Jezus in de Islam ( Allah's vrede en genade zij met hem) Auteur: Ahmed Deedat Vertaald door: Abdoul-Jabar van de VenDovnload 241.03 Kb.
Pagina4/4
Datum22.07.2016
Grootte241.03 Kb.
1   2   3   4

Wat we kunnen doen is een blik werpen op het register van de Koran, zoals die staat weergegeven op blz. 4 van dit boek (niet in deze vertaling terug te vinden).


Hier vinden we drie belangrijke onderwerpen, die we nog niet in onze discussie hebben behandeld :
1. Niet gekruisigd; (4:157)

2. Boodschap en wonderen;

(5:113-19:30-33)

3. voorspelde Ahmed (61:6)


Aangaande het eerste onderwerp (“niet gekruisigd”), heb ik zo’n 20 jaar geleden een boekje geschreven onder de titel “Is Christus Gekruisigd?” Het boekje is tegenwoordig uit de druk genomen, en er moet veel aan worden vernieuwd, aangezien er veel water onder de brug is doorgestroomd vanaf de eerste keer dat het zijn levenslicht zag. Aangaande het derde bovenvermelde onderwerp, nl; “De voorspelde Ahmed” (=een andere naam voor Mohammed), stel ik voor een boekje te schrijven onder de titel “Muhammed , de natuurlijke opvolger van Christus (vzmh).” nadat ik het boekje “Was Christus Gekruisigd ?”. Ik hoop zeer spoedig deze twee projecten te voltooien, In shaa Allah! Bid voor mij.15 Dan blijft er nu voor ons over onderwerp nummer 2 -: “boodschap en wonderen.

”De boodschap van Jezus (vzmh) was even eenvoudig en rechtsvoorwaarts als dat van al zijn voorgangers, als ook die van zijn opvolger Mohammed namelijk: “Geloof in God en hou je aan zijn geboden.” Want de God Die Zijn Boodschappers heeft geïnspireerd is een onveranderlijke God, en Hij is consequent. Hij is “geen God van wanorde”

(1 Korintiers 14:33). Een Jood die zich aan de wet houdt, komt naar Jezus (vzmh), op zoek naar eeuwig leven of redding. In de woorden van Matteus: “En zie, iemand kwam tot hem en zeide: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven ? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij mij naar het goede? EEN is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.” (Matteus 19:16-17)

U zult het met me eens zijn, dat als u die Jood was, dat we dan uit deze woorden zouden opmaken dat, volgens Jezus (vzmh), redding was gegarandeerd, mits we ons aan de geboden zouden houden, zonder het vergieten van enig onschuldig bloed. Tenzij Jezus (vzmh) natuurlijk op ironische wijze sprak; heel goed wetende dat zijn eigen “komende reddende offer”, zijn “plaatsvervangende boetedoening”(?!) voor de zonden van de mensheid niet erg lang meer op zich zouden laten wachten.

Waarom zou Jezus (vzmh) hem de “onmogelijke” oplossing geven van het onderhouden van de geboden (zoals de Christen beweert), wanneer er een makkelijkere manier in het verschiet lag? Of wist hij niet wat er zou gaan gebeuren ,-dat hij zou worden gekruisigd? Was er geen contract tussen Vader en “zoon”, voor de schepping begon, dat zijn verlossende bloed zou worden vergoten?! Had hij zijn geheugen verloren? Nee! Er was niet zo’n sprookjesovereenkomst wat Jezus betrof. Hij wist dat er slechts EEN weg naar God is, en dat is, zoals Jezus (vzmh) heeft gezegd, : “onderhoud de geboden” !

-Wonderen; wat ze bewijzen:


Aangaande zijn wonderen gaat de Koran niet in detail over blinde Bartimus of over Lazarus, of over welk ander wonder dan ook, behalve dat hij (=Jezus, vzmh) zijn moeder verdedigde, terwijl hij nog een baby was in zijn moeder’s armen (zie blz.14). De Moslim heeft geen twijfel om zelfs de meest wonderbaarlijke van zijn wonderen te accepteren ,-zelfs die van de doden weer tot leven brengen.

Maar dat maakt Jezus (vzmh) nog geen “God”, of de “verwekte zoon van God”, zoals dat door de Christen wordt begrepen.

Wonderen zijn niet eens een bewijs van profeetschap, of dat een man waarachtig is of een bedrieger. Jezus (vzmh) heeft zelf gezegd :
“Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen verrichten, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.” (Matteus 24:24)

Als valse profeten en valse Christussen wonderbaarlijke daden kunnen verrichten, dan bewijzen deze wonderen of mirakels zelfs niet de echtheid, of iets anders, van een profeet.


Johannes de Doper was volgens Jezus (vzmh) de grootste van de Israëlitische profeten. Groter dan Mozes (Moesa), David (Dawoed), Salomon (Soelaiman), Jesajah, en alle anderen (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hen allen), zichzelf niet uitsluitend; in zijn eigen woorden :
“Voorwaar, ik zeg u : onder hen, die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan, groter dan Johannes de Doper…” (Matteus 11:11)
Jezus (vzmh) niet uitsluitende: om het volgende: was hij niet uit een vrouw geboren; namelijk : Maria?

De dope: groter dan allen, ook al heeft hij geen enkel wonder verricht! Wonderen zijn geen maatstaven om te oordelen over waarheid en leugen.


Maar in zijn kinderachtigheid staat de Christen er op dat Jezus (vzmh) God is, omdat hij leven terug gaf aan de doden. Maakt het opwekken van doden anderen dan ook tot God? Dit verwart hem, omdat hij zichzelf geestelijk heeft afgesloten van de wonderen van anderen die Jezus (vzmh) overtreffen in zijn eigen Bijbel. Zo is bijvoorbeeld, volgens zijn valse maatstaf:
Mozes (vzmh) groter dan Jezus (vzmh), omdat hij leven gaf aan een dode stok en deze van het plantenrijk over liet gaan naar het dierenrijk door er een slang van te maken. (Exodus 7:10)
Elisa groter dan Jezus (vzmh), aangezien de vergane botten van Elisa een man weer tot leven brachten, door simpelweg het skelet aan te raken. (2 Koningen 13:21).
Moet ik voor u een catalogus van wonderen opsommen? Maar de ziekheid blijft volhouden;

“het was God Die deze Profeten de kracht gaf om wonderen te verrichten, maar Jezus verrichtte ze op eigen kracht.”

Waar haalde Jezus (vzmh) al zijn kracht vandaan? Vraag het maar aan Jezus (vzmh) en hij zal het ons vertellen:
“…ik heb alle macht in hemel en op aarde GEKREGEN.” (Mattheus 28:18)
“Maar als ik DOOR DE GEEST GOD’S de duivels uitdrijf, dan is inderdaad het Rijk Gods tot u gekomen.” (Mattheus 12:28)

“Ik kan NIETS UIT MIJZELF.” (Johannes 5:30)


“Maar als ik DOOR DE VINGER GODS de duivels uitdrijf…” (Lukas 11:20)
De “kracht” is zoals hij zegt, niet van hem, maar “het is aan mij gegeven.” Gegeven door wie?

Door God natuurlijk! Elke handeling en elk woord schrijft hij toe aan God.


Maar aangezien er zo’n opgeblazen verhaal is gemaakt van Jezus’ machtigste wonder van het weder tot leven brengen van Lazarus, zullen we de episode eens analyseren, zoals hij staat beschreven in het Evangelie van Johannes. Het is verbazingwekkend dat geen van de andere Evangelieschrijvers Lazarus’ naam zelfs maar noemen. Hoe dan ook, het verhaal gaat dat Lazarus erg ziek was en zijn zusters Maria en Martha als razenden om Jezus hadden gevraagd om zijn ziekte te komen genezen. Maar hij arriveerde te laat; namelijk wel vier dagen na zijn overlijden.

Maria klaagt bij Jezus (vzmh) dat haar broeder misschien niet zou zijn overleden als hij op tijd was geweest. Als hij ziekten kon genezen van anderen, waarom had hij dan niet haar broer genezen, die een goede vriend van hem was ? Maar Jezus (vzmh) zei dat “indien gij gelooft, gij de heerlijkheid van God zult zien.” De voorwaarde was dat ze moesten geloven. Zeiden ze niet dat geloof bergen kon verzetten?

Hij vroeg hen om hem naar de tombe te leiden. Onderweg huilde hij van huivering. Hij mompelde niet, maar stortte zijn hart uit en bad tot God. Maar terwijl hij zo bitter snikte, waren zijn woorden niet hoorbaar genoeg voor de mensen om hem heen om ze te begrijpen. Vandaar de woorden “hij weende”.

Eenmaal bij het graf, “weende” Jezus (vzmh) opnieuw; misschien zelfs wel nog heviger, en God hoorde zijn geween (=zijn gebed), en Jezus (vzmh) ontving de verzekering dat God zijn verzoek zou vervullen.

Nu kon Jezus (vzmh) het met zekerheid laten rusten, en de opdracht geven dat de steen die de tombe afsloot moest worden verwijderd, zodat Lazarus weder tot leven zou kunnen komen.

Zonder die verzekering van God zou Jezus (vzmh) zichzelf voor gek hebben gezet.


Maria denkt nog aan de stank, omdat haar broer al vier dagen dood was! Maar Jezus (vzmh) was zelfverzekerd, en de steen werd verwijderd. Toen sloeg Jezus (vzmh) zijn ogen ten hemel en zei :
“Vader, ik dank U dat Gij mij verhoord hebt. Ik wist wel, dat Gij mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom mij heb ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven dat Gij mij gezonden hebt.” (Johannes 11:41-42) Wat is al dit toneelspel? Waarom al die drama? Omdat hij weet dat al deze bijgelovige en lichtgelovige mensen de bron van zijn wonder verkeerd zullen begrijpen. Ze zouden hem wel eens voor “God” kunnen aanzien. Het geven van leven aan de doden is het voorrecht van God alleen. Om er extra zeker van te zijn dat zijn mensen het niet verkeerd begrijpen, zegt hij in luide stem dat het “geween” eigenlijk zijn hulpgeroep aan de Almachtige God was. Voor de waarneming van de omstanders was het een verward gebed, maar de Vader in de hemel had zijn gebed aanvaard, aangezien Jezus (vzmh) zei :

“Ik dank U dat Gij mij verhoord hebt.”


Bovendien zegt hij : “Ik wist wel, dat Gij mij altijd verhoort…”, in andere woorden : elk wonder dat door hem werd verricht was een antwoord van de Almachtige God op zijn gebed.

De Joden van zijn tijd begrepen de toestand goed, en zij “verheerlijkten God”, zoals Mattheus ons vertelt over een andere aangelegenheid: “…en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen gegeven had.” (Mattheus 9:8).


Jezus (vzmh) geeft zelfs de reden waarom hij hardop spreekt. Hij zegt : “…opdat zij mogen geloven dat Gij mij gezonden hebt.” Iemand die is gezonden is een boodschapper, en als hij is gezonden door God, dan is hij een Boodschapper van God, dus : “Rasoel-ullah” -, zie blz. 23 van dit boek, waar naar Jezus (vzmh) wordt verwezen als “Rasoel-ullah” (Boodschapper van Allah).

Helaas; deze poging door Jezus (vzmh) om enig onbegrip te voorkomen over het feit wie werkelijk het wonder verrichtte, (en om te vertellen dat hij in werkelijkheid alleen maar een Boodschapper van God was), mislukte. Christenen zullen niet eens de heldere ontkenning van Jezus (vzmh) accepteren, noch de getuigenis van Petrus, de “Rots” waarop Jezus (vzmh) werd verondersteld zijn kerk te bouwen. Petrus verklaarde in waarheid: “Mannen van Israël, hoort deze woorden : Jezus de Nazoree-er was EEN MAN wiens zending tot u van Godswege bekrachtigd is. Gij kent immers zelf de machtige daden, wonderen en tekenen, die GOD DOOR HEM onder u heeft verricht, zoals gij zelf weet.” (Handelingen 2:22).16


-“De zaak is nog niet verloren”:

Precies dezelfde boodschap (zoals vermeld in Bijbelvers v. vorige blz.) is door de Almachtige God herhaald in de Heilige Koran. In “vers” (aya) 49 van “hoofdstuk” (soera) 3, maakt Allah het duidelijk dat elk teken of wonder die Jezus (vzmh) verrichtte “Bi-idhniel-laah” was, ofwel :


“MET VERLOF VAN ALLAH”; met God’s toestemming. Jezus (vzmh) zegt het, Petrus zegt het en God zegt het; maar de koppige tegenstander wil niet luisteren: vooroordeel, bijgeloof en lichtgelovigheid zijn moeilijk uit te roeien. Onze plicht is eenvoudigweg de Boodschap over te brengen, luid en duidelijk, en de rest laten we over aan Allah. Maar de zaak is echter nog niet hopeloos verloren, want Allah vertelt ons in Zijn Heilige Boek :
“…onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn “fasiqoewn”. (=overtreders van Allah’s wetten, kwaad bedrijvers, etc.) (Nederlandse vertaling van de Edele Koran 3:110)
groep wordt omschreven als “gelovigen”, aan wie dit boek is gericht, en de andere groep bestaat uit opstandige overtreders (van Allah’s Wetten). We moeten ook manieren en middelen zien te vinden om hen te bereiken. Onze literatuur is bij uitstek geschikt om iedereen te dienen.
Geef deze literatuur door aan je niet-moslim kennissen na ze zelf gelezen te hebben.

Sla de Heilige Koran open en laat je Christelijke kennissen de verzen (aya’s) lezen die in dit boek zijn behandeld. Dan kunnen we werkelijk afsluiten met de volgende woorden:


“Dat is ‘Isa (=Jezus), zoon van Maryam (=Maria), het Woord van Waarheid waaraan zij twijfelen. Het is niet passend voor Allah om een zoon te hebben, Heilig is Hij! Als Hij iets bepaalt, zegt Hij er slechts tegen: “Wees!” en het is. En voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer: dus aanbidt Hem, dit is het rechte pad.”(Nederlandse vertaling van de Edele Koran 19 : 34-36).

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !1 Dit Arabische tekst wordt als volgt uitgesproken Salla Allahoe ‘Alaihie Wa-Sallam, wat in of meer betekent;

“De Vrede en Gebeden van Allah zijn met hem. Dit wordt gezegd na het noemen van de naam van de Profeet.2 Dit schreef de schrijver toen het vervloekte “Apartheidssysteem” nog in werking was, waardoor niet-blanken niets te zeggen hadden in enige tak van de politiek.

3 Ik verzoek ernstig elke Moslim die deze verzen kan lezen in het Arabisch, deze van buiten te leren, met hun betekenis. Zelfs als je geen Arabisch kan lezen, leer dan de betekenis van buiten. Je zult vaak in de gelegenheid zijn …..(zie volgende pagina einde noot)……

…….om de kennis met je Christelijke kennissen te delen; er zitten veel voordelen aan. JIJ moet erbij betrokken raken; de tijden van de professionals zijn voorbij. Heb je niet eens zo’n beetje voor de Islam over ?4 Marcus 16:19 is nu uit sommige Bijbelversies geschrapt als zijnde een “toevoeging”, zoals bijvoorbeeld het geval is met de “Revised Standard Version” in het Engels.

5 Dit woord – (“woord“) – zal nader worden uitgelegd in hoofdstuk 5.

6 Dit staat zo in de Bijbel, maar een oprecht Moslim kan -, en mag dit NOOIT geloven ! Dit is slechts één van de vele lasteringen die in de Bijbel staan over de edele Profeten (vrede zij met hen allen) en zelfs over de Almachtige Allah !!!

7 We moeten niet vergeten dat veel metgezellen van de heilige Profeet Mohammed ook alcohol dronken voordat het werd verboden in de Edele Koran.

8 Dit vers uit het Evangelie van Johannes, is net als de andere voorspellingen van Jezus, (vzmh)

(zie bijv. ook Joh. 14:15-16) overvloedig uitgekomen, in de persoon van de Heilige Profeet Mohammed !9 Heb je deze ayah’s al van buiten geleerd ?! Als dat nog niet het geval is, kijk dan onderaan de eerste bladzijde van hoofdstuk 3, en volg de instructies op. Het is een systeem dat voor mij altijd werkt. Nu geen smoesjes meer alsjeblieft.

10 Romeinen: Dit is één van de vele boeken van Paulus in de Bijbel. Laten we ieder het zijne geven; wat hij hier zegt is verstandig. Kun je niet zien dat in de taal van de Jood, elke rechtgeaarde persoon, elke Jan, Piet en Klaas die de Wil en het Plan van Allah volgde, een zoon van God was?

Het was een figuurlijke omschrijvende term, die algemeen werd gebruikt onder de Joden. De Christen is het met deze denkwijze eens, maar gaat verder met te zeggen: “Maar Jezus was niet zo.” Adam was GEMAAKT door Allah……….

….Elk levend ding is GEMAAKT door Allah; Hij is de Heer van alles en iedereen.

Figuurlijk gesproken is Allah daarom de “Vader” van iedereen. Maar was Jezus de “VERWEKTE” zoon van Allah, en niet een GESCHAPEN zoon van Allah?11 R.S.V. = The Revised Standard Version, waarvan de krant van de “Church of England” beweert dat het de zuiverste versie is die geproduceerd is in deze eeuw. Deze Bijbel voert terug naar de “aller-oudste” manuscripten, van zo’n 200 a 300 jaar na Jezus (vzmh).

12 Neem het geraffineerde spelletje in acht dat de Christenen spelen in het gebruiken van grote- en kleine letters wanneer ze “God” schrijven. Ook in de voornaamwoorden die worden gebruikt voor God en Jezus (vzmh). Aan God zouden ze een kleine “h” geven, zoals in “hij” (zie boven), maar een hoofdletter “H” voor Jezus (vzmh). En dat terwijl er helemaal niet zoiets bestaat als hoofdletters en kleine letters in het Grieks of Hebreeuws !

13 Het is vreemd dat ik in mijn hele loopbaan nog geen enkele Christen ben tegen gekomen die mij het Eerste Gebod heeft geciteerd om wat dan ook te bewijzen ! (=”Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben.”)

14In sommige Bijbels, zoals die van het Nederlands Bijbelgenootschap, hebben ze deze “fout” in Exodus 7:1 (zie boven) reeds ontdekt, en proberen te verdoezelen door van “god” “God” te maken. Andere Bijbels, zoals “Het Boek” van Living Bibles Holland, proberen de lezer op een ander dwaalspoor te zetten door de tekst te veranderen in: “Ik heb u aangewezen als mijn vertegenwoordiger bij Farao en Aaron zal uw woordvoerder zijn.” Leg voor de proef eens 10 verschillende Bijbels naast elkaar, en zoek de verschillen ! (de vertaler)

15 Dit schreef Ahmed Deedat rond 1991. De boekjes zijn inmiddels uitgebracht, en ook in discussie - vorm op cassette verkrijgbaar. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met:

“International Islamic Publishing House”

P.O. Box 55195

Riyadh 11534.Saudi – Arabie. tel.:(966–1) 4650818 of 4647213 / fax : 4633489

16 Wederom een goochel l- en verdwijntruc met woorden in de Bijbeluitgave van “Living Bibles Holland”, waarin woorden als “Een man”, en : “Die God hem onder U heeft verricht” spontaan verdwijnen.1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina