Jongeren en ouderen samen op wegDovnload 103.97 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte103.97 Kb.

Programmalijn

Cultuur en identiteit

Projectnaam

Jongeren en ouderen samen op weg

Projecttrekker

Lize

Deelnemende Lom organisaties

SMN; IOT; OCAN; IOC; SIO

Externe partners

Divers, zie bijlage

Externe uitvoerder

N.v.t.Rapportageperiode

Afronding projectDoelstellingen

Let the powers combine, let the old people rhyme!”Marlon – MC Chico – Courtney

Deze zin is afkomstig van MC Chico, deelnemer aan een van de projecten in het kader van het project Jong en Oud samen op weg. Eind 2006 is het project Jong en oud samen op weg gestart. Doel van het project was om door middel van muziek en cultureel erfgoed jongeren en ouderen met elkaar kennis te laten maken, uitwisseling stond centraal. In de vier grote steden – Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht – hebben op zeer verschillende plekken zeer diverse activiteiten plaatsgevonden. Er werd samengewerkt met diverse lokale organisaties op het gebied van welzijn, migratie, onderwijs en religie (zie bijlage).


Werkwijze: waarom intercultureel en intergenerationeel?

Het straatbeeld in Nederlandse steden toont een grote diversiteit aan leeftijden en culturen. Jongeren en ouderen, allochtonen en autochtonen leven en wonen naast elkaar. Ze komen elkaar tegen op straat, in de bus en in de winkel om de hoek. Toch ontstaat er geen werkelijk contact tussen deze groepen. Zelden ziet men jongeren en ouderen op straat geanimeerd met elkaar in gesprek. Autochtone en allochtone buurtbewoners komen nauwelijks bij elkaar op bezoek. Hierdoor kennen de verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen elkaar niet of nauwelijks en blijkt het oude gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ helaas nog maar al te vaak op te gaan. Daar komt bij dat de scheidslijnen jong-oud en autochtoon-allochtoon elkaar vaak doorkruisen. Autochtone ouderen voelen zich bijvoorbeeld ongemakkelijk wanneer een groepje allochtone jongeren in hun buurt is. Allochtone ouderen geven autochtone jongeren vaak de schuld van veranderende omgangsvormen bij hun eigen kinderen en kleinkinderen.

Ontmoetings- en uitwisselingsbijeenkomsten tussen jongeren en ouderen van verschillende culturele achtergronden brengen deze verschillende groepen bijeen zodat zij elkaar kunnen leren kennen en wederzijds meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen. Zo kunnen zij ontdekken dat er niet alleen verschillen tussen hen bestaan, maar ook overeenkomsten.

Ook voor organisaties zijn dergelijke ontmoetingen interessant. Zij kunnen helpen om nieuwe doelgroepen aan te spreken en aan te trekken of om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Ook kunnen ze een nieuwe creatieve input vormen voor de eigen werkwijze en activiteiten.


Aan het project lagen een aantal basisprincipes ten grondslag, waarop de activiteiten zijn gebaseerd:

 • Interactie: De bijeenkomsten worden opgezet voor uitwisseling, ontmoeting en contact. Dat betekent zoeken naar werkwijzen die mensen daadwerkelijk met elkaar in gesprek brengen en uitwisselingen tot stand brengen en dat eenzijdige presentatieachtige activiteiten worden vermeden.

 • Plezier: De meeste deelnemers doen niet mee omdat ze met andere doelgroepen in contact willen komen, maar omdat ze verwachten plezier te beleven aan de activiteit.

 • Iedereen heeft iets te bieden: Het uitgangspunt bij alle activiteiten is dat jongeren en ouderen van alle culturele achtergronden capaciteiten, talenten, kennis en vaardigheden hebben die ingezet kunnen worden.

 • De lokale situatie: Het type activiteit, de deelnemers en de samenwerkingspartners verschillen per locatie en zijn afgestemd op de lokale bevolkingssamenstelling, organisaties, netwerken, festivals enz.

 • Samenwerking: Voor sommige instellingen kan het moeilijk zijn om nieuwe leeftijds- of culturele groepen te bereiken. Samenwerking met organisaties die met andere doelgroepen werken, maakt werving voor en uitvoering van activiteiten gemakkelijker.


Methodiek

De in het kader van dit project georganiseerde activiteiten kenmerkten zich door hun diversiteit. Er werden twee methoden gehanteerd: eenmalige activiteiten en activiteiten waarbij een vaste groep meerdere keren bijeenkwam. De werving van eenmalige activiteiten verliep via allerlei kanalen: via de locatie waar de activiteit plaats zouden vinden, via de LOM- samenwerkingsverbanden, maar ook via lokale pers. Hierdoor werden de eenmalige bijeenkomsten door een verscheidenheid aan mensen bezocht. Bij de tweede methode werkte een vaste groep deelnemers gezamenlijk aan een eindresultaat, zoals een rap of een mini-expositie. De aanloop van deze projecten was tevens een resultaat: een groep die intensief kennis met elkaar maakt en op deze manier werkt aan gemeenschappelijkheid. Bij deze projecten zijn zover mogelijk de uitkomsten zichtbaar gemaakt voor een breder publiek. De rap werd opgevoerd voor bewoners van de centra, maar ook familie en vrienden kwamen vol trots kijken naar hun rappende oma of zoon. Beide methodes werkten toe naar hetzelfde doel: kennismaking op een informele en amusante wijze. Om meer de diepte in te gaan door gesprek en het vertellen van persoonlijke verhalen was het prettig met een wat kleinere groep te werken. Maar tijdens een vrolijke dansmiddag leerde men elkaar ook kennen, zij het op een meer speelse manier. Al dansend werd onderling gesproken over achtergronden en er ontstonden spontaan ideeën om andere dingen met elkaar te ondernemen.


Eenmalig

Een voorbeeld van een eenmalige activiteit was het dansen in ouderencentra. Een Mexicaanse dansgroep heeft een drietal ouderencentra in Amsterdam bezocht en heeft de bewoners en omwonenden een feestelijke culturele middag bezorgd. In Utrecht is op een zondagmiddag in het 3-generatiecentrum in Kanaleneiland een dansdag georganiseerd speciaal voor vrouwen. Tijdens dit festijn werden verschillende workshops aangeboden, van Salsa tot Joegoslavische dans.


Langdurig

Projecten die een langdurig karakter kenden was bijvoorbeeld het project met Basisschool de Carrousel in de Utrechtse wijk Zuilen. Groep 4 tot en met 8 werd gevraagd om hun ouders en grootouders te interviewen over spelletjes van vroeger. De leerlingen kregen van tevoren een workshop interviewen en verhalen schrijven. Daarnaast zijn álle leerlingen van de school gefotografeerd met hun favoriete spel. In september is dit project feestelijk afgerond met een oud Hollandse speelochtend, waarbij ouders en grootouders welkom zijn. De school is gemengd qua culturele achtergronden. Voor een aantal kinderen gaf dit project een aanleiding om op een andere manier een gesprek te voeren met hun ouders en grootouders. Sommige kinderen waren dit niet gewend.


Binnen de langdurige trajecten is tevens gekeken naar de methodiek. Het rappen met ouderen is op drie verschillende plekken uitgevoerd. In Rotterdam in samenwerking met een activiteitenbegeleidster die op locatie het project begeleide; in Amsterdam West met een groepje niet georganiseerde meiden van 14, 15 jaar; en in Amsterdam Oost met een klein groepje jongens van begin twintig. In Oost had een van de jongens de verantwoordelijkheid over de jongeren, het nabellen, activeren, etc. In West ontbrak een schakel op locatie, waardoor het project erg vertraagde en uiteindelijk niet tot de gewenste uitkomst is gekomen.
Uitgevoerde activiteiten (zie bijlage voor uitgebreide beschrijving):
Rappen met jongeren en ouderen

Locatie 1: Ouderencentrum De Leeuwenhoek; Rotterdam; ’t Oude Westen

Locatie 2: Ouderencentrum Nieuw Geuzenveld; Amsterdam; stadsdeel Geuzenveld/ Slotermeer

Locatie 3: Ouderencentrum De Gooijer; Amsterdam; stadsdeel Oost/ Watergraafsmeer


Plekken van herinnering in verhaal en object

Locatie: Haags Historisch Museum; Den Haag


Chinese ouderen en gemengde jongeren

Locatie: Chinese woongroep; Den Haag


Geloof en bijgeloof

Locatie: Volksbuurtmuseum Wijk C; Utrecht


Dansfestijn

Locatie: 3-generatiecentrum in Kanaleneiland, Utrecht


Deelname aan de actie Heel Nederland Danst

Locatie: Sportcentrum Galgenwaard, Utrecht


Spelletjesfestijn

Locatie: Basisschool De Carrousel in Zuilen, Utrecht


Brainstorm sessie in Amsterdam

Locatie: CABO, Amsterdam


De Verrijzeniskerk

Locatie: Verrijzeniskerk in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

1. Algemene bijeenkomst: uitleg en opzet

2. Bijeenkomst over Rouwen en Trouwen

3. Bijeenkomst over Geloof en Bijgeloof

4. Bijeenkomst over Jong en Oud

5. Feestelijke afsluiting en evaluatie

6. 4 mei viering in Slotervaart: kranslegging door de groep.

7. 4 mei viering: expo in de kerk ‘De Ark’
Dansen in drie ouderencentra

Locatie 1: Ouderencentrum De Drie Hoven; Amsterdam

Locatie 2: De Klinker; het Huis van de Buurt; Amsterdam

Locatie 3: Nieuw Vredeburgh; Amsterdam


Expertmeeting: afsluiting Jong en Oud

Locatie: Haags Historisch Museum


Bereikte doelgroepen: de betrokkenen

Door de diverse manier van werken is een variëteit aan deelnemers en organisaties betrokken geraakt bij het project ‘Jong en Oud’.
 • Totaal aantal betrokken deelnemers: 780

 • Totaal aantal betrokken organisaties: Ruim 30 verspreid over de vier steden

 • Culturele diversiteit: Ruim 15 nationaliteiten

 • Verdeling leeftijd: 4 tot 88 jaar


Aanbevelingen:

 • Zoek naar intermediairs op locatie

 • Ondersteun bestaande instanties door ze met een project krachtiger te maken

 • Beloon de intermediair op locatie door bijvoorbeeld extra overuren uit te betalen

 • Maak deelnemende organisaties medeverantwoordelijk; dit vergroot de kans tot slagen

 • De organisator moet bij het opstarten van dergelijke projecten een helder beeld hebben van het doel voor ogen hebben.

 • Wanneer gewerkt gaat worden met verschillende generaties is een van de voorwaarden het creëren van een vertrouwensband. Het gaat om begrip tussen groepen die elkaar niet dagelijks ontmoeten. Door het gesprek aan te gaan kunnen overeenkomsten gezocht worden, maar soms zijn die er niet. Erken dit. Tegenstellingen kunnen ook interessante uitkomsten opleveren.

 • Denk strategisch bij het zoeken naar samenwerkingspartners. Voor sommige organisaties kan het juist een mogelijkheid zijn om nieuwe onbewandelde paden te betreden door met onbekenden samen te werken. Erken dus het feit dat sommige samenwerkingspartners soms vooral vanuit een strategische overweging interesse hebben om deel te nemen.

 • Voor organisaties kan het doel zijn om nieuwe groepen te bereiken. Ook het bieden van creatieve middelen kan een organisatie over de streep trekken, wanneer zij zelf hier geen toegang tot hebben. Zij zullen inspiratie opdoen en krijgen nieuwe input welke ze in hun dagelijkse werk toe kunnen passen.

 • Voor een deelnemer kan het belangrijk zijn om nieuwe contacten op te doen. Door deel te nemen wordt hun sociale infrastructuur in een buurt vergroot, waardoor zij zich prettiger voelen in hun eigen leefomgeving. Er wordt uit gegaan van het delen van kennis en ervaring, op welke wijze dan ook, binnen een positieve setting. Wanneer je uit gaat van ieders persoonlijke kracht en kwaliteiten zal dit een positieve weerslag hebben op de projecten.

 • Het principe ‘leren door te delen’ staat voorop. Een oudere kan een jongere helpen met het vinden van zijn of haar plaats in deze maatschappij. Maar jongeren kunnen op hun beurt ouderen helpen en stimuleren deel te nemen aan de snel veranderende maatschappij!

 • Het uitvoeren van dit soort projecten staat en valt met een goede dosis enthousiasme. Hiermee kunnen mogelijke samenwerkingspartners overtuigd worden mee te doen met een project.

 • Ga veel op pad. Kijk en proef waar mogelijke deelnemers zich bevinden, bovendien levert dit misschien wel nieuwe ideeën op. En wees flexibel, de doelgroep werkt niet per definitie tussen ‘9 en 5’.

 • Werken met een gemengde groep gaat onvermijdelijk over vooroordelen, in ieder geval die van jezelf. Wees hier alert op, benoem ze en sta open voor nieuwe inzichten.

 • Ook is gebleken dat een project niet duur hoeft te zijn. Door samen te werken met partners die over een eigen locatie beschikken, hoeft er bijvoorbeeld vaak geen huur betaald te worden. Denk wel aan een extra vergoeding voor vrijwilligers die eventuele overuren maken.

 • Sta open voor suggesties vanuit de doelgroep. Door vast te klampen aan je oorspronkelijke plan kun je soms echte parels missen! Bedenk ook van te voren waarom iemand actief met het project mee wil doen, wat heb je ze te bieden!

 • De ervaring leert dat dergelijke projecten erg dynamisch zijn: de samenstelling van een groep kan gaandeweg veranderen, er gebeuren soms onverwachte maar leuke dingen welke weer leiden tot nieuwe invalshoeken. Probeer die tussentijdse veranderingen en aanpassingen vooral als kansen te zien en improviseer waar nodig!

 • En vooral: heb plezier!

Lotte Bekker


Oktober 2007

Lize, overlegpartner Rijksoverheid Zuideuropese gemeenschappen


Postbus 14065

3508 SC Utrecht


T. 030-233 2100

F. 030 232 2571

E. info.lize@lize.nl

W. www.lize.nl


Lize behartigt, binnen het Landelijk Overleg Minderheden (www.minderheden.org), de belangen van personen afkomstig uit Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Portugal, Servië, Slovenië en Spanje en hun nakomelingen.

Bijlage
Bijlage 1

Deelnemende organisaties


Bijlage 2

Uitgebreide beschrijving bijeenkomsten


Bijlage 3

Inspiratieboekje en dvd - presentatieBijlage 1

Deelnemende organisaties:


De samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden.
Amsterdam

 • Ouderencentrum De Gooijer

 • Ouderencentrum Nieuw Geuzenveld

 • Huiskamer van de buurt; De Klinker

 • Zorgcentrum Nieuw Vredeburg

 • Zorgcentrum De Drie Hoven

 • Stichting Dock

 • Stichting JACO

 • De Verrijzeniskerk

 • 4 & 5 comité Slotervaart

 • De Ark

 • CABO

 • Dynamo Amsterdam

 • Centro Cultural de Hispanohablantes

 • Stichting ZEG • Werving onder diverse zelforganisaties

Den Haag


 • Haags Historisch Museum

 • Chinese woongroep

 • Stichting Chinatown

Rotterdam • Zorgcentrum De Leeuwenhoek

 • Humanitas

 • Stichting Wenk

Utrecht


 • Volksbuurtmuseum Wijk C

 • Anbo 50+

 • Stichting Boeg

 • Stichting Idea

 • 3 Generatie centrum

 • Stichting Doenja

 • 6 zelfstandige dansdocenten

 • Basisschool De Carrousel

Bijlage 2 Uitgebreide beschrijving bijeenkomsten
Rappen met jongeren en ouderen


Locatie 1

Ouderencentrum De Leeuwenhoek; Rotterdam

Datum

 • September tot en met november 2006

Thema

 • Thema: vroeger en nu in Rotterdam in rapvorm

Aantal bijeenkomsten

 • 7 bijeenkomsten als voorbereiding van de rap

Deelnemers/ bezoekers

 • 4 jongens, gemiddeld 18 jaar oud

 • 5 bewoners van de West Kruiskade, gemiddeld 70 jaar oud

 • Circa 70 bezoekers tijdens de opvoering

Uitwerking

 • 12 november 2006 opvoering van de rap; ca 70 aanwezigen, jong en oud

Locatie 2

Ouderencentrum Nieuw Geuzenveld; Amsterdam

Datum

 • Najaar 2006, voorjaar 2007

Thema

 • Thema Amsterdam West vroeger en nu

Aantal bijeenkomsten

 • 5 bijeenkomsten waarbij jongeren ouderen interviewen over vroeger en nu

Deelnemers/ bezoekers

Uitwerking

 • Geplande uitkomst rap; werkelijke uitkomst mini expo

Locatie 3

Ouderencentrum De Gooijer; Amsterdam

Datum

 • Voorjaar en zomer 2007

Thema

 • Thema Amsterdam nu en vroeger

Aantal bijeenkomsten

 • 5 bijeenkomsten waarbij jong en oud gezamenlijk een rap maakt

Deelnemers/ bezoekers

 • 4 jongens, waarvan 2 actief

 • 5 bewoners (waaronder 1 medewerker) van De Gooijer

Uitwerking

 • Rapper opgetreden tijdens de Gemeentedag in Amsterdam

Overige

Rappen met jongeren en ouderen

‘Let the powers combine, let the old people rhyme!’

De combinatie was voor sommigen op voorhand wat minder goed voor te stellen, maar in Rotterdam kwam een aantal weken een klein groepje jongeren en ouderen samen in een ouderencentrum in de wijk ’t Oude Westen om een gezamenlijke rap te maken. De eerste bijeenkomsten bestonden uit het uitwisselen van verhalen. Het uithalen van kattenkwaad, stiekem verliefd zijn maar ook zwaardere thema’s als de Tweede Wereldoorlog kwamen aan bod. Van de verschillende verhalen is een rap gemaakt die opgevoerd is tijdens een speciale avond. De ouderen aangekleed in hip hop kleding, wat tot groot vermaak leidde. Voor de jongens was het leuk om een keer aangesproken te worden op iets waar ze goed in waren en de ouderen kregen meer inzicht in de leefstijl van deze jongeren.

In Amsterdam Oost is eenzelfde project uitgevoerd. Tijdens een van de bijeenkomsten bleek bij aankomst dat het groepje ouderen niet aanwezig was, waarop een van de jongens verbaasd zei “meestal zijn wij degenen die niet komen opdagen!”. Het idee dat de bewoners een eigen agenda hadden met afspraken en leuke uitjes, verbaasde ze een beetje. Een bewoner gaf een van de jongens op dat moment een groot compliment: “Petje af dat je dat rappen zomaar kan, ouderen zijn toch wel lastig hoor. Goed dat je er gewoon weer bent, je had toch ook lekker met je vrienden in het park kunnen zitten”.


Let the powers combine, let the old people rhyme!’

Vroeger was alles beter

Waarschijnlijk wel waar maar onderhand allang vergeten

Maar dat maakt toch niks uit

We chillen ‘em dik in het bejaardentehuis

Dit keer ff geen bingo

We rappen met ze alle en spellen zelf de lingo

Leg je visie uit. Pak pen en papier en zet de televisie uit. Hoor je ‘em? Issie luid?

Het woord is nu de daad

Keiharde raps in je gehoorapparaat

Rapproject in Amsterdam Oost

Marlon - MC Chico - Courtney, juli 2007-rapproject in Amsterdam Oost
Plekken van herinnering in verhaal en object


Locatie

Haags Historisch Museum; Den Haag

Datum

 • Juni 2007 en najaar 2007

Thema

 • Opzet en advisering van het educatietraject bij expo over Mijn Den Haag

Aantal bijeenkomsten

 • 2 voorbereidingsbijeenkomsten in juni 2007

Deelnemers/ bezoekers

 • 8 medewerkers aanwezig bij de training

Uitwerking

 • Uitvoering verhalen en objecten verzamel project vanaf september 2007

 • Vanaf september 2007 diverse groepen afkomstig uit Den Haag
Chinese ouderen en gemengde jongeren


Locatie

Chinese woongroep; Den Haag

Datum

 • April 2007

Thema

Aantal bijeenkomsten

 • 1 bijeenkomst met Chinese ouderen en een aantal jongeren

Deelnemers/ bezoekers

 • ca 20 deelnemers waarvan 10 Chinees

Uitwerking
Overige

Chinezen

In Den Haag vond een bijeenkomst plaats tussen Chinese ouderen en een groep jongeren. Men sprak over elkaars achtergrond. Iedere deelnemer vertelde over zijn favoriete plek in Den Haag. De meest genoemde was de ‘Haagse Markt’, maar ook het ‘Zuiderpark’, het ‘Buitenhof’ en het ‘Plein’ waren plekken van herinnering.
Geloof en bijgeloof


Locatie

Volksbuurtmuseum Wijk C; Utrecht

Datum

 • Oktober 2006

Thema

 • Thema ‘Geloof en bijgeloof’ in het kader van de week van de geschiedenis

Aantal bijeenkomsten

 • 1 bijeenkomst in oktober 2006

Deelnemers/ bezoekers

 • 18 aanwezigen

Uitwerking

 • Gesprek en uitwisseling over het thema

Overige

Geloof en bijgeloof

Tijdens de Week van de Geschiedenis werd een workshop verhalen vertellen georganiseerd in het Volksbuurtmuseum Wijk C te Utrecht. Het thema was Geloof en Bijgeloof’, een thema dat zich uitstekend leende voor een multicultureel verhalenfestijn. Een gast die niet weg wil? Zout strooien achter zijn stoel, dan vertrekt hij vanzelf!
Dansfestijn


Locatie

Dansfestijn in het 3-generatiecentrum i.s.m. stichting Idea; Utrecht

Datum

 • Juli 2007

Thema

 • Thema “Dansen uit alle culturen”

Aantal bijeenkomsten

 • 1 bijeenkomst in het 3-generatiecentrum in Kanaleneiland in juli 2007

Deelnemers/ bezoekers

 • ca 30 vrouwen

Uitwerking

 • Diverse dansworkshops alleen voor vrouwenDansfestijn voor vrouwen!

In het 3-generatiecentrum in de Utrechtse wijk Kanaleneiland werd druk geoefend om in een middag verschillende dansen onder de knie te krijgen. Van salsa tot Grieks. Swingend werd er door kinderen van tien jaar maar ook door een buurtbewoonster van 84 jaar oud gebuikdanst. Spontaan ontstond ter plekke het idee om Griekse dansles voor kinderen te organiseren!

Deelname aan de actie Heel Nederland Danst


Locatie

Heel Nederland Danst i.s.m. Anbo voor 55+; Utrecht

Datum

 • November 2006

Thema

 • In het kader van de landelijke actie “Heel Nederland Danst”

Aantal bijeenkomsten

 • 1 bijeenkomst november 2006 in sportcentrum Galgenwaard

Deelnemers/ bezoekers

 • ca 25 aanwezigen

Uitwerking

 • ’s ochtends leren van de landelijke dans, ’s middags workshop
Spelletjesfestijn


Locatie

Spelletjesfeest met Basisschool De Carrousel; Utrecht

Datum

 • zomer 2007 en 20 September 2007 afsluitende feestdag

Thema

 • Thema spelletjes van vroeger en nu

Aantal bijeenkomsten

Deelnemers/ bezoekers

 • groep 4 tot en met 8 en hun ouders en grootouders

 • circa 70 leerlingen interviews

 • circa 120 leerlingen op de foto

 • circa 20 ouders op de feestdag

Uitwerking

 • 2 workshops interviewen en schrijven voor groep 4 tot en met 8

 • 1 bijeenkomst het fotograferen van de leerlingen met hun favoriete speelgoed

 • 1 feestelijke afsluiting voor kinderen, ouders en grootouders met mini expo

Overige

Spelletjes van alle leeftijden

Op een basisschool in Utrecht werd een spelletjesproject uitgevoerd. Groep 4 tot en met 8 werd gevraagd om hun ouders en grootouders te interviewen over spelletjes van vroeger. De leerlingen kregen van tevoren een workshop interviewen en verhalen schrijven. Daarnaast zijn álle leerlingen van de school gefotografeerd met hun favoriete spel. De school is heel gemengd qua culturele achtergronden. Voor de kinderen was dit project een aanleiding om op een andere manier een gesprek te voeren met hun ouders en grootouders. Voor een deel van de kinderen een nieuwe ervaring! Dit project werd afgesloten met een feestelijke oud-Hollandse spelletjesochtend, waarbij natuurlijk ook de ouders en grootouders welkom waren. De leerlingen konden een scala aan spelletjes spelen. Daarnaast werd er ‘achterwerk in de kast’ georganiseerd, waarbij leerlingen in de camera iets konden vertellen over spelletjes van nu en van toen.
Brainstorm sessie in Amsterdam


Locatie

CABO ; Amsterdam

Datum

 • Oktober 2006

Thema

 • Brainstorm sessie met een aantal vertegenwoordigers vanuit de zelforganisaties

Aantal bijeenkomsten

 • Eenmalige brainstormsessie

Deelnemers/ bezoekers

 • Circa 15 aanwezigen

Uitwerking

 • Plan voorgelegd en ideeën geopperdInhoudelijke gesprekken in Amsterdam Slotervaart


Locatie

Verrijzeniskerk; Amsterdam

Datum

 • Najaar 2006 en voorjaar 2007

Thema

 • Thema cultureel erfgoed en geschiedenis

Aantal bijeenkomsten

 • 5 bijeenkomsten in de Verrijzeniskerk in stadsdeel Slotervaart met gemiddeld 15 aanwezigen

  • 1. algemene bijeenkomst: uitleg en opzet

  • 2. Bijeenkomst over Rouwen en Trouwen

  • 3. bijeenkomst over Geloof en Bijgeloof

  • 4. Bijeenkomst over Jong en Oud

  • 5. Feestelijke afsluiting en evaluatie

 • 4 mei viering in Slotervaart: kranslegging door de groep.

 • 4 mei viering: expo nav de verhalen uit de groep; ca 80 bezoekers

Deelnemers/ bezoekers

 • Per avond gemiddeld 15 deelnemers

 • Circa 80 bewoners bezochten de expo

Uitwerking

 • Voortzetting bijeenkomsten najaar 2007


“Leren door te delen”

Naast dansen was er ook ruimte voor gesprekken, bijvoorbeeld in de Verrijzeniskerk in het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart. Daar kwam op een aantal vrijdagen een groep samen, bestaande uit leden van verschillende geloofsgemeenschappen aangevuld met buurtbewoners. Na een broodje werd er gesproken over geloof en bijgeloof, rouwen, trouwen, herdenken, etc. Sommige deelnemers namen ook voorwerpen mee, zoals twee Chileense poppetjes, zogenaamde geluksbrengers. ‘Heb deze in huis, verzorg ze goed en er zal u niets ontbreken.’ Daar tegenover werd het Turkse blauwe oog genoemd, een andere cultuur maar dezelfde wens, bescherming tegen het kwaad. De serie gesprekken werd afgerond met een mini-expositie over de persoonlijke verhalen. Deze was te zien tijdens de 4 mei viering van dit jaar in de kerk ‘de Ark’. Er werd tevens een krans gelegd namens de groep.

De groep ervoer de avonden als indrukwekkend en gezellig, er ontstond een goede sfeer waarin een ieder vrij was te zeggen wat hij of zij vond en om vragen te durven stellen aan anderen.

Aan de gesprekken namen gemiddeld 15 bewoners deel. De tentoonstelling in de kerk ‘de Ark’ werd bezocht door circa 80 bezoekers. Het enthousiasme van deelnemers heeft er toe geleid dat in het najaar de groep zelfstandig verder gaat.
Dansen in drie ouderencentra


Locatie 1

Ouderencentrum De Drie Hoven; Amsterdam

Datum

 • Juli 2007

Thema

 • Thema multiculturele dansvoorstelling voor bewoners, omwonenden, familie en vrienden

Aantal bijeenkomsten

 • 1 bijeenkomst in stadsdeel Slotervaar

Deelnemers/ bezoekers

 • Ca 170 bezoekers

UitwerkingLocatie 2

De Klinker; het Huis van de Buurt; Amsterdam

Datum

 • September 2007

Thema

 • Thema multiculturele dans- en theatervoorstelling voor bewoners, omwonenden, familie en vrienden

Aantal bijeenkomsten

 • 1 bijeenkomst in stadsdeel Oud West

Deelnemers/ bezoekers

 • Ca 110 bezoekers

Uitwerking

 • Feestelijke dansmiddag voor en met de bewoners en hun familieleden en buurtbewonersLocatie 3

Nieuw Vredeburgh; Amsterdam

Datum

 • September 2007

Thema

 • Thema multiculturele dans en theatervoorstelling voor bewoners, omwonenden, familie en vrienden

Aantal bijeenkomsten

 • 1 bijeenkomst in west

Deelnemers/ bezoekers

 • Circa 50 bezoekers

Uitwerking

 • Feestelijke dansmiddag voor en met de bewoners en hun familieleden

Overige

‘Xochiquetzal’

Xochiquetzal is de naam van een Mexicaanse folklore dansgroep die drie ouderencentra in Amsterdam heeft bezocht. Zij lieten de meeste geweldige dansvormen zien en verleidden zelfs een aantal bewoners tot mee dansen met de groep. Deze middagen waren een groot succes voor bewoners en familieleden die op zondag hun ouders en grootouders bezochten!
Bijlage 3

Inspiratieboekje en dvd - presentatieDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina