Jezus was niet zomaar iemandDovnload 0.8 Mb.
Pagina1/12
Datum02.10.2016
Grootte0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VOORAF


Jezus was niet zomaar iemand.

Toen de apostelen na zijn dood ten volle beseften wie hij was geweest, kwamen hun tongen los. Je zult hier lezen hoe ze hem hebben beleden en verkondigd als Leidsman naar waarachtig leven. Ze hebben verteld van de tijd toen hij nog weldoende rondging in het Joodse land. Van zijn mensenliefde, van zijn machtige daden, van zijn woorden vol gezag. Zijn raadgevingen om anders te leven hebben zij doorgegeven aan ieder die geen vrede neemt met de oude sleur en zich verzet tegen het kwaad. De geest had hen geholpen om Jezus beter te verstaan.

Over nog anderen is de geestkracht van God geko­men. We zullen meeleven met leerlingen die Jezus navolgen en alles met elkaar delen. Over land en zee gaan we op reis met verkondigers die het goede nieuws aan alle soorten mensen brengen. We kunnen nog de brieven inkijken die zij hebben gedicteerd om jonge bekeerlingen de gezindheid van Jezus in te scherpen. Zieners zullen voor ons visioenen over de zegevierende Heer ontvouwen; met de taferelen die zij in het voor­uitzicht stellen, bemoedigen zij hun broeders in tijden van crisis.

Zoals de evangelisten blikken al deze mensen op Jezus van Nazaret terug vanuit hun geloof in de verre-


Jeugdbijbel NT van Outryve


zen, verheerlijkte Christus. Elkeen brengt hem ter sprake op zijn manier, telkens weer in nieuwe situaties. In dit boek willen we henzelf aan het woord laten: elk in zijn eigen stijl, met zijn eigen woorden.

Je vindt hier dus niet één enkel zicht op Jezus. Ook niet een Jezus-beeld dat alleen voor vandaag is gemaakt. Maar het veelvormige beeld dat voorkomt in de trouwe vertaling van de bijbel die je in de kerkdienst hoort voorlezen.

Hier zul je slechts een keuze van teksten vinden. Soms in gemakkelijker woorden, met meer uitleg om­schreven, of anders geordend dan in de bijbel van de volwassenen. Schuin gedrukte aantekeningen willen helpen om je met vreemde woorden en dingen ver­trouwd te maken. Ze vergen wat meer toeleg van je.

De bedoeling is, dat je de oorsprong en de groei van het geloof in Jezus Christus ontdekt. En vooral, dat je ook voor jezelf die levensweg vindt en erop verder gaat !

Lees en kijk met de ogen van de kleine man in de boom, van de waaghals op de kaft van dit boek. Zijn verhaal staat op blz. 90. Hij heet Zacheüs en is helemaal niet een voorbeeld van goed leven. De mensen lachen met hem. Sommigen willen hem zelfs niet meer als lid van hun volk. Maar hij vermoedt in Jezus een nieuwe ruimte van bevrijd leven. Hij verlangt hem te zien, te ervaren wie hij is. Hij waagt zich aan de klimpartij. Daarom valt hem een groot geluk te beurt: Jezus wil bij hem verblijven. En door Jezus vindt Zacheüs een weg van vrede met God, met de mensen en met zichzelf.

BEGIN

JEZUS IS DE CHRISTUS
1. WERELDNIEUWS ROND HET JAAR DERTIG

Na de al te vroege dood van hun leraar Jezus bleven de mannen en de vrouwen die hem gevolgd waren, ontgoochelden ontdaan achter. `Wij hoopten zelfs, dat hij bestemd was om Israël te bevrijden !' zuchtten enkelen van zijn leerlingen. Die hadden de groep al verlaten. Anderen hielden zich verbor­gen te Jeruzalem, samen met de apos­telen: achter gesloten deuren, angstig als dieren voor de storm.

Toen is het wonderlijkste van al gebeurd. In en om Jeru­zalem, tot in Galilea toe, hebben velen van hen ervaren dat Jezus leeft. Hij die als een misdadiger was veroordeeld en terechtgesteld, heeft zich in hun midden laten zien

Welnu, alleen God is sterker dan de dood... God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Alles wat Jezus gezegden gedaan heeft, krijgt nu weer zin. Zijn woorden zijn levensweg zijn immers door zijn Vader in de hemel goed bevonden en be­kroond. De hele wereld moet weten dat zijn weg de goede weg is !

Dat beginnen de apostelen te verkondigen. Zij wekken geloof in hem die bevrijd is uit de dood en door God verheven tot Heer, tot Leidsman ten leven. Wie hun belijdenis aan­neemt, heeft een vast beginsel, een rots waarop hij een nieuw leven kan bouwen.


God heeft Jezus tot onze Heer gemaaktHandelingen 2,22-24.32-33.36-38

Jeruzalem, de hoofdstad van het joodse volk. Pink­sterdag: het feest van de oogst. Vandaag wordt ook herdacht dat God vroeger op de berg Sinaï zijn volk heeft gemaakt. Daar heeft Hij zich ertoe verbonden hun God te zijn en de wet als levensweg gegeven.

Een massa mensen is naar de stad gekomen om in de tempel te offeren en te bidden. Maar nu stromen ze naar de plaats waar de geestkracht van God over de apos­telen gekomen is. Onder hen zijn bedevaartgangers, uit het volk overal ter wereld verspreid, en ook inwoners van de stad.

Petrus, rond wie de apostelen zich hebben verza­meld, spreekt de massa toe. Hij begint te verkondigen: `Mensen, volksgenoten die van ver gekomen zijt en inwoners van Jeruzalem ! Ssst ! Luister !Jezus van Naza­ret was niet zomaar iemand. Hij heeft een taak van God onder ons vervuld. De grote dingen, de wonderen en tekenen die hij heeft verricht, bewijzen het. Door hem was God zelf werkzaam onder ons!

Door jullie toedoen hebben heidenen hem aan het kruis genageld en gedood. Hier in Jeruzalem. Dat we­ten jullie wel.

Maar de dood heeft hem niet gevangen kunnen houden! God heeft voor hem de boeien van de dood verbroken en hem tot leven gewekt. Zo was het voor­

zien in de psalmen van de heilige Schrift. God heeft hem doen verrijzen! Geloof me. Wij hebben hem im­mers gezien. En hij heeft de geest van God, zijn Vader, over ons doen komen.

Daaruit kunnen jullie allen deze onbetwistbare con­clusie trekken: God heeft Jezus, die jullie hebben doen kruisigen, tot onze Heer gemaakt en tot koninklijk Gezalfde aangesteld!'

Al degenen die stonden te luisteren, waren diep ge­troffen. `Zou die Jezus nu de Gezalfde zijn, de Koning ?' Anderen zeiden het op z'n Grieks: `Zou Jezus door God tot Christos aangesteld zijn ?' Nog anderen spraken in het Aramees van `de Messias'.

Zij klampten Petrus aan en de andere apostelen: `Wat nu?' -'Hee broeder! Wat moeten we doen?'

`Je gedachten over Jezus herzien,' antwoordde Pe­trus. `En je gezindheid veranderen ! Laat je dopen ! Laat je onderdompelen in Jezus, de Christus! Dan vergeeft God je zonde, dan krijg ook jij de geestkracht van God.'

Jezus is bestemd om de Christus te zijn Handelingen 3,11-17.19-20

Enkele dagen later was er opnieuw een grote toeloop van het volk. Nu bij de tempel. Petrus had zojuist een lamme bedelaar genezen. `Geld heb ik niet bij me,' had hij gezegd, `maar wat ik kan geven, dat krijg je. In de naam van Jezus van Nazaret, de Christus, sta op je benen !' De man was begonnen te lopen en te springen, terwijl hij God dankte. Allen die hem als lamme bede­laar hadden gekend, stonden verbaasd.

Toen Petrus zag hoeveel nieuwsgierigen kwamen toegelopen, ging hij in het midden van het volk staan om te verkondigen.

`Mensen van Israël, wees niet verwonderd en kijk ons niet aan alsof wij zo sterk zouden zijn of zo heilig, dat we

12

13


deze man konden doen lopen. Jezus van Nazaret, hij is de Heilige, hij is de Gerechtige. Hem heeft onze God, de God van onze voorvaders Abraham, Isaak en Jakob, in zijn heerlijkheid doen delen. Jezus was toch de trouwe Dienaar van God.

Jullie hadden hem echter overgeleverd aan de Ro­meinen en hem voor de rechterstoel van Pilatus ver­loochend. Ach, wellicht wisten jullie niet wat jullie deden... de koning van het leven hebben jullie ter dood laten brengen. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan! Geloof het! Wij hebben hem immers gezien!

Welnu, omdat wij geloven en omdat deze bedelaar geloofd heeft in die Jezus, is hem kracht gegeven in zijn benen en kan hij al zijn ledematen weer gebruiken. Geloof dus ook! Verander je gezindheid en betreur je zonden. Dan geeft God betere tijden. Dan zendt Hij Jezus weer naar ons toe. Want Jezus is bestemd om de koninklijk Gezalfde te zijn, de Christus. Wie de oude Schriften kent, kon het voorzien.'

Dat waren twee voorbeelden van de oudste christelijke belij­denis over Jezus. Met zulke woorden werd hij de eerste weken na zijn dood verkondigd. Sindsdien wordt Jezus van Naza­ret `de Christus' genoemd, of in één naam: Jezus Christus'. Vrij vlug zijn uit deze verkondiging geloofsbelijdenissen met

vaste woorden ontstaan. Hiernaast lees je

een voorbeeld, door Paulus aangehaald in een van zijn brieven. Uit een andere brief van hem zullen we dan enkele verzen horen van een kerklied, dat ook uit de eerste tijden van het Jezus-geloof stamt.2. WAT WIJ ALS OVERLEVERING GEKREGEN HEBBEN

Hij heeft zich laten zien

1 Korintiërs 15,1-5

Broeders, ik vraag jullie aandacht voor het goede nieuws dat ik verkondigd heb. Jullie hebben het aange­nomen en je leven erop gegrondvest. Jullie werden erdoor gered. Met welke woorden heb ik het verkon­digd ? -Jullie hebben het toch wel onthouden ?! - Of hebben jullie op lucht gebouwd om te geloven ?

Op de eerste plaats heb ik voortgezegd wat ik ook zelf als overlevering had gekregen:

`Christus is gestorven voor onze zonden. Hij is begraven. Hij werd opgewekt door God, zoals in de heilige Schrift was voorzien. Hij heeft zich laten zien aan Petrus en daarna aan de twaalf apostelen.'

Een buitengewone eretitel Filippenzen 2,8-I1

Als mens was Jezus maar gering, deemoedig en gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan het kruis.

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem een eretitel gegeven, die boven alle titels uitstijgt.

14

15

Opdat voor Jezus allen zouden knielen: in de hemel, op aarde en overal.Opdat allen ook zouden belijden tot lof van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer!

Wie geen geloof hecht aan het getuige­nis van de apostelen, hem is aan Jezus niets gelegen. Hij vraagt niet verder. Voor hem zijn de verhalen, de brieven en de leer over de Christus niet belang­rijk.Jezus kan een uitzonderlijk mens geweest zijn, maar het loont niet de moeite omwille van hem van gezind­heid te veranderen en hem na te volgen.

Maar aan de eerste verkondiging van Petrus en van de apostelen te Jeru­zalem

hebben duizenden mensen wél gehoor gegeven. Zij erkenden het nieuwe beleid van God. Hij heeft de Christus gegeven en gemaakt tot wegwijzer voor een nieuwe levenstocht onder zijn heerschappij, in zijn rijk. Zij wilden dan ook meer in het bijzonder vernemen wat Jezus gezegd en gedaan had, waarom hij ter dood was gebracht...

Om hen te onderrichten werd over Jezus verteld: hoe hij met alle soorten van mensen was omgegaan, wat hij voor hen had gedaan, wat hij had geantwoord op de vragen van de joodse leraars, hoe hij bij alle gebeurtenissen de voorrang had gege­ven aan Gods koninklijke heerschappij, dit is aan het rijk van God. Die verhalen blikken terug op Jezus die nu Heer is. De herinneringen aan zijn leven - van de doop in de Jordaan tot en met zijn verrijzenis - behoren voortaan tot de verkondiging van het goede nieuws, van het `evangelie'.

Rond het jaar veertig heeft Petrus zulk een Jezusleven geschetst, toen hij aan de heiden Cornelius en zijn familie verkondigde:19

EERSTE DEEL
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina