Jimmy Development-aid made personalDovnload 21.96 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte21.96 Kb.

Jimmy

Development-aid made personal

24-7-2006Inleiding


Jimmy is een platform waarbij goede doelen van particulieren worden samengebracht, gesteund en gerealiseerd. Die projecten worden gepresenteerd op een website, via een televisieprogramma onder de aandacht gebracht van een breed publiek en van achtergrondinformatie voorzien in een magazine.
Jimmy is een platform waarbij particulieren de mogelijkheid wordt geboden een door hen zelf opgezet goed doel te realiseren. Zij maken daarbij in eerste instantie gebruik van het eigen netwerk van familie, vrienden en kennissen. Bij dit project wordt gebruik gemaakt van een drietal media: een website, een televisieprogramma en een magazine.
Op de website wordt het goede doel op een aantrekkelijke en visuele manier gepresenteerd. De informatie is steeds actueel. De initiatiefnemer krijgt op de website de mogelijkheid geboden geld in te zamelen of hulp in een andere vorm te vragen.

Via een televisie programma wordt breed aandacht gevraagd voor het gegeven dat iedere Nederlander de mogelijkheid heeft om een goed doel op te zetten en te realiseren. In een spannend spel strijden een aantal initiatiefnemers van een goed doel voor het realiseren van het meest geslaagde project.


In het magazine wordt achtergrond informatie gegeven over de verschillende projecten en specifieke informatie over Jimmy.

Achtergrond


Nederlanders reizen steeds meer en steeds verder. Een behoorlijk aantal van hen maakt reizen in ontwikkelingsgebieden over de gehele wereld. Op deze reizen komen zij in contact met locale mensen die hen op één of andere manier raken. Deze locale mensen hebben vaak eenvoudige wensen of behoeften die hun leven, maar vooral ook de kans op een beter leven, mogelijk kunnen maken. Vaak willen deze reizende Nederlanders iets betekenen voor de mensen die ze ontmoet hebben op hun reis. Zo ontstaan steeds meer private initiatieven voor activiteiten in ontwikkelingsgebieden.
Aan de andere kant komen we in Nederland steeds verder af te staan van de activiteiten van de bekende fondsen die op dit terrein actief zijn. De werving van een aantal fondsen staat ver af van de beleving van de gever. Veel mensen voelen geen betrokkenheid meer met het onderwerp waarvoor geld gevraagd wordt. De band die er bestaat is vaak de acceptgirokaart, meestal niet meer het doel. Fondswerving is te veel een incassomachine geworden. Met alle irritaties van dien. Door de hoeveelheid fondsen en de hoeveelheid acties van de fondsen, komen er te veel verzoeken bij de geldgever terecht. Op een gegeven moment ziet men door het bos de bomen niet meer Er ontstaat geef-irritatie en geef-moeheid. Want waarvoor geef je eigenlijk? Wat is dat eigenlijk voor een project? Voelt het wel goed voor mij? Ben ik erbij betrokken?

En dan is er nog de onvrede die gevoeld wordt over de manier waarop de fondsen onze gelden besteden. Een eenvoudig rekensommetje: van elke euro die ingezameld wordt blijft gemiddeld 25 cent achter op het (hoofd)kantoor (mag volgens het CBF keurmerk), gaat 40 cent op aan personeelskosten op locatie en 20 cent aan transportkosten dus komt ongeveer 15 cent aan op de plaats van bestemming. En in een beetje derde wereldland verdwijnt daar nog eens 14 cent van in de zakken van gouverneurs en andere corrupte politici.


Missie/visie/doel


Missie: Mensen stimuleren een persoonlijke bijdrage te leveren aan een betere wereld.
Visie: Het samenbrengen en ondersteunen van kleine, door particulieren zelf opgezette goede doelen of projecten.
Doel: Het verkrijgen van financiële of andere hulp voor het realiseren van de particulier goede doelen.

Het platform Jimmy


Veel mensen willen graag een bijdrage te leveren aan de verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. Daarbij is belangrijk dat men bijdraagt aan iets dat dichtbij staat, iets moois, iets concreets, iets waarbij men zich betrokken voelt.

Voor al die mensen is er Jimmy.


Jimmy is in eerste instantie bedoeld voor de cirkel van familie, vrienden en intimi van diegene die een goed doel willen opzetten (of al opgezet hebben). Jimmy biedt de initiatiefnemers een platform en een infrastructuur om deze intieme groep bij het project te betrekken en hen om een bijdrage te vragen. Ze krijgen gratis de beschikking over een website waarop men alle benodigde informatie over het project kan plaatsen. Daarnaast maakt men gebruik van een aantal faciliteiten zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief en de betalingmodule.
Door de koppeling van dit initiatief aan een televisie programma en een magazine zal de groep belangstellenden groter worden dan alleen de groep om de initiatiefnemers heen. Daarnaast zal ook het aantal initiatiefnemers toenemen door de groeiende bekendheid van Jimmy. Het is de bedoeling dat door het gebruik van deze media een brede aandacht -en daarmee een brede steun- zal worden verkregen voor deze nieuwe manier van fondsenwerving.

Website


De website www.jimmy.nl wordt het centrum van alle activiteiten. Met veel enthousiasme en betrokkenheid wordt hier de informatie van de verschillende projecten op een visuele en levendige manier gepresenteerd. De informatie is altijd persoonlijk en altijd actueel.

Een dynamische gebruik van de website is van belang. De website moet sprankelen, geeft persoonlijke informatie, laat door middel van foto’s en afbeeldingen zien hoe het project eruit ziet en stelt de mensen waarvoor het project wordt gedaan centraal.

De initiatiefnemer moet vooral zorgen voor het creëren van een persoonlijke band tussen de mensen van het project en de geïnteresseerden. Zowel met de mensen voor wie het project bedoeld is als met de mensen die het project uitvoeren. Maar de website is vooral bedoeld om steun te krijgen voor het project. Via de website kan de bezoeker: 1. geld geven 2. hulp in een andere vorm te aanbieden 3. het project met persoonlijke hulp op locatie steunen.
De initiatiefnemers van de projecten krijgen de beschikking over een CMS (Content Management Systeem) waarmee ze zelf informatie en afbeeldingen op de website kunnen plaatsen. Daarnaast maken ze gebruik van de faciliteiten die op de website beschikbaar zijn. Zo kan men o.a. gebruik maken van een nieuwsbrief om de geïnteresseerden via e-mail op de hoogte te houden van ontwikkelingen, een betaalmodule voor het innen en administreren van de schenkingen, een weblog voor het bijhouden van actuele ontwikkelingen enz.
Tijdens de uitzending van het televisieprogramma (zie hieronder) wordt er dagelijks verslag gedaan van de ontwikkelingen rond het opzetten van de goede doelen door de 8 kandidaten die het spel spelen.

Televisieprogramma


Om het project breder bekend te maken wordt er een televisieprogramma rond het thema kleine particuliere goede doelen gemaakt. In dat televisie programma krijgen 8 kandidaten de gelegenheid in vier weken hun goede doel te realiseren.
Na een oproep in de media aan mensen met een persoonlijk goed doel worden er voorrondes gehouden. Een aantal expert selecteren samen met de kijkers de 8 meest interessante projecten. Deze kandidaten krijgen de gelegenheid hun goede doel te gaan uitvoeren.
Samen met één cameraman gaat de kandidaat direct op reis om het project op te zetten en het doel te realiseren. Ieder kandidaat krijgt een eerste (bescheiden) geld bedrag mee. Dit bedrag is bepaald aan de hand van de hoeveelheid reactie van de kijkers en het oordeel van de experts.
Een aantal keer per week is er een uitzending waarbij de kandidaten de gelegenheid krijgen de kijkers enthousiast te maken voor hun project en de vorderingen, de teleurstellingen en de successen met hen te delen. De kijkers krijgen de gelegenheid om via SMS (kleine) bedragen te schenken aan het project dat het meest sympathiek is of op dat moment de meeste steun nodig heeft. Diegene die uiteindelijk na alle uitzendingen de meeste steun van de kijker en de meeste waardering van de experts krijgt is de winnaar en wint een extra geldbedrag dat besteed kan worden aan het goede doel.

Twee of drie keer per week is er een uitzending. Die uitzending wordt gemaakt vanaf een aan het onderwerp gerelateerde locatie, met een centrale presentator, de experts en de familie en vrienden van de kandidaten. Zij reageren op de ontwikkeling van de projecten en de vorderingen, en werven geld voor ´hun´ kandidaat.Magazine


Van het project wordt ook een magazine of krant gemaakt met daarin aandacht voor de meest opvallende of bijzondere projecten. Het is ook mogelijk dat de informatie als katern verschijnt in een al bestaand tijdschrift of krant. Naast de redactionele artikelen over de verschillende projecten, krijgen de initiatiefnemers van nieuwe projecten de gelegenheid hun project kort te introduceren. Verder is er ruimte voor achtergrond informatie over het overkoepelende platform Jimmy.

Evenement


Van alle projecten wordt eens per jaar een huiskamerbijeenkomst georganiseerd ergens centraal in Nederland. Alle betrokkenen en geïnteresseerden worden uitgenodigd om met het project en de mensen erachter kennis te maken. Dat kan klein en in de huiselijke kring, maar er zal ook eens per jaar een groter evenement worden georganiseerd waarin de projecten worden gepresenteerd aan een bredere groep geïnteresseerden.

Jimmi Jimta


Het project is opgedragen aan Jimmi Jimta. Hij is achtentwintig en woont in het Township Langa in Kaapstad. Hij is daar gids en begeleidt dagelijks toeristen in hun tocht door het township. Als geen ander belichaamt Jimmi de hoop die men in het armoedige township koestert voor een betere toekomst in een vrij Zuid Afrika. Jimmi studeert in Kaapstad en werkt daarmee aan een betere toekomst voor zichzelf. Daarom steunt dit project Jimmi en alle andere jongeren in Langa bij het volgen van hun studie.

Criteria voor goede doelen van Jimmy


Er zullen criteria worden opgesteld waaraan de projecten moeten voldoen. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Het project moet zich bevinden in de tweede of derde wereld

  • Er moet een persoonlijke (locale) relatie zijn met het goede doel

  • Het mogen geen projecten voor vrienden of familieleden zijn

  • De projecten moeten altijd leiden tot zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de lokale bevolking waarvoor het project wordt uitgevoerd

  • Enz.Sponsering


Het platform voor persoonlijke ontwikkelingsprojecten wordt geadopteerd door een of meerdere ondernemingen wier doelstellingen aansluiten bij die van Jimmy (mensen bij elkaar brengen, burgerverantwoordelijkheid stimuleren, persoonlijk ondernemerschap, persoonlijke betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking, e.d.). De sponsoren zullen de kosten voor de website, het televisieprogramma, het magazine en de Jimmy organisatie op zich nemen. Op deze wijze komen de binnenkomende giften direct ten goede aan de projecten en worden ze niet gebruikt voor de media en de organisatie van het project.
Medewerkers van de onderneming(en) worden gevraagd een project te adopteren en persoonlijk ambassadeur van dit project te worden. Het is de bedoeling dat de projectorganisatie van Jimmy uiteindelijk overgenomen wordt door de sponsor.

© Concept Jimmy, development-aid made personal Pagina van
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina