Yusuf ‘Ali legt bij dit vers uit, in de door hem naar het Engels vertaalde Koran:
“Na de beschrijving van de hoge positie die Jezus als Profeet bekleedt (in voorgaande verzen) hebben we een verwerping van het dogma dat hij God was, of de zoon van God, of iets meer dan een mens. Als er gezegd wordt dat hij zonder menselijke vader geboren is, moet men weten dat Adam ook zo geboren was. Adam is zelfs zonder menselijke vader EN moeder geboren. Wat onze lichamen betreft; zij zijn louter stof. In Allah’s zicht was Jezus net zo stoffelijk als Adam was, of de gehele mensheid is.

De grootsheid van Jezus ontstond uit het Goddelijke bevel “Wees!”, omdat hij daarna, meer dan enkel stof, ook een grote spirituele leermeester en leider was.”

De logica hiervan is, dat als Jezus (vzmh) gelijkgesteld wordt aan Allah omdat hij is geboren zonder vader, Adam dan nog een veel groter recht zou hebben op zo’n eer, en dit zou geen Christen toegeven. En aldus is de Moslim verplicht de Christelijke godslastering te verwerpen.

Als de Christen verder spijkers op laag water zoekt door te beargumenteren dat Adam “geschapen” was van het stof der aarde, terwijl Jezus onbevlekt was “verwekt” in de baarmoeder van Maria, laten wij hem er dan aan herinneren dat er, volgens zijn eigen valse maatstaven, er in zijn eigen Bijbel nog een persoon is, die groter is dan Jezus (vzmh). Wie is deze “superman” ?

“Deze Melchisedek, koning van Salem, priester van God, de Allerhoogste… Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom; zijn leven heeft begin noch einde…” (Hebreeën 7:1&3)
Hier is een kandidaat voor de Goddelijkheid zelf, omdat alleen de Almachtige Allah deze eigenschappen kan bezitten. Adam (vzmh) had een begin (in de tuin), Jezus (vzmh) had een begin (in de stal); Adam had een einde, en zoals de Christenen beweren, Jezus ook (“en hij gaf de geest”). Maar waar is Melchisedek?

Is hij misschien ergens een winterslaap aan het houden zoals Doornroosje?


En wat is deze “Hebreeën” ? Het is de naam van een van de boeken uit de Bijbel, geschreven door de statige St. Paulus; de zelfbenoemde dertiende apostel van Jezus (vzmh). Jezus had twaalf apostelen, maar een van hen (Judas) had de duivel in zich.
Dus moest de vacature worden opgevuld, omdat er twaalf tronen in de hemel stonden, die door zijn discipelen moesten worden bezet om de stammen van Israël te oordelen (zie Lucas 22:30).

Saul was een afvallige Jood, en de Christenen veranderden zijn naam in “Paul(us)”, waarschijnlijk omdat “Saul” te Joods klinkt. Deze St. Paulus maakte zo’n grote puinhoop van de leer van Jezus (vzmh), dat hij voor zichzelf de op een na meest begeerde plaats verwierf van de “Meest invloedrijke personen uit de geschiedenis” in het monumentale werk van Michael H. Hart : “De 100” of “De Top honderd” of de “Honderd Grootste uit de Geschiedenis.”Paulus is zelfs invloedrijker dan Jezus (vzmh), omdat volgens Michael Hart, Paulus de ECHTE stichter was van het hedendaagse Christendom. De eer om het Christendom te stichten moest gedeeld worden tussen Paulus en Jezus (vzmh), en Paulus won omdat hij meer boeken van de Bijbel schreef dan enige andere schrijver, terwijl Jezus geen enkel woord heeft geschreven.

Paulus had geen inspiratie nodig om zijn buitensporige overdrijvingen hier, en in de rest van zijn brieven te schrijven. Had Hitler’s minister van propaganda (Goebbels) niet gezegd: “Hoe groter het leugen, hoe eerder het geloofd wordt.”?

Maar het verbazingwekkende aan deze overdrijving is dat het lijkt alsof geen enkele Christen het heeft gelezen. Het leek wel of elke geleerde persoon aan wie ik dit vers voor het eerst liet zien, het voor het eerste keer zag.

Zij blijken sprakeloos doen staan, zoals is beschreven in de passende woorden van Jezus in de Bijbel :
“…ofschoon zij ogen hebben, niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen.” (Mattheus 13:13)

De Heilige Koran bevat ook een vers, welke deze veelgekweekte ziekte passend beschrijft: “(Zij zijn) doof, stom en blind ( van hart ), daarom keren zij niet terug ( naar het pad ).”

(Nederlandse vertaling van de Edele Koran 2:18)

-“De zonen van God” :
De Moslim maakt zwaar protest tegen de Christelijke leerstelling dat “Jezus de enige verwekte zoon is, verwekt, niet gemaakt”. Dit is wat de Christen in zijn catechismus geleerd wordt te herhalen vanaf zijn kindertijd.

Ik heb geleerde Christenen keer op keer gevraagd wat ze nu werkelijk willen benadrukken als ze zeggen: “Verwerkt, niet gemaakt”.

Zij weten, dat volgens hun eigen Goddelijke (?) geschriften, God massa’s zonen heeft:

“…Adam, de zoon van God.”

(Lucas 3:38)
“Want Ik zal voor Israël een vader zijn, en Efraim mijn eerstgeborene.” (Jeremiah 31:9)

“…Hij heeft mij (=Dawoed / David vzmh) gezegd : “Gij zijt Mijn Zoon; Ik heb u heden verwekt.” (Psalmen 2:7)


“Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.” (Romeinen 8:14)10

In de veertig jaar van mijn praktijkervaring in het spreken met geleerde Christenen, heeft er geen één zijn mond opengedaan om te wagen een uitleg te geven van de zin: “Verwekt, niet gemaakt.” Het was een Amerikaan die het waagde het uit te leggen. Hij zei : “Het betekent : gedekt door God.” “Wat?!” explodeerde ik.

“GEDEKT door God ?!” “Nee, nee”, zei hij, “ik probeer alleen de betekenis uit te leggen, ik geloof niet dat God echt een zoon had voortgebracht als een dier.”

De verstandige Christen zegt dat de woorden niet letterlijk betekenen wat er staat. Maar waarom zeg je het dan ? Waarom creëer je onnodig een conflict tussen de 1,2 miljard Christenen en de ruim 1 miljard Moslims in de wereld door zinloze uitlatingen te doen ?


De Moslim protesteert tegen het woord “verwekt”, omdat dat een dierlijke daad is, die tot het lagere dierlijke functie van seks behoort. Hoe kunnen we zo een platte functie toeschrijven aan Allah? Figuurlijk gesproken zijn we allemaal de kinderen van Allah,- de goeden en de kwaden,-en Jezus (vzmh) zou nog veel eerder de zoon van Allah zijn dan wie van ons ook, omdat hij meer trouw aan Allah zou zijn dan wie van ons ook ooit zou kunnen zijn. Als we het zo bekijken is hij Allah’s zoon bij uitstek.

Alhoewel dit verderfelijke woord “verwekt” nu zonder complimenten uit de “MEEST NAUWKEURIGE” versie van de Bijbel is gegooid (de R.S.V.)11, blijft de geest ervan nog steeds in de Christelijke gedachten hangen; bij zowel blank als zwart.

Door zijn verraderlijke hersenspoeling is de blanke man gemaakt zich superieur te voelen ten aanzien van zijn zwarte Christelijke broeder van dezelfde kerk en stroming. En de kleurling is op zijn beurt een blijvende inferioriteit toebedeeld door dit dogma.
-“Gehersenspoelde inferioriteit “:
Het menselijke verstand kan het niet helpen dat aangezien de “verwekte zoon” van een Afrikaan op een Afrikaan zal lijken, en die van een Chinees op een Chinees, en die van een Indiaan op een Indiaan, zo ook de “verwekte” zoon van God natuurlijk op God moet lijken. Miljarden prachtige portretten en replica’s van deze “ENIGE VERWEKTE ZOON” (?) van Allah worden de mensen in hun handen geduwd. Hij lijkt op een Europeaan met blond haar, blauwe ogen en knappe gelaatstrekken,-zoals die ene die ik zag in “The King of Kings” of “The Day of Triumph” of “Jesus of Nazareth”. Kent u Jeffrey Hunter nog?

De “VERLOSSER” van de Christen lijkt met zijn wipneus meer op een Germaan dan op een Jood. Dus als de zoon een blanke is, dan zou de vader natuurlijkerwijs ook een blanke zijn (God?).

Vandaar dat de donkergekleurdere rassen op aarde in hun onderbewustzijn een diepgeworteld gevoel van inferioriteit in hun ziel hebben als God’s “Stiefkinderen”. Geen enkele hoeveelheid zalfjes, huid-verlichters en haar-ontkroezers zal deze inferioriteit opheffen.
Allah is niet zwart, noch blank. Hij is een spirituele Macht, voorbij het menselijke voorstellingsvermogen. Breek de geestelijke boeien van een blanke man-god, en je zal de boeien van een blijvende inferioriteit hebben gebroken. Maar intellectuele slavernij is moeilijker te verbrijzelen: de slaaf vecht namelijk zelf voor het behoud ervan.

“Antwoord op Christelijke dilemma’s”.

“Jezus in de islam” is in feite Jezus in de Koran : en de Heilige Koran heeft een afdoend antwoord op elke Christelijke afdwaling. De Koran spreekt Jezus (vzmh) vrij van alle valse beschuldigingen van zijn vijanden, als ook de misplaatste verdwazing van zijn volgelingen. Zijn vijanden beweren dat hij godslastering heeft begaan door goddelijkheid voor zich op te eisen. Zijn afgedwaalde volgelingen beweren dat hij Goddelijkheid bekende, maar dat was geen godslastering, omdat hij God was. Wat zegt de Koran hierover?

Sprekende tegen zowel de Joden als de Christenen, zegt Allah :


“O Lieden van de Schrift, overdrijft niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid. Voorwaar, de Masih ‘Iesa (Messias Jezus), zoon van Maryam, is een Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een Geest van Hem voortkomend. Gelooft dus in Allah en Zijn Boodschappers en zegt niet (dat Allah) “drie” is…” (Nederlandse vertaling van de Edele Koran 4:171)
“O Liefden van de schrift” is een erg respectvolle benaming waarmee de Joden en de Christenen worden aangesproken in de Heilige Koran. In andere woorden; Allah zegt: “O geleerde mensen!” of: “O Volk met een Schrift!”

Volgens hun eigen grootspraak, hadden de Joden en de Christenen zichzelf voorrang verleend boven de Arabieren, die geen Schrift hadden voordat de Koran kwam. Als een geleerd volk, houdt Allah beide twistende religieuzen in om naar elk van beide uitersten te gaan wat de persoonlijkheid van Jezus betreft (vzmh).

De Joden maakten zekere insinuaties over de rechtmatigheid van Jezus (vzmh) en beschuldigden hem van godslastering door zijn woorden te verdraaien.

De Christenen lezen andere betekenissen in zijn woorden; ze rukken woorden uit hun context om hem God te maken.

De moderne Christen vandaag de dag ,- de fanatieke evangelist ,- de Bijbelventer, gebruikt ruwere woorden en grovere benaderingen om een bekeerling over te halen naar zijn godslasteringen. Hij zegt :


  1. “Of Jezus is God, of hij is een leugenaar.”
  1. “Of Jezus is God, of hij is een krankzinnige.”
  1. “Of Jezus is God, of hij is een bedrieger.”

Dit zijn woorden; woorden geselecteerd uit Christelijke literatuur. Aangezien geen enkele liefdadige persoon, Moslim of niet, Jezus zo hard kan veroordelen als de Christen, moet hij noodzakelijkerwijs zich niet compromitterend blijven. Hij denkt dat hij een keus moet maken tussen de twee van deze idiote extremen. Het komt niet in hem op dat er een alternatief is voor zijn Christelijke woordraadsel.

- Verstandig alternatief:
Is het niet mogelijk dat Jezus (vzmh) gewoon is wat hij beweerde te zijn ;-een Profeet, zoals zoveel Profeten die voor hem zijn heengegaan?

Zelfs dat hij een van de voornaamste van hen was ;-een geweldige wonderdoener, een grote geestelijke leermeester en leider – de Messias!

Waarom alleen maar God of krankzinnige? Is “krankzinnigheid” het tegenovergestelde van “Goddelijkheid” in het Christendom? Wat is het tegenovergestelde van God? Kan er misschien enige handige Christen antwoord geven? De Koran legt de werkelijke positie van Jezus bloot in EEN enkel vers;
De Koran zegt :


  1. Dat hij de zoon van een vrouw was (Maria), en daarom een mens ;
  1. maar een verkondiger, een man met een missie van Allah, en daarom het recht heeft op eerbetoon;
  1. Een Woord dat aan Maria is gezonden, omdat hij geschapen is door Allah’s woord “Wees” (kun), en hij was; (Koran 3:59)
  1. Een geest voortkomend van Allah, maar niet Allah: zijn leven en missie waren meer gelimiteerd dan in het geval van enkele andere verkondigers, maar toch moeten we aan hem, als een man van Allah, gelijke eer betonen. De dogma’s van de drie-eenheid, gelijkheid aan Allah, en het zoonschap worden verworpen als zijnde godslasteringen. Allah is onafhankelijk van alle benodigdheden, en heeft geen zoon nodig om Zijn zaken af te handelen. Het Evangelie van Johannes (wie het ook geschreven heeft) heeft heel wat Alexandrische gnostische mystiek rond de doctrine van het Woord, maar het wordt hier (= Ayah 4:71 op de vorige blz.) simpel uitgelegd.

Hier beneden weergegeven zijn de aya’s (Koranverzen) 116 t/m 118 van “Soera al Maa-ida” (Hoofdstuk 5) die het tafereel van de Dag des Oordeels laat zien, wanneer Allah Jezus (vzmh) zal ondervragen omtrent de misleide ijver van zijn zogenaamde volgelingen, die hem en zijn moeder aanbidden, en het antwoord hierop van Jezus (vzmh):


“En toen zei Allah : “O ‘Iesa, zoon van Maryam, hebt gij tegen de mensen gezegd: “neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” En hij (‘Iesa) zei: “Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niet anders gezegd dan U mij heeft geboden te Zeggen; “Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.”

En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen u Mij tot u opnam was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken.

Indien U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren. En indien U hen vergeeft: dan voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze.”

(Nederlandse vertaling van de Edele Koran 5:116 t/m 118)

Als dit de formulering der Waarheid is van de Alwetende, dat “…ik heb hen niet anders gezegd dan U mij heeft geboden te zeggen; “Dient Allah, mijn heer en jullie heer…”, hoe wil de Christen het aanbidden van Jezus (vzmh) dan rechtvaardigen? Er staat geen enkele ondubbelzinnige formulering in de Bijbel, in al zijn 66 delen van de Protestantse versies, of in de 73 delen van de Rooms-katholieke versies, waar Jezus beweert God te zijn, of waar hij zegt :”aanbid mij.”

Nergens zegt hij dat hij en de Almachtige God één en dezelfde persoon zijn.

De laatste zin hierboven – “één en dezelfde persoon”-, amuseert vele fanatieke evangelisten en Bijbelventers, inclusief de Dokter der Goddelijkheid en de Professor der Theologie. Zelfs de nieuw bekeerden Christenen hebben deze verzen van buiten geleerd. Ze zijn geprogrammeerd als zombies om bijbelverzen af te raffelen, uit hun context, waar ze hun geloof aan kunnen ophangen. De woorden “Zijn één” activeert de gedachten, samengaand met herinneringen.

“Ja”, zeggen de aanhangers van de drie-eenheid (de aanbidders van drie goden in één God, en één God in drie goden), “Jezus heeft wel beweerd God te zijn !”

Waar dan?
-De eerwaarde aan tafel;

Ik had eerwaarde Morris D.D. en zijn vrouw meegenomen om te gaan lunchen in de “Gouden Pauw”. Terwijl we aan tafel zaten, tijdens het verloop van ons wederzijds delen van kennis, kreeg ik de kans om te vragen: “Waar dan?” (zie boven) zonder te mompelen citeerde hij : “Ik en mijn vader zijn één”, om aan te geven dat God en Jezus (vzmh) EEN en dezelfde persoon waren. Dat Jezus (vzmh) hier beweert God te zijn. De Bijbelvers die aan mij werd geciteerd kende ik erg goed, maar het werd geciteerd uit haar context. Ik deelde niet de betekenis die de Doktor zich verbeelde, dus vroeg ik hem : “Wat is de context ?”-Gestikt door “context”;
De eerwaarde hield op met eten, en begon me aan te staren. Ik zei : “Waarom? Kent u de context niet?” -“Ziet u, wat u net heeft geciteerd is de tekst, maar ik wil de context weten; de tekst die er mee samengaat, ervoor of erna.”

Hij was een Engelsman (Canadees), een betaalde dienaar van de Presbyteriaanse Kerk, een Doktor in de Goddelijkheid, en het leek er op of ik hem Engels probeerde te leren. Natuurlijk wist hij wat “context” betekende. Maar net als de rest van zijn landgenoten, had hij niet de betekenis bestudeerd waarin Jezus (vzmh) deze woorden had uitgesproken.


In mijn veertig jaar van ervaring, is deze tekst honderden malen naar m’n hoofd geslingerd, maar geen enkele geleerde Christen had ooit geprobeerd te riskeren de echte betekenis te raden. Ze beginnen altijd naar hun Bijbels te zoeken, maar de doktor had er geen bij zich. Als ze wel naar hun Bijbels beginnen te grijpen, houd ik ze tegen in hun poging. “Ben je er zeker van wat je aan het citeren bent ?” “Weet je zeker dat je Bijbel kent?” Ik hoop dat enkele “wedergeboren” Christenen dit tekort zullen recht zetten na dit gelezen te hebben. Maar ik betwijfel het dat mijn Moslim-lezers in hun leven ooit iemand tegen het lijf zullen lopen die hen de context kan geven.


  • Wat is de context?

Het is oneerlijk van de zijde van de eerwaarde, na zelf gefaald te hebben in het geven van de context, mij te vragen : “Weet u dan de context ?”

“Natuurlijk”, zei ik. “Wat is die dan ?” vroeg mijn geleerde vriend. Ik zei : “Dat wat u heeft geciteerd is de tekst van Johannes 10, vers 30. Om de context te vinden, moeten we beginnen te lezen vanaf vers 23, die zegt:

“En Jezus wandelde in de tempel, in de zuilengang van Salomo.”


Johannes, of wie dit verhaal dan ook geschreven mag hebben, vertelt ons niet de reden waarom Jezus (vzmh) de Duivel in verzoeking brengt door alleen in het hol van de leeuw te lopen. Want we verwachten niet dat de Joden een gouden kans laten liggen om Jezus (vzmh) terug te pakken.

Wellicht was hij aangemoedigd door de manier waarop hij letterlijk de Joden in zijn eentje er van langs had gegeven in de tempel, en de tafels van de wisselaars omkeerde in het begin van zijn ambt (zie Johannes 2:15).


“De Joden dan omringden hem (Jezus) en zeiden tot hem: “Hoelang houdt gij onze ziel nog in spanning?” Indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit.” (Johannes 10:24)
Ze omringden hem. Terwijl ze met hun vingers in zijn gezicht zwaaiden, begonnen ze hem te beschuldigen en te tarten, door te zeggen dat hij zijn bewering niet ronduit genoeg naar voren had gebracht, niet duidelijk genoeg. Dat hij dubbelzinnig zou spreken. Ze probeerden zichzelf in een razernij te werken om hem te beledigen. In feite was hun werkelijke klacht dat zij niet van zijn manier van prediken hielden -,zijn smaadredes, de manier waarop hij hen veroordeelde voor hun vormelijkheid, hun plechtigheid, hun leven op de letter van de wet, terwijl ze de geest vergaten. Maar Jezus (vzmh) kon zich niet veroorloven hen verder te provoceren; er waren er teveel en ze waren uit op een gevecht.

Beter te voorzichtig dan zich aan gevaar bloot te stellen.In een verzoeningsgezinde geest, passende bij de gelegenheid, antwoordde Jezus (vzmh) hen:


“Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet; de werken, die ik doe in de Naam mijns Vaders, die getuigen van mij; maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort.” (Johannes 10:25-26)
Jezus (vzmh) wijst de valse aantijging van zijn vijanden af dat hij dubbelzinnig zou zijn in zijn bewering de Messias te zijn waar zij op hadden gewacht. Hij zegt dat hij het hen duidelijk genoeg had verteld, maar desondanks wouden ze niet naar hem luisteren, maar:
“Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij, en ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voor zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze UIT MIJN HAND ROVEN. Wat mijn Vader

mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets ROVEN UIT MIJN Vader’s HAND. (Johannes 10:27-29)

1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina